دانلود تحقیق بررسی تاثير واحد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

13 ژوئن 2021

فرمت فایل

قابل ویرایش – ورد – WORD

تعداد صفحات

118صفحه

برخی از عناوین  مقاله بررسی تاثير واحد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسی بر اجرای  اثر بخش حسابرسی صورتهاي مالی از ديدگاه حسابرسان شاغل

 •  جایگاه و ساختار مدیریت کنترل کیفیت..
 •   سیستم کنترل کیفیت‌
 • حسابداری..
 •  حسابرسی..
 •  گزارشگری مالی..
 •  ارتباط حسابرس با گزارشهای مالی..
 •  رابطه حسابداری و حسابرسی..
 •  نقش حسابرسی..
 • – موارد در برگیرنده تعریف نقش حسابرسی..
 •  تعيين گروه كاري (همان ماخذ)
 • – اجراي كار (همان ماخذ)
 • – مشاوره (همان ماخذ)
 • – اختلاف نظر (همان ماخذ)
 • –  بررسي كنترل كيفيت كار.
 • – نظارت (همان ماخذ)
 •  ابزار اندازه گيري..
 •  جامعه و نمونه (در رابطه با توزيع پرسشنامه)
 •  جمع‌آوري اطلاعات..
 •  تهيه پرسشنامه.
 •  قابليت اعتماد (پايايي) پرسشنامه.
 • – اعتبار (روايي) پرسشنامه.
 • – روش توزيع پرسشنامه.
 • – معايب پرسشنامه.
 • – تجزيه و تحليل اطلاعات..
 •  توصيف نمونه.
 •  روش تجزيه و تحليل داده‌ها
 •  متغيرهاي مورد مطالعه.
 •  آمار توصيفي..
 •  آمار استنباطي..
 • – آزمون تحليل عاملي..
 •  آزمونهاي همبستگي..
 •  آزمونهاي رگرسيون.
 •   آزمونهاي رگرسيون خطي ساده
 • آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره
 • – آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره (روش همزمان)

برخی از توضیحات تحقیق مقاله بررسی تاثير واحد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از ديدگاه حسابرسان شاغل

بهبود کیفیت ضامن بقا و پیشرفت است این موضوع، به خصوص در سیستمهای رقابتی و مبتنی بر بازار آزاد بخوبی آشکار و انکار ناپذیر است، چرا که مشتری و مصرف کننده همواره طالب بهترین کیفیت هستند. به عبارتی بی توجه‌ای به کیفیت و ارتقای آن، هر فعالیتی را به سمت توقف و اضمحلال پیش خواهد برد. اشاعه فرهنگ نظارت پذیری، همواره سبب ارتقای سطح کیفیت کارها می شود. از طرفی اشاعه این فرهنگ محیط را همواره در حالت احساس مسئولیت نگه می دارد و وجود وحضور سازمان نظارتی مانند سازمان حسابرسی با چنین مشخصه‌ای در عرصه فعالیت‌های اقتصادی وصنعتی قطعا” فرهنگ حسابخواهی و حسابدهی را که لازمه سلامت اقتصاد و صنعت در هر کشوری است، ترویج خواهد یافت

صورتهاي مالي به عنوان مهمترين مجموعه اطلاعات مالي محسوب ميشود. اما مسئله مهم ترديد درمورد قابليت اتكاي اطلاعات مزبور ميباشدكه متاثر از تضاد منافع و مسايل ديگري از قبيل عدم دسترسي مستقيم استفاده كنندگان، پيچيدگي رويدادهاي اقتصادي و فرايند تهيه اطلاعات و آمار زيانبارو گمراه كننده موجب تقاضا براي خدمات حسابرسي مستقل شده است در واقع نقش حسابرسان ارزيابي كيفيت اطلاعات براي استفاده كنندگان است و از طرفي وظيفه سنگين اظهار نظر و پاسخ گويي به عهده حسابرسان مستقل نهاده شده است .چرا كه حسابرسان بهتر از ديگران باحسن شهرت، قابليت حرفه‌اي و سياستهاي عملياتي خود ميتوانند از عهده اين پاسخ گويي وريسك برايند. لذا استقرار سيستم كنترل كيفيت مناسب توسط موسسات حسابرسي جهت بهبود حسابرسي و اثربخشي هر چه بيشتر صورتهاي مالي كه پاسخ گويي نیازهاي مطرح شده باشد اجتناب ناپذير است. در اين ميان سوال اصلي اين است كه “آيا استقرارسيستم كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده سازمان از ديدگاه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسي موفق است يا خير؟ و اجزاي استاندارد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي تا چه ميزان رعايت شده ودر اثر بخشي حسابرسي صورتهاي مالي موثر بوده است؟”

روش جمع اوري اطلاعات تحقيق بصورت كتابخانه‌اي و ميداني است. از كتاب ومقالات و اينتر نت براي مباحث تئوريك و از پرسشنامه براي آزمون فرضيه‌ها‌ي تحقيق استفاده شده است هم چنين روش آزمون فرضيه‌هاي تحقيق آزمونهاي ميانگين، آلفاي كرونباخ، آزمونهاي همبستگي و رگرسيون با استفاده از نرم افزار spssمي باشد.

 

يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه كليه اجزاي كنترل كيفيت مطرح شده در استاندارد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي از ديدگاه حسابرسان شاغل در سازمان بطور نسبي رعايت مي‌شود و اين اجزا داراي ارتباط مستقيم (مثبت) با كيفيت حسابرسي صورت‌هاي مالي مي‌باشد بطوريكه با افزايش رعايت سياست‌ها وروشهايي اجزاي كنترل كيفيت اثر بخشي حسابرسي صورتهاي مالي به ميزان بالايي افزايش مي‌يابد.لذابا توجه به اينكه واحد كنترل كيفيت مسئولیت استقرار و اجراي استاندارد كنترل كيفيت را بعهده دارد پس بر اجراي اثر بخش حسابرسي صورتهاي مالي به میزان بالایی اثر دارد.

واژگان كليدی: سازمان حسابرسي، استاندارد كنترل كيفيت، مسئوليت‌هاي مديريت، الزامات اخلاقي، پذيرش وادامه كار، منابع انساني، اجراي كار و نظارت

انجام حسابرسي مالي با كيفيت بالاموجب ميشود كه اطلاعات قابل اتكاتري در اختيار استفاده كنندگان قرار گيردو همچنين با بهبود كارايي، حسابرسي با صرف حداقل منابع انجام گيرد.در اين ارتباط به نظر مي‌رسد قابليت اتكاي اطلاعات مورد استفاده ارتباط مستقيم با كيفيت خدمات حسابرسي صورت‌هاي مالي داشته باشد واز اهميت بسزايي برخوردار باشد لذا اين امر باعث شده است تا سازمان حسابرسي جهت ايجاد رضايت در استفاده كنندگان كارايي واثربخشي حسابرسي خود را با استقرار سيستم كنترل كيفيت بهبود ببخشد. موفقيت حسابرس مستقل در ايفاي رسالت خويش (اعتبار بخشي) در گرو ارائه خدمات بر مبناي استاندارد‌هاي حاكم بر انجام فعاليت‌هاي حسابرسي است .استاندارد‌هاي موجود، برانجام كليه بخشهاي فرايند حسابرسي اعم از برنامه ريزي، ارزيابي كنترل‌هاي داخلي، جمع آوري و ارزيابي شواهد و در نهايت گزارشگري حاكم مي‌باشند.يكي از مهمترين استاندارد‌هاي حسابرسي مستقل، استاندارد كنترل كيفيت است هدف اين استاندارد ارائه يك سيستم وساختار مناسب كنترل كيفيت در چارچوب ضوابط و الزامات آن می باشد، كه بتواند منجر به انجام فعاليت‌هاي حسابرسی به نحو اثر بخش گردد و در نهايت گزارش حسابرسي قابل اتكايي را ارائه نمايد ايجاد و اجراي ساختار مزبور بعهده واحد كنترل كيفيت سازمان مي‌باشد.

ضرورت انجام این تحقیق و انگیزه اصلی انتخاب این موضوع بررسی تاثیر استقرار استانداردکنترل کیفیت بر اثر بخشی حسابرسی صورت‌های مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی می باشد، اگر چه کیفیت حسابرسی صورتهای مالی به عوامل دیگری همانند رعایت استاندارد‌ها حسابرسی نیز بستگی دارد لیکن ساختار کنترل کیفیت خود مکانیزم کنترلی سایر عوامل است .

کیفیت خدمات حسابرسی در گرو رعایت استاندارد‌های مربوط بوده و رعایت استاندارد‌های مزبور، خود در گرو رعایت استاندارد کنترل کیفیت می باشد. لذا بر اساس منطق قیاسی، از این استدلال می توان چنین استنتاج نمود که حصول اطمینان نسبی از کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده در گرو رعایت عوامل کنترل کیفیت می باشد. (لنگري، ۱۳۷۹)

گرچه استاندارد‌هاي كنترل كيفيت در حسابرسي مستقل از تاريخ اول فروردين ۱۳۸۶ لازم الاجرا مي‌باشد ليكن به نظر مي‌رسد در حسابرسي مستقل در پاره‌اي ازموارد رعايت نگردد لذا اين پژوهش سعي در پاسخ به رعايت يا عدم رعايت اين استاندارد و اثر بخشي آن در حسابرسي صورت‌هاي مالي از منظر حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسي مي‌باشد.

هر بنگاه اقتصادي براي دوام در جامعه رقابتي بايد كيفيت كالا يا خدمات خود را به سطح قابل قبول مشتريان برساند. از اين نظر حسابرسي يكي از حرفه‌هاي انگشت شماري است كه چنيين ويژگي‌اي دارد در حسابرسي كيفيت بايد به وسيله واحد بيطرفي تعين گردد لذا هدف تحقيق مشخص كردن تاثير گذاري رعایت عوامل مختلف استاندارد کنترل کیفیت براجراي اثربخش حسابرسی صورت‌هاي مالي از ديدگاه حسابرسان شاغل در سازمان ميباشد.

رعايت استاندارد كنترل كيفيت ضامن بقاي حرفه است. لذا به نظر مي‌رسد در هر موسسه حسابرسي و در هر نوع كار حسابرسي، استاندارد كنترل كيفيت محيط و زمينه مساعدي ايجاد ميكند كه افرادي حرفه‌اي، مسوليتهاي خود را با كيفيت بالا انجام دهند. ضمناً اين اطمينان ايجاد مي‌شود كه ادعاهاي حسابرس در اعتبار دهي به صورت‌هاي مالي، با صداقت و درستي و با درك كافي از مسئو ليت حسابرسان در قبال جامعه انجام شده است .

اهداف كلي

واحد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي واحد فراگيري است، به طوري كه مديران زيادي با آن همكاري دارند. سطح كيفيت كار حسابرسي مورد بررسي و ارزيابي قرار ميگيرد و همواره موجب ارتقا و بهبود حسابرسي انجام شده ميگردد.موفقيت حسابرس مستقل در ايفاي رسالت خويش در گرو ارائه خدمات بر مبناي استاندارد‌هاي حاكم بر انجام فعاليت‌هاي حسابرسي است. يكي از مهمترين استاداردهاي حسابرسي مستقل، استاندارد كنترل كيفيت است هدف اين استاندارد تهيه يك ساختار كنترلي است كه در چارچوب ضوابط و مقررات آن فعاليت‌هاي حسابرسي به نحو اثر بخش ارائه شوند تا نتايج حاصله از حسابرسي مستقل از كيفيت مطلوبی بر خوردار گردد و در نهايت منجر به گزارش حسابرسي مناسب گردد.

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق بررسی تاثير واحد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا