دانلود مقاله توریسم ،صنعت گردشگری ، راه و حمل ونقل

دسته بندی : / /


تاریخ انتشار

31 می 2021

فرمت فایل

ورد – قابل ویرایش – word

تعداد صفحات

224صفحه

برخی از عنواین مقاله توریسم ،صنعت گردشگری ،راه حمل ونقل

 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
 • پیشینه تحقیق
 • جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
 • هداف مشخص تحقيق
 • کاربردهاي متصور از تحقيق
 • فرضيه‏هاي تحقیق
 • تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی
 • ۲ترافیک
 • سفر
 • مسافر
 • ایرانگردي وجهانگردي
 • مطالعات اسنادی و کتابخانه ای
 • مدل های تولید سفر
 • مدل های انتخاب وسیله نقلیه
 • روش های تخصیص سفر
 • روش کتابخانه ای
 • ‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
 • مشکلات تحقیق
 •  توریسم و توریست

 

برخی از توضیحات تحقیق مقاله توریسم ،صنعت گردشگری ،راه ،حمل ونقل

تعاریف متعددي از کیفیت خدمات ارائه شده است. یکی از تعاریفی که به طور گسترده مورد استفاده است، کیفیت خدمات را به عنوان حدي از برآورده ساختن نیازها و انتظارات مشتریان توسط خدمات تعریف میکند. بنابراین، کیفیت خدمات میتواند به عنوان اختلاف بین انتظارات مشتریان از خدمات و خدمات دریافت شده تعریف شود(آذر، رضایی پندري،جعفري نژاد، ۱۳۸۹ )علاوه بر این نگرش و یا قضاوت کلی مشتریان در رابطه با برتري یک خدمت نيز تعریف کرده اند.

امروزه صنعت جهانگردي به عنوان يكي ازمهمترين صنايع جهان كه نقش عمده‌اي دربهبودوضعيت اقتصادي كشورهاوتوسعه اقتصادي آنهادارد، ازسوي كارشناسان، دانشمندان، مديران وبرنامه‌ريزان اقتصادي كشورهاي مختلف موردتوجه قرارگرفته است، «تاثيراقتصادي اين صنعت به حدي قابل ملاحظه است كه حدودامخارج۷% ازسرمايه جهان رادربرمي‌گيرد». (به واسطه اين توجه ويژه وبه منظوربهره‌برداري موثرترازاين صنعت درراستاي توسعه اقتصادي، اركان اصلي صنعت جهانگردي كانون توجه برنامه ريزان بوده است، که شامل منابع طبيعي، منابع فرهنگي ومنابع انسان‌ساخت مي‌باشندكه خودبه نحوي اشكال مختلف جهانگردي راايجادمي نمايند.

البته اهميت ويژه بخش حمل ونقل (جزء منابع انسان ساخت محسوب می شود)به حدي است كه  به اعتقادبعضي كارشناسان خودمي‌تواندبه صورت مجزابه عنوان يكي ازاركان اصلي جهانگردي مطرح شود. درواقع عامل اصلي پيشرفت وفراگيرشدن جهانگردي ، صنعت حمل ونقل بوده است لذاتوجه به نقش حمل ونقل درصنعت جهانگردي مهمترين گام درجهت برنامه ريزي به منظورتوسعه جهانگردي دركشورهامي باشد)

گردشگري از ديدگاه جامعه شناسي عبارت است از: مجموعه روابطي كه شخص گردشگر در محل اقامت موقت خود در مقصد، با انسان هاي ساكن در آن محل بوجود مي‌آورد. در اين تعريف صرفاً به روابط گردشگر و كلاً روابط انساني توجه شده است در حالي كه جغرافي‌دانان در تعريف خود از گردشگري، عمدتاً بر رابطه گردشگران با مقصد و اقليم متمركز مي‌شوند. (كاظمي؛ ۱۳۸۱؛ ص ۳۱)

در فرهنگ لغت گردشگري عبارت است از: مسافرت براي تفريح و سرگرمي و سفري كه در آن مسافر به مقصدي رفته و سپس به محل سكونت خود بر‌مي‌گردد. در تعريف ديگري، گردشگري به سفر موقتي و كوتاه اطلاق شده كه ضمن آن گردشگر به منطقه‌اي خارج از محل سكونت و كار خود به منظور سير و سياحت سفر مي‌كند.

 

و سازمان جهانی گردشگری گردشگر را اینگونه تعریف می کند:

گردشگر به كسي گفته مي‌شود كه اقدام به مسافرت مي نمايد و مدت سفر او بيش از ۲۴ ساعت و كمتر از يكسال است و سفر وي با انگيزه‌هاي تفريحي، استراحتي، فرهنگي، شركت در كنفرانس‌ها، سمينارها و مواردي مشابه صورت مي‌گيرد. (WTO, 1997) نكات مهمي كه در كليه‌ي تعاريف مشاهده مي‌شود، جدا شدن فرد از محل كار و اقامت دائم خود، كوتاه و موقتي بودن سفر و انجام فعاليت‌هايي مانند بازديد، سرگرمي و تفريح در مدت سفر مي‌باشد.

از نظر اقتصادي گردشگري نشان دهنده انتقال قدرت خريد از يك منطقه به منطقه ديگر است. (الواني؛ ۱۳۷۳؛ صص ۱۸، ۱۹)

نهايتاً‌ اينكه گردشگري فعاليتي است چند رشته‌اي، چند مسئله‌اي، چند بخشي‌ و چند شكلي، چند رشته‌اي از اين جهت كه گردشگري از رشته‌هاي اقتصاد، حقوق، جامعه شناسي ، روان شناسي، جغرافيا، هتلداري، بازرگاني، راه و ساختمان و… استفاده مي‌كند.چند مسئله‌اي از اين جهت كه با مسائل جغرافيايي، زيست محيطي، مالي و اقتصادي، فني، انساني، فرهنگي و آموزشي، حقوقي و سياسي و امنيتي ارتباط دارد.

چند بخشي از اين جهت كه در گردشگري، بخش‌هاي دولتي، نيمه دولتي، و خصوصي درگير مي‌باشند. چند شكلي از اين جهت كه گردشگري از اشكال مختلف فرهنكي، ورزشي، كسب و كار، درماني، اجتماعي، زيارتي، و استفاده از شيوه‌هاي مختلف حمل و نقل و تاسيسات اقامتي تشكيل مي گردد. (عزيزي؛ ۱۳۷۸؛ ص ۴۸)

 

گردشگر به ۲ بخش كلي تقسيم مي‌گردد:

 

۲-۴-۱ گردشگر داخلي:

نوعی گردشگری که اشخاص ساکن یک کشور حداکثر برای مدت دوازده ماه به محلی در کشور خودکه خارج از محیط معمولی زندگی آنهاست سفر می کنند و هدف اصلی انهاازاین سفرانجام کاری نیست که سرانجام ان دریافت مزداز محل مورد بازدید باشد(پاپلی یزدی،۱۳۸۵:۲۲)

گردشگر داخلی كسي است كه از محل اقامت خود حداقل ۵۰ مايل دور شده و براي اهدافي از قبيل امور كاري، تفريحي، شخصي و استراحت در محلي اقامت گزيند. مدت اقامت وي مي‌تودند از كمتر از يك شب يا بيشتر از آن باشد.

کارهایی است که فرددرمسافرت ودرمکان خارج ازمحیط عادي خودانجام می دهد . این مسافرت بیش ازیکسال طول نمی کشدوهدف تفریح،تجارت ویافعالیتهاي دیگراست.

سازمان جهانی جهانگردي ( W.T.O ) انواع مختلف جهانگردي راچنین تعریف کرده است:

 

۵-۲-۱ جهانگرد یا گردشگر:

مطابق تعریف سازمان ملل،یونسکووسازمان جهانی جهانگردي،شخصی که یک شب در بیرون ازخانه اش بیتوته کندوهدفش سرگرمی،تفریح،سلامت وآرامش ومطالعه وورزش باشد، توریست نامیده می شود)ماهنامه پژوهش،۱۳۷۹)

درزبان فارسی کلمه سیاح ازگذشته به کسانی گفته می شدکه باهدف ومنظورشخصی دست به سفرمی زنندمثل ناصرخسرو . این واژه درزبان فارسی تانیمه اول قرن بیستم در معنی فوق به کار می رفت تا آنکه دو واژه (جهانگرد و جهانگردی ) جای آن را گرفت. در زیر برخی از  تعاریف توریست که توسط محققان ایرانی ارائه شده است،آورده می شود:

توریست کسی است که به طورموقت مسافرت می کندودرکشورموردعلاقه خودحداقل ۲۴  ساعت اقامت می نماید. درضمن هدف ازمسافرت خودرایکی ازمواردزیرانتخاب می کند:

۱-استفاده ازتعطیلات،تأمین سلامتی،مطالعه وتحقیق،مواردمذهبی وورزشی.

۲-تجارت واموربازرگانی،مسائل خانوادگی،مأموریت،شرکت درکنفرانس ها

 

مسافر

کسی است که بین دویاچندنقطه مسافرت کند (سازمان جهانی جهانگردي،. ۱۹۹(

درفرهنگ وادبیات فارسی،جهانگردي به معناي گشت وگذاردرجهان وسیرآفاق است )الوانی،۱۳۷۳٫) سفرکردن دراقطارعالم به منظورتفرج،سیاحت وزیارت ومسافرت به مقصدي وبازگشت به محل سکونت اصلی ازدیگرمعانی جهانگردي درزبان وادبیات فارسی می باشد) کاظمی۱۳۸۰(

درقانون توسعه صنعت جهانگردي) مصوب مهر۱۳۷۰مجلس شوراي اسلامی (، جهانگردي اینگونه تعریف شده است :

ایرانگردي وجهانگردي،عبارتست ازهرنوع مسافرت انفرادي یاگروهی که بیش از۲۴ساعت بوده وبه منظورکسب وکارنباشد )محقق داماد،۱۳۷۶) ازکلمه توریست نیزتعریفهاي مختلفی ارائه شده است:

درسال۱۹۳۷کمیته ویژه رم که براي بررسی پاره اي ازمسائل صنعت توریسم تشکیل گردید، مسافرتهاي زیررابه عنوان حرکتهاي توریستی به شمارآورد:

۱-افرادي که جهت گذراندن اوقات فراغت،تفریح،دلایل شخصی ویامسائل بهداشتی به مسافرت می روند.

۲-افرادي که براي شرکت درکنفرانسهامسافرت می کنند.

۳-افرادي که براي انجام کارهاي بازرگانی به مسافرت می روند.

۴-افرادي که به یک گردش دریایی می روند)

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله توریسم ،صنعت گردشگری ، راه و حمل ونقل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا