دانلود مقاله بررسی رابطه تمايز اخلاقی شركت و فروش محصولات از ديدگاه مصرف كنندگان

دسته بندی : / / / / /


تاریخ انتشار

10 ژوئن 2021

فرمت فایل

قابل ویرایش – ورد – word

تعداد صفحات

148 صفحه

برخی از عنواین مقاله بررسي رابطه تمايز اخلاقي شركت و فروش محصولات از ديدگاه مصرف كنندگان

 • بيان مسأله و اهميت موضوع
 • اهداف پژوهش
 • سؤالات پژوهش
 • سؤال اصلي
 • سؤالات فرعي
 • فرضيه هاي پژوهش
 • روش شناسي پژوهش
 • روش شناسي پژوهش
 • ابزار جمع­آوري داده ها
 •  روش تحليل داده ها
 • ابزار جمع­آوري داده ها
 • تعريف نظري و عملياتي متغيرها

برخی از توضیحات تحقیق مقاله بررسي رابطه تمايز اخلاقي شركت و فروش محصولات از ديدگاه مصرف كنندگان

در اين فصل به تجزيه و تحليل داده‎ها پرداخته شد. در ابتدا آمار توصيفي متغيرها ارائه گرديد كه شامل جداول فراواني متغيرهاي جنسيت افراد، سن و ميزان تحصيلات افراد و همچنين نحوه پاسخگويي به متغيرهاي تمايز اخلاقي شركت، انگيزه مصرف كننده، تمايل مشتري براي پرداخت هزينه بالاتر و كسب مزيت رقابتي و فروش محصولات مي‎باشد.در قسمت دوم براي تعيين اولويت اهميت هريك از متغيرها و متغير وابسته اين پژوهش يعني فروش محصولات ، از ضريب همبستگي آنها استفاده شد . سپس در آخر فرضيه‎هاي پژوهش آزمون گرديدند. در جدول ۲۷-۴ به اختصار آزمون فرضيه‎ها نشان داده شده‎اند.

در مورد فرضيه اول، sig به دست آمده در آزمون كروسكال – واليس نشان مي‎دهد بين تمايز اخلاقي شركت و افزايش انگيزه مصرف كننده رابطه وجود دارد و از آنجا كه با افزايش رتبه‎ها مقدار ميانگين‎ها افزايش يافته رابطه موجود، رابطه‎اي مثبت مي‎باشد.

در فرضيه دوم كه ۰۰۰/۰ = sig مي‎باشد، ما مردود شدن فرض برابري ميانگين‎ها، رابطه بين تمايز اخلاقي شركت و افزايش مشتري براي پرداخت هزينه بالاتر تاييد شد و از آنجايي كه با افزايش رتبه‎ها مقدار ميانگين‎ها افزايش يافته‎اند، رابطه به دست آمده مثبت مي‎باشد.

فرضيه سوم و چهارم نيز به همين سوال مورد تاييد واقع شدند و رابطه موجود بين متغيرها رابطه‎اي مثبت مي‎باشد

هدف اصلي اين پژوهش بررسي « رابطه بين تمايز اخلاقي شركت و فروش محصولات از ديدگاه مصرف كنندگان» بود و فرضيات زير را دنبال مي كرد:

۱- بين تمايز اخلاقي شركت و افزايش انگيزة مصرف كنندگان رابطه وجود دارد.

۲- بين تمايز اخلاقي شركت و افزايش تمايل مشتري براي پرداخت هزينة بالاتر رابطه وجود دارد.

 1. بين تمايز اخلاقي شركت و كسب مزيت رقابتي براي شركت رابطه وجود دارد.
 2. بين تمايز اخلاقي شركت و افزايش فروش محصولات رابطه وجود دارد.

برای بررسی وآزمون فرضیه های مطرح شده دراین پژوهش، ۲۲ سوال ۵گزینه ای، درقالب طیف لیکرت درپرسشنامه طرح گردیدودربین ۲۶۷نفرازمصرف کنندگان ۴شعبه انتخابی ازفروشگاه های زنجیره ای ایران طیطوکه جامعه آماری این پژوهش راتشکیل میدهند، به طورتصادفی وبه تناسب میزان مصرف کنندگان هرشعبه توزیع گردید. این تعداد با استفاده ازفرمول کوکران(جامعه نامحدود)، محاسبه گردیدوبا توجه به مراحل گفته شده، روش نمونه گیری، تصادفی طبقه بندی شده میباشد.سوالات پرسشنامه، دربخش اول، اطلاعات توصیفی مصرف کنندگان، دربخش دوم، دیدگاه وتوجه مصرف کنندگان رادررابطه با تمایزاخلاقی شرکت، مطرح میکنند.ودربخش آخر،تاثیروجودتمایزاخلاقی شرکت برروندخرید مصرف کننده(وبالتبع برفروش محصولات شرکت)،موردسنجش قرارمیگیردکه خود به سه بخش تقسیم میشود؛ تاثیرتمایزاخلاقی شرکت برانگیزه مصرف کننده، تاثیرتمایز اخلاقی بر تمایل مشتری برای پرداخت هزینه بالاترودرآخرتاثیرآن برکسب مزیت رقابتی شرکت ازدیدگاه مصرف کنندگان موردبررسی قرارمیگیرد.درمرحله بعدی پژوهش، تحلیل داده های خروجی پرسشنامه، ازطریق انجام آزمونهای آماری با استفاده ازنرم افزار spss، صورت گرفته است که نتایج حاصل ازاین آزمونها دربخش بعدی،مطرح گردیده است.

 

 يافته هاي مهم پژوهش

با توجه به مراحل قیدشده دربخش پیشین، نتایج ویافته های مهمی که ازطریق این پژوهش حاصل شده است طی موارد زیر، قابل ذکر میباشد:

۱- بين تمايز اخلاقي شركت و انگيزة مصرف كنندگان رابطه مثبت وجود دارد. به عبارتي وجودتمايز اخلاقي شركت، انگيزة مصرف كنندگان را افزايش مي دهد. باتوجه به نتایج حاصل ازتجزیه وتحلیل داده ها، بایدگفت درشرایطی که تمایزاخلاقی شرکت زیاد است، انگیزه ۴۴نفر ازمصرف کنندگان نمونه آماری این پژوهش، درحد متوسط، ۱۲۹ نفردرحدزیادو۱۴نفردرحدخیلی زیاد افزایش یافته است.ومیتوان به طورکلی میانگین افزایش انگیزه مصرف کنندگان رابراساس تمایزاخلاقی شرکت عدد۳٫۴۷(بین نمره ۱تا۵)یعنی بالاترازحدمتوسط، درنظرگرفت.وهمینطور نتایج حاصله تاکیدمیکند که هرقدرتمایز اخلاقی شرکت بیشتر شود، انگیزه مصرف کننده بالاترمیرود.به عبارتی اگرنمره تمایزاخلاقی شرکت کم باشد، میانگین افزایش انگیزه مصرف کننده عدد۲(از بین نمره ۱تا۵)، اگرتمایزاخلاقی متوسط باشد، درحد۲٫۶۴، باتمایزاخلاقی زیاد،عدد۳٫۸۴ وبا تمایزاخلاقی خیلی زیاد، این مقدار به ۴٫۱۴ میرسد.

در پژوهشي ديگر، چاترجي[۱] (۲۰۰۷)، با انجام يك پژوهش كاربردي كيفي در ميان ده شركت موفق كلكته هند كه حفظ ارزش هاي اخلاقي را در فعاليت هاي بازاريابي خود ادغام كرده بودند و مصاحبه با مديران ارشد بازاريابي اين شركت ها، به موارد جالب توجهي دست يافت. (Chaterj, 2007).

 

اين مديران ارشد عوامل مؤثر بر موفقيت خود را در هشت ديدگاه مطرح كردند :‌

۱ ـ‌ سهامداران

۲ ـ اجتماع

۳ ـ حاكميت

۴ ـ تنوع

۵ ـ‌ كاركنان

۶ ـ محيط

۷ ـ حقوق افراد

۸ ـ محصول يا خدمت

 

۱ ـ‌ سهامداران :‌

هفت نفر از اين ده مصاحبه شونده چنين اظهار داشته­اند كه بالا بردن سطح توانگري سهامداران وظيفة بسيار مهمي است و مديران بازاريابي نقش خطيري را در توليد سود سهام بازي مي كنند. اين ديدگاه نمي‌تواند قرباني يك سري استانداردهاي اخلاقي نامعقول شود. اما به هر حال تمام پاسخ دهندگان احساس مي كنند كه حسن­نيت و خوشنامي شركت مي تواند از يك تصور عمومي نسبت به استانداردهاي اخلاقي بالا نشأت گيرد.

۲ ـ‌ اجتماع :

تمام پاسخگويان معتقدند كه كل شركت آنها درگير تعهدات اخلاقي شده­اند. آنها احساس مي كنند كه تبليغات مثبت و تصويري خوشايند از شركت در پي فعاليت هاي بلندمدت صورت مي گيرد.

۳ ـ‌ حاكميت :

تمام پاسخ دهندگان با اين امر موافقند كه حاكميت شركت پس از ايجاد خطوط راهنما الزام­آور مي‌گردد. هر شركتي براي خود كدهاي رفتاري و اخلاقي نوشته شده دارد. اماصريحاً براي تمامي فعاليت هاي بازاريابي هنجارهاي اخلاقي خاصي تعريف شده است.

۴ ـ تنوع :

شش نفر از پاسخ دهندگان معتقدند كه تنوع يكي از مباحث بازاريابان در جهاني شدن است.

هر يك از رؤساي اين ده شركت احساس مي كنند كه استانداردهاي اخلاقي، مختلفي در هر كشور و يا هر نوع بازاريابي مي تواند كاربرد داشته و موفقيت­آميز باشد.

۵ ـ‌ كاركنان :‌

تمامي ده پاسخ دهنده چنين اظهار داشته اند كه كاركنان از مهمترين سهامداران شركت­اند و تمرين هاي اخلاقي زماني مي تواند موفق باشد كه كل شركت متعهد شوند.

۶ ـ محيط :

تمام پاسخگويان بيان كردند كه مباحث محيطي در بازاريابي و ارزش هاي اخلاقي از اهميت بالايي برخوردارند. دوستي با محيط و پاكيزگي محيط و محصولات سبز از اين قبيل­اند.

۷ـ حقوق افراد :‌

تمام ده پاسخ دهنده معتقدند كه ارتقاء حقوق كارگران مثل پرداختي هاي منطقي، شرايط محيط كار و عدم استفاده از كودكان و همچنين رعايت حقوق مصرف كنندگان و توليد محصولات مفيد با قيمت منطقي از مباحث بسيار مهم اخلاقي و اجتماعي مي باشند

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله بررسی رابطه تمايز اخلاقی شركت و فروش محصولات از ديدگاه مصرف كنندگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا