دانلود مقاله تاثير كيفيت زندگی كاری بر عملكرد کارکنان شرکت توليد رينگ سايپا

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

26 می 2021

فرمت فایل

ورد -word – قابل ویرایش

تعداد صفحات

189

 برخی از عنوانین مقاله تاثير كيفيت زندگی كاری بر عملكرد کارکنان شرکت توليد رينگ سايپا

 • ۱-۱- مقدمه
 • ۱-۲- بيان مساله تحقيق
 • ۱-۳- سابقه موضوع
 • ۱-۴- اهميت موضوع
 • ۱-۵- اهداف تحقيق
 • ۱-۶- فرضيات يا سوالات تحقيق
 • ۱-۷- مدل تحقيق
 • ۱-۸- روش تحقيق
 • ۱-۹- جامعه تحقيق
 • ۱-۱۰-روش نمونه گيري و حجم نمونه
 • ۱-۱۱-روش و ابزار جمع آوري اطلاعات
 • ۱-۱۲- نوآوري تحقيق
 • ۱-۱۳- قلمرو تحقيق
 • ۱-۱۴- روش تجزيه وتحليل
 • ۱-۱۵- تعاريف اصطلاحات و متغيرهاي تحقيق
 • ۱-۱۶-  محدوديت هاي تحقيق.
 • فصل دوم: مبانی نظری
 • ۲-۱- مقدمه
 • ۲-۲- تعريف ومفهوم کيفيت زندگي کاري
 • ۲-۲-۱- زندگي کاري
 • ۲-۲-۲- کيفيت
 • ۲-۲-۳- تعريف عملياتي كيفيت زندگي كاري
 • ۲-۲-۴- تعريف رسمي كيفيت زندگي كاري
 • ۲-۳- بيشينه کيفيت زندگي کاري
 • ۲-۴- ابعاد کيفيت زندگي
 • ۲-۴-۱- سطوح کيفيت
 • ۲-۵- ابهامات تعاريف كيفيت زندگي كاري
 • ۲-۶- مفاهيم کيفيت زندگي کاري
 • ۲-۶-۱- پرداخت کافي و مناسب
 • ۲-۶-۲- شرايط کاري امن و سالم
 • ۲-۶-۳- فرصت براي به کارگيري و توسعه بي واسطه استعدادهاي انسان
 • ۲-۶-۴- فرصت براي امنيت و رشد مداوم در آينده
 • ۲-۶-۵- انسجام اجتماعي در سازمان کار
 • ۲-۶-۶- حقوق فرد در سازمان کار
 • ۲-۶-۷- کار و کل فضاي زندگي
 • ۲-۶-۸- ارتباط اجتماعي زندگي کار
 • ۲-۷- ويژگيهاي کيفيت زندگي کاري از ديدگاه دانشمندان توسعه سازماني
 • ۲-۸- محيط کاري و فضاي سازماني
 • ۲-۹- مهمترين عوامل موثر بر ارتقاء کيفيت زندگي کاري
 • ۲-۹-۱- سيستمهاي فني-اجتماعي
 • ۲-۹-۲- برخي از اصول ويژه برگرفته از سيستمهاي فني- اجتماعي
 • ۲-۹-۳- گروه هاي کاري خودگردان
 • ۲-۹-۴- مشخصات گروه هاي کاري خود گردان
 • ۲-۹-۵- فرايند به کار گيري گروه هاي کاري خود گردان
 • ۲-۹-۶- نتيجه نظريه هرزبرگ
 • ۲-۱۰- طراحي مناسب مشاغل راهي موثر در انگيزه و رشد افراد سازمان و بهبود کيفيت زندگي کاري
 • ۲-۱۰-۱- نگرش سيستمي به طراحي شغل
 • ۲-۱۰-۲- ديدگاه کلي از طراحي شغل
 • ۲-۱۱- تاثير متقابل کيفيت زندگي کاري و عملکرد
 • ۲-۱۲- رابطه زمان بندي کار با کيفيت زندگي کاري
 • ۲-۱۳- ارتباط بين نظام مشارکت و بهبود کيفيت زندگي کاري
 • ۲-۱۴- نقش فرهنگ در بهبود کيفيت زندگي کاري
 • ۲-۱۵- روش نوين در ارزيابي کيفيت زندگي کاري
 • ۲-۱۶- نظريه هاوشاخص هاي كيفيت زندگي كاري از ديدتئوريسين هاي مديريت
 • ۲-۱۶-۱- نظريه كاسيو.
 • ۲-۱۶-۲- نظريه والتون
 • ۲-۱۶-۳- نظريه هارولد كنتز
 • ۲-۱۶-۴- نظريه ورتر
 • ۲-۱۶-۵- نظريه مينتزبرگ
 • ۲-۱۶-۶- نظريه لاولر
 • ۲-۱۷- اجزاي كيفيت زندگي كاري
 • ۲-۱۸- اهداف كيفيت زندگي كاري
 • ۲-۱۹- رضايت شغلي رهيافتي براي كيفيت زندگي كاري
 • ۲-۲۰- عامل موثردر اجراي برنامه كيفيت زندگي كاري:تغييرات درفرهنگسازماني
 • ۲-۲۱- لزوم توجه به كيفيت زندگي كاري
 • ۲-۲۲- پارامترهاي موثر در اجراي برنامه هاي كيفيت زندگي كاري.
 • ۲-۲۳- ويژگي هاي يك محيط برخورداراز كيفيت زندگي كاري بالا.
 • ۲-۲۴- نتايج اجراي برنامه هاي كيفيت زندگي كاري
 • ۲-۲۵- تعادل بين كاروزندگي
 • ۲-۲۶- استراتژي هاي بهبود كيفيت زندگي كاري
 • ۲-۲۶-۱- مديريت مشاركتي
 • ۲-۲۶-۲- تيم هاي كاري خود گردان
 • ۲-۲۶-۳- غني سازي وطراحي مجدد شغل
 • ۲-۲۶-۴- رهبري موثرورفتار سرپرستي
 • ۲-۲۶-۵- مشاركت،اساس(جوهره)كيفيت زندگي كاري
 • ۲-۲۶-۶- مشاركت سازماني توامان مديران وكاركنان
 • ۲-۲۷- عملکرد وكيفيت زندگي كاري
 • ۲-۲۷-۱- تاثير متقابل بهره وري وكيفيت زندگي كاري
 • ۲-۲۷-۲- توانمند سازي كاركنان و بهره وري وكيفيت زندگي كاري نيروي انساني
 • ۲-۲۷-۳- نقش نظام انگيزشي در بهره وري نيروي انساني
 • ۲-۲۷-۴- ايجاد واصلاح نظام جامع پيشنهادات ونقش آن در بهبود كيفيت زندگي كاري
 • ۲-۲۸-  عملکرد
 • ۲-۲۸-۱-مفهوم عملكرد
 • ۲-۲۸-۲- نقش ارزيابي عملكرد در بهبود عملكرد
 • ۲-۲۸-۳- مديريت عملكرد
 • ۲-۲۸-۴- اهميت ارزشيابي عملكرد.
 • ۲-۲۹- الگوهاي عملكرد منابع انساي(كاركنان-فردي) وسازماني(جمعي)
 • ۲-۲۹-۱- الگوي هرسي وگلداسميت
 • ۲-۲۹-۲- الگوي موري اينسورث ونيويل اسميت.
 • ۲-۲۹-۳- الگوي مدل امتيازات متوازن.
 • ۲-۲۹-۴- مدل سينک و تاتل..
 • ۲-۳۰- پيشينه تحقيق..
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • ۳-۱- مقدمه.
 • ٣-۲- روش تحقيق.
 • ٣-۳- روش نمونه گيري.
 • ٣-۳-١- جمعيت آماري.
 • ٣-۳-٢- نمونه ي آمار و شيوه ي نمونه گيري و تعيين حجم نمونه.
 • ٣-۴- ابزار جمع آوري اطلاعات..
 • ۳-۵- روش گرد آوري اطلاعات « ميداني ، كتابخانه اي و غيره».
 • ۳-۶- روش تجزيه وتحليل اطلاعات
 • ٣-۷- مراحل اجراي تحقيق
 • ٣-۸- سنجش روايي و پايايي داده ها
 • ٣-۸-١- سنجش روايي
 • ٣-۸-٢- سنجش پايايي.
 • ۳-۸-٣-روش تجزيه و تحليل..
 • ۳-۸-۴- جداول متغیرها
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلبل یافته های تحقیق
 • ۴-۱- مقدمه.
 • ۴-۲- تحليلهاي آماري جمعیت شناسی..
 • ۴-۲-۱- جنسيت…
 • ۴-۲-۲- سن..
 • ۴-۲-۳ – تحصيلات…
 • ۴-۳- آمار توصيفي مغيرهاي تحقيق..
 • ۴-۴-  آزمون فرضيه ها با آمار استنباطي..
 • ۴-۴-۱-  فرضيات پژوهش….
 • ۴-۵- رتبه بندی متغیرها با آزمون فرید من..
 • ۴-۶- بررسي فرضيه اصلي با رگرسيون گام به گام

 

برخی از توضیحات تحقیق تاثير كيفيت زندگی كاری بر عملكرد کارکنان شرکت توليد رينگ سايپا

تغيير و تحولات دنياي كنوني به قدري عميق، گسترده و سريع اتفاق مي افتد كه در تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي فرد اثر مي گذارد. اين رويداد پيوسته باعث مي گردد تا محيط در حال تغيير كه با اجزايپيچيده اي نيز همراه است پاسخ هاي نو و انعطاف پذيري رابراي رويارويي طلب كند  در جهان امروز توانمندي، قدرت اقتصادي و رفاه هر كشوري در گرو استفاده بهينه از امكانات، صنايع و به ويژه نيروي انساني آن كشور است. نيروي انساني واجد شرايط و ماهر عامل با ارزش و سرمايه ي بي پايان در جهت رشد و توسعه ي سازمان ها و كشورها هستند و بزرگ ترين سرمايه ي يك كشور و عامل اصلي پيشرفت آن است. اگر در گذشته كار، سرمايه و زمين عوامل اصلي توليد به حساب مي آمدند، امروزه تغييرات فن­آوري نيروي انساني و افزايش بهره وري به عنوان عوامل رشد و توسعه تلقي مي شوند(رضايي و همكاران، ۱۳۸۸). امروزه منشأ اصلي مزيت رقابتي سازمانها برخورداري آنها از نيروي انساني کارامد، توانا، فهيم و داناست. بنابراين دانايي و کيفيت منابع انساني مهمترين و با ارزش ترين سرمايهي سازمان محسوب مي­شود و نقش عمده اي در توسعه ي سازمان بر عهده دارد. در جهان رقابتي امروزي،يکي از ابزارهاي مهم براي ايجاد تحول و بقاي سازمان و رسيدن به هدف ها و رسالت ها عنصر انسان سازماني است. در سازمان ها بعضأ اين سؤال مطرح مي شود که چگونه مي توان عملکرد مديران و کارکنان را بهبود بخشيد. بي ترديد نمي توان به اين سؤال مهم و اساسي پاسخ صريح و قاطع داد ولي آنچه مسلم است اين است که تربيت، توانمند سازي و توسعه ي منابع انساني از مهمترين عواملي است که مي تواند در ارتقاء و تقويت سطح فرهنگ سازماني و نيز عملکرد آنها نقشي مهم و موثر ايفاء کند(سلطاني،۱۳۹۰).

جوامعي که به پيشرفت، ترقي و تعالي دست يافته اند، توانسته اند نيروها و استعداد هاي نهفته در افراد را شکوفا سازند. بويژه آندسته از سازمان هايي که به اهميت و نقش منابع انساني در بهبود بهره وري پيبرده اند، به ارزش و قدرت نيروي کار متعهد آگاهييافته و منابع مهم و انرژي فراواني از مديريت را صرف ايجاد محيطي مي کنند که کارکنان بتوانند با حداکثر توان خود، در بهبود عملکرد سهيم باشند.

سازمان هاي امروزي در محيط هاي پرتلاطم و نامطمئني فعاليت مي کنند و براي موفقيت در چنين شرايطي،استراتژي هايي نظير کوچک سازي، سازماندهي مجدد و غيره را اتخاذ مي کنند تا به اين طريق بر چالش ها و عدم اطمينان هاي موجود فايق آيند. فرصت هاي شغلي چه در داخل و چه در خارج سازمان، همواره يکي از نکات محوري براي سازمان هايي است که سرمايه گذاري هاي قابل توجهي در مديريت منابع انساني مي نمايند.بر اين اساس، کارکنان نيز شغل شان را با نظم جديدي از قوانين، انتظارات و شرايط استخدامي تجربه مي کنند(گل پرور،۱۳۸۷).

از اينرو مديريت مبتني بر دانش بدون مرز امروزي، با تمرکز بر سازمان هاي يادگيرنده و خلاق، حاصل پيام هاي جديد و متفاوتي به مديران و کارکنان در اداره ي مسير شغلي آنان است. از يک سو، سازمان هاي معاصر انتظار دارند که افراد رويکرديادگيري مداوم را در طول زندگي اتخاذ کنند، جهاني بيانديشند پويايي ها و نوسان هاي موجود در شغل خود و بازار کار را بطور موفقيت آميز اداره کنند و در تيم هاي خودگردان فعاليت نمايند و فرهنگ پاسخگوئي به موقع و سريع به انتظارات مشتريان را توسعه دهند. از سوي ديگر سازمان ها موظفند هزينه رشد آموزش فني و رفتاري مورد نياز افراد را در چنين محيطي متحمل شوند. افراد نيز اين مسئله را پذيرفته اند که در زمينهي ضمانت مسيرهاي شغلي ثابت و بلند مدت، انتظارات زيادي را از سازمان نمي توانند داشته باشند. براي اداره ي سازمان ها در چنين محيطي، وجود مديران ماهري که بتوانند با تلفيق نيازهاي شغلي افراد و خواسته هاي سازمان به اهداف و ماموريت سازماني دست پيدا کنند بيش از پيش احساس ميشود(بلچر،۱۳۷۴،ص۱۰۱).

كيفيت زندگي كاري، نگرشي است كه مي كوشد تا كيفيت زندگي افراد شاغل را بهبود بخشد و سعي مي كند به نيازهاي شغلي كه به نقش يك عامل توليد در كنار ديگر عوامل توليد مانند سرمايه تنزل كرده و دچار از خود بيگانگي شده، پاسخ دهد(خنيفر و همكاران، ۱۳۸۷). در واقع برنامه هاي كيفيت زندگي كاري به حوزه هاي مختلف عيني و ذهني كاركنان مي پردازد. والتون (۱۹۷۳) كيفيت زندگي كاري را عكس العمل كاري را عكس العمل كاركنان در برابر كار، به ويژه پيامد هاي ضروري آن در ارضاي نيازهاي شغلي و سلامت روحي تعريف مي كند؛ با استفاده از اين تعريف كيفيت زندگي كاري بر پيامد هاي شخصي، تجربه ي كاري و چگونگي بهبود كاربه منظور رفع نيازهاي فرد تاكيد دارد. والتون يك الگوي نظري براي تبيين كيفيت زندگي كاري تنظيم كرده است كه داراي هشت مولفه ي پرداخت منصفانه و كافي، محيط كار ايمن و بهداشتي، تامين فرصت رشد امنيت مداوم، قانون گرايي در سازمان، وابستگي اجتماعي زندگي كاري، فضاي كلي زندگي، يكپارچگي و انسجام اجتماعي و توسعه ي قابليت هاي انساني مي باشد(ميركمالي و نارنجي ثاني، ۱۳۸۷).

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله تاثير كيفيت زندگی كاری بر عملكرد کارکنان شرکت توليد رينگ سايپا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا