دانلود مقاله ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮوي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اﯾﺮان

دسته بندی : / / / /

ﭼﮑﯿﺪه ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي در ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻄﺮح ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورود ﻓﻦ آورﯾﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﺮدازش و ﺗﺒﺎدل داده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﯿﺎزﻫﺎي ، ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و رﺷﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد


تاریخ انتشار

21 اکتبر 2018

تعداد صفحات

14 صفحه

فرمت

PDF

دانلود مقاله بانکداری الکترونیک جز پروژه مهندسی نرم افزار بانکداری الکترونیکی می باشد که دانلود پروژه مهندسی کامپیوترکامل می باشد.

برخی عناوین تحقیق ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮوي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اﯾﺮان

 • ﭼﮑﯿﺪه
 • ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
 • اﻧﻮاع ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
 • ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اﯾﺮان
 • ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
 • ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ

توضیحات مقاله ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮوي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اﯾﺮان

ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮدوﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ و دﻗﯿﻖﺟﻬﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ، روزاﻓﺰون ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺟﻬﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽآﺳﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ، ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺳﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ، ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي راﯾﺎﻧﻪاي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮ، ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪاي ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺪﻣﺎت را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ. “ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، اﺳﺎﺳًﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﺳﻄﻪ ﻫﺎي اﯾﻤﻦ و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد (۱۳۸۲ ، .”)ﮐﻬﺰادي ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮي، “ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺑﻬﺎء ﮐﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب، وام، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﭙﺮده ﻫﺎ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﯾﺠﺎد ،ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ۵ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .”)Balse Committee, 1998( اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ از ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: “اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻃﺮﯾ ﻖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ راﯾﺎﻧﻪ اي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس )اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ(ﮐﻪ از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ”

 

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را ﺑﻪ اﻧﻮاع ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد.

ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮدم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آﻧﮕﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻧﺠﺎم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ”ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎزل وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺧﻄﻮط ﻣﺨﺎﺑﺮات .

 

ﺑﺎﻧﮑﺪاري از راه دور

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻫﻤﺮاه در دﻧﯿﺎآﻏﺎز ﺷﺪ.اﯾﻦ رﺷﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﻪ ﺑﻌﺪ۱۹۸۰از ﺳﺎﻟﻬﺎي ، ﺷﺘﺎب در رﺷﺪ ﺑﺎﻧﮑﺪاري از راه دور و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﺻﻞ ﺷﺪن ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ از و ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻫﻤﺮاه  ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪاي اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﺧﻮد در ﺑﺎﻧﮏ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻨﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاري از راه دور را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ .

ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﺴﺖ . اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎم دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه درﻗﺒﻞ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاري از راه دور و ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺧﺎﻧﮕﯽ Furst, ). ﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ۲۰۰۰(

ﺗﻠﻔﻨﺒﺎﻧﮏ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﺮدﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻠﻔﻨﺒﺎﻧﮏ ﺑﺮ روي راﯾﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻦ -از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻨﺒﺎﻧﮏ-اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب و آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻮﺟﻮدي ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را دارﻧﺪ .

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

۴ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • دﺳﺘﮕﺎهﺧﻮدﭘﺮداز
 • اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽازﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮوش (EFTPOS)
 • ﺧﺪﻣﺎت از راه دور
 • ﮐﺎرﺗﻬﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮداز

خودپرداز: ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ داد .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ،ﺧﻮدﭘﺮداز درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ü درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ü اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﻮاع ﺳﭙﺮده ü Essinger, ) دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎ )ﺣﻮاﻟﻪ (و درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎ ü ۱۹۹۹ (

اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮوش

ﯾﮏ روش ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﭙﺲ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﮐﺮدن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،EFTPOS ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪEFTPOS اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎي ۱۹۸۰ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اواﺋﻞ دﻫﻪ EFTPOSاﯾﺪه . .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازاﯾﻦﮐﺎرت ﺑﺎ آﺳﻮدﮔﯽ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺮﯾﺪﺷﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﭘﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ۱ .ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ، ﭼﻮن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺷﺪن را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ۲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ)ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻠﺐ و دزدي(. . ﻣﺘﻌﺎﻗﺒًﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ، .ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ۳ )Essinger, 1999(

ﺧﺪﻣﺎت از راه دور

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻪ ﻧﻮع از ﺧﺪﻣﺎت از راه دور را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺂوري ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ وارد ۱ ﻧﻤﻮدن اﻋﺪادي، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﺮماﻓﺰاري وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ . ﻧﻪ از ، .ﻧﻮع دوم از ﺧﺪﻣﺎت از راه دور ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ۲ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ .ﮔﺎﻫﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺧﻮدﮐﺎر از ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺒﺎدﻻت روزﻣﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﻧﻮع ﺳﻮم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري از راه دورﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻌﻨﻮان راﺑﻄﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﻔﻦ را ﭘﺮدازش ﻣﯽﮐﻨﺪ .

ﮐﺎرﺗﻬﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﯾﮏ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود.اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺗﺼﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﮐﺎرت وﺟﻮد دارد و ﯾﺎ ﺑﺪون اﺗﺼﺎلواز ﻃﺮﯾﻖ ، ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ﮐﺎرﺗﻬﺎيﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ از ﺣﺠﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ،۱۴ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ دﯾﺘﺎﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ۲۰۰۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ۲۱ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۹۹۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ۴/۵ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اروﭘﺎ از ﺣﺪود ،اروﭘﺎﺳﺖ ،روﻣﺎﻧﯽ،ﺗﺮﮐﯿﻪ، رﺳﯿﺪﻧﺪ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻧﺤﻮه ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي روﺳﯿﻪ :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در روﺳﯿﻪ

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺗﺒﺎدﻻت در روﺳﯿﻪﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از …

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق  به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮوي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اﯾﺮان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا