دانلود تحقیق مقاله بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

دسته بندی : / / / / /


تاریخ انتشار

21 دسامبر 2020

تعداد صفحات

212 صفحه

فرمت فایل

WORD – قابل ویرایش

تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

این تحقیق یک تحقیق کامل شامل کلیات، چکیده و ۵ فصل است . که در هر فصل به صورت کامل به جنبه های مختلف بحث  رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت پرداخته است . هر فصل از مقاله ی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت خود نیز دارای عناوین و بخش های مختلفی میباشد . تحقیق رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت در ۲۱۲ صفحه به طورکامل و دقیق تنظیم شده است .

برخی عناوین مقاله ی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • کلیات
 • اهداف تحقیق
 • سوالات و فرضیات تحقیق
 • قلمرو مکانی تحقیق
 • تاریخچه و جایگاه ریسک
 • رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی
 • ویژگی های بدهی ها در بانک ها
 • شبکه بین المللی بانک
 • استخراج مدل مفهومی تحقیق
 • جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونه گيري
 • تاريخچه بانك ملت
 • آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق
 • آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق
 • و دیگر موارد…

برخی از توضیحات پراکنده ی  مقاله بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

چكيده

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های۱۳۹۱-۱۳۸۱،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد.

علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:۱-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است)، و۲-ریسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است.

ودر سطح خطای ۵%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان ۹۵%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.

 

مقدمه

ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.

ريسك اعتباري از اين واقعيت ريشه مي‌گيرد كه طرف ‌قرارداد نتواند يا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شيوۀ سنتي، تأثير اين ريسك با هزينۀ ريالي ناشي از نكول طرف قرارداد سنجيده مي‌شود. زيان‌هاي ناشي از ريسك اعتباري ممكن است قبل از وقوع واقعي نكول از جانب طرف قرارداد، ايجاد شود.

بنابراين، ريسك اعتباري را مي‌توان به‌ عنوان زياني محتمل تعريف كرد كه در اثر يك رويداد اعتباري اتفاق مي‌افتد. رويداد اعتباري زماني واقع مي‌شود كه توانايي طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغيير كند. با اين تعريف، تغيير ارزش بازار بدهي به‌خاطر تغيير رتبه‌بندي اعتباري (يا تغيير آگاهي بازار از توانايي طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نيز مي‌توان به‌عنوان ريسك اعتباري در نظر گرفت(رادپور،۱۳۹۰).

تا سال ۱۹۷۰ بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.

قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود.

بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند

استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی

استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی مقیاس هایی هستند که توسط بانک ها برای اجتناب یا کاهش تأثیر معکوس ریسک اعتبار مالی به کاربرده می شوند.چارچوب مدیریت ریسک اعتبار مالی دقیق برای بانک ها حیاتی است به گونه ای که بقای ضمانت سوددهی را افزایش دهد.

طبق بررسی لیندرگرن(۱۹۸۷)،اصول مهم در فرآیند مدیریت ریسک اعتبار مالی مانند زیر مرتب شده اند:تأسیس یک ساختار واضح ،تخصیص مسئولیت، فرآیندهایی که باید اولویت بندی و منظم شوند،مسئولیت هایی که باید به طور واضح مکاتبه شوند ومسئولیت پذیری مالی تعیین شوند . این استراتژی ها برای مصونیت ریسک اعتبار مالی راشامل می شوند ولی محدود به اینها نیست.

اوراق بهادار مشتقه ی اعتبار مالی:

این بانک ها را با یک روشی مجهز می کند که دیگر نیازندارند که موجودی اوراق بهادار وامی را تطبیق دهند.اوراق بهادار مشتقه ی اعتبار مالی بانک ها را با یک منبع جدیدی از بهای درآمد مجهز می کنندو به بانک ها فرصتی را ارائه می دهند تا سرمایه ی منظم را کاهش دهند(شائو و یاگر،۲۰۰۷).

عمده ترین نوع اوراق بهادار مشتقه اعتبار مالی معاوضه ی پیش فرض اعتباری است که به وسیله ی آن یک فروشنده می خواهد که یک ریسک اعتباری وام را به حمایت خریدار تغییر دهد.

فرانک پارنوی ودیوید اسکیل در دوره های مالی در هفدهم جولای ۲۰۰۶ گفته اند که اوراق بهادار
مشتقه­ی اعتبار مالی بانک ها را برای وام دهی بیشتر از آنچه که آنها درمیزان های کمتربرای وام گیرندگان پرخطرتر تشویق می کنند.ابداعات جدید در بازارهای اوراق بهادار مشتقه ی اعتباری توانایی وام دهندگان را برای انتقال ضرر و زیان اعتبار مالی برای نهادهای دیگر با حفظ روابط با وام گیرندگان را افزایش داده اند

پذیرش سیاست دقیق وام دهی داخلی:

سیاست وام دهی بانک ها را در وام های پرداختنی به مشتریان هدایت می کنند.تبعیت صریح سیاست وام دهی تا حدودی ارزانترین و ساده ترین روش مدیریت ریسک اعتبار مالی است.سیاست وام دهی باید هم راستای استراتژی کلی بانکی باشد و عوامل مورد توجه برای طراحی یک سیاست وام دهی باید شامل سیاست اعتباری موجود ،هنجارهای صنعتی،شرایط عمومی اقتصادی آن کشور و شرایط متداول اقتصادی باشد(کیستین جی، ۲۰۱۰).

تاريخچه بانك ملت

واگذاري سهام بانك ها به عنوان بخشي اساسي از اجراي برنامه هاي اصل ۴۴ و انقلابي اقتصادي در ايران مطرح است،كه در اين راستا سهام بانك ها به بخش خصوصي واگذار گرديد.وشفاف سازي كامل اطلاعات بانك ملت سبب شد تا اين بانك به عنوان نخستين بانك دولتي سهام خود را در بورس واگذار كند.عملكرد بانك ملت در يكسال گذشته نشان مي دهد كه مسئله خصوصي سازي اثرات قابل توجهي بر كاركرد بانك ملت داشته است،به نحوي كه در اين مدت نسبت به سال گذشته منابع بانك بيش از ۲۳ درصد و منابع ارزي بيش از ۷۸ درصد افزايش يافته است.

در جريان خصوصي سازي شرايط بانك بهبود يافته و اين بهبود سبب افزايش در آمد براي سازمان و در نهايت سهامداران شده است. بانک ملت در حال حاضر با سرمایه ۳۳۱۰۰ میلیارد ریال یکی از بزرگ ترین بانک‌های کشور است که درچارچوب دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند .

متودلوژی اجرایی

متدولوژي اجراي طرح مديريت ريسك اعتباري در بانك مستلزم طي فرآيند عمومي مديريت ريسك يعني شناسايي، اندازه‌گيري، گزارش، مديريت و نظارت است. اين فرآيند در دو بخش اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتبارات اعمال مي‌شود.

مديريت سبد وام

در اين بخش ريسك اعتباري بانك در قالب سبد وام مورد‌ بررسي قرار مي‌گيرد. مهم‌ترين چالش مديريت سبد وام اندازه‌گيري ارتباط ميان زيان اعتباري وام‌ها و لحاظ اثرات تنوع‌بخشي در محاسبات ريسك است. خروجي نهايي اين مرحله توزيع زيان اعتباري سبد وام بانك است.

بر اساس اين توزيع سنجه‌هاي ريسك مورد نظر مانند ارزش در معرض ريسك اعتباري استخراج مي‌شود. هم‌چنين بر اساس اين توزيع سرمايۀ قانوني و سرمايۀ اقتصادي محاسبه مي‌شود. اين بخش نيز مانند بخش قبل شامل مراحل شناسايي، اندازه‌گيري، گزارش، مديريت و نظارت است.

 ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال 

این تعریف برای ریسک های عملیاتی نه تنها در بانک ها بلکه برای هر مؤسسه مالی از سوی کمیته بال ارائه شده است.در تعریف فوق تأکید روی علل ریسک عملیاتی است از فواید این امرمی توان به تسهیل اندازه گیری ریسک عملیاتی اشاره کرد. بنابر تعریف فوق، ریسک های عملیاتی شامل ریسک های قانونی می باشند ولی ریسک های استراتژیک و شهرت در زمره ریسک های عملیاتی طبقه بندی نمی شوند. بنابراین، باتوجه به تعریف ارائه شده این گزاره که “ریسک عملیاتی شامل هر گونه ریسکی به جزء ریسک های اعتباری و بازار می باشد” دیگر صحیح نمی­باشد. بنابر تعریف فوق ریسک عملیاتی تنها به ریسک سیستمی و یا ریسک های مرتبط باتکنولوژی اطلاعات محدود نمی شود.

چگونگي تعیین نرخ بهره در وام های رهنی
بررسي عملكرد شركت هاي بيمه از آن جهت حائز اهميت است كه آنها نيز رويكرد مشابه فعاليت بانكها در قراردادهاي بیمه اي خود دارند، در واقع پرتفوي شركت هاي بيمه از قراردادهاي مختلفي تشكيل شده كه بين گروه هاي پرخطر تا كم خطر در نوسان است(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).
بطوريكه هر چه خطرات بيشتر، ريسك افزايش و در نتيجه حق بيمه نيز افزايش مي يابد و بالعكس آن نيز صدق مي كند اما در صورت متعادل بودن ريسك هاي قرارداد حق بيمه دريافتي نيز متعادل خواهد بود، چنين رويكردي به منظور اعطاي وام هاي رهني توسط بانك ها نيز مورد استفاده قرار مي گيرد و متناسب با مدارك و مستندات دريافتي از وام گيرنده ميزان ريسك ونرخ سود تعيين مي شود

وام فيوا

وام با درآمد تائيد شده متقاضي و دارايي تائيد شده پشتوانه وام است همانگونه كه از اسم اين وام پيدا است هم درآمد وام گيرنده و هم وثيقه، بر اساس مستندات به تائيد بانك مي رسد اين نوع وام رايج ترين وام براي تامين مالي افراد خريدار مسكن است در اغلب موارد وام هاي از نوع سيوا داراي نرخ هاي بهره بالاتري نسبت به وامهاي با سند سازي كامل و مدارك تائيد شده (فيوا) هستند و همچنين نسبت به وامهاي نينا نرخ بهره نسبتاًكمتري دارند. البته وامهاي ديگري چون فیسا ، سیسا ، نیوا  نيز وجوددارند كه باتوجه به كاربرد سه گروه فوق در اينجا نيازي به تشريح آنها نمي باشد

تعریف ریسک های عملیاتی از نظر کمیته بال

ریسک های عملیاتی، عمدتاً ریسک های ناشی ازگستره وسیعی از احتمالات بروز خطا و نقصان درعملیات خاص بنگاه تجاری یا مالی می باشند. عمدتاً این ریسک را درمؤسسات مالی وبانکی، ریسکی می­دانند که مستقیماً به ریسک های اعتباری و بازار مربوط نمی شود. این ریسک ها ناشی از خطای انسانی، خطای رایانه و برنامه های رایانه‏ای، خطا در تصمیم گیری و حتی زیان های ناشی از انواع اختلاس می باشند نکته مهم در مسأله ریسک های عملیاتی، پیچیدگی خاص این مفهوم است به نحویکه معمولاً مقوله ریسک های عملیاتی، از دیگر موارد معمول عدم اطمینان و خطر پیش روی بنگاه، کاری سخت و دشوار است.

ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانک ها

داراییهای نقد شونده یا سیال، دارایی هایی هستند که درجه نقد شوندگی بالایی دارند و به سرعت به وجه نقد تبدیل می شوند. این دارایی ها برای رویارویی با نوسانات اقتصادی پیش بینی پذیر و پیش بینی ناپذیر اقلا‌م ترازنامه در نظر گرفته می شوند.

وجوه بین بانکی: 

وجوه بین بانکی شامل مبالغ بدهی به سایر بانک ها و موسسه های اعتباری است. کلیه سپرده ها، وام ها و پیش پرداختهای بین بانک ها،  به طور عادی به عنوان منابع تامین مالی ناپایدار یا بی ثبات تلقی می شوند…

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا