دانلود مقاله ارتباط ساختار سازمانی با مديريت دانش در مديران ستادی و مدیران مجموعه های ورزشی

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

30 می 2021

فرمت فایل

ورد – word – قابل ویرایش

تعداد صفحات

177 صفحه

برخی از عنواین مقاله ارتباط ساختار سازمانی با مديريت دانش در مديران ستادی و مدیران مجموعه های ورزشی

 •  مقدمه
 •   بیان مسئله
 •   هدفهای تحقیق
 •   اهمیت موضوع تحقیق
 •   فرضیه های تحقیق
 •  سوالات تحقیق
 •   مدل تحقیق
 •  چهارچوب نظری تحقیق
 •    تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی
 •  روش تحقیق
 •  جامعه و حجم نمونه
 •  محدودیت ها و مشکلات  احتمالی تحقیق
 • فصل دوم: مباني نظري تحقيق
 • مباني نظري تحقيق
 •  تعريف ساختار سازماني
 • ابعاد ساختار سازماني.
 • پیچیدگی
 •  رسميت
 •  تمركز
 •  دیدگاه سیستمی و ساختار سازمانی
 •  توسعه ابعاد ساختاری برای سازمانهای دانش محور
 • انواع ساختارهاي سازماني
 •  ساختار ساده
 •  بوروكراسي‌ ماشيني
 •  بوروكراسي حرفه‌ا‌‌ي
 •  ساختار بخشي (شعبه‌ا‌‌ي)
 •  ادهوكراسي (متخصص سااري)
 •  گروه ‌بندي واحدهاي سازماني
 •  مدیریت دانش
 • تعاریف دانش و مدیریت دانش
 • مدل جریان و پردازش اطلاعات
 •  مدل عمومی دانش
 •  مدل مفهومی مدیریت دانش
 •  مدل حلزونی دانش.
 •  مدلهای چرخه مدیریت دانش
 • چرخه مدیریت دانش
 • خلق، کسب و توسعه دانش
 •  انتقال و بکارگیری دانش
 •  تسهیم دانش
 •  ارزیابی، ذخیره دان
 •  زیر ساخت مدیریت دانش
 •  زیر ساخت فیزیکی
 •  زیر ساخت انسانی-اجتماعی
 • عوامل موفقیت مدیریت دانش
 •  تکنولوژی
 •  فرایند ها
 •  تعهد استراتژیکی مستمر
 • ابزارهای مدیریت دانش
 • ابزار سازماندهی دانش
 •  ابزار اخذ دانش: ابزار اخذ دانش پنج دسته اند
 •  ابزار ارزیابی دانش
 •  ابزار تسهیم دانش
 •  ابزار ذخیره سازی و ارائه دانش
 • مقدمه
 • مفهوم سازي ساختار سازماني در سازمان های دانشی
 • تكامل ساختاري
 • تكامل ارگانيك
 •  مزيت رقابتي در اقتصاد دانش محور
 •  ابعاد ساختاري براي سازمانهاي مبتني بر دانش
 •   پيشينه  تحقيق

 

 

برخی توضیحات تحقیق مقاله ارتباط ساختار سازماني با مديريت دانش در مديران ستادي و مدیران مجموعه های ورزشی

با تغييرات سريع و مداوم فناوري اطلاعات و اينترنت، مدلهاي سنتي کسب و کار مجبورند براي بقاء با محيط کسب وکار سازگاري يابند. جهاني گرايي و رقابت منجر شد تا دانش به عنوان ارزشمندترين منبع استراتژيک شناخته شود و توانايي سازمان به منظور کاربرد دانش براي استفاده از فرصت هاي بازار و حل مسئله مهمترين توانايي آن گردد. از آن جهت که دانش نقش استراتژي مهمي را بدست آورده است بسياري از شرکت ها به علت مزيت رقابتي دانش و اهرم قدرت و نفوذ آن، مديريت دانش را بطور موثر به کار مي گيرند. هاگی و کینگستون  (۲۰۰۳) بيان نموده اند که مديريت دانش عبارتست از طراحي سنجيده و آگاهانه فرايندها، ابزارها، ساختارها به وسيله اينترنت با هدف افزايش نوسازي، سهيم سازي، بهبود و کاربرد دانش در سه عنصر –ساختاري، اجتماعي، انساني-سرمايه هوشي است. آن همچنين شيوه جديد تفکر در مورد سازمان و تسهيم منابع فکري و خلاقانه سازمان و شيوه اي جهت بهره وري، بهبود عملکرد وکاهش هزينه ها و وو و لی  (۲۰۰۷) آن را بهينه سازي دانش سازماني براي افزايش عملکرد از طريق روشها و تکنيکهاي متفاوت دانسته اند. در تعريف ديگر مديريت دانش عبارت است از فرآيند ايجاد، تسهيل و تقويت يادگيري سازماني، ميسر كردن زمينه هاي توزيع و تسهيم و استفاده از دانش سازماني، تعيين ساختار هاي مؤثر حاصل دانش رسمي و غير رسمي به منظور ذخيره دانش در حافظه سازماني، استفاده مجدد از دانش سازماني بازيابي شده و به روز كردن حافظه سازماني است (وندي آر بوكوويتز -روث ال ويليامز، مدیریت دانش کاربردی، سمت، ۱۳۹۱).

مديريت دانش را مي توان به عنوان روشي براي بهبود عملكرد، بهره وري و رقابت پذيري، بهبود كارآمد كسب و تسهيم استفاده از اطلاعات درون سازمان، ابزاري براي تصميم گيري بهبود يافته، طريقي براي بدست آوردن بهتر روش ها، راهي براي كاهش هزينه ها و دير كردهاي پژوهشي و روشي براي سازمان نوآورشدن ديد(۱۸). مديريت دانش در بهبود کيفيت کار، افزايش کارايي، داشتن اطلاعات به روز، افزايش اثر بخشي، رضايتمندي مشتري و بهبود تصميم گيري موثر است    (مون ،۲۰۱۳)

ويگ (۲۰۰۲) معتقد است مديريت دانش مي تواند سازمان ها را قادر سازد تا عملكرد معمول خود را به عملكرد هوشيارانه توام با خلاقيت بهبود بخشد. هدف مديريت دانش كشف ديدگاه هاي جديد در يادگيري، خلق دانش و توسعه رقابت هاي درون مرزي و برون مرزي با رويكردي كنكاش گرانه در دنياي معاصر است.

در اوايل سال ۲۰۰۰ شعار مديريت دانش خلق و اشاعه و استفاده از دانش و اطلاعات با كيفيت بالا به منظور دستيابي اهداف و يادگيري فردي و سازماني مطرح شده است. براون جان سيلی (۲۰۰۳) چرخه مديريت دانش را در قالب نموداري در چهار بخش زير رسم نمود:

 1. خلق، كسب، توسعه دانش
 2. انتقال و بكارگيري دلنش
 3. تسهيم دانش
 4. ارزيابي و ذخيره دانش

كه ما دو مورد اول را در چارچوب نظري  تحقيق خود لحاظ خواهيم كرد.

ياده سازي مدیریت دانش در سازمان مستلزم آنست كه عوامل سازماني از جمله ساختار و فرهنگ و تكنولوژي، منابع انساني و جهت گیری سیاسی داراي ويژگي هاي خاصي بوده و از انسجام و هماهنگي لازم برخوردار باشد. خلق دانش و انتقال دانش دو فعاليت اصلي و كليدي مديريت دانش در نظر گرفته شده است. خلق و انتقال دانش مستلزم ساختار خاصي در سازمان است. ساختار سازماني بيانگر شيوه و روشي است كه افراد ومشاغل در يك سازمان ترتيب داده شده اند به طوري كه انجام امور سازماني فراهم گردد.  ساختار مي تواند مشوق يا مانع مديريت دانش باشد. وجود رسميت بالا در فرآيند ها، تمركز در تصميم گيري، روابط پيچيده مانع توليد دانش و انديشه هاي جديد مي شود. در حاليكه توزيع قدرت و انعطاف پذيري در فعاليت ها موجب افزايش خلق دانش شده و انتقال دانش را در سازمان تسهيل مي نمايد.

عسگري (۱۳۸۴) به مطالعه ساختار و فرهنگ و تكنولوژي با استراتژي مديريت دانش وزارت كار و امور اجتماعي پرداخت و به اين نتيجه رسيد هر چند اين وزارتخانه يك سازمان بروكراتيك است كاهش رسميت و تمركز در سازمان و افزايش انعطاف پذيري و آزادي عمل در رويه ها و تصميم گيري ها مي تواند موجب افزايش و تسهيل خلق و انتقال دانش شود. كاهش مقررات و رويه هاي مكتوب سازمان، افزايش روابط و تعاملات غير رسمي، افزايش تفويض اختيار به كاركنان در مورد كارشان، كاهش تأكيد بر رعايت دستورالعمل ها و رويه هاي مصوب، تسهيل جريان ارتباطات ميان واحد هاي مختلف سازمان، تشكيل جلسات منظم به منظور تبادل اطلاعات بين مسئولين و كاركنان و افزايش امكان دسترسي كاركنان به اطلاعات اسناد و مدارك مورد نيازشان مي تواند موجب تسهيل خلق و انتقال دانش شود.

ا افزایش تاکید دولت بر ایجاد جامعه دانشی و اولویت به سوی اقتصادهای دانش محور در برنامه چهارم توسعه و با توجه به اثرات مثبتي كه اين پژوهش مي تواند در ارتقاي دانش مديريتي و مديريت دانش و بهبود پيش زمينه هاي آن، به ويژه در حوزه سازمان ورزش كشور داشته باشد بر آنيم كه ارتباط بين ساختار سازماني(رسميت، تمركز و پيچيدگي) و مديريت دانش ( خلق دانش و انتقال دانش) را مطالعه و آزمون قرار دهيم.

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله ارتباط ساختار سازمانی با مديريت دانش در مديران ستادی و مدیران مجموعه های ورزشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا