دانلود مقاله بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

01 ژوئن 2021

فرمت فایل

قابل ویرایش – ورد – word

تعداد صفحات

132 صفحه

برخی از عنواین مقاله بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت

 •   بیان موضوع تحقیق
 • طرح مسأله ی تحقیق
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • سؤالات تحقیق
 •  تعریف عملیاتی واژه ها
 •  روش کلی تحقیق
 •  قلمرو تحقیق
 • ساختار تحقیق
 •  فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
 •   پیشگفتار
 •  مبانی و مفاهیم نظری
 • اطلاعات ( جایگاه اطلاعات در سازمان )
 •  اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها
 • تعریف سیستم و اطلاعات حسابداری
 •  مربوط بودن اطلاعات  حسابداری در تصمیم گیری
 • نقش ذهنیت تصمیم گیرنده از مفهوم حسابداری
 •  طبقه بندی تصمیم گیرندگان
 •  اطلاعات غیر حسابداری
 • تئوری اقتصادی اطلاعات
 •  موانع فني عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري
 • موانع فني مربوط به كاركنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداري مديريت
 •  موانع فرهنگی عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري مديريت
 • موانع رفتاری عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري
 • پیشینه تحقیق
 • مرور تحقیقات داخلی
 •  مرور تحقیقات خارجی
 • فصل سوم ـ روش ( متدولوژی ) تحقیق
 • پیشگفتار
 • روش کلی تحقیق
 • تعریف جامعه ی آماری
 • تعریف نمونه و کفایت آن
 • روش نمونه گيري و دلیل انتخاب
 • روش های گرد آوری داده ها و کاربرد

 

برخی از توضیحات تحقیق مقاله بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت

در این تحقیق درصد بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت بوده ایم. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر رئیس، معاون و رؤسای دوایر اعتبارات و صندوق کلیه شعب بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری بوده است. با توجه به معدود بودن تعداد جامعه آماري، اطلاعات کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. پس از توصیف جامعه آماری و متغیرهای تحقیق و روایی و پایایی پرسش نامه، به بررسی تأثیرگذاری هر یک از متغیرها بر عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داده است که عوامل مورد نظر (عوامل فنی، عوامل فرهنگی و عوامل رفتاری) در عدم استفاده از اطلاعات حسابداري کافی بر تصمیم گیری مؤثر بوده و فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی به منظور رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت موانع حاکی از آن بوده است که عوامل فنی با وزن ۴۴/۰ در اولویت اول، عوامل فرهنگی با وزن ۳/۰ در اولویت دوم و عوامل رفتاری با وزن ۲۶/۰ در اولویت سوم تأثیرگذاری قرار داشته اند. شاخص های هر یک از عوامل نیز از طریق فرآیند FAHP اولویت بندی و ضریب اهمیت آن ها مشخص گردید. در تحلیل هم خوانی نظرات بر اساس متغیرهای دموگرافیک به روش توصیفی، مشخص گردید مدیران بانک تجارت با سمت های مختلف مدیریتی و سطح تحصیلات متفاوت در خصوص میزان تأثیرگذاری هر سه عامل به عنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری، نظرات مشابهی داشته اند.

 

واژگان کلیدی                                                                                                      

تصمیم گیری مدیران، موانع فنی، موانع فرهنگی، موانع رفتار

سیستم اطلاعات مدیریت معمولاً ارقام و اطلاعات را برای قسمت های مختلف سازمان پردازش می کند و قاعدتاً باید بتواند به شکلی اصولی با این قسمت ها ارتباط برقرار کند . به منظور اجرای اثربخش مأموریت و همچنین حفظ استقلال سازمانی خود ، سیستم اطلاعات مدیریت باید به خوبی سازماندهی و اداره شود و از پشتیبانی و تفویض اختیار توسط مدیریت سطح بالای سازمان برخوردار باشد (شباهنگ ، ۱۳۹۰). از طرف دیگر سازمان ها همزمان با ورود و خروج مدیران و کارکنان تغییر می کنند . علاوه بر این، اولویت ها و سیستم های ارزشی محیط نیز در حال تغییر است و ناگزیر سازمان ها باید خود را با محیط در حال تغییر مطابقت دهند. دو نیروی اصلی مؤثر بر سازمان های امروزین عبارتند از تغییرات تکنولوژی و رقابت های جهانی. سازمان هایی که نتوانند خود را با این دو نیرو تطبیق دهند ، در بلندمدت قادر به ادامه ی حیات نخواهند بود. چنین سازمان هایی برای تهیه اطلاعات مورد نیاز ، بر سیستم حسابداری مدیریت خود اتکاء می کنند. فرآیند حسابداری مدیریت نیز با ویژگی های سازمان که پیوسته در حال تغییر است مرتبط می باشد. درک مفاهیم حسابداری مدیریت مستلزم شناخت سازمان و نیروهای مؤثر بر آن است.

مدیران واحدهای انتفاعی در تصمیم گیری ها ، عملاً بر اطلاعات حسابداری مدیریت اتکاء می کنند. بنابراین درک ارتباط فرآیند تصمیم گیری با اطلاعات حسابداری مدیریت حائز اهمیت بسیار است. اطلاعات ابزار تصمیم گیری های مدیریت است و میزان صحت و دقت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به میزان صحت و سقم اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار دارد. دستیابی به این اطلاعات، نیازمند یک سیستم اطلاعاتی است. در تعاریف حسابداری، تاکید اصلی روی تهیه اطلاعات مفید و مربوط برای استفاده کنندگان است. لیکن در بحث سیستم های اطلاعاتی حسابداری، باید همواره تأمین نیازهای اطلاعاتی آن قشر از استفاده کنندگان که بیشترین، متنوع ترین و مداوم ترین استفاده از این اطلاعات جهت تصمیم گیری را دارند، مدنظر قرار گیرد و بدیهی است که در هر سازمانی اولین و اصلی ترین استفاده کنندگان که همواره در جریان تصمیم گیری های لحظه ای و روزمره سازمان قرار دارند، مدیران هستند و اگر سیستم‌های اطلاعاتی موجود در سازمان قادر باشند نیازهای اطلاعاتی مدیران را برآورد نمایند، نیازهای اطلاعاتی سایر مراجع تصمیم گیری نظیر مجامع عمومی، دولت، اعتباردهندگان و غیره نیز خارج از مجموعه فوق نخواهد بود (سجادی، ۱۳۸۵).

به رغم مشکلات موجود در مطالعه ی فرآیند تصمیم گیری افراد، دلایل بسیاری بر لزوم انجام این مطالعه در زمینه ی کاربرد اطلاعات حسابداری توسط استفاده کنندگان از آن وجود دارد که احتمالا شامل بهبود بخشیدن به کیفیت تصمیم های سرمایه گذاری و کاهش هزینه ی پردازش اطلاعات توسط افراد و سرمایه گذاران می شود. به عبارت دیگر، شاید با مطالعه فرایند تصمیم گیری افراد، بتوان کیفیت اطلاعاتی را که در اختیار آن ها و یا به طور کلی بازار سرمایه قرار     می گیرد بهبود بخشید. به هر صورت دستیابی به این هدف ها می تواند نحوه ی تخصیص منابع اقتصادی را بهبود بخشد و بنابراین در بالا بردن سطح رفاه جامعه و افراد نیز مؤثر باشد.

برای دستیابی به اهداف ذکر شده ، در این فصل به بیان مسأله ی تحقیق و این که در این تحقیق به دنبال بررسی چه مواردی بوده ایم، پرداخته شده است. همچنین ضرورت بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی در تصمیم گیری از سوی مدیران، اهداف و سؤالات تحقیق نیز تدوین گردیده است.

بطور کلی هر تحقیق در ابتدا در پی طرح شدن مشکل یا مسئله ای مطرح می شود. در انجام تحقیق ، پژوهشگر با جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز، سازماندهی و در نهایت تجزیه و تحلیل آن ها، فرضیات را مورد ارزیابی و آزمون قرار می دهد. بر مبنای قضاوت نسبت به فرضیات ، سؤالات تحقیق پاسخ گفته می شود و با استنتاج از آن ها ، انتظار می رود اهداف تحقیق حاصل شود. بنابراین فرآیند جمع آوری اطلاعات و داده ها و همچنین تجزیه و تحلیل   آن ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. چرا که نظریه ها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی   می یابد و حاصل آن بصورت کمّی جلوه گر شده و مدل نظری تحقیق قابل سنجش و محاسبه می گردد (علوی،۱۳۸۵، ۳۹).

در این فصل به روش تحقیق مورد استفاده، مشخصات مربوط به جامعه آماری، روش گردآوری داده ها و ابزار تحقیق اشاره شده، همچنین روایی و پایایی ابزار و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که این تحقیق، درصدد بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت بوده است، لذا شاخص ها و زیر شاخص های مربوط به عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری توسط مدیران شناسایی و نهایی گردید و پس از طراحی پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات به بررسی روایی و پایایی آن پرداخته شد

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا