دانلود تحقیق مقاله تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

14 ژوئن 2021

فرمت فایل

ورد – قابل ویرایش – word

تعداد صفحات

117 صفحه

برخی از عناوین  مقاله تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

 • ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 •  سوالات تحقیق.
 •  فرضيه‏ هاي تحقیق
 • اهداف تحقیق.
 •  قلمرو تحقیق
 •  روش تحقیق
 • جامعه آماری..
 •  تعاریف وا‍ژه ها و كلمات كليدي تحقيق
 •  متغیر مستقل..
 •  متغیرهای وابسته
 •  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.
 •  سوالات تحقیق
 •  فرضيه‏ هاي تحقیق.
 • اهداف تحقیق.
 • قلمرو تحقیق..
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 •  تعاریف وا‍ژه ها و كلمات كليدي تحقيق
 •  متغیر مستقل
 •  متغیرهای وابسته
 • ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 •  سوالات تحقیق
 •  فرضيه‏ هاي تحقیق
 • هداف تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • روش تحقیق.
 • جامعه آماری
 •  تعاریف وا‍ژه ها و كلمات كليدي تحقيق
 •  متغیر مستقل.
 •   متغیرهای وابسته

 

برخی از توضیحات تحقیق مقاله تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

از عوامل مهم در زمان تصمیم گیری سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل برای سرمایه­گذاری در شرکت ها ارزیابی عملکرد شرکت های موردنظر است . این فرایند زمانی که اطلاعات بطور برابر در بازار توزیع نمی شود ، دشوارتر می گردد. نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود هر سهم (P/E) ، دو روش مهم تکنیکهای ارزشیابی نسبی بشمار می روند . درجه اهرم اقتصادی یکی از تکنیکهای جدید در تبیین و شناسایی ریسک در چهاچوب مبانی نظری اهرم ها می باشد . در اهرم های دیگر فروش به عنوان متغیر مستقل اما در درجه اهرم اقتصادی متغیر وابسته می باشد ، که متاثر از تغییرات متغیر اقتصادی است . بطوریکه در این تحقیق هزینه بهره برای سنجش متغیر اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد .

سرمایه­گذاران عموما به نسبت ارزش بازار و ارزش دفتری (M/B) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکت ها توجه داشته و برای ارزیابی سهام شرکت ها از این دو بیش از سایر عوامل استفاده می کنند . با توجه به عدم شناخت کافی سرمایه گذاران از درجه اهرم اقتصادی ، در این تحقیق سعی می شود با محاسبه درجه اهرم اقتصادی شرکت ها در سال های مختلف و پیدا کردن رابطه معنی­دار تغییرات آن با تغییرات نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) ، به سرمایه گذاران و سهامداران برای تصمیم­گیری بهتر در خرید و فروش سهام شرکت های مختلف کمک کنیم. با توجه به محدودیت امکانات و زمان، تعداد ۶۰ شرکت از صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۹ به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب گردید.تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی ،با کمک نرم افزار Eveiws انجام و بر اساس۰۵/۰=α یعنی در سطح ۹۵% اطمینان نتایج نهایی ذیل حاصل گردید :

۱- بر اساس فرضیه یک ،بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد و ضرایب محاسبه شده نیز حاکی از قوی بودن این رابطه می­باشد و بدین ترتیب فرضیه مذکور تایید می شود .

۲- بر اساس نتایج حاصل از فرضیه دوم بدلیل کوچکتر بودن t استیودنت از مقدار ۲ بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) ارتباط معناداری ملاحظه نگردید .

 

كلمات كليدي: اهرم اقتصادي– ارزش بازار به ارزش دفتري (M/B) – ارزش بازار به سود هر سهم (P/E)

برای بنگاه های اقتصادی یکی از هزینه های ثابت هزینه بهره یا هزینه تامین مالی  است و این خود متاثر از نوسانات اقتصادی است.درجه اهرم اقتصادي (DEL) درصد تغيير منتج شده فروش شرکت به درصد تغيير به دست آمده از نوسان اقتصادي خارجي كه شامل هزینه تامین مالی  به عنوان هزینه ثابت مالی است  بر روي فروش شركت می باشد.(نیکومرام و دیگران ،۱۳۸۵،ص ۱۲۹). همچنين درجه اهرم اقتصادي مي تواند در تبيين ریسک سیستماتیک نيز کمک شاياني كند. به اين ترتيب نيز مي توان از درجه اهرم اقتصادي به عنوان روشي براي حساب بتا(β ) استفاده کرد.  از طرفي با افزايش هزينه هاي تامين مالي، بهاي تمام شده محصول توليدي افزايش يافته و نتيجه آن يک کالای غيررقابتي و در نتيجه با کاهش جدي فروش روبرو می گردد. بنابراين آزمون تاثير تغييرات هزینه  بهره به عنوان يکي از متغيرهاي اقتصادي که نشان دهنده تاثير محيط اقتصادي بر کسب و کار است، ضرورت مييابد. از طرفي در فعاليتهاي اقتصادي سرمايه گذار به تناسب ريسکي که متحمل ميشود، بازده دريافت ميکند. (رهنمای رودپشتی و امیر حسینی ،۱۳۸۹). در تحقيق حاضر، ضمن تبيين مباني نظري مرتبط با اهرمها از جمله اهرم اقتصادي، نتايج حاصل از آزمونپذيري اين روش با روشهاي ديگر به منظور سنجش ارتباط بين تغييرات هزینه تامین مالی و فروش از يکطرف و از طرف دیگر سنجش این تغییرات بر P/Eو  M/B ارايه خواهد شد.در اهرم های دیگر یعنی اهرم عملیاتی ، مالی و مرکب فروش به عنوان متغیر مستقل اما در اهرم اقتصادی فروش متغیر وابسته فرض شده است زیرا تغییرات فروش متاثر از تغییرات متغیرهای اقتصادی است . (رهنمای رودپشتی و دیگران ، ۱۳۸۵) . منظور از متغیر اقتصادی در این تحقیق هزینه تامین مالی  است که در صورت های مالی صنایع فعال در بورس موجود است و برای تحقیق حاضر استفاده خواهد شد.

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق

  سازمان بورس اوراق بهادار در هر کشور یکی از منابع اصلی تامین مالی مورد نیاز شرکت های عضو اعم از شرکت های خصوصی و دولتی است . این سازمان باید با ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاری های سالم و ایجاد تعادل در بازده و ریسک سرمایه گذاریها منابع و سرمایه های کوچک مردم را جذب و با تزریق آن به بنگاه های اقتصادی باعث پویایی اقتصاد یک کشور شود . بورس اوراق بهادار تهران تنها بازار اوراق بهادار در ایران می باشد که در سال ۱۳۴۸ تاسیس گردیده است . هدف از تاسیس بورس جهت دادن به پس اندازهای خصوصی ( مردم  ) و تخصیص آن به سرمایه گذاری های بخش صنعتی و تولیدی می باشد . بورس اوراق بهادار تهران پس از یک توقف ۱۰ ساله به واسطه انقلاب و جنگ تحمیلی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ مجددا فعالیت خود را در سال ۱۳۶۸ از سر گرفت و طی سال های گذشته به رونق بخشی به فعالیت خود مشغول می باشد .( مصدق ، ۱۳۸۹).

تغییرات اساسی که طی چندین سال گذشته در روش های اقتصادی رخ داده است همانند تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت در سطح عمومی  و خصوصی سازی برخی سازمان های تحت پوشش غیر قابل انکار است . از سوی دیگر رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی در کنار پیچیده تر شدن معاملات تجاری و فرایند تصمیم گیری ، محققین را بر آن داشته است تا مسایل و مشکلات این بازارها را مورد بحث و بررسی قرار داده و راه را برای سرمایه گذاری های با اطمینان بالا در جهت تخصیص دادن بهینه منابع محدود هموار کنند . بخشی از این بررسی ها ، نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران را فراهم می کند ، این اطلاعات به سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذینفع در زمینه شناخت نقاط قوت و ضعف های واحد تجاری ، فرصت های سرمایه گذاری ، روند رشد آتی موسسات ، سنجش نقدینگی ، توانایی پرداخت بدهیها و ارزیابی عملکرد موسسات و مدیران آنها یاری می رساند . ( مصدق ، ۱۳۸۹ ).

در پژوهش حاضر از درجه اهرم اقتصادی و بررسی ارتباط آن با معیارهای P/E و M/B در بازارهای سرمایه استفاده شده و با بررسی میزان تفاوت درجه اهرم اقتصادی شرکت ها، سعی در مشخص ساختن میزان و چگونگی همبستگی این عامل با نسبت های P/E و M/B شرکت های مورد بررسی است . پژوهش جاری می تواند به سرمایه گذاران در شرایطی که درجه اهرم اقتصادی پایین است و این انعکاس ریسک پایین را نشان می دهد در اتخاذ تصمیم بهتر برای سرمایه گذاران کمک نماید .

سوالات تحقیق

 • آیا بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران رابطه ی معنی دار وجود دارد ؟
 • آیا بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت قیمت به سود هر سهم در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران رابطه ی معنی دار وجود دارد؟

 فرضیه های تحقیق

فرضیه های مهم تحقیق حاضر به شرح زیر بیان می گردد:

۱ – بین درجه  اهرم اقتصادی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ( M/B ) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار وجود دارد .

۲– بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت قیمت به سود هر سهم ( P/E ) در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار وجود دارد .

 اهداف تحقیق

معمولا سرمایه گذاران قبل از اقدام به خرید سهام شرکتی خاص ، سهام موردنظر را ارزشیابی می کنند . برای ارزشیابی شرکت ها روش ها و تکنیک های مختلفی وجود دارد مانند نسبت قیمت به سود ، نسبت قیمت به ارزش دفتری و درجه اهرم اقتصادی . در این پژوهش مهمترین اهداف به شرح زیر بیان می گردد :

 • بررسی رابطه بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ( M/B )در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران
 • بررسی رابطه بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت قیمت به سود هر سهم ( P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران
 • تعیین رابطه بین فروش و هزینه بهره و ارائه ی آن جهت محاسبه درجه اهرم اقتصادی
 • ارائه راهبردهای کاربردی برای هدایت تصمیم گیری بازار سرمایه جهت اتخاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایه گذاران
 • قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق

شامل تمامی صنایع فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای شرایط زیر باشند :

۱– در سال های ۸۴ – ۸۹ سود آور بوده اند .

۲– پایان سال مالی آنها آخر اسفند هر سال بوده و در دوره فوق الذکر تغییری در سال مالی نداده باشند.

۳– در همه شرکت های مورد بررسی در سال مالی یکبار حداقل سهام آنها معامله شده باشد تا قیمت بازار در دسترس باشد .

۴– داده های آنها برای سالهای مورد بررسی در دسترس باشند .

قلمرو زمانی تحقیق

دوره ی زمانی مورد بررسی ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹ می باشد .

قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی ارتباط بین تغییرات درجه اهرم اقتصادی با تغییرات نسبت ارزش بازاری با ارزش دفتری (M/B) و نسبت قیمت به سود هر سهم در شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه و روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است . تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری رساندن به فرایند تصمیم گیری باشد . تحقیق توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد : ۱ – پیمایشی ۲ – اقدام پژوهشی ۳ – همبستگی ۴ – بررسی موردی ۵ – پس رویدادی – علی مقایسه ای . یکی از انواع روشهای تحقیق توصیفی ( غیر آزمایشی ) تحقیق همبستگی است . همبستگی ابزاری است آماری که می توان بوسیله آن درجه ای که یک متغیر به متغیر دیگر از نظر خطی مرتبط است را اندازه گیری کرد . همبستگی با تحلیل رگرسیون بکار می رود . (مصدق ،۱۳۸۹)

در این تحقیق رابطه بین متغیر ها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. تحقیقات همبستگی بر حسب هدف به سه دسته تقسیم می شوند : ۱- همبستگی دو متغیر ۲ – رگرسیون ۳ – تحلیل ماتریس همبستگی.

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا