دانلود مقاله خدمات مراكز آموزش عالی با استفاده از مدل سروكوال و رتبه بندی مراکز آموزش‌عالی با استفاده از فرآيند تحلیل سلسله مراتبی

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

13 ژوئن 2021

فرمت فایل

قابل ویرایش – ورد – word

تعداد صفحات

135 صفحه

برخی از عناوین  مقاله خدمات مراكز آموزش عالی با استفاده از مدل سروكوال و رتبه بندی مراکز آموزش‌عالی با استفاده از فرآيند تحلیل سلسله مراتبی

 •  ضرورت و اهميت موضوع.
 • اهداف تحقیق..
 • مدل مفهومی تحقیق..
 • تعريف مفهومي متغير‌ها
 •  تعريف عملياتي متغيرها
 • محدوديت‌هاي تحقيق..
 • ساختارتحقيق..
 •  تعاريف خدمات…
 •  ويژگي‌هاي خدمات…
 • آميخته بازاريابي خدمات…
 • گفتار دوم : كيفيت…
 •  تعاريف كيفيت…
 • کيفيت خدمات…
 •  اهميت كيفيت خدمات…
 • كيفيت خدمات و مفاهيم مرتبط..
 •  كيفيت خدمات و رضايت مشتريان.
 • كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان.
 •  ارزيابي كيفيت خدمات…
 • گفتار سوم : برخي مدل‌هاي مفهومي كيفيت خدمات…
 •  مدل سلسله مراتبي كيفيت خدمات…
 •  مدل بهبود كيفيت خدمت رساني..
 •  مدل رفتاري كيفيت خدمات…
 • مدل کيفيت خدمات جامع.
 •  مدل تحليلي شكاف‌هاي هفت گانه كيفيت…
 • مدل شكاف‌هاي پنج گانه كيفيت خدمات…
 • سنجش كيفيت خدمات و مدل کيفيت خدمات…
 • مزاياي مدل كيفيت خدمات…
 • محدوديت‌هاي مدل كيفيت خدمات…
 • كاربردهاي مدل كيفيت خدمات…
 • گفتار چهارم: آموزش….
 •  مفهوم آموزش….
 •  كيفيت خدمات آموزش‌عالي..
 • ضرورت توجه به كيفيت آموزشعالي..
 •  نظريه هاي كيفيت در آموزش‌عالي..
 • گفتار پنجم: فرآيند تحليل سلسله مراتبي..
 • گفتار ششم: پيشينه تحقيق..
 •  پيشينه خارجي..
 •  پيشينه داخلي..
 • بررسي ساير تحقيقات مرتبط..
 • : متدولوژي تحقيق
 •  روش تحقيق..
 • جامعه آماري..
 • تعيين حجم نمونه و نمونه‌گيري..
 •  روش و ابزار گردآوري داده‌ها
 •  پرسشنامه.
 • روايي پرسشنامه.
 • پايايي پرسشنامه.

برخی از توضیحات تحقیق مقاله خدمات مراكز آموزش عالی با استفاده از مدل سروكوال و رتبه بندی مراکز آموزش‌عاليی با استفاده از فرآيند تحلیل سلسله مراتبی

در يك تصميم‌گيري ممكن است كه تصميم‌گيرنده با معيارهاي متفاوتي مواجه باشد و بخواهد از بين چند گزينه، ارجح­ترين آنها را انتخاب كند. در چنين شرايطي بايد از روش‌هاي مطرح در اين زمينه سود جست كه يكي از اين روش‌ها فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) مي­باشد.        روش AHP توسط فردي عراقي الاصل به نام ساعتي، در دهه ۱۹۷۰ پيشنهاد شد. اين روش، مانند آنچه كه در مغز انسان انجام مي­شود، به تجزيه تحليل مسائل مي­پردازد. AHP ‌تصميم‌گيرندگان را قادر مي­سازد اثرات متقابل و همزمان بسياري از وضعيت‌هاي پيچيده و نامعين را تعيين كنند. اين فرآيند، تصميم‌گيرندگان را ياري مي­كند تا اولويت‌ها را بر اساس اهداف، دانش و تجربه خود تنظيم نمايند، بنحوي كه احساسات و قضاوت‌هاي خود را بطور كامل درنظر گيرند. براي حل مسائل تصميم‌گيري از طريق AHP، بايد مسئله را به دقت و با همه جزئيات، تعريف و تبيين كرد و جزئيات آن را به صورت ساختار سلسله مراتبي ترسيم نمود. AHP  بر اساس سه اصل زير استوار است (مومني،۱۳۸۷،۴۰):

الف) اصل ترسيم درخت سلسله مراتبي

ب) اصل تدوين و تعيين اولويت‌ها

ج) اصل سازگاري منطقي قضاوت‌ها

اكنون هريك از سه اصل را شرح مي­دهيم(همان منبع):

اصل ترسيم درخت سلسله مراتبي

بر اساس اين اصل، درك يك مسئله در حالت كلي و پيچيده براي انسان كاري دشوار است و ممكن است ابعاد مختلف و مهم مسئله مورد نظر، مورد توجه قرار نگيرد. از اينرو تجزيه يك مسئله كلي، به چند مسئله جزئي‌تر در درك مسئله بسيار كارساز مي­باشد. در واقع تجزيه يك مسئله بزرگتر به مسئله كوچكتر بيانگر روابط موجود بين عناصر كوچكتر است. به‌گونه‌اي كه با انجام اين عمل روابط و مفاهيم مسئله مورد تصميم‌گيري و همچنين ارتباط هر عنصر با عناصر ديگر به دقت درك مي­شود. با اينكار “درخت سلسله مراتبي تصميم ” به وجود مي­آيد و در درك مسئله كمك قابل توجهي مي­كند.

 اصل تدوين و تعيين اولويت‌ها

انسان نمي‌تواند يك مسئله را بطور كلي درك نمايد. بنابراين آنها را به مسائل كوچكتر تجزيه مي­كند و با توجه به معيارهاي مشخص بين آنها “مقايسات زوجي” انجام داده و برتري يك گزينه بر گزينه ديگر را مشخص مي­نمايد. سپس اين نتايج، وارد مدلهاي مختلف تصميم‌گيري شده تا درك بهتري از كل سيستم ارائه شود.

اصل سازگاري منطقي قضاوت‌ها

ذهن انسان مي­تواند بين اجزا بنحوي رابطه برقرار كند كه بين آنها سازگاري و ثبات منطقي وجود داشته باشد. سازگاري در دو مفهوم بكار مي­رود:

 • ايده‌ها و اشياء مشابه، با توجه به ارتباطشان در يك گروه قرار مي­گيرند. براي نمونه يك انگور و يك مهره از نظر معيار گردي در يك گروه قرار مي­گيرند. ولي اگر معيار مورد نظر طعم باشد بين اين دو ارتباطي وجود ندارد.
 • معيار دوم، ميزان ارتباط بين ايده‌هاي مختلف با توجه به معيار خاص آنهاست. براي مثال اگر معيار مورد نظر ما شيريني باشد و بخواهيم شيريني عسل، شكر و شيره­ي ملاس را با هم مقايسه كنيم و شيريني عسل ۵ برابر شيريني شكر باشد و شيريني شكر ۲ برابر شيريني شيره ملاس باشد، در اين صورت عسل ۱۰ بار از ملاس شيرين­تر است. در اين مثال اگر شيريني عسل ۴ برابر شيريني شيره ملاس باشد، قضاوت‌ها باهم سازگاري ندارند. اين ارتباطات تاثير نسبي اجزاي هر سطح را به اجزاي سطوح بالاتر نشان می‌‌دهد.
 • در اين گفتار، پيشينه تحقيق  به تفكيك، پيشينه خارجي تحقيق شامل برخي تحقيقات انجام شده در حوزه آموزش‌عالي با استفاده از سروكوال در خارج از ايران، پيشينه داخلي شامل برخي تحقيقات انجام شده در حوزه آموزش‌عالي با استفاده از سروكوال در ايران، ساير تحقيقات مرتبط و تحقيقات انجام شده در ساير حوزه‌هاي خدماتي آورده شده‌است

با توجه به اينكه هدف از انجام اين تحقيق بررسي  ميزان شکاف کيفيت خدمات در مراكز آموزش‌عالي تبريز است، و با استفاده از نتايج اين تحقيق سعي در بهبود و توسعه خدمات آموزش‌عالي تبريز مي­شود، مي­توان گفت اين تحقيق از نظر هدف، كاربردي است. از نظر روش، توصيفي از نوع پيمايشي و مقطعي مي­باشد. توصيفي است چون تصويري از وضع موجود ارائه مي‌دهد، پيمايشي است چون به بررسي شكاف بين انتظارات و ادركات مشتريان از كيفيت خدمات مي­پردازد و انحراف از عملكرد را با استفاده از روش‌هاي پيمايشي، اندازه‌گيري مي­كند و مقطعي است از اين جهت كه در نيمسال دوم سال تحصيلي ۱۳۸۸_ ۱۳۸۹ انجام مي­شودجامعه آماري تحقيق حاضر شامل تمامي دانشجويان مراكز آموزش‌عالي تبريز شامل (دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان مدیریت صنعتی، مؤسسه غیرانتفاعی الغدیر، مؤسسه غیرانتفاعی ارس)  در رشته مديريت، كه در مقطع كارشناسي‌ارشد در نيمسال دوم سال تحصيلي ۱۳۸۸_۱۳۸۹ مشغول تحصيل‌اند، مي­باشد. حجم جامعه آماري، در نيمسال دوم سال تحصيلي ۱۳۸۸_۱۳۸۹  به تفکيک مراكز آموزش‌عالي درجدول صفحه بعد نشان داده شده‌است

اطلاعات مورد نیاز از دو طریق زیر جمع­آوری شده‌اند:

 1. مطالعات کتابخانه­ای
 2. مطالعات میدانی

در بخش مطالعات کتابخانه­ای از منابع مربوط از جمله کتب، مقالات تخصصی کیفیت خدمات و آموزش‌عالی، مجلات، بروشورها و دیگر نشریات مرتبط با موضوع استفاده شده است. در قسمت مطالعات میدانی از پرسشنامه و مصاحبه با کارکنان ارائه­دهنده خدمات، کارشناسان و متخصصان آموزشی جهت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. پرسشنامه شکاف بين کیفیت خدمات مورد انتظار دانشجويان و كيفيت خدمات درك شده از طرف دانشجويان را در پنج بعد خدمت اندازه‌گیری کرده است.

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله خدمات مراكز آموزش عالی با استفاده از مدل سروكوال و رتبه بندی مراکز آموزش‌عالی با استفاده از فرآيند تحلیل سلسله مراتبی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا