دانلود مقاله بررسی چگونگی مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

28 ژانویه 2021

تعداد صفحات

130صفحه

فرمت فایل

Word ورد – قابل ویرایش

مقاله بررسی چگونگی مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان

ین مقاله یک تحقیق کامل  است که هر فصل خود نیز دارای عناوین مختلفی از جمله نظام مديريت كيفيت جامع،فلسفه ادوارد(دمينك)،گروه هاي كنترل كيفي،چگونگي شكل گيري گروه كنترل كيفي تاثير اهداف آن،تيم هاي خودگردان و… پرداخته است و به طور دقیق هر بحث را بررسی کرده است . و دارای ۱۳۰ صفحه است.

برخی از عناوین تحقیق چگونگی مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان

 • مقدمه
 • فرضيه هاي تحقيق
 • هدف تحقيق
 • ضرورت تحقيق
 • محدوديت ها و مشكلات تحقيق
 • تعريف واژه ها و اصطلاحات
 • تعريف مديريت
 • اهميت مديريت
 • مدير و مديريت موفق و موثر
 • سطوح مديريت
 • مهارتها ي مديريتي
 • نقش هاي مديريتي
 • مديريت مشاركتي
 • فلسفه مديريت مشاركتي
 • پيش نيازهاي نظام مشاركت
 • مزاياي حاصل از مديريت مشاركتي
 • محدوديت هاي مديريت مشاركتي
 • انواع برنامه هاي مديريت مشاركتي
 •  نظام پيشنهادها
 • مراحل پياده سازي نظام پيشنهادها
 • و دیگرموارد

برخی توضیحات پراکنده مقاله چگونگی مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان

مقدمه:

مولفه هاي جز دستمزد وجود دارند كه نيروي كار برتر را حفظ مي كند عاملي ديگري جزء بهاي نازل كالا نيز وجود دارند كه مشتريان خود را حفظ مي نمايند همچنين در توسعه و اقتصاد كشور به جزء ثروت و منابع موجود در آن عوامل وجود دارند كه پيشرفت را تضمين مي كند. چه بسا كشورهايي كه با در دست داشتن معادن، منابع مختلف از جمله كشور هاي با درآمد كم و اقتصاد ضعيف تك محصولي به شمار مي روند و كشورهاي كه با فقر منابع طبيعي داراي اقتصادي كار آمد و تاثير گذار مي باشند و البته فاكتور اصلي و مهم ديگري به نام مديريت نيز به كمك مي آيد.

مديريتي، يك مديريت صحيح محسوب مي شود كه يك مديريت موثر مي باشد. مديريت موثر جزء منابع اصلي توسعه ملتها شده است و مهمترين منابع لازم براي توسعه ملتها است. اعمال مديريت توسط مدير در موفقيعت يك سازمان نقش بسزايي دارد هر چه سازمان پيچيده تر باشد نقش مديريت دشوار تر خواهد شد. مديريت يعني تصميم گيري در زمان مناسب با افراد مناسب در جاي كه فعاليت در آن جريان دارد.

مديران موثر، رهبران موثري هستند كه با اعمال مديريت اصلي و كار آمد خود مي تواند نقش به سزايي در جامعه از طريق مشاركت در صنايع و ارائه خدمت مطلوب ايفاء نمايند و مديران موثر و موفق مديرانی هستند كه ملبس به جامعه علم و تجربه باشند ديگر زمان آن كه مدير در يك برج بلند و لوكس بنشيند و از راه دور كنترل و دستور دهد سپري گرديده است حال زمان آن فرا رسيده است.

كه مردان و زنان سخت كوش و مستعد و اثر بخش با ايجاد انگيزه و تقويت حس همكاري و جلب مشاركت و روابط هم سطح زمام امور را در دست گرفته و مديريت سازمانهاي وسيع و گسترده پيچيده كنوني را به عهده گيرند چرا كه بدو مشاركت همگاني و بكار گيري كليه عوامل و امكانات راه رسيدن به موفقعيت بس دشوار و خطير است.

مديريت را مي توان متشكل از علم و هنر دانست به طور كه بخشي از دانش مديريت را مي توان از طريق آموزش فرا گرفت و بخش ديگر را ضمن كار بايد آموخت و در واقع بخشي را كه با آموزش فرا گرفته مي شود علم مديريت و ديگر بخش را كه موجب به كار بستن اندوخته در شرايط گوناگون مي شود هنر مديريت مي نمايند.

فرايند مديريت متشكل از ۵ عنصر به نام هاي برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت، كنترل، كارگزيني مي باشد. كه در بخشه هاي مختلف جامعه از جمله دولتي، صنعتي، بازرگاني و آموزش فعاليت مي كند.

افراد به منظور تامين زندگي مادي و معنوي خود همه فعاليتهاي اقتصادي در اقتصادبازار را انجام مي دهند اين امر طبيعتا هنگامي كه فاليت اقتصادي در جهت الگو و نظم تشكيلاتي باشد نيز صحت دارد خواه آنها خودشان گاه درگير فعاليت اقتصادي شوند خواه عمدتا ويژگي اقتصادي داشته باشند و خواه تنها فعاليت اقتصادي را نظم دهند، عجيب اين كه اين امر اغلب به حساب نمي آيد و نفعي كه در به حداكثر رساندن درآمدها در اقتصاد بازار وجود دارد قدرت محرك كليه فعاليتهاي اقتصادي است زيرا هر فعاليتي كه نيازمند كالاها و خدماتي باشد اما به عنوان كالاهاي آزاد در اختيار عاملان نباشد مستلزم اين است كه جهت كسب و درآمدهاي آتي كنترلي بر روي آنها باشد.

قبل از قرن هفدهم علم و فلسفه با يك ديگر در قلمرو معارف بشري مورد تحقيق واقعي مي شوند و مرز مشخص ميان آن دو وجود نداشت. تا آن كه در دوران رنسانس فرهنگ اومانسم زمينه هاي شناخت مسائل اجتماعي را از طريق عقل و تجربه به وجود آورد اين روند در خلال قرن ۱۷ آنچنان شتاب يافت كه باعث شد در ابتداي قرن۱۸ زمزمه ي استقلال و جدايي علوم اجتماعي از فلسفه آغاز شود و پديده استقلال انفكاك علوم اجتماعي از فلسفه نيز به طور طبيعي اين انديشه را نمودار ساخت كه پديده اجتماعي ويژگي هاي منظمي دارند و قانون حاكم بر رفتار اجتماعي همانند قانون مندي حاكم بر جهان ماده و طبيعت است در مورد اقتصاد هم انديشمندان اقتصاد معتقد بودند كه فعاليتهاي انسان در توليد توزيع و مصرف تابع قوانين طبيعي است كه بايد آنها را شناخت تا آن كه بتوان و روابط علمي بين پديده هاي اقتصادي را تبين كرد.

تعريف واژه ها و اصطلاحات:

هماهنگي (Coordinqting): يعني تطبيق وظايف مشاغل مختلف سازمان به منظور محقق ساختن اهداف سازمان.

سازماندهي (Organizing): يعني تعيين حد و مرز اختيارات كه طبق آن وظايف از هم تفكيك مي شوند و در عين حال بين وظايفي كه اجراي آنها براي تحقق هدف معيني لازم است، ارتباط هماهنگي برقرار مي نمايد.

برنامه ريزي: شامل پيش بيني عمليات اساسي و تعيين طرق اجرايي آن به منظور تامين هدف سازمان مي باشد.

انگيزش: حالتي دروني است كه سطح، جهت و تداوم فعاليت انسان براي انجام كار را تحت تاثير قرار مي دهد.

بودجه: تنظيم بودجه يعني ارائه برنامه‌هاي سازمان در قالب اعداد و ارقام پولي و مالي.

 كنترل عمليات: روش هايي هستند كه در امور تداركات، بازاريابي، حسابداري و نظاير آن به كار مي رود و عمليات مرتبط با توليد را در دوره هاي عملياتي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بررسي مي كند.

مديريت مشاركتي: در اين سيستم مرئوسين مي تواند مسايل مربوط به كار را آزادانه با مدير در ميان بگذارند و مدير به جاي موضع گيري در قبال ورود مرئوس به صحنه تصمیم گيري از او حمايت و پشتیبانی مي نمايند.

مدير و مديريت موفق و موثر:

مدير كسي است كه مسئوليت عملكرديك يا چند نفر در سازمان را به عهده مي گيرد. در واقع مديران و كاركنان منابع مهم و ارزنده ايي هستند كه با ديگر منابع سازمان از جمله اطلاعات فن آوري مواد خام و … دست به توليد كالا و خدمات ودر مفهوم گسترده تر در كارايي اقتصاد نقش مهمي را ايفا مي كنند.

مديريت موفق و موثر مديريتي است كه به كسب هدفهاي سازماني يا چيزي پيش از آن مي انجامد و بتواند بهتر از يك مدير موفق كه حداقل نتيجه قابل قبول را كسب
مي كند ايفاي نقش كند و از ۸۰تا۹۰ درصد توانايي هاي افراد را به كار گيرد.

مديريت موثر متسلزم داشتن تواناييهاي فني، انساني، ادراكي، طراحي و توان حل مسئله است و براي او داشتن توانايي هاي ذاتي و اكتسابي معيني ضرورت دارد.

مراحل پياده سازي نظام پيشنهادها:
۱- مطالعه امكان پذيري اجراي نظام پيشنهادها.
۲- ايجاد زمينه هاي لازم جهت اجراي نظام پيشنهادها.
۳- طراحي نظام پيشنهادها.
۴- اعلام عمومي آئين نامه و نظام پيشنهاد ها توسط رئيس سازمان.
۵- اجراي نظام پيشنهادها.
۶- بازنگري نظام پيشنهادها.
۷- استمرار نظام پيشنهادها.
ضمن اين كه درباره ساختار تشكيلاتي تمام پيشنهادها مي توان گفت كه مسئول نظام پيشنهادها مدير ارشد سازمان مي باشدكه هدايت رهبري، تصويب آئين نامه ها، صدور احكام پشتيباني از نظام تصويب نهايي پاداش پيشنهاد، شركت فعال در جلسات تشويق وقدرداني از اركان را دارد و گرداننده اصلي نظام پيشنهادها در سازمان كميته اجرائي نظام پيشنهاد است كه از بين مديران و سرپرستان انتخاب مي شود. كه داراي وظايف هم چون رسيدگي به اعتراضات، نظارت بر حسن اجراي پيشنهاد، همكاري با مجري تمام و ارزيابي برنامه هاي تشويقي و … را بر عهده دارد. و دبير اجرايي نظام پيشنهادها كه از بين اعضاي كميته اجراي انتخاب مي شوند گروههاي كارشناسي نيز وجود دارند كه به تهيه گزارش عملكرد و ارائه آن به دبير اجرائي نظام مي پردازند. و از ديگر ساختارها مي توان دبيرخانه نظام پيشنهادها را نام برد كه جوابگوي مراجعان هستند. اما نظام پيشنهاد گيري مي تواند از كاركنان باشد به صورت فردي و يا مي تواند به صورت گروهي از كاركنان باشد. و حتي نظام پيشنهاد گري از مشتريان، پيمانكاران و خانواده كار كنان باشد .

پيش فرض ها وفلسفه كنترل كيفي:

براي فلسفه وجودي اين گروها فرض هايي را براي خود قرار مي دهيم.

– بيشتر افراد توانايي هاي حل مسئله و برررسي مشكلات پيرامون خود را به صورت هوشمندانه و خلاق دارند.

– در سازمان ها از نيروي فيزيكي افراد كه بخشي از توانايي ايشان است استفاده ولي بخش اصلي آن يعني فكرشان است كه مورد استفاده واقع مي شود.

– فرصت دادن به افراد در حل مساله موجب پيشرفت مي شود.

– آموزش استعدادها را شكوفا مي كند.

– اصلي ترين پيش فرض به ما مي گويد كه دشواريهاي كار در يك بخش توسط كاركنان خود سازمان قابل ارائه است.

حال مي پرسيم به چه علت بايد اين گروه كنترل كيفيت وجود داشته باشد كه به صورت فهرست ورا بررسي مي كنيم.

– مشاركت كاركنان در بهبود و توسعه ساختار اقتصادي بخشي كه در آن كار مي كند.

– احترام گذاشتن به ارزش هاي انساني و ايجاد محيطي شاداب براي زندگي و كار.

– به نمايش در آوردن ظرفيت و قابليت هاي زيادي انسان در حل مساله.

– رضايت مشتريان از طريق كيفيت كالاو قيمت ارزانتر.

وظايف مديريت منابع انساني

 

با توجه به وظايف مهم مدير يتي كه عبارت مي باشد از:

۱- برنامه ريزي

۲- سازماندهي

۳- رهبري و نظارت كه سر لوحه كار مديران است در واقع مديران پرنسلي وظايف مديريتي و اجرائي را بر عهده دارند.

استخدام:

استخدام فرايند طراحي شده اي براي جذب افراد شايسته در سازمان. كه هدف بهترين فرد شايسته براي تصدي پست خالي است. انتخاب اثر بخش مبتني براين اصل است كه موفقيت سازمان در گروه برخورداری از منابع انساني متخصص، متعهد و علاقه مند به كار است.

در جريان استخدام ابتدا فرد فرم در خواست كار را پر مي كند كه با بررسي اين فرم ها و مدارك ايشان بعضي از افراد به دليل نداشتن حداقل صلاحيت و شايستگي لازم رد و باقي آن به مرحله بعد مي روند در مرحله بعد آزمون استخدامي وجود دارد كه بعضي نمي تواند از آن قبول شوند افرادي كه جواز مرحله بعدي را كسب نموده اند
مي بايستي به صورت جامع مصاحبه شوند كه مصاحبه گر با توجه به انتظارات شغل آنها را رد و يا قبول كند اين افراد بايد ازلحاظ سوابق مورد بررسي قرار تابا مسائل و مشكلات آنها آشكار شود. حال بعد از اين مراحل نوبت معاينات پزشكي است كه ببينند فردي مي نواند از لحاظ جسمي به خدمت شركت در آورد يا نه و در پايان شغل نهايي پيشنهاد مي شود

نظام ايمني و سلامتي كاركنان:

 

از اوايل دهه ۱۹۶۰ پيشرفت هاي در خور توجهي در كاهش نرخ حوادث و بيماريهاي شغلي صورت گرفته است با وجود اين امروزه ايمني به ويژه سلامتي روحي كاركنان از اهميت زيادي برخوردار است ايمني شامل حفظ و حمايت كاركنان از آسيب هاي است كه از فعاليت ها و حوادث مربوط به شغل ناشي مي شود سلامتي شامل حفظ كاركنان از بيماريي ها رواني و جسماني كه در اين محدود به وجود مي آيد بركاهش رضايت شغلي و عملكرد فردي و سازماني تاثير مي گذارد. برنامه هاي ايمني براي بهبود روحيه كاركنان و توجه به قوانين دولتي و صرفه جويي در هزينه ها انجام مي گيرد. حوادث به دليل شرايط كاري نا امن و رفتار هاي كاري ناامن به وجود مي آيد بعضي افراد طبق تحقيقات موجود بيشتر از سايرين مستعد ايجاد حادثه هستند.

برنامه هاي ايمني با استفاده از دوخط مشي اساسي تدوين مي گردد. خط مشي اول بر نگرش كاركنان و خط مشي دوم بر محيط كاري ايمن تاكيد مي ورزد. براي ايجاد و توسعه برنامه هاي ايمني اقدامات زير انجام مي گردد.

نظريه هزينه زندگي

 

ترديد نيست كه هرقدر هزينه زندگي و سطح قيمت ها بالا برود ارزش واقعي پولي كه به عنوان حقوق و مزايا پرداخت مي شود كاسته خواهد شد. اگر اين نظريه در اقتصادملاك قرار گرفته باشد حقوق دستمزد كارگران سالانه با افزايش نرخ تورم افزوده مي شود كه در اين صورت قدرت خريد حقوق يا حق السعي ثابت مي ماند. در عين حال نباید فراموش شود كه بر قراري اين توازن خود مي تواند اندك عامل ايجاد تورم باشد.

روش كار مزدي تكه كاری

در اين گونه روش ها مزد بر مبناي ميزان توليد و كار انجام شده پرداخت مي شود اين روش كه اجراي آن در سازمان صنعتي متداولتر است معمولا براي كاركنان موقت روز مزد و يا قراردادی به كار بوده مي شود. قوانين كار كشورها اين روش را محدود مي كنند زيرا تحت اين شرايط كاركنان از مزد و حقوق اجتماعي و عمومي كافي بر خوردار نمي گردند.

و…

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله بررسی چگونگی مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا