دانلود تحقیق مقاله کارآفرینی

دسته بندی : / / / / /

مفهوم كارآفريني تحت الشعاع مسائل جامعه قرارگرفته وبه محيط‌هاي كسب وكار هنوز وارد نشده است،دراكثر كشورهاي توسعه يافته،مفهوم كارآفريني درسطح اقتصادي جاافتاده به طوري كه جوانان ميتوانند خود رابه يك قهرمان تجاري تبديل كنند ولي دركشورما كارآفريني اقتصادي بيشتر اشتباهاً بچاي ايجاد شغل بكار برده ميشود كارآفريني ازديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرارگرفته به طوري كه پيتردراكر،مك كله لند،توماس بگلي،ديويد بويد نظرات متفاوت وگوناگون درخصوص مفهوم كارآفريني ارائه داده اند.


تاریخ انتشار

24 اکتبر 2018

تعداد صفحات

97 صفحه

فرمت

word ورد – قابل ویرایش

دانلود مقاله دانشجویی پروژه کارآفرینی ازجمله تحقیق کارآفرینی کامل و جامع در زمینه دانلود مقاله کارآفرینی می باشد.

برخی فهرست مقاله کارآفرینی مدیریت و حسابداری

  • مقدّمه
  • فصل اول: کلیات شامل:

تاريخچه ي كارآفريني
سابقۀ كارآفريني درايران
تعاريف ومفهوم كارآفريني
نقش دولت درتوسعۀ كارآفريني
علل اهميت كارآفريني
كار گروهي شروع كارآفريني
كارآفريني اجتماعي
مفهوم‌ و معناي‌ كارآفرينان‌ اجتماعي
عناصر كارآفريني‌ اجتماعي‌
مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده
كارآفريني و ايجاداشتغال
گامهاي حمايتي
کارآفرينی در اسلام

  • فصل دوم: خلاقیت و نوآوری
  • فصل سوّم: میل به موفقیت و پیشرفت
  • فصل چهارم :دسترسی به منابع مالی
  • فصل پنجم: ریسک پذیری
  • فصل ششم:خوش بینی
  • فصل هفتم: سایر ویژگیها

 

مختصر توضیحات دانلود پروژه کارآفرینی رشته مدیریت و حسابداری

تاريخچه ي كارآفريني

وا‍‍‍ژه ي كارآفريني از كلمه اي فرانسوي به معناي متعهد شدن نشأت گرفته است و بنابر تعريف واژه نامه دانشگاهي « وبستر» كارآفرين كسي است كه مخاطره‌هاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي،اداره و تقبل نمايد.
كارآفرين و كارآفريني اولين بار مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفت واز قرن شانزدهم به نوعي كارآفريني را در نظريه‌هاي اقتصادي خود تشريح كرده اند.در بين نظريات اقتصاددانان مي توان به نظريه توسعه اقتصادي ژوزف شومپيتر (پدر علم كارآفريني) درسال ۱۹۳۴اشاره كرد.
نظريات وي مبتني برآن كه كارآفرينان را موتورمحركه توسعه اقتصادي تلقي وعملكرد آنان راتخريب خلاق مي داند مورد توجه بسياري از محققين قرار گرفته است.

 

تعاريف ومفهوم كارآفريني

كارآفريني ازابتداي خلقت بشردرتمام شئون زندگي انسان حضورداشته ومبناي تحولات وپيشرفتهاي بشري بوده است۰ليكن تعريف زياد ومتنوعي ازآن درسيرتاريخي وروند تكاملي موضوع بيان شده است كه برخي ازاين تعاريف ارائه مي گردد:
ــ كارآفرين كسي است كه متعهد مي شود مخاطرات يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي،اداره وتقبل كند۰
ــ كارآفرين شخصي است كه تخصّص وي تصميم گيري عقلاني ومنطقي درخصوص ايجاد هماهنگي درمنابع كمياب مي باشد [كاسون،۱۹۸۲]
ــكارآفريني خلق وايجاد بينش ارزشمندي ازهيج است كارآفريني فرآيند ايجاد ودستيابي به فرصتها ودنبال كردن آنها بدون توجه به منابعي است كه در حال حاضر موجود است كارآفريني شامل :خلق،توزيع ارزش ومنافع بين افراد، گروهها وجامعه است.

مفهوم و جايگاه خلاقيت و نوآوري

تحقيق در مورد خلاقيت و عناصر تشكيل دهنده آن، بيش از يك قرن پيش توسط دانشمندان علوم اجتماعي شروع شد، ولي انگيزه اساسي براي پژوهش بيشتر در سال ۱۹۵۰ توسط گيلفورد ايجاد گرديد. گيلفورد (GUILFORD) خلاقيت را با تفكر واگرا (دست يافتن به رهيافتهاي جديد براي حل مسائل) در مقابل تفكر همگرا (دست يافتن به پاسخ صحيح) مترادف مي دانست. (شهرآراي – مدني پور، ۱۳۷۵، ص ۳۹)
لوتانز (۱۹۹۲): استاد رفتار سازماني، خلاقيت را به وجود آوردن تلفيقي از انديشه‌ها و رهيافتهاي افراد و يا گروهها در يك روش جديد، تعريف كرده است. بارزمن خلاقيت را فرآيند شناختي از به وجود آمدن يك ايده، مفهوم، كالا يا كشفي بديع مي داند. (همان منبع، ص ۳۹)

خلاقيت همچون عدالت، دموكراسي و آزادي براي افراد داراي معاني مختلف است ولي يك عامل مشترك در تمام خلاقيتها اين است كه خلاقيت هميشه عبارتست از پرداختن به عوامل جديدي كه عامل خلاقيت در آنها موجود بوده و به عنوان مجموع ميراث فرهنگي عمل مي كنند ولي آنچه كه تازه است تركيب اين عوامل در الگويي جديد است (جك‌هالوران – دوگلاس نبتون، ۱۹۹۲) تلاشهاي خلاقيت وسيله اي براي نوآوري است. خلاقيت بيشتر يك فعاليت فكري و ذهني است و نوآوري بيشتر جنبه عملي دارد و در حقيقت محصول نهايي عمل خلاقيت است. (فرنوديان، ۱۳۷۰، ص ۶)

نوآوري مهارتي است كه با بسياري همكاريهاي ديگر همراه است. نوآوري به دگرگونيهاي عمده در زمينه پيشرفتهاي تكنولوژيك يا ارائه تازه ترين مفاهيم مديريت يا شيوه‌هاي توليد، اطلاق مي شود. نوآوري پديده اي واقعاً چشمگير و جنجالي است. نوآوري عموماً پديده اي نادر است كه فقط در عده اي خاص مي توان آن را سراغ گرفت.

 

ميل به موفقيت و پيشرفت (توفيق طلبي)

يكي ازويژگيهاي بارزكارآفرينان ميل به موفقيت است۰ موفقيت فرآيند دائمي انجام دادن وكامل كردن امور مي باشد كه تاگشودن همه راها درطول زندگيمان ادامه مي يابد وامري نيست كه بتوانيم يك شبه به آن دست يابيم.
منظورازواژه موفقيت تنها دستيابي به ثروت فراوان نيست بلكه فرد موفق شخصي است كه ازامكانات موجود بهترين استفاده رانموده وبهترين نتيجه ممكن راكسب نمايد وهرگزدست پيداكند۰واقعيت اين است كه موفقيت دراطراف ماست۰زماني كه چيزي رامي خواهيم وآن رابه دست نمي آوريم،تا اندازه اي خودمان درعدم موفقيت دخيل هستيم اگرديدمان به زندگي كوته باشد،زندگي نيزبه ما خسّت نشان خواهد داد.

گام‌هاي مؤثردستيابي به موفقيت:

گام نخست :قدرشناسي
درجوامع مدرن امروزي اغلب مردم ازلحاظ مادي احساس موفقيت وكاميابي مي كنند كافي است زندگي اين مردم راباتلاشي كه اغلب انسانهادرطول تاريخ جهت كسب معاش كرده اند واغلب مردم دنيا هنوزهم درحال تقلّاي بي وقفه براي معاش مي باشند،مقايسه كنيم تابدانيم كه مردم امروزچقدرخوش شانس هستند چراكه آنان نسبت به پادشاهاني كه قرنها قبل مي زيسته اند داراي زندگي راحتتر وبهتري هستند ماهر چقدرهم كه درزندگيمان مشكلات داشته باشيم بهتراست هرچندوقت يكبار زماني را براي شكرگذاري ازخداوند قرار دهيم مابايد نعمتهايي راكه خداوند درزندگي به ماعطا داشته است به زبان بياوريم وبه خاطرآن سپاسگزاري كنيم وازآن‌ها لذت ببريم وطعم كاميابي وموفقيتي كه هم اكنون بدست آورده ايم بچشيم گذشته ازاين مابايد قدردان زحمات مردمي كه درطول زندگيمان به طرق مختلف تأثيرزيادي در موفقيتمان داشته اند باشيم

گام دوم: آگاهي

ماهمگي داري اعتقادات وافكارواحساساتي مي باشيم كه مانع كسب موفقيت مي گردند:احساس كمبود،احساس بي لياقتي،ترس ازشكست وعدم موفقيت كه ريشه دراعتقادات وباورهاي مادي دارند،افكاربدبينانه نسبت به پول وافكاري ازاين دست كه مانع رشد وپيشرفت ما ميشوند.
اغلب اين اعتقادات وافكاردرابتدا به طورناخودآگاه به وجود ميآيند وواقعاً نسبت به آنها بي اطلاع هستيم درحاليكه آنها زندگي ماراتحت كنترل خود دارند۰زمانيكه ماشروع به درك آگاهانه مي كنيم درمسيري قرارمي گيريم كه داراي قدرت انتخاب درباره اينكه چگونه زندگي كنيم خواهيم بود.
زمانيكه آگاهي لازم رادرباره موضوعي نداشته باشيد درطول مسير چيزهايي رايادخواهيد گرفت وتكرار مسيري كه نتيجه اي دربرنخواهد داشت شما را آزرده خاطر خواهد كرد۰بنابراين راههاي تازه اي رابراي رفع مشكل فعلي خواهيد يافت وزمان زيادي طول نخواهد كشيد كه همه چيزتغييرخواهد كرد بدون اينكه شما مجبوربه ايجاد تغيير شويد.هميضه براي كسب آگاهي تلاش كنيدچراكه تغييرات مورد نظرتان به دنبال آن به وجود خواهد آمد.

با افكارنادرست كه مانع رشد وپيشرفت مي شوند چه كنيم؟

دسترسي به منابع مالي

به دست آوردن وجوه مورد نياز براي راه‌اندازي کسب‌وکارها، همواره به عنوان يک چالش براي کارآفرينان مطرح بوده است. فرايند به دست آوردن وجوه مورد نياز ممکن است ماهها به طول انجامد و کارآفرينان را از حرفه مديريت کسب‌وکارها منصرف كند. از سوي ديگر، بدون تامين مالي کافي، کسب‌وکارهاي نوپا هرگز به موفقيت نخواهند رسيد. کمبود سرمايه‌گذاري عاملي موثر در شکست بسياري از کسب‌وکارهاست، با اين حال به دليل نرخ بالاي مرگ و مير کسب‌وکارهاي کوچک جديد، موسسات مالي تمايل چنداني به قرض دادن وجوه يا سرمايه‌گذاري در آنها ندارند. فقدان سرمايه کافي، کسب‌وکار نوپا را با رها ساختن بر بنيان مالي ضعيف، مستعد شکست خواهد كرد.
سرمايه‌اي که کارآفرينان براي راه‌اندازي کسب‌وکارهايشان نياز دارند، کاملا همراه با ريسک است، چرا که سرمايه‌گذاران در اين کسب‌وکارهاي نوپا در قبال امکان دستيابي به پاداشهاي چشمگير (سودسرمايه‌اي) بايد براي احتمال از دست دادن کل سرمايه تزريق شده خود آماده باشند.

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق  به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله کارآفرینی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا