دانلود پروژه حسابداری اموال ، ماشین آلات وتجهیزات در شرکت های تولیدی

دسته بندی : / / /

پروژه حسابداری اموال ، ماشین آلات وتجهیزات در شرکت های تولیدی بصورت کامل و فایل ورد می باشد که این پروژه حسابداری برای دانشجویان می باشد.


تاریخ انتشار

12 اکتبر 2018

تعداد صفحات

72 صفحه

فرمت

word ورد – قابل ویرایش

حسابداري اموال، ماشين آلات و تجهيزات بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي انجام مي گيرد. بهاي تمام شده تاريخي بر اساس قيمت خريد نقدي كه معرف ارزش متعارف دارايي در تاريخ تحصيل است تعيين مي شود و تمام مخارج ضروري و عادي كه صرف مي گردد تا دارايي در وضعيت و موقعيت لازم براي استفاده مورد نظر قرار گيرد به بهاي تمام شده اضافه مي شود. در مواردي كه قيمت خريد نقدي داراي مشخص نباشد دارايي تحصيل شده به ارزش متعارف دارايي واگذار شده ثبت مي شود.

عناوین فهرست پروژه حسابداری اموال ، ماشین آلات وتجهیزات در شرکت های تولیدی

 

  • تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات
  • طرق تحصیل اموال ، ماشین آلات وتجهیزات
  • مخارج بعد از تحصیل اموال ، ماشین آلات و تجهیزات
  • واگذاری و کنار گذاری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات
  • نحوه انعکاس اموال ، ماشین آلات و تجهیزات د رصورتهای مالی
  • کنترلهای داخلی در مورد اموال ، ماشین آلات و تجهیزات

 

پاره ای از توضیحات پروژه حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات در شرکت های تولیدی

تعيين بهاي تمام شده اموال ماشين آلات و تجهيزات

بهاي تمام شده اموال، ماشين آلات و تجهيزات
حسابداري اموال، ماشين آلات و تجهيزات بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي انجام مي گيرد. بهاي تمام شده تاريخي بر اساس قيمت خريد نقدي كه معرف ارزش متعارف دارايي در تاريخ تحصيل است تعيين مي شود و تمام مخارج ضروري و عادي كه صرف مي گردد تا دارايي در وضعيت و موقعيت لازم براي استفاده مورد نظر قرار گيرد به بهاي تمام شده اضافه مي شود. در مواردي كه قيمت خريد نقدي داراي مشخص نباشد دارايي تحصيل شده به ارزش متعارف دارايي واگذار شده ثبت مي شود.
اگر ارزش متعارف دارايي تمام مخارج مربوط به تحصيل دارايي سرمايه اي به حساب نمي آيد به عنوان مثال اقلام زير نبايد جزو بهاي تمام شده دارايي به حساب آيد:
۱ – تخفيفات نقدي حتي اگر خريدار از آن استفاده نكرده باشد بايد از قميت خريدار از آن استفاده نكرده باشد بايد از قيمت خريد دارايي كم شود، زيرا اصلي كلي اين است كه داراييها نبايد به مبلغي بيش از قيمت خريد نقدي در حسابها ثبت گردد.
۲ – مخارج غير عادي كه در ارتباط با تحصيل دارايي پرداخت مي شود. زيرا جزو مخارج ضروري براي تحصيل نيست. مانند مخارج اضافي كه به علت اشتباه در نصب ماشين آلات انجام مي گيرد.
۳ – بهره و كارمزد بدهيهايي كه بر اثر خريد دارايي واقع مي شود. زيرا هزينه بهره بعد از استفاده مورد نظر از دارايي تحقق مي يابد.
۴ – مخارج آموزش كاركنان كه براي فراگيري طرز كار ماشين آلات پرداخت مي شود. زيرا آموزش كاركنان، ارزش ماشين آلا را افزايش نمي دهد.
۵ – هزينه ماليات و بيمه كه بعد از تحصيل دارايي هر ساله پرداخت مي شود. زيرا براي حفظ دارايي در وضعيت عادي عملياتي انجام مي گيرد.
اموال و ماشين آلات و تجهيزات بر اساس بهاي تمام شده يا ارزش تاريخي اندازه گيري و ثبت مي شود زيرا:…

طرق تحصيل اموال، ماشين آلات و تجهيزات

اموال، ماشين آلات و تجهيزات را مي توان به طريق زير تحصيل كرد:
نقد توليد يا احداث
نسيه معاوضه
صدور سهام رايگان
گروهي (بطور يكجا)

تحصيل دارايي بطور نقد
خريد دارايي بطور نقد متداولترين شيوه تحصيل دارايي است. كليه وجوهي كه خريدار آگاه و مطلع در معامله اي عادله و در شرايط عادي براي خريد دارايي و آماده كردن آن براي استفاده مورد نظر پرداخت مي كند جزء بهاي تمام شده دارايي منظور مي شود.

تحصيل دارايي بطور نسيه
طبق اصل بهاي تمام شده، داراييهاي كه بطور نسيه خريداري مي شود، به يكي از دو طريق زير، هر كدام مشخص تر و قال اعتمادتر باشد در دفاتر ثبت مي شود.
معادل قيمت نقدي (قيمت بازار)
ارزش فعلي اسناد واگذار شده
اصل كلي اين است كه داراييها نبايد به مبلغي بيش از قيمت نقدي در حسابها ثبت شود. يعني كليه تخفيفات نقدي حتي اگر خريدار از آن استفاده نكرده باشد بايد از قميت خريد دارايي كم شود. در صورتي كه خريدار در مدت زمان تعيين شده نتواند از تخفيف استفاده كنند، تخفيفات استفاده نشده بايد در حسابي با عنوان تخفيفات از دست رفته يا تخفيفات استفاده نشده ثتب و جزو هزينه هاي دوره جاري به حساب آيد.
داراييها ممكن است بر اساس قرادادهاي بلند مدت و از طريق اوراق تجارتي يا ديون رهني تحصيل شود. بهاي تمام شده اين گونه داراييها بايد به ارزش متعارف (معادل قيمت نقدي)، بدون در نظر گرفتن بهره، محاسبه شود. قاعده كلي براي ثبت داراييها كه در ازاي صدور اسناد بلند مدت تحصيل مي شود به شرح زير است:
الف: ارزش متعارف دارايي تحصيل شده مشخص يا قابل تعيين باشد. در اين صورت دارايي تحصيل شده بايد به ارزش متعارف در دفاتر ثبت شود و تفاوت مبلغ اسمي اسناد واگذار شده و ارزش متعارف دارايي تحصيل شده به حساب كسر اسناد منظور و به تدريج طي دوره واريز اسناد به حساب هزينه بهره دارايي منتقل و مستهلك گردد. در خريد اقساطي ممكن است مالكيت به خريدار منتقل نشد. با اين حال ثبت بهاي تمام شده دارايي و بدهي مربوطه به آن عموماً پذيرفته شده است.
ب: ارزش متعارف دارايي تحصيل شده مشخص يا قابل تعيين نباشد. در صورتي كه ارزش متعارف دارايي تحصيل نشده مشخص نباشد، اين گونه داراييها بايد بر اساس ارزش متعارف يعني ارزش فعلي اسناد واگذار شده در دفاتر ثبت شود. ارزش فعلي اسناد واگذار شده با توجه به پرداختهاي آتي و بر اساس نرخهاي متداول يا جاري بهره تعيين مي شود و مبناي اندازه گيري بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده قرار مي گيرد و تفاوت ارزش فعلي و مبلغ اسمي اسناد واگذار شده به حساب كسر اسناد منظور و به تدريج در طي دروه واريز اسناد به حساب هزينه بهره منتقل و مستهلك مي شود.
مثال: «شركت الف» در…

 

مخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آلات و تجهيزات

پس از آن كه دارايي تحصيل و براي استفاده مورد نظر آماده شد در طول عمر اقتصادي آن مخارج ديگري نظير: تعميرات نگهداري، تعويض و نوسازي انجام مي شود. روش كلي براي ثبت و گزارش اين گونه مخارج در زير تشريح مي شود:
مخارجي مانند تعميرات عادي كه منافع آن حاصل از خدمات بالقوه دارايي را افزايش نمي دهد و براي حفظ دارايي در وضعيت عادي عمليات انجام مي شود در وقوع به عنوان هزينه ثبت مي‌شود.
مخارجي مانند مرمت و نوسازي كه منافع آينده حاصل از خدمات بالقوه دارايي را نسبت به برآورد اوليه افزايش نمي دهد، در صورتي كه مبلغ آن با اهميت باشد به حساب دارايي منظور مي شود. براي آن كه بتوان مخارجي را به حساب دارايي منظور كرد حداقل يكي از شرايط زير بايد تحقق يابد:
عمر مفيد دارايي افزايش يابد.
كيفيت كالاهاي كه دارايي توليد مي كند بهبود اساسي پيدا كند.
كميت كالاهايي كه دارايي توليد مي كند افزايش يابد.
بهاي تمام شده كالاهايي كه دارايي توليد مي كند كاهش يابد.
تفكيك مخارج به جاري و سرمايه اي با اصل تطابق هماهنگي دارد و مي توان آن را در مورد همه مخارج با اهميت بكار رد. مخارج جزيي معمولاً جزو هزينه هاي دوره به حساب مي آيد، اگر چه ويژگي مخارج سرمايه اي را داشته باشد.
مخارج ناشي از حادثه، كاربرد نادرست و سرقت ماشين آلات در دوره وقوع بايد به حساب زيان منظور شود.
تفكيك مخارج به جاري و سرمايه اي هميشه كار ساده اي نيست و تصميم گيري در مورد ثبت صحيح اين گونه اقلام نياز به قضاوت حرفه اي دارد.

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پروژه حسابداری اموال ، ماشین آلات وتجهیزات در شرکت های تولیدی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا