دانلود مقاله شناسايی شاخص ها و اولويت بندی سلسله مراتبی و تعالی

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

01 ژوئن 2021

فرمت فایل

ورد – قابل ویرایش – word

تعداد صفحات

29 صفحه

برخی از عنواین مقاله شناسايی شاخص ها و اولويت بندی سلسله مراتبی و تعالی

 • اهمیت و ضرورت انجام تحقيق شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد :
 • مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق) :
 • جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق :
 • اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي) :
 • شناخت رابطه میان ارتباطات و کارتیمی شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران
 • شناخت رابطه آیا میان هماهنگی و کارتیمی شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران
 • شناخت رابطه پشتیبانی متقابل و کارتیمی شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران
 • شناخت رابطه میان همبستگی و کارتیمی شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران
 • شناخت رابطه رهبری شایسته و کارتیمی شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران
 • شناخت رابطه تصمیم­گیری و کارتیمی شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران
 • شناخت رابطه هماهنگی و کارتیمی شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران
 • در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی)
 • فرضيه‏هاي تحقیق
 • تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی ( به صورت مفهومی و عملیاتی)
 • تیم استراتژیک: مجموعه از دو نفر یا بیشتر که دارای یک دستورالعمل برای انجام یک کار هستند.
 • شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك)

 

برخی از توضیحات تحقیق مقاله شناسايی شاخص ها و اولويت بندی سلسله مراتبی و تعالی

روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش بر پایه کاربردی بودن بنا نهاده شده است. بنابراین این پژوهش ، مطالعه ای است کاربردی. بر اساس شیوه انجام و  گردآوری داده ها ( این پژوهش از گونه توصیفی) غیر آزمایشی و مطالعه همبستگی است. در پژوهش های توصیفی (غیر آزمایشی) گرد آوری داده ها و پاسخ به پرسش ها نیز بر پایه زمان حال  انجام خواهد گرفت. شیوه انجام مطالعه به صورت نظری  و مطالعات کتابخانه ای است. به همین تریب از طریق پرسشنامه،گرد آوری داده  های لازم جهت  تجزیه و تحلیل و مطالعات میدانی تحقیق، از طریق پرسشنامه صورت خواهد پذیرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها، روش آماری مورد استفاده  روش تحلیل همبستگی خواهد بود.

روش تحقیق به صورت میدانی- کتابخانه ای می باشد و پرسشنامه نیز ترکیبی خواهد بود: پرسشنامه سنجش کیفیت کار تیمی که توسط هوگل و گموئندن (۲۰۰۱) ابداع شد. دارای ۳۶ گزاره با مقیاس لیکرت ۵ گزینه ای که ۵=کاملا موافقم و ۱= کاملا مخالفم.

 • ارتباطات ۱۰ سوال
 • هماهنگی ۴  سوال
 • توازن مشارکت ۳  سوال
 • پشتیبانی متقابل ۵  سوال
 • تلاش ۴  سوال
 • همبستگی ۱۰ سوال

پرسشنامه سنجش کیفیت کار تیمی که توسط کاظمی و همکاران در مقاله ای با عنوان بررسی سازه کیفیت کار تیمی و اصلاح ابزار اندازه گیری تعاملات تیم، با توجه به پرسشنامه هوگل و گموئندن و نقد آن و تغییراتی در مولفه های آن ارائه شده است. این پرسشنامه دارای ۸ مولفه بشرح زیر است:

 • ارتباطات
 • توازن مشارکت
 • تعارض
 • تصمیم گیری
 • همبستگی
 • همکاری
 • هدف گذاری
 • هماهنگی

در نهایت مولفه های تحقیق از این دو پرسشنامه استخراج خواهند شد.

 

برای طراحی مدل تحقیق از مدل ساختاری تفسیری استفاده می شود. طراحی مدل ساختاری تفسیری (ISM) روشی است برای بررسی‌ اثر هر یک از متغیرها بر روی متغیرهای دیگر؛ این طراحی رویکردی فراگیر برای سنجش ارتباط است و این طراحی برای توسعة چارچوب مدل به‌کار می‌رود تا اهداف کلی تحقیق امکان‌پذیر شود.

 

تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری: ماتریس خودتعاملی ساختاری از ابعاد و شاخص‌های مطالعه ومقایسه آنها با استفاده از چهار حالت روابط مفهومی تشکیل می‌شود. این ماتریس توسط خبرگان و متخصصین فرآیند محوری تکمیل می‌گردد. اطلاعات حاصله بر اساس متد مدلسازی ساختاری تفسیری جمع بندی و ماتریس خودتعاملی ساختاری نهایی تشکیل گردیده است. منطق مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) منطبق بر روش‌های ناپارامتریک و بر مبنای مد در فراوانی ها عمل می‌کند.ماتریس دریافتی از تبدیل ماتریس خود تعاملی ساختاری به یک ماتریس دو ارزشی صفر و یک بدست می‌آید. برای استخراج ماتریس دریافتی در هر سطر ماتریس خود تعاملی به جای علائم X و V از عدد یک و به جای علائم A و O از عدد صفر استفاده می‌شود. ماتریس بدست آمده ماتریس دریافتی اولیه نام دارد. درایه‌های قطر اصلی برابر یک قرار می‌گیرد.

 

تعیین روابط و سطح بندی ابعاد و شاخص‌ها

برای تعیین روابط و سطح بندی معیارها باید مجموعه خروجی‌ها و مجموعه ورودی‌ها برای هر معیار از ماتریس دریافتی استخراج شود. مجموعه خروجی‌ها شامل خود معیار و معیارهایی است که از آن تاثیر می‌پذیرد. مجموعه ورودی ها شامل خود معیار و معیارهایی است که بر آن تاثیر می‌گذارند. سپس مجموعه روابط دو طرفه معیارها مشخص می‌شود.اولین سطری که اشتراک دو مجموعه برابر با مجموعه قابل دستیابی(ورودی‌ها) باشد، سطح اول اولویت مشخص خواهد شد.

شاخص ها می توانند دوبه دو بر روی همدیگر اثر بگذارند یا فقط بصورت یکطرفه می توانند بر روه هم تاثیر گذار باشند ، بعضی از شاخص ها هم هیچ اثری بر فرضیه ما ندارد ولی بعنوان یک شاخص عنوان میش ود.

 

د – جامعه آماري، روش نمونه ‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) :

زمانی که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا ناموفقیت متغیر، اطلاعی ندارید و نمی­شود از فرمول­های آماری برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد از جدول نمونه­گیری مورگان (جدول تعیین حجم نمونه برای یک جامعه مفروض) استفاده می­کنیم. این جدول حداکثر تعداد نمونه را می­دهد و اگر با فرمول کوکران نیز محاسبه کنید حتماً کمتر از آن باید باشد. در این پژوهش از جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. علت این انتخاب آن است که علی­رغم بزرگتر شدن حجم نمونه و دشوار شدن کار، این روش استاندارد شده است و از نظر محقق اعتبار این روش از روش کوکران به خاطر اشتباهاتی که ممکن است در به دست آوردن متغیرها و محاسبات آن انجام شود، بیشتر است.با توجه به مکان انجام مطالعه، جامعه آماری  این پژوهش مشتمل بر ۸۵ نفر از کارمندان شرکت مهندسی و توسعه گاز می­باشد که بر طبق جدول نمونه گيري مورگان حجم نمونه ما برابر خواهد بود با ۷۰ نمونه.

روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. از آنجا که جامعه آماری این پژوهش از ۸۵ نفر از شرکت مهندسی و توسعه گاز می­باشد تشکیل شده است، با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان حجم نمونه ما برابر خواهد بود با ۷۰٫ بر طبق فرمول نیز کوکران نیز همین عدد به دست می آید

 

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله شناسايی شاخص ها و اولويت بندی سلسله مراتبی و تعالی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا