مقاله بررسی و مقايسه ميزان رضايت مندی زناشويی زنان شاغل ديپلم و غير شاغل ديپلم

دسته بندی : / / / / / /


تاریخ انتشار

25 ژانویه 2021

تعداد صفحات

65صفحه

فرمت فایل

Word ورد – قابل ویرایش

مقاله بررسی ومقايسه ميزان رضايت مندی زناشويی زنان شاغل ديپلم و غير شاغل ديپلم

این مقاله به برسی میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل و غیر شاغل پرداخته است  و میتواند در مسایل ازدواج و تشکیل خانواده به ما کمک کند و شامل مقدمه و موضوع و اهمیت تحقیق است و دارای ۶۵ صفحه که به جنبه های مختلف موضوع مقاله پرداخته است و به طور دقیق هر بحث را بررسی کرده است .

 

برخی عناوین تحقیق بررسی مقايسه ميزان رضايت مندی زناشويی زنان شاغل ديپلم و غير شاغل ديپلم

 • مقدمه
 • موضوع پژوهش
 • اهميت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • فرضيه هاي تحقيق
 • فرض تحقيق
 • تعريف اصطلاحات و مفاهيم
 • رضايت مندي زناشويي
 • رضايت مندي زناشويي و خانواده
 • سن ازدواج.
 • هدف اصلي ازدواج
 • ازدواج و رضامندي زناشويي
 • مقاصد ازدواج و تاثير بر رضايت مندي
 • تكامل
 •  بقاي نسل
 • ازدواج به عنوان پديده اي اجتماعي :
 • آثار و نتايج ازدواج و رضامندي زناشويي در اسلام
 • عوامل مؤثر بر رضامندي و تحكيم روابط زناشويي
 • و دیگرموارد

 

 

برخی عناوین مقاله بررسي و مقايسه ميزان رضايت مندی زناشويي زنان شاغل ديپلم و غير شاغل ديپلم

مقدمه

ازدواج و تشكيل خانواده يكي از مسائل مهمي است كه در زندگي انسانها آثار فراواني از نظر رشد و ارتقا شخصيت و نيل به كمالات اخلاقي و انساني و همچنين حفظ بهداشت رواني و افزايش كارائي مي تواند داشته باشد . اثرات مطلوب ازدواج منوط به شرايطي است كه منجر به رضامندي از زندگي زناشويي و نهايتااز زندگي مي شود . شروع و آغاز بودن آدمي روي كره خاكي همراه خانواده بوده است . هر كدام از اديان الهي صرفنظر از نوع بينش آنها به حهان بدون شك با خانواده همراه بوده است . خانوادخ كانوني است كه در تامين ارزشهاي اجتماعي چون قدرت ، ثروت ، تقوي و احترام و … براي افراد مؤثر بوده و بهترين وسيله گسترش محبت در ميان افراد حامعه است .

خانواده نهادي است كه در طي تاريخ و در هر جامعه شكل يا ساخت و كاركرد و كنش معين داشته و اولين و مهمترين كنش آن تامين نيازهاي عاطفي اعضاء و ترويج و اشاعه اين نيازها از راه ايجاد روابط محبت آميز و دوستيهاي ژرف در ميان افراد جامعه است.

از نظر روان شناسي خانواده به عنوان اولين محيط شكل گيري شخصيت انسانها از اهميت فوق العاده اي برخوردار است . در اين رابطه آنچه كه بيشتر مد نظر روان شناسي است تاثير روابط والدين بر روي رشد سالم و متعادل عاطفي ، رواني اجتماعي و تحصيلي كودكان و يا رشد ناسالم و ايجاد اختلافات رفتاري و رواني و
. . . مي باشد. كودك بيشترين تاثير را از طريق تقليد از والدين و خانواده كسب
مي كند و بنابر اين ميتوان گفت پايه هاي اوليه سلامت و عدم سلامت جامعه در خانواده شكل مي گيرد . با تقريب بسيار خوبي پرداختن به خانواده و حل مسائل و مشكلات آن را مي توان به عنوان جهت گيري به سوي جامعه اي سالم و توانمند و مقاوم قلمداد نموده و رشد و تعالي جامعه را در بهبود اوضاع خانواده جستجو كرد.

 

تعريف اصطلاحات و مفاهيم :

الف ) تعريف نظري : احساسات عيني از خشنودي و لذت تجربه شده توسط زن يا شوهر موقعي كه همه جنبه هاي ازدواجشان را در نظر بگيريد رضامندي يك متغير نگرشي است و بنابر اين يك خصوصيت فردي زن و شوهر ميباشد .

ب ) تعريف عملياتي : مجموعه احساسات عيني از خشنودي و لذت تجربه شده كه شخص به وسيله ميزان كاملا موافق –  موافق ، مخالف و كاملا مخالف بابيانيه هاي موجود و در پرسشنامه رضايت زناشويي از مقياسهاي به عمل مي آورد و ميزان آن از طريق محاسبه نمره در پرسشنامه برآورد مي گردد .

رضايت زناشويي بالا : وضعيت فردي است كه نمره او بالاتر از ۷۰ باشد و نشانگر رضايت فوق العاده از روابط زناشويي بين همسران است .

رضايت زناشويي پايين : وضعيت فردي است كه نمره او كمتر از ۳۰ باشد و نشانگر نارضايتي شديد همسران از روابط زناشويي است .

رضايت زناشويي متوسط : وضعيت فردي است كه نمره او بين ۴۰ تا ۶۰ باشد كه نشانگر رضايت نسبي و متوسط از روابط زناشويي همسران است .

متغيرها

متغير مستقل : زنان شاغل و غير شاغل ديپلم

متغير وابسته : رضايت مندي زناشويي

متغير كنترل : ازدواج تحميلي ، ارائه پاسخ هاي ساختگي به پرسشنامه و ناتواني در فهم موادتست در بعضي از آزمودنيها را مي توان مواردي از متغير كنترل محسوب كرد .

رضايت مندي زناشويي

بعد از پرداختن به خانواده و ازدواج و روابط زناشويي كه در قسمت هاي پيش مورد بحث و بررسي قرار گرفت حال بايد ديد رضايت مندي چيست ؟ و انديشمندان و متفكران آنرا چگونه تعريف مي كنند و چه عواملي را براي ايجاد و يا افزايش ميزان آن در خانواده ها ذكر مي نمايد .

شعاري نژاد مي گويد :

در رضامندي به آن حالت موجود زنده گفته مي شود كه تمايلات محرك وي به هدف خود رسيده اند ، احساسي كه شخص هنگام رسيدن به آرزوهايش پيدا مي كند و ينچ و ديگران معتقدند كه رضايت زناشويي انطباق بين وضعيتي كه وجود دارد و وضعيتي كه مورد انتظار است ، مي باشد طبق اين تعريف رضايت زناشويي وقتي وجود دارد كه وصعيت موجود فرد و روابط زناشويي با وضعيت مورد انتظار خود منطبق باشد .

سليمانيانبه نقل از هاكينز۱ رضامندي زناشويي را چنين تعريف مي كند و احساسات عيني از خشنودي ، رضايت و لذت تجربه شده توسط زنان يا شوهر موقعي كه همه جنبه هاي ازدواجسان را در نظر مي گيرند .

رضايت يك متغير نگرشي است و بنابر اين يك خصوصيت فردي زن وشوهر محسوب مي شود . طبق تعريف فوق ، رضايت زناشويي در واقع نگرش مثبت و لذت بخش است كه زن و شوهر از جنبه هاي مختلف روابط زناشويي خود دارند . و نارضايتي زناشويي در واقع نگرشي منفي  و ناخشنودي از جنبه هاي مختلف روابط زناشويي است .

رضايت فرد از رابطه زناشويي موجب رضايت وي از خانواده شده و رضايت از خانواده در حكم رضايت از زندگي به طور كلي مي باشد .

اولسون۲ و ديگران ۱۹۸۹ در اين زمينه مي نويسد :

سه زمينه كلي رضامندي وجود دارد كه با يكديگر تداخل داشته و وابسته به يكديگرند و عبارتند از رضايت افراد از ازدواجشان ، رضايت از زندگي خانوادگي و رضايت از زندگي بطور كلي .

تحقيقات اولسون و ديگران نشان داد كه رضايت زناشويي و رضايت خانواده در حدود %۷۰ همبستگي دارند و رضايت از خانواده و رضايت از زندگي به طور كلي حدود %۶۷ همبستگي دارند .

مزلو معتقد است شرط دست يافتن به تحقيق خود ، ارضاي چهار نياز مقدماتي تر است : ۱ –  نيازهاي جسماني    ۲ –  نيازهاي ايمني ۳ –  نيازهاي عاطفي و احساس تعلق ۴ –  نياز به احترام

يك مشكل در رابطه با شاغل بودن زنان :

مساله اشتغال زنان در جامعه ما كم وبيش مطرح است اما در منطقه آبيك اين مساله با توجه به اين كه در اين منطقه بيشتر به چشم مي خورد با توجه به برخورد با قشر فرهنگي گهگاه ديده مي شود كه شكاياتي و يا حتي بعضي مواقع نارضايتي هاي از اشتغال همسر ديده مي شود .

سن : زناني كه زندگي مشترك دارند زناني هستند كه با همسرشان زندگي مشترك تشكيل داده و در هر حال حاضر زندگي مي كنند و حدود ۲۰ تا ۳۵ سال سن دارند .

تسهيلات دولت و جامعه براي زنان شاغل كه در رضايت مندي از زندگي زناشوئي مؤثر است

چاره جويي براي زنان شاغلي كه به دلايلي نمي توانند در كنار خانواده و فرزندان خويش باشند و مشغول خدمت در ارگانهاي دولتي يا غير دولتي مي باشند در اين راستا بر دولت و جامعه وظايفي لازم مي شود .

۱-تاسيس محلهايي جهت نگهداري فرزندان زنان شاغل به نحوي كه اين محلها نزديك اداره يا محل كار مادران باشد . آمار سال ۱۳۶۵ نشان مي دهد كه از مجموع يك ميليون پانصد هزار نفر شاغل دولتي ۴۱۹۵۶۴ نفر زن هستند. همين رقم بزرگ خود بر لزوم ايجاد و گسترش مهد كودكها تاثير
مي گذارد و با توجه به ميزان كم درآمد بودن برخي از زنان براي كمك به درآمد خانواده اهميت اين مساله نمود بيشتر ي مي يابد . بنابراين براي استفاده بيشتر ازنيروي كار وجود امكانات و تسهيلات الزامي است .

۲-ايجاد مراكزي كه در آن مراكز شهريه و هزينه حداقل بوده و فشارمالي بر زنان شاغل وارد نكند چه بسا اين فشار مالي باعث مي شود كه فشارهاي ديگر رواني نيز به سراغ آنها آمده و باعث عدم موفقيت در كار و وظيفه خطير مادري گردد . در تحقيقي كه مورد اشتغال زنان در سالهاي ۵۸-۶۵ انجام شده است روشن شده كه يكي از عوامل مهم در كاهش اشتغال زنان با بالا رفتن هزينه خدمات خانگي است كه يكي از آنها مهد كودك مي باشد .

ايجاد مهد كودكها درمحلهاي نزديك به كار و پايين آوردن شهريه اين كودكها كيفيت كاري مادران و همچنين رضايت بيشتر را بالا برده است .

پيشنهادات

در سطح نظري

موضوع رضايت در زنا شوئي كه با اركان خانواده نهايتاً جامعه و تربيت فرزندان سالم تاثير مستقيم دارد از مقوله هاي بسيار مهم زندگي خانوادگي محسوب ميشود .

البته حيطه مطالعه اين پژوهش در يك منطقه واقع در شهرستان آبيك است اميد است كه ره آورد اين پژوهش بتواند راهگشاي خانواده ها و والدين و زوجهاي جوان گردد . نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه توجه به مساله ازدواج و كودكان ناخواسته . رفع فقر اقتصادي و معظلات اجتماعي و توجه به مسائل مادي ، عاطفي تربيتي و آموزشي و فراهم نمودن تسهيلات براي خانواده ها پيشنهادهاي تازهاي نيستند .

نتايج پژوهش حاضر هشداري مي باشد براي خانواده ها و مسولين جامعه و همچنين مي توان والدين و خانواده ها را با برنامه هاي پيگرد وسيع از طرق مختلف به وظايف شخصي و پرورش و برآورد نيازهاي همسرانشان آگاه و مطلع نمود تا به اين روش با محيط خانواده ميزان رضايت مندي زناشوئي در خانواده تامين گردد .

با ابراز محبت به يكديگر و بيان مشكلات  با همسران مي توان ميزان رضايت مندي زناشوئي را بالا برآورد .

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله بررسی و مقايسه ميزان رضايت مندی زناشويی زنان شاغل ديپلم و غير شاغل ديپلم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا