دانلود مقاله ارزشيابی ويژگيهای فيزيک و شيميايی هسته عناب

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

25 می 2021

فرمت فایل

ورد – word -قابل ویرایش

تعداد صفحات

130 صفحه

برخی عناوین مقاله ارزشيابی ويژگيهاي فيزيك و شيميايی هسته عناب (عناب اصفهان)

 • فصل اول مقدمه و كليات تحقيق
  پيش زمينه تحقيق
  اهميت تحقيق
  هدف اصلي
  اهداف فرعي
  عناب
  معرفي عناب و خواص آن
  مشخصات تيره عناب
  مشخصات گياه شناسي عناب
  كشت گياه عناب
  شناسايي ارقام مختلف عناب
  گونه هاي مختلف عناب
  اهميت شناسايي ژنومهاي مختلف عناب
  تاسيس ژرم پلاسم و جمع آوري ژنوم درخت عناب
  روش هاي تكثير گياه عناب
  ۱-۱۲-۱فواصل كاشت
  ۱-۱۲-۲كودمورد نياز
  ۱-۱۳ آفت هاي درخت عناب
  ۱-۱۴ پرورش درخت عناب براي توليد چوب
  ۱-۱۵ پراكندگي جغرافيايي گياه عناب در جهان
  ۱-۱۵-۱مشخصات مناطق پراكنش عناب در ايران
  ۱-۱۶ عملكرد عناب
  ۱-۱۷تركيبات شيميايي عناب
  ۱-۱۸مصارف خوراكي عناب
  ۱-۱۸-۱ ميوه خشك شده عناب
  ۱-۱۹ خواص دارويي عناب
  ۱-۲۰ عناب در طب سنتي
  ۱-۲۱مضرات عناب
  ۱-۲۲ عصاره گيري از عناب
  ۱-۲۲-۱عصاره آبي عناب
  ۱-۲۳شربت عناب
  ۱-۲۴تهيه جوشانده عناب
  ۱-۲۴-۱جوشانده عناب
  ۱-۲۴-۲ جوشانده نوع ديگري از عناب
  ۱-۲۵ خيس كرده عناب
  ۱-۲۶ خواص آنتي اكسيداني و ضد التهابي عناب
  ۱-۲۶- ۱ آنتي اكسيدان
  ۱-۲۶- ۲ متداول ترين آنتي اكسيدان هاي طبيعي داخل ميوه عناب
  ۱-۲۶-۳كاروتنوئيدها
  ۱-۲۶-۴ويتامين
  ۱-۲۶-۵ويتامين
  ۱-۲۶-۶ويتامين
  ۱-۲۶-۷توكوفرول ها
  ۱-۲۶-۸فنول ها
  ۱-۲۶-۹ فلاوونوئيدها
  ۱-۲۷ اسيدهاي چرب شناسايي شده در ميوه عناب
  ۱-۲۷-۱ نقش اسيدهاي چرب موجود در عناب
  ۱-۲۸ عوامل موثر در اكسيداسيون چربيها و روغنها
  ۱-۲۸-۱ تركيب اسيد چرب
  ۱-۲۸-۲ حرارت
  ۱-۲۸-۳ اكسيژن
  ۱-۲۸-۴ رطوبت
  ۱-۲۸-۵ كاتاليزورها
  ۱-۲۸-۶ نور :
  ۱-۲۸-۷ آنزيم ها :
  ۱-۲۹ اهميت چربيها
  ۱-۲۹-۱ ويژگي هاي فيزيكي چربيها
  ۱-۲۹-۲ مراحل كريستاليزاسيون
  ۱-۲۹-۳ هسته گذاري
  ۱-۲۹-۴ سه شكل پلي مورفيكي مهم توسط سيستم هاي چربي
  ۱-۲۹-۵ بافت چربيها
  ۱-۲۹-۶ دو روش قديمي براي تعيين ميزان چربي جامد
  ۱-۲۹-۷ امولسيون هاي غذايي
  ۱-۲۹-۸ تقسيم بندي امولسيفايرها
  ۱-۲۹-۹ نحوه تشكيل امولسيونها
  ۱-۲۹-۱۰ نيروهاي موثر در تشكيل و پايداري امولسيونها
  ۱-۲۹-۱۰-۱ نيروهاي الكتروستاتيك حد فاصل دو لايه
  ۱-۲۹-۱۰-۲ نيروهاي واندروالس
  ۱-۲۹-۱۰-۳ واكنش هاي ناشي از حضور پليمرها
  ۱-۲۹-۱۰-۴ واكنش هاي هيدروفوبيك
  ۱-۲۹-۱۰-۵ نيروهاي دافعه حاصل از هيدراته شدن
  ۱-۲۹-۱۱ مكانيسم هاي مربوط به ثبات و پايداري امولسيونها
  ۱-۲۹-۱۱-۱ پايداري الكترواستاتيكي
  ۱-۲۹-۱۱-۲ پايداري توسط ماكرومولكولها
  ۱-۲۹-۱۱-۳ پايداري امولسيونها به وسيله ذرات جامد
  ۱-۲۹-۱۱-۴ پايداري از طريق افزايش ويسكوزيته
  ۱-۲۹-۱۲ نقش هاي امولسيفايرها
  ۱-۳۰ روغن
  ۱-۳۰-۱ وضعيت تغذيه اي روغن ها
  ۱-۳۰-۲ روغن هاي خوراكي
  ۱-۳۰-۳ روغن هاي نباتي
  ۱-۳۰-۴ منبع روغن نباتي
  ۱-۳۰-۵ دانه هاي روغني
  ۱-۳۰-۶ اجزا موجود در روغن ها
  ۱-۳۰-۶-۱ فسفوليپيدها
  ۱-۳۰-۶-۲ تركيبات غير صابوني شونده
  ۱-۳۰-۶-۳ استرول ها
  ۱-۳۰-۶-۴ توكوفرول ها
  ۱-۳۰-۷ فرآيند استخراج روغن
  ۱-۳۰-۷-۱ روش هاي استخراج روغن از دانه ها و ميوه هاي روغني
  ۱-۳۰-۸ پالايش روغن ها و چربي ها
  ۱-۳۰-۸-۱مراحل پالايش روغن خام
  ۱-۳۰-۸-۲ صمغ گيري
  ۱-۳۰-۸-۳ تصفيه فيزيكي
  ۱-۳۰-۸-۴ تصفيه قليايي
  ۱-۳۰-۸-۵ خنثي سازي
  ۱-۳۰-۸-۶ بي رنگ كردن
  ۱-۳۰-۹ روش هاي نوين استخراج روغن
  ۱-۳۰-۱۰ دستگاه سانتريفيوژ و دكانتور
  ۱-۳۰-۱۱ روش سينولا
  ۱-۳۰-۱۲ توضيح نحوه استخراج روغن
  ۱-۳۰-۱۲-۱ استخراج روغن از دانه هاي آماده شده روغني به سه طريق
  ۱-۳۰-۱۲-۲استخراج روغن با حلال
  ۱-۳۰-۱۲-۳ متغيرهاي قابل كنترل در استخراج
  ۱-۳۰-۱۲-۴ روش هاي استحصال روغن توسط حلال
  ۱-۳۰-۱۳ روشي ديگر براي روغن كشي از ميوه ها
  ۱-۳۰-۱۳-۱ روغن كشي به روش پرس سرد – استخراج سرد
  ۱-۳۰-۱۳-۲ تاثيرات كلان اقتصادي روش هاي روغن كشي متداول قديمي
  ۱-۳۰-۱۳-۳ روش سرد در مقايسه با روش هاي موجود گرم
  ۱-۳۰-۱۴ روش پرس هاي گرم و استخراج مانده روغن با حلال
  ۱-۳۰-۱۵-۱ كاربردها
  ۱-۳۰-۱۵-۲ تهيه روغن هاي گياهي به روش كلد پرس
  ۱-۳۰-۱۶ سوكسله چيست
  ۱-۳۰-۱۶-۱ استخراج مداوم به وسيله سوكسله
  ۱-۳۰-۱۶-۲ تئوري آزمايش
  ۱-۳۰-۱۶-۳ مراحل آزمايش
  فصل دوم :مروري بر مطالعات پيشين
  فصل سوم :موادو روشها
  ۳-۱ آماده سازي مواداوليه
  ۳-۲ موادشيميايي
  ۳-۳ وسايل و تجهيزات
  ۳-۴ استخراج روغن
  ۳-۵ تجزيه شيميايي هسته عناب
  ۳-۵-۱ اندازه گيري رطوبت و ماده خشك
  ۳-۵-۲ اندازه گيري خاكستر
  ۳-۵-۳ اندازه گيري درصد پروتئين
  ۳-۵-۴ اندازه گيري درصد فيبرخام
  ۳-۶ تعين ميزان وتركيب اسيدهاي چرب
  ۳-۷تعيين انديس پراكسيد
  ۳-۷-۱ معرف ها وحلال
  ۳-۷-۲ روش كار
  ۳-۸ تعيين انديس يدي
  ۳-۸-۱ روش اجراي آزمون
  ۳-۹ زمان پايداري روغن در برابر اكسيداسيون
  ۳-۹-۱ آزمون تندي روغن ها (رنسيديتي )
  ۳-۱۰تعيين انديس اسيدي
  ۳-۱۱تعيين رنگ
  ۳-۱۲ تعيين ميزان فسفر و فسفو ليپيدها
  ۳-۱۳ تعيين ميزان تركيبات غير صابوني شونده
  ۳-۱۳-۱ تعيين مواد غير قابل صابوني شدن روغن ها
  ۳-۱۳-۲ روش كار
  ۳-۱۴ تعيين ميزان كل استرول ها و توكوفرول ها
  ۳-۱۵ تعيين ميزان مس و آهن
  ۳-۱۵-۱ عملكرد مس
  ۳-۱۶ اندازه گيري ضريب شكست
  ۳-۱۷ استخراج روغن از هسته عناب
  ۳-۱۷-۱ مراحل آزمايش
  ۳-۱۷-۲ تعيين راندمان درصد استخراج روغن هسته عناب
  ۳-۱۸جداسازي و شناسايي اجزاي روغن
  ۳-۱۸-۱ مشخصات و برنامه دماي دستگاه
  ۳-۱۸-۲ دماهاي ستون و برنامه دمايي
  ۳-۱۸-۳ مشخصات دستگاهي
  ۳-۱۹ تجزيه و تحليل آماري
  فصل چهارم : نتايج و بحث
  ۴-۱ مقايسه ميزان درصد بازده استخراج روغن هسته عناب در سه تكرار
  ۴-۲ مقايسه ميزان اسيدهاي چرب
  ۴-۳ مقايسه ميزان انديس يدي:
  ۴-۴ بررسي ضريب شكست روغن
  ۴-۵ بررسي پايداري اكسيداسيون چربي توسط دستگاه رنسيمت
  ۴-۶ مقايسه رنگ هاي بدست آمده توسط دستگاه لاويباند از روغن هسته عناب
  ۴-۷ مقايسه انديس اسيدي
  ۴-۸ مقايسه انديس پراكسيد
  ۴-۹ مقايسه مواد غير صابوني شونده
  ۴-۱۰ مقايسه ميزان كل استرول
  ۴-۱۱ مقايسه ميزان توكوفرول
  ۴-۱۲ مقايسه ميزان آهن
  ۴-۱۳ بررسي ميزان مس
  ۴-۱۴ مقايسه اندازه گيري ميزان فسفوليپيد
  ۴-۱۵ آزمون هاي شيميايي هسته عناب
  ۴-۱۵-۱ آزمون اندازه گيري ميزان خاكستر
  ۴-۱۵-۲ آزمون اندازه گيري ميزان پروتئين هسته
  ۴-۱۵-۳ آزمون اندازه گيري ميزان فيبرخام
  ۴-۱۵-۴ آزمون اندازه گيري ميزانرطوبت
  ۴-۱۵-۵ اندازه گيري ميزان درصد ماده خشك

 

برخی توضیحات تحقیق ارزشيابي ويژگيهای فيزيك و شيميايي هسته عناب (عناب اصفهان)

گونه عناب از گونه هاي بومي مناطق مختلف ايران است . ميوه اين گياه در مناطق مختلف ايران به طور سنتي مصرف ميشود. اين ميوه داراي خواص دارويي و خوراكي بسيار سودمندي است .حدود ۳۰% وزن ميوه را هسته هاي آن تشكيل مي دهد .هسته اين ميوه به طور متوسط حاوي حدود ۸/۳ درصد روغن است . با توجه به دارا بودن خواص بسيار ارزشمند ميوه عناب ، هدف از اين تحقيق ارزشيابي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي هسته عناب موجود در منطقه استان اصفهان از نظر تركيب اسيدهاي چرب و پايداري نسبت به اكسيداسيون و سنجش ديگر تركيبات موجود در روغن هسته و همچنين آناليز شيميايي خود هسته روغن كشي شده مي باشد . مواد و روش ها : ميوه عناب پس از چيده شدن به آزمايشگاه منتقل شده و روغن هسته هاي آسياب شده به روش سوكسله استخراج گرديد. تركيب اسيدهاي چرب به روش كروماتوگرافي گازي و پايداري روغن حاصله توسط دستگاه رنسيمت تعيين گرديد. ونيز مواد موجود در روغن هسته مانند فسفو ليپيدها ، انديس يدي ،انديس اسيدي ، انديس پراكسيد ، مواد غير قابل صابوني شونده ، استرول ها ، توكوفرول ها و رنگ روغن هسته عناب ارزيابي شد. همچنين آناليز شيميايي شامل اندازه گيري مقدار خاكستر ، ماده خشك ، رطوبت ، روغن ، پروتئين و نيز فيبر خام بر روي بخش هسته روغن كشي شده انجام شد . نتيجه گيري : بررسي روغن هسته عناب توسط دستگاه كروماتو گرافي گازي نشان داد كه مقدار اسيدهاي چرب اشباع آن از اسيدهاي چرب غير اشباع بالاتر مي باشد. پس اين روغن اشباعيت بالايي دارد. پايداري اكسيداتيو روغن نشان داد كه روغن هسته عناب داراي پايداري بالا يعني۳۸/۲ ساعت در دماي ۱۱۰ درجه سانتي گراد مي باشد. اين روغن از نظر كيفيت واكسيداسيون مانند روغن نارگيل است براي ساخت محصولات آرايشي و بهداشتي هم مناسب است .روغن هسته عناب با توجه به دارا بودن اسيدهاي چرب كوتاه زنجيره وپروفايل اسيدهاي چرب آن كه داراي اشباعيت بالا است ، مقاومت بسيار بالايي دارد و ناراحتي هاي قلبي عروقي ايجاد نمي كند و ميزا ن چربي بد را بالا نمي برد . پايداري اكسيداسيون روغن هسته عناب بالاست ، علت آن اشباعيت بالاي روغن است يعني اكسيداسيون خيلي كمي در روغن هسته عناب اتفاق افتاده است زيرا ميزان فسفوليپيد در روغن هسته عناب پايين است . پس مي توان نتيجه گرفت با توجه به ميزان متوسط توكوفرول ها يعني ۱۲/۲۲ %غالب اجزا اين روغن توكوفرول است كه زردي بيشتري به روغن مي دهد پس رنگ روغن هسته عناب زرد است. اين روغن براي سرخ كردن مناسب نمي باشد اما براي كيك پزي و شيريني پزي بسيار مناسب مي باشد زيرا روغن نقطه ذوب بالايي داردو حالت ماله اي به خمير شيريني مي دهد. و در انتها با توجه به اينكه ميوه عناب داراي خواص دارويي و خوراكي بسيار سودمندي مي باشد مي توان گوشت آنرا به صورت صنعتي به بازار عرضه كرد .
واژه هاي كليدي :پايداري اكسيداسيون ،تركيب اسيدهاي چرب ، روغن هسته عناب ،روغن ، هسته ، عناب

 

اهميت وضرورت تحقيق :

فصلی که پیش رو دارید شروع تلاشی است برای معرفی دانش بومی کشاورزی در زمینه عنابکاری و گلچینی است از دانش بومی کشاورزی ایران که بی‌شک الهام‌بخش کاربرد دانش بومی در فعالیت‌های ترویجی کشور خواهد بود. نکته بسیار مهم درباره کاربرد دانش بومی در ترویج و توسعه کشاورزی، «ضرورت» آن است. استفاده از دانش بومی در ترویج کشاورزی امری سلیقه‌ای و اختیاری نیست بلکه یک ضرورت حیاتی است. البته ضرورتهای دیگری را برای روی آوردن به دانش بومی میتوان متصور شد که همانا محدودیتها و شکستهای جدید است. این شکستها به دلایل مختلف از جمله عدم توجه به دانش و تجربیات بومی رخ داده است. این بی توجهی ممکن است ازعوامل اجتماعی نظیر مباهات کردن دارندگان دانش جدید نسبت به دارندگان دانش بومی و یا تصور دارندگان دانش جدید از دانش بومی به عنوان دانشی که متعلق به گذشتگان است و امروزی نیست، نشأت گرفته باشد.همچنین ضرورت توجه به دانش بومی در فرآیند توسعه از آنجا ناشی می شود که منابع انسانی از اجزای اصلی آن به حساب می آیند ، و مقوله توسعه انسانی پایدار نیزاز همین جا سرچشمه گرفته است. همانطور که از نام آن  برمی آید ، این مقوله برای توسعه انسانی ارزش زیادی قائل است.در توسعه انسانی پایدار مردم به عنوان هدف سیاستهای اجتماعی و اقتصادی تلقی می شوند که دامنه انتخابهای آنان گسترش داده می شود تا در تصمیم گیریها  مشارکت فعال داشته باشد. بنابراین مشارکت مردمی یکی از ابزارهای توسعه انسانی پایدار است. ولی مشارکت فعال افراد روستایی درتوسعه روستا به شکل پایدار آن، جز باور کردن نقش دانش، بینش و مهارتهای افراد روستایی امکانپذیر نخواهد بود. از طرف دیگر ، برای باورداشتن دانش بومی لازم است تا درباره بومیان و دانش آنها شناخت کامل به دست آوریم

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله ارزشيابی ويژگيهای فيزيک و شيميايی هسته عناب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا