دانلود فایل نمونه تکمیل شده کارآموزی حسابداری بيمارستان شهيد رجايی كرج

دسته بندی : / / / /

گزارش

تاریخ انتشار

22 ژوئن 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

71 صفحه

این فایل نمونه تکمیل شده کارورزی دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۷۱ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد است.

برخی از عناوین فایل نمونه تکمیل شده کارورزی حسابداری بيمارستان شهيد رجايی كرج

مقدمه

 • فصل اول
 • تاريخچه
 • بخش ها
 • كلينيك هاي تخصصي
 • شركتها و سازمانهاي طرف قرارداد با بيمارستان
 • نيروي انساني
 • چارت سازماني
 • شرح وظايف امور مالي
 • شرح وظايف امور اداري
 • فصل دوم
 • بخش اول : اصول حسابداري
 • مراحل به بارآمدن هزينه
 • تنظيم اسناد حسابداري
 • نمونه سند هزينه فرم ۱
 • توضيحات سند هزينه فرم۲
 • نمونه مثال هاي سند هزينه
 • توضيحات
 • نمونه مثال هاي روكش سند
 • ثبت دفتر روزنا مه
 • انتقال به دفاتر كل
 • بخش دوم: طرح كارانه ي پزشكان
 • طرح كارانه ي پزشكان

برخی از توضیحات فایل نمونه تکمیل شده کارورزی حسابداری بيمارستان شهيد رجايی كرج

تاريخچه:

بيمارستان شهيد محمد علي ‌رجايي با اهدا‌‌ي زمين وبنا توسط مرحوم يدالله دهستاني وبا مالكيت دولتي از سال ۱۳۴۵درحصارك كرج به صورت درمانگاه شروع به كارنموده است. از سال ۱۳۶۱ با دايرنمودن بخش داخلي و اورژانس با تعداد ۱۰۰ تخت به  فعاليت خود ادامه داده است ، زير بناي بيمارستان در ابتدا ،۱۳۷۴ متر مربع بوده ، كه با گسترش فضاي فيزيكي‌در سالهاي ۶۶ و ۷۷ هم اكنون مساحت كل زمين بيمارستان ۷۷۵۰ متر مربع و زير بناي ۶۰۰۰ متر مربع ميباشد.

درحال حاضر با ايجاد تمهيداتي پروژه هاي سي تي اسكن ،گاما اسكن ( پزشكي هسته‌اي ) جراحي قلب بازوآنژيوگرافي وفيزيوتراپي‌درحال راه اندازي مي باشدكه با مساعدت افراد خيردرقالب شركتهاي خاور ميانه و… صورت خواهد گرفت .

بخش ها:

بيمارستان شهيد رجايي با ۱۹۲ تخت مصوب و ۱۳۳ تخت فعال داراي بخش هاي داخلي زنان و مردان (داخلي عفوني و داخلي مغز و اعصاب ) ، بخش هاي ويژه ( سي تي يووپست سي سي يو و آي سي يو ) بخش دياليز و بخش فوريت هاي پزشكي بوده و آماده ي ارائه ي خدمات به مراجعين محترم مي باشد .

بخش هاي  داخلي :

بخش هاي داخلي زنان و مردان با داشتن ۶۲ تخت فعال دردوبخش مجزا با به‌كارگيري متخصصين سرشناس وخوشنام درگرايش هاي داخلي ، عفوني‌، داخلي مغزواعصاب ، راديولوژي ، گوارش ، نفرولوژي، وپرستاران ما‌هرو ورزيده باداشتن امكانات وتجهيزات پزشكي وغيرپزشكي به مراجعين سرويس دهي نموده وبه منظور بهبودكيفي وضعيت ساختماني وتجهيزاتي به صورت‌روزانه ، ماهيانه و ساليانه تحت نظارت وبازرسي سوپروايزران بيمارستان بوده است وطبق برنامه ريزي واجراي مناسب صورت مي گيرد .

بخش هاي سي سي يوو پست سي سي يو :

بيمارستان شهيد رجايي با داشتن‌دو بخش سي سي يو و دو بخش پست سي سي يو واتاق پيسينگ به‌عنوان بزرگترين بلوك غرب استان تهران پذيراي بيماران عزيز بوده و با به كارگيري پزشكان وپرستاران دلسوزوآخرين دستاورهاي‌ تجهيزات پزشكي‌درراستاي ارائه ي خدمات مربوط فعاليت مي كند .

بخش آي سي يو:

بيمارستان شهيد رجايي در سطح شهرستان كرج به عنوان تنها مركز درماني داراي بخش آي سي يو داخلي مي باشد.

بخش دياليز :

اين بخش با به كارگيري پزشك فوق تخصص نفرولوژي و پرستاران آموزش ديده در قالب چهار شيفت كاري درتمام ايام هفته نسبت به ارائه ي سرويس به بيماران دياليزي اقدام مي نمايند.

بخش فوريت هاي پزشكي :

بخش فوريتهاي پزشكي با داشتن ۱۸ تخت فعال درقالب اتاق هاي احياء قلبي، ريوي، تحت نظر، نوار قلب ،تزريقات وداروخانه ي اورژانس به صورت شبانه‌روزي فعال بوده و با به‌كارگيري پزشكان عمومي به ارائه‌ي خدمات درماني به بيماران مبادرت مي ورزد .

هزينه:

دربيمارستان رجايي ودراماكن‌دولتي ‌ابتدا هزينه از محل درآمد هاي اختصاصي مي باشد و سپس با اسناد و مدارك دراختيار داشته ، تمام هزينه هاي مرتبط‌ را شناسايي‌كرده وازدانشگاه علوم پزشكي تهران‌درخواست وجه مي‌كنند. البته قابل ذكر است‌كه دانشگاه  مبلغي‌را به عنوان بودجه‌دراختيار بيمارستان قرارمي‌دهد .يا اينكه هزينه‌اي انجام مي شود ودر قبال آن بدهي براي موسسه ايجاد مي شود براي پرداخت اين بدهي ازدانشگاه درخواست وجه مي كنند .

دفترداري:

بعد از اينكه تمام اسناد هزينه تامين اعتبار شد ومورد رسيدگي قرارگرفت و به تاييد رياست حسابداري ورياست بيمارستان رسيد وظيفه دفترداري اين است كه :

تمام هزينه هاي رخ داده شده را دردفاتر معين ، روزنامه و كل وارد نمايد.

حسابداري:

وظايف حسابداري شامل موارد زير مي باشد:

محاسبه طرح كارانه ي پزشكان

حقوق وكاركنان رسمي ، طرحي و پيماني

ثبت هزينه دراسناد هزينه

محاسبه ي درآمد اختصاصي بيمارستان

ترازعمليات مالي دراواخر هر ماه

تامين اعتباراسناد هزينه

ارائه ليست بيمه به اداره ي تامين اجتماعي

اموال:

مسئوليت ثبت و نگهداري اموال واثاثه وتجهيزات دربيمارستان رادارد اين اموال وتجهيزات طبق شماره سريال خود دردفاتر ثبت مي شود . ( جز سرمايه ي بيمارستان به حساب مي آيد كه در دفاتر با نام تملك سرمايه اي ثبت مي شود.

ترخيص:

در اين قسمت پرونده هاي مربوط به بيماران تكميل مي‌گردد وترخيص بيماران دراين بخش صورت مي گيرد . رابطه اي كه با بخش حسابداري دارد اين است كه پرونده هاي بيماران را به طوركامل تكميل كرده ودراختيار حسابداري قراردهد اطلاعاتي از قبيل:

نوع بيماري

تعداد روزهاي بستري شده

خدمات انجام شده براي بيمار

مشاوره ي بيمار

مبلغ كل خدمات ارائه شده

ترخيص به دين ترتيب مي باشد:كه بعد از ارسال پرونده ازبخش بستري شده ي بيمار، مبلغ قابل پرداخت براي بيماردر پرونده قيد مي شود ويك نسخه ازآن را به بيماران براي تصفيه حساب مي

دهندكه بايستي وجه را به صندوق واريز كنند و قبض آن را براي ضميمه كردن پرونده به مسئول ترخيص تحويل دهند و بعد ازآن بيمارترخيص مي شود.

اسناد پزشكي:

در اين قسمت كليه پرونده هاي بيماران ، فوتي ها وكليه اطلاعات مربوط به آنان بايگاني مي شود.

قبل ‌ازاينكه هزينه‌اي ‌به‌ثبت برسد تداركات يا همان مسئول خريد موظف است برگ‌درخواست خريد رابه تاييد رياست بيمارستان برساند. بعد ازاينكه رياست بيمارستان تاييدكردكه اين هزينه لازم وضروري است اينك بايد تداركات اقدام به خريد كند ، فاكتورهاي خريد بايد ضميمه برگ درخواست باشد .اولين سند هزينه را مسئول تداركات ميزند(صفحه ي ۲۴ نمونه ي سند هزينه) و دراختيار مسئول رسيدگي قرارمي دهد بعد از اينكه مسئول رسيدگي تمام مدارك خريد را رويت‌كرد وهيچ اشكالي درآن نبود به حسابدار براي تنظيم سند هزينه تحويل‌مي دهد . قابل توضيح مي باشدكه اگر مدارك خريد ‌داراي اشكالي باشد مثلا : تاريخ فاكتورخط‌خوردگي داشته باشد يا اعتباري براي هزينه نشده باشد مدارك را برگشت مي دهد بعد از اينكه تمام عيوب برطرف شد نزد حسابدار رفته تا سند هزينه صادر شود.

سند هزينه‌داراي‌دونسخ مي باشد‌كه اولي براي‌دانشگاه براي‌نظارت برحسن اجراي‌كارارسال مي شود ودومي‌درخود بيمارستان مانده وروي‌آن روكش سند‌ را زده‌‌‌‌‌ وبايگاني مي‌شود.

خدمات سرپايي:

كليه خدمات انجام شده‌ي پزشك براي بيماراني‌كه بستري نمي شوند درستون سرپايي‌قرار مي‌گيرد. كه‌درجدول فوق داراي دوستون مي باشد :

كل كاركرد

سهم پزشك

درستون‌كل‌كاركرد ،كل كا‌ركرد پزشك دريك ماهه قيد مي شود ودرستون دوم يعني سهم پزشك ، ۵۰% كل كاركرد به وي‌تعلق مي‌گيرد.

خدمات بستري :

كليه‌ي خدمات‌انجام شده ي پزشك براي بيماراني‌كه بستري مي باشند درقسمت خدمات بستري ذكر مي‌گردد كه اين ستون مانند ستون قبلي داراي دو عنوان مي باشد:

كل كاركرد

سهم پزشك

در قسمت كل كاركرد ، كليه ي‌كاركرد پزشك براي افراد بستري شده قيد مي شود ودر قسمت سهم پزشك ۴۰% كل كاركرد به وي تعلق مي‌گيرد.

كارهاي پزشك:

منظور ازكارهاي پزشك : زماني كه حال بيمار وخيم مي شود اگراحتياج به شك داشته باشد پزشك به بيمارشك زده يا.. كه اين موارد جزكارهاي پزشك است.

ازكل كاركرد براي كارهاي پزشك ۵۰% آن سهم پزشك است .

تست ورزش وتزريقات :

از كل كاركرد تست ورزش و تزريقات ۳۵% آن سهم پزشك مي باشد .

نوار قلب ( EKG)  :

ازكل كاركرد نوار قلب۱۰% سهم پزشك مي باشد .

اكو و كارديو گرافي :

از كل كاركرد ۲۵% سهم پزشك مي باشد .

دياليز و آندوسكوپي :

ازكل كاركرد ۱۰% آن سهم پزشك است .

كل كاركرد:

كل‌كاركرد ها را با هم جمع كرده درستون كل‌ كاركرد مي نويسيم.

سهم پزشك:

كل سهم پزشك را با هم جمع كرده درستون سهم پزشك مي نويسيم.

سهم دانشگاه:

از كل كاركرد وسهم پزشك درستون قبل به طورجداگانه از هركدام ۵% سهم دانشگاه‌كسر مي گردد .

سهم كاركنان:

ازكل كاركرد خدمات سرپايي ، بستري ، دياليز وآندوسكوپي ۲۰% سهم كاركنان مي باشد.

 سهم كاركنان:

ازكل كاركردكارهاي پزشك، نوارقلب، اكو ، كارديوگرافي، تست ورزش وتزريقات۲٫۵% سهم كاركنان مي‌باشد

كسر حقوق:

از پزشكان رسمي مبلغي به‌عنوان كسرحقوق ،كم مي شود.

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فایل نمونه تکمیل شده کارآموزی حسابداری بيمارستان شهيد رجايی كرج”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا