دانلود مقاله بررسی تأثیر میانگین موزون هزینه سرمایه بر سرمایه گذاری

دسته بندی : / / / / / /


تاریخ انتشار

30 می 2021

فرمت فایل

ورد- word – قابل ویرایش

تعداد صفحات

11 صفحه

برخی از عنواین از مقاله بررسی تأثیر میانگین موزون هزینه سرمایه بر سرمایه­ گذاری

  • بيان مساله
  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق
  • مطالعات خارجی
  • مطالعات داخلی

برخی از توضیحات تحقیق مقاله بررسی تأثیر میانگین موزون هزینه سرمایه بر سرمایه­ گذاری

هزینه سرمایه سرمایه گذاری شرکت را چگونه تحت تاثیر قرار می دهد؟ برای سیاست گزاران دولت، پاسخ بدیهی به نظر می رسد: نرخ بهره را پایین نگه دارید تا بتوانید سرمایه گذاری شرکت را بهینه سازید.ولی، تاثیر هزینه سرمایه به نحوه سنجش بستگی دارد. هزینه سهام را می توان با یک مدل ضریب مثل مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) یا با هزینه ضمنی سرمایه (ICC) مورد سنجش قرار داد. وقتی CAPM، یا مدل ضریب مربوطه، برای استنباط هزینه سهام به کار برده می شود، WACC رابطه عمدتا مثبتی با سرمایه گذاری شرکت دارد. این یافته از این واقعیت نشات می گیرد که مدلهای معمول ضریب هزینه های سهامی را ایجاد می کنند که رابطه مثبتی با سرمایه گذاری شرکت دارند. این رابطه مثبت تاثیر هزینه بدهی را نادیده می گیرد.وقتی یک مدل ICC برای استنباط هزینه سهام به کار می رود، میانگین وزنی هزینه سرمایه رابطه عمدتا منفی با سرمایه گذاری شرکت دارد. مدلهای ICC هزینه های سرمایه را ایجاد می کنند که رابطه منفی با سرمایه گذاری شرکت دارند. این رابطه منفی مکمل با تاثیر هزینه بدهی می باشد.تعبیر این یافته ها به چه صورت باید باشد؟ نتایج مبتنی بر ICC توسط مدل براحتی قابل تعبیر می باشند. سینا و همکاران (۲۰۰۸) مجموعه شرایطی را فراهم می کنند که طبق آن ICC نماینده کاملی برای بازده های سهام پیش بینی شده متغیرزمانی می باشد. بر این اساس، آبیل و همکاران (۱۹۸۶) و سینا و همکاران (۲۰۰۸) با هم پایه و اساس نظری خوبی را برای تاثیر مشاهده شده ICC بر سرمایه گذاری شرکت ارائه می کنند. نتیجه گیری این است که هزینه سرمایه سرمایه گذاری را تحت تاثیر منفی قرار داده و نیروی مهمی در تصمیمات بودجه بندی سرمایه شرکت ها می باشد.تعبیر نتیجه مبتنی بر CAPM  ساده نیست. به طور طبیعی، ادبیات با CAPM دارای اهمیت است. پس حدس منطقی این است که CAPM نماینده دارای اختلال بیشتری را برای هزینه پیش بینی شده سهام نسبت به ICCارائه می کند.

در این پژوهش، نحوه تاثیرگذاری میانگین وزنی هزینه سرمایه (WACC) بر سرمایه گذاری شرکت مورد بررسی قرار می­گیرد. به بیان دقیقتر دراین پژوهش، به این پرسش پاسخ داده می­شود که آیا میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) بر سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر می گذارد؟ و آیا این تأثیرگذاری به مدلی که برای برآورد هزینه سرمایه استفاده می­شود، قرار می­گیرد؟

 

۵-اهمیت و ضرورت تحقیق

علیرغم این اهمیت که هزینه سرمایه سهام عادی در تصمیم­گیری­های مدیریت نقش کلیدی بازی می­کند، شیوه کاملا مطلوب و پذیرفته­شده­ای برای برآورد هزینه سرمایه، بویژه هزینه سرمایه سهام وجود ندارد. هزینه سرمایه براي یک سرمایه گذاري خاص درواقع یک هزینه فرصت یادرصدبازده موردانتظارحاصل ازهرفرصت سرمایه گذاري دیگرباریسک مشابه است. نرخ کاهش که براي تبدیل جریان هاي نقدي آینده به ارزش فعلی مورداستفاده قرارمی گیردبایستی بیانگرهزینه فرصت تمام تأمین کنندگان مالی باتوجه به میزان مشارکت آنهادرکل سرمایه گذاري یامیانگین وزنی هزینه سرمایه(WACC) باشد. در این راستا مدلهای مختلفی برای ارزیابی هزینه سرمایه تعریف شده است و در پژوهش­های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است ولی پژوهش­های انجام شده در این راستا به بررسی تأثیر هزینه سرمایه بر سرمایه­گذاری نپرداختند و این پژوهش بر آن است تا خلأ تحقیقاتی موجود را پوشش دهد.

 

۶- جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق

بررسی­ها نشان دادند تاکنون پژوهشی که به بررسی تأثیر میانگین موزون هزینه سرمایه بر سرمایه­گذاری پرداخته شده باشد،انجام نشده است و از این رو پژوهش دارای جنبه نوآوری است.

۷- مرور ادبیات و سوابق مربوط (بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج بدست آمده در داخل و خارج از کشور و نظریه هاي علمي موجود درباره موضوع تحقيق)

 

مطالعات خارجی

فرانک و شین (۲۰۱۵) در پژوهشی تحت عنوان «سرمایه­گذاری و میانگین موزون هزینه سرمایه»نحوه تاثیرگذاری میانگین وزنی هزینه سرمایه (WACC) را بر سرمایه گذاری شرکت با استفاده از داده های در سطح شرکت آمریکا از سال ۱۹۵۵ تا ۲۰۱۱ مطالعه کردند. آنها از مدل آبیل و بلانچارد (۱۹۸۶) برای مرتبط نمودن سرمایه گذاری مطلوب شرکت با گردش نقدینگی یک شرکت و هزینه سرمایه استفاده کردند.آنها بیان داشتند، میانگین وزنی هزینه سرمایه برای سرمایه گذاری شرکت مهم است و شکل تاثیر به نحوه سنجش هزینه سرمایه بستگی دارد. وقتی مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) به کار برده می شود، شرکت های دارای هزینه بالای سهام سرمایه گذاری بیشتری انجام می دهند. وقتی هزینه ضمنی سرمایه به کار برده شود، شرکت های دارای هزینه بالای سهام سرمایه گذاری کمتری انجام می دهند. هزینه ضمنی سرمایه می تواند بازده مورد نیاز متغیرزمانی را برای بازده به خوبی منعکس کند. مقیاس CAPM نیروهایی را که خارج از مدل استاندارد می باشند، منعکس می کند.

ابراهیمMوابراهیمA (2015) در پژوهشی با عنوان «تأثیر هزینه سرمایه شرکتهای خرد و متوسط نیجریه بر عملکرد مالی آنها» بیان داشتند که شرکت های کوچک و متوسط ​​(SMEs) نقش مهمی در توسعه اقتصاد یک ملت بازی می­کنند. دلیل این امر این است که شرکتهای کوچک و متوسط به​​ارائه مزایای مانند خلق شغل، جابجایی دانش، ضرب اقتصادی، راننده نوآوری و توسعه خوشه ای در اقتصاد می­پردازند. آنها با توجه به اهمیت شرکتهای کوچک و متوسط ​​دراقتصاد،به دنبال عوامل مؤثربرعملکرد مالی این بنگاهها در راستای تعیین بقا و رشدشان بودند. در این راستا به بررسی اثر هزینه های کوچک و متوسط ​​سرمایه بر عملکرد مالی این شرکتها با استفاده از یک نمونه از پنج SMEs از کل جمعیت یازده کوچک و متوسط ​​ذکرشده درجایگزین بازار اوراق بهادار (ASEM) از نیجریه بورس اوراق بهادار در طول دوره پنج ساله ۲۰۰۸ – ۲۰۱۲ پرداختند اطلاعات با استفاده از روش رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که هزینه های کوچک و متوسط ​​سرمایه اثر ناچیز روی عملکرد مالی (بازگشت دارایی،ROA) داشتند.

سوئر (۲۰۱۴) در پژوهشی با عنوان «هزینه سرمایه و سرمایه­گذاری ایالات متحده: آیا تأمین مالی بعد از همه اتفاق می­افتد؟» بر نقش هزینه سرمایه در سرمایه­گذاری تمرکز داشتند. آنها بیان داشتند در حالی که بخش عمده ای از ادبیات سرمایه گذاری بر محاسبه شاخص Q توبین در سطح شرکت پرداختند، آنها Q توبین کل را برای ایالات متحده به استثنای بخش کشاورزی، غیر مالی به کار بردند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان دادند که هزینه سرمایه رابطه معنی­داری با هزینه سرمایه ندارد.

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله بررسی تأثیر میانگین موزون هزینه سرمایه بر سرمایه گذاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا