دانلود تحقیق مقاله راهبرد وسبك های ورود به بازار در صنعت نوشیدنی جهت محصول کاسل

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

15 ژوئن 2021

فرمت فایل

قابل ویرایش
ورد
word

تعداد صفحات

11صفحه

برخی از عناوین  مقاله راهبرد وسبكهای ورود به بازاردر صنعت نوشیدنی جهت محصول کاسل

 •  مقدمه
 • سبك ورود به بازار
 • جهت گيري راهبردي
 • پيشينه تحقيق
 • سبک مورد استفاده در کاسل نوش:
 • روش شناسي تحقيق
 • نمونه تحقيق و روش جمع آوري دادهها
 • ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه
 • روش سنجش متغيرها
 • ۴-۳ روش تحليل داده
 • يافته هاي تحقيق
 • ارزيابي مدل سنجش

برخی از توضیحاتت تحقیق مقاله راهبرد وسبكهای ورود به بازاردر صنعت نوشیدنی جهت محصول کاسل

يكي از تصميمات راهبردي جا انداختن كالا در بازار سبك ورود به بازار است. اتخاذ يك راهبرد رقابتي مناسب بستگي  به تصميم شركت براي ورود به بازار، قبل يا بعد از رقبا دارد. اين مطالعه به دنبال بررسي روابط ميان متغيرهاي سبك ورود به بازار و جهت گيري راهبردي شركت هاست

. سه راهبرد در اين ميان تعريف شده است : راهبرد رهبري هزينه؛راهبرد تمايز نوآوري؛ و راهبرد تمايز بازاريابي. پرسش اساسي در اين مطالعه اين است كه آيا شركت ها بر اساس سبك ورودشان به بازار، از راهبردهاي متفاوتي استفاده ميكنند، يا خير. مدل ارائه شده بر روي ۱۰۲ نمونه از شركت هاي توليدي فعال در صنعت مواد غذايي با استفاده از مدليابي معادله ساختاري و بر اساس روش شناسي كمترين مربعات آزمون شده است. يافتههاي پژوهش حاكي از تأثير مستقيم سبك ورود به بازار بر روي اتخاذ يك (PLS) بخشي جهت گيري راهبردي معين از سوي شركت هاست، به طوري كه شركت هاي پيشگام بيشتر گرايش به استفاده از راهبرد تمايز در دو سطح بازاريابي و نوآوري آن را دارند، در حالي كه را هبرد رهبري هزينه بيشتر در بين پيروان مرسوم است.

 

 مقدمه

تصميم در مورد سبك ورود كه انتخاب سازمان براي ورود به بازار، قبل يا بعد از رقباست، يك تصميم راهبردي مهم است. با اين حال، مطالعات تجربي درحوزههاي مديريت راهبردي و كارآفريني كمتر برروي سبك ورود تمركز كرده اند. اما در عوض، سبك ورود يك مبحث مهم در بازاريابي است كه بر روي ادبيات موانع ورود و مطالعات تئوريكي ساخته شده است(پورتر.(۱۹۸۰ در چند دهه گذشته، بيشترمطالعات در ادبيات مديريت استراتژيك و بازاريابي، به بررسي مزاياي اولين واردشونده پرداخته و سهم بازار وسودآوري بيشتر اين واردشوندگان را به اين فرض كه آنها معمولاً داراي منابع و تجربيات بيشتر، كالاها وخدمات با كيفيتتر و متمايزتر و نيز فروش بيشتر نسبت به پيروان و ساير واردشوندگان هستند، نسبت مي دهند) كويي  و لويي.( ۲۰۰۵ در مورد جهتگيري راهبردي شركت ها نيز بيشتر مطالعات از راهبردهاي ژنريك پورتر(رهبري هزينه، تمايز و تمركز) استفاده كرده اند. در ميان مطالعات پيشين چارچوبهاي نظري و تجربي گستردهاي وجود دارد كه سبك ورود وجهتگيري راهبردي شركت ها را از زواياي گوناگون و به طور جداگانه مورد بررسي قرار داده اند، اما تحقيقات تجربي بسيار كمي هستند كه بر روي رابطهميان سبك ورود به بازار و انتخاب يك جهت گيري راهبردي معين تمركز كردهاند.

بنابراين، اين مطالعه در جهت پر كردن شكاف علمي ميان اين دو متغير انجام شده و در آن انتقادات ميلر۱۹۸۸) ) نوع شناسي پورتر مبني بر وجود دو نوع تمايز(تمايزبازاريابي و تمايز نوآوري) اعمال شده است. اين مطالعه به دنبال پاسخ به اين پرسشهاست؛ تأثير سبك ورود به بازار بر اتخاذ يك جهتگيري راهبردي معين از سوي شركت ها چيست؟ آيا شركت هايي كه زودتر ازسايرين وارد بازار ميشوند در مقايسه با شركت هايي كه ديرتر يا در آخر وارد ميشوند، از راهبردهاي يكساني استفاده مي كنند يا خير؟ لذا هدف از اين تحقيق بررسي تأثير سبك ورود به عنوان يكي از ابعاد تصميمات راهبردي ورود به بازار، بر گرايش شركت ها در اتخاذ يك راهبرد مرتبط با راهبردهاي ژنريك پورتر است.

 

 سبك ورود به بازار

يكي از تصميمات راهبردي جا انداختن كالا دربازار سبك ورود به بازار است)پينتو و ديگران۲۰۰۷ )سبك ورود به عنوان اولين زماني كه يك شركت وارد بازار مي شود، تعريف شده است)تيرتاياسا  و پاسپوراسيتو۲۰۰۶) رابينسون  و فورنل( ۱۹۸۵) سبك ورود را به عنوان مقياسي تعريف مي كنند كه نوع كسب وكار را به عنوان پيشگام بازار، ازاولين ها يا آخرين پيروان متمايز مي سازد . در صورتي كه لامكين  (۱۹۸۸)معتقد است كه سبك ورود يك متغير تصادفي يا مستقل نيست، اما جزيي از الگوي راهبردي در بين واردشوندگان به يك بازار در زمان هاي مختلف است. محققان كلاسيك وقتي سبك ورود يك شركت را به كسب وكار مطالعه مي كنند ازسه طبقه استفاده ميكنند، پيشگامان  ، پيروان اوليه  و آخرين واردشوندگان )دوراند  و كوئردروي .(۲۰۰۱

 

تحقيقات تجربي درباره پيشگامان بازار را باند  ولين  با مطالعه بازارهاي دارو شروع كردند)فرشتام  وديگران( ۱۹۹۰ پيشگام بازار به عنوان اولين شركت فروشنده يك طبقه جديد كالا تعريف ميشود و طبقه كالا به عنوان گروهي ازكالاهاي جانشين هم كه مصرفكنندگان آنها را قابل تعويض و متمايز از سايرطبقات كالا مي بينند، تعريف شده است (كوين  و ديگران۱۹۹۹ )با مطالعه سير تحول تاريخي در تعريف پيشگامان مي بينيم كه اولين واردشونده به عنوان يكي ازپيشگامان اوليه توسعه كالاها و خدمات تعريف شده است(رابينسون و فورنل۱۹۸۵) .اين يعني اينكه پيشگام

ممكن است و يا ممكن نيست اولين واردشونده به بازار باشد و به عنوان يكي از اين اولين شركت هاي واردشونده ديده ميشود . از سوي ديگر، برخي بيان ميكنند كه پيشگام، اولين كالا يي است كه به بازاروارد ميشود(اربان  و ديگران (۱۹۸۶  . ليبرمن  و مونتگومري معتقدند يك تعريف استاندارد  براي شناسايي پيشگام بايد براساس ورود به بازار باشد.

(كاراكايا  و استال (۱۹۸۹  پيروان اوليه را به عنوان كسب وكارهايي كه كالاها و خدمات جديد رابعد از ورود به بازار توسط شركت هاي پيشگام توسعه مي دهند، تعريف كردهاند. محصول كاملاً جديد ساختار بازار را تغيير مي دهد، تكنولوژي جديدي راارائه مي دهد، نيازمند يادگيري مشتري است و موجب تغييرات در رفتار ميشود. وقتي پيشگام بازاري جديد رابا يك كالاي جديد آغاز ميكند، هزينه ها و خطرها به طور فوق العاده بالاست، كه بقا را مشكل مي سازد

(مين  و ديگران. (۲۰۰۶ اين در حالي است كه تغييرات پلهاي محصول پيشگامان توسط پيروان عموماًهزينه ها و خطرات كمتري دارد و شانس بقا را افزايش ميدهد.اگر چه فروش پيشگامان در بسياري از بازارها بيشتراز آخرين واردشوندگان است، اما شواهد نشان ميدهد در برخي موارد آخرين واردشوندگان بيشتر ازپيشگامان فروش دارند . بازار رايانههاي شخصي،كولرها و بازيهاي رايانهاي مثال هاي خوبي هستند كه در آنها پيشگامان تحت الشعاع آخرين واردشوندگان قرار گرفتهاند . آنها مي توانند بر پيشگامان از طريق نوآوري غلبه كنند، زيرا نوآوري در كالاها يا راهبردهاميتواند بازي رقابتي بين پيشگام و آخرين واردشونده را تغيير شكل داده و آخرين واردشوندگان را براي غلبه بر پيشگامان توانا سازد(شانكار و ديگران،.(۱۹۹۸

يكي از تصميمات راهبردي جا انداختن كالا در بازار سبك ورود به بازار است. اتخاذ يك راهبرد رقابتي مناسب بستگي  به تصميم شركت براي ورود به بازار، قبل يا بعد از رقبا دارد. اين مطالعه به دنبال بررسي روابط ميان متغيرهاي سبك ورود به بازار و جهت گيري راهبردي شركت هاست

. سه راهبرد در اين ميان تعريف شده است : راهبرد رهبري هزينه؛راهبرد تمايز نوآوري؛ و راهبرد تمايز بازاريابي. پرسش اساسي در اين مطالعه اين است كه آيا شركت ها بر اساس سبك ورودشان به بازار، از راهبردهاي متفاوتي استفاده ميكنند، يا خير. مدل ارائه شده بر روي ۱۰۲ نمونه از شركت هاي توليدي فعال در صنعت مواد غذايي با استفاده از مدليابي معادله ساختاري و بر اساس روش شناسي كمترين مربعات آزمون شده است. يافتههاي پژوهش حاكي از تأثير مستقيم سبك ورود به بازار بر روي اتخاذ يك (PLS) بخشي جهت گيري راهبردي معين از سوي شركت هاست، به طوري كه شركت هاي پيشگام بيشتر گرايش به استفاده از راهبرد تمايز در دو سطح بازاريابي و نوآوري آن را دارند، در حالي كه را هبرد رهبري هزينه بيشتر در بين پيروان مرسوم است.

 

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله راهبرد وسبك های ورود به بازار در صنعت نوشیدنی جهت محصول کاسل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا