دانلود مقاله انسان کامل از دیدگاه اسلام و مکاتب انسان شناسی

دسته بندی : / / / /

مقاله و تحقیق کاملی در خصوص مکاتب انسان شناسی و همچنین انسان کامل از دیدگاه اسلام از جمله امام علی (ع)


تاریخ انتشار

03 سپتامبر 2018

تعداد صفحات

23 صفحه

فرمت

Word ورد و قابل ویرایش

مقاله و تحقیق در مورد انسان کامل از نظر اسلام و  نظرات بعضي از مكاتب درباره انسان كامل از جمله برخی از آنها مانند مکتب عقل، مکتب عشق، مکتب قدرت، مکتب محبت و معرفت، مکتب عرفان، مکتب سوسياليزم و همچنین دیدگاه و منظر اسلام درباره مکاتب یاد شده و  راه هاي شناخت انسان كامل از نظر اسلام و همچنین از نظر امام علی (ع) که در ۲۳ صفحه تنظیم و نوشته شده است.

برخی عناوین مقاله و تحقیق انسان کامل از دیدگاه اسلام و مکاتب انسان شناسی

چکیده

تقدیم

مقدمه

مكاتب درباره انسان كامل

مكتب قدرت

مكتب محبت ( مكتب معرفت )

مكتب عرفان

مكتب سوسياليزم

نظر اسلام درباره مكاتب ياد شده

نظر اسلام درباره عقل

نظر اسلام درباره محبت

نظر اسلام درباره عرفان

نظر اسلام درباره سوسياليزم

اسلام و انسان كامل

راههاي شناخت انسان كامل از نظر اسلام

عيب هاي جسمي و رواني
امام علي (ع) انسان كامل

انسان كامل از ديدگاه امام علي (ع)

منابع

 

برخی توضیحات عناوین مقاله انسان کامل از نظر اسلام

چكيده :

بسياري از مكاتب شكل گرفته در تاريخ كه براي بشر ساخته شده ، نظريه هاي متفاوتي در مورد انسان كامل معرفي نموده اند كه از مهمترين آنها در كشورهاي اسلامي و شرقي آنها را فلاسفه يا عقليون مي نامند كه بر پايه استدلال و برتري عقل از ديگر خصايص و از ارزشهاي انساني جدا مي كند و ديگر عرفا كه بر پايه شناخت خود و خدا بر اساس اصلاح و تهذيب نفس استوار مي باشد و ديگر مكاتب مانند مكتب محبت بر اساس خودشناسي و مكتب سوسياليزم كه بر جامعه گرايي و دوري از فرديت استوار است و از ديدگاه اسلام درباره هر يك از مكاتب مذكور به روشني بيان نموده است كه انسان كامل بايد تمام ارزش ها و باورهاي درست در او به تكامل رسيده باشد و افراط و تفريطي در كار نباشد و نمونه اين انسان كامل را حضرت علي (ع) مي توان نام برد كه مجموع همه ي اين خصايص والا و ارزش هاي بزرگ انساني در ايشان شكل گرفته است .

 

مقدمه :

آن چه در اين مقدمه مي گوييم تحت عنوان مكاتب گوناگوني است كه براي مكتبي بودن بشريت به وجود آمده است و هر يك نظريه اي متفاوت درباره كمال انسان يا انسان كامل دارد . شناخت كامل انسان در اصطلاح قدما و انسان ايده آل از نظر آنان لازم و ضروري است كه بيان شود كه چگونه تربيت و اخلاق در هر مكتب بر چه پايه اي براي شناخت انسان كامل و ايده آل وجود دارد و انسان كامل از ديدگاه هاي مكاتب فوق با هم متفاوت است عرفا انسان كامل را در عشق به خدا و فاني شدن در او مي دانند و به شناخت عقلي توجه نمي كنند و بر عكس فلاسفه عقل را در كمال مؤثر مي دانند و هر دوي اين ها اگر چه از نظر اسلام قابل قبول است ولي كافي نمي باشد چون انسان كامل از ديدگاه اسسلام شامل وحدت تمام عقايد و ارزشهاي ديگر مكاتب مانند عرفا و فلاسفه مي‌شود و در اسلام مجموع كامل ارزشها مي باشد كه انسان به كمال مي رسد .

تعبير انسان كامل :

تعبير انسان كامل در ادبيات اسلامي تا قرن هفتم هجري وجود نداشته است . امروز در اروپا هم اين تعبير خيلي مطرح است ولي براي اولين بار در دنياي اسلام اين تعبير در مورد انسان به كار برده شده است . اولين كسي كه در مورد انسان تعبير انسان كامل را مطرح كرد عارف معروف ، محي الدين عربي اندلسي طائي است . محي الدين عربي پدر عرفان اسلامي است يكي از مسائلي كه اين مرد مطرح كرد مسئله انسان كامل بود كه البته او از ديدگاه عرفان آن را مطرح كرده است .

 

مكاتب درباره انسان كامل :

مكتب عقل :

به طور كلي نظريات صاحبان مكاتب مختلف درباره ي انسان كامل در چند نظريه ي اساسي خلاصه مي شود .

نظر عقليون يا اصحاب عقل يعني نظر كساني كه به انسان بيشتر از زاويه عقل مي نگريسته اند و گوهر انسان را همان عقل او مي دانسته اند و نه چيز ديگر . عقل هم يعني قوه تفكر و قوه انديشيدن فلاسفه ي قديم از جمله فلاسفه ي قديم خودمان نظير بوعلي سينا اينطور فكر مي كرده اند . آنها مدعي بوده اند كه انسان كامل يعني انسان حكيم و كمال انسان در حكمت انسان است .

مقصود آن ها از حكمت چيست ؟ آيا مقصود آن ها از حكمت همان چيزي است كه ما امروز علم مي گوييم ؟ نه ، مقصودشان از حكمت ، البته حكمت نظري نه عملي ـ « دريافت كلي صحيح از مجموع هستي » است كه غير از علم است ، زيرا علم دريافتي است از بخشي از هستي حكمت از نظر فيلسوف يعني اطلاع كلي از سراسر هستي و از مجموع اندام عالم به طوري كه در آينه ي ذهن حكيم ، سراسر هستي و اندام عالم منعكس شود ؛ يعني همه هستي ـ ولي به صورت مبهم ـ در عقل حكيم ، مشخص شده باشد . انسان كامل به عقيده فلاسفه ، انساني است كه عقلش به كمال رسيده است ؛ به اين معنا كه نقش اندام هستي در ذهنش پيدا شده است .

ولي با چه وسيله اي به اينجا رسيده است ؟ با قدم فكر ، با قدم استدلال و برهان و با قدم منطق حركت كرده تا به اينجا رسيده است ولي فلاسفه تنها به اين قناعت نمي كردند ، مي گفتند دو حكمت وجود دارد : حكمت نظري ـ يعني شناخت عالم و حكمت عملي كه يعني تسلط كامل عقل انسان بر همه ي غرايز و همه ي قوا و نيروهاي وجود خود . آن وقت مي گويند اگر شما در حكمت نظري ، عالم را با فكر و استدلال درك كنيد و در حكمت عملي ، عقل خودتان را بر نفستان مسلط كنيد بطوري كه نفس و قواي نفساني تابع عقل باشند ، شما يك انسان كامل هستيد اين مكتب همان مكتب عقل و حكمت است .

مكتب عشق :

مكتب ديگر در باب انسان كامل ، مكتب عشق است . مكتب عشق همان مكتب عرفان است ، كمال انسان را در عشق كه مقصود ، عشق به ذات حق است ـ و در آنچه كه عشق ، انسان را به آن مي‌رساند ، مي داند . بر خلاف مكتب عقل كه مكتب حركت نيست و مكتب فكر است ـ حكيم سخن از حركت ندارد ؛ به عقيده ي او همه حركت ها ، حركت ذهن است ـ اين مكتب، مكتب حركت است ، اما حركتي صعودي و عمودي ، نه حركت افقي . در ابتدا كه انسان مي‌خواهد به كمال برسد حركتش بايد صعودي و عمودي باشد ، يعني حركت به سوي خدا پرواز به سوي خدا . اين ها معتقدند كه سخن، سخن فكر نيست ، سخن عقل نيست ، سخن استدلال نيست؛

سخن ، سخن روح انسان است . به عقيده ي اين ها روح انسان ها واقعاً به طرف حركت معنوي حركت مي كند تا آن جا كه به خدا مي‌رسد . مكتب عشق اساساً مكتب عقل را تحقير مي كند . مكتب عشق براي رسيدن انسان به كمال ، عقل را كافي نمي داند مي‌گويد:

عقل جزئي از وجود انسان است ، نه اين كه تمام ذات انسان عقل او باشد عقل مثل چشم يك ابزار است ؛ ذات و جوهر انسان كه عقل نيست ذات و جوهر انسان ، روح است و روح از عالم عشق است و جوهري است كه در آن جز حركت به سوي حق چيز ديگري نيست اين است كه عقل در اين مكتب تحقير مي شود . عرفا هميشه عشق را به آن معنا كه خود مي گويند ـ بر عقل ترجيح مي دهند آنها حرف هاي خاصي دارند ؛ توحيد ، نزد انان معني ديگري دارد ؛ توحيد آنها وحدت وجود است . توحيدي است كه اگر انسان به آن جا برسد همه چيز شكل پيدا مي كند در اين مكتب انسان كامل در آخر ، عين خدا مي شود ؛ اصلاً انسان كامل حقيقي ، خود خداست و هر انساني كه انسان كامل مي شود ، از خودش فاني مي شود و به خدا مي رسد .

 

مكتب قدرت :

مكتب ديگري در باب انسان كامل وجود دارد كه نه بر « عقل » تكيه دارد و نه بر « عشق » ؛ فقط بر « قدرت » تكيه دارد . انسان كامل يعني انسان مقتدر ، و كمال يعني قدرت يعني اقتدار ، زور در يونان قديم گروهي بودند كه اين ها را « سوفسطائيان » مي گفتند . اين ها در كمال صراحت اين مطلب را بيان كرده اند كه اصلاً « حق» يعني « زور » هر جا كه زور هست ، حق هم هست و هر جا كه قدرت هست ، حق ، همان قدرت است و ضعف مساوي است با بي حقي و ناحقي . براي آن ها اساساً عدالت و ظلم معني و لهذا به حق مي گويند : حق زور يعني حق ناشي از زور ، به اين معنا كه هر حقي ناشي از زور است اين مكتب اساساً برتري انسان كامل را مساوي با انسان مقتدر و انسان زورمند مي داند و كمال را مساوي با قوت و قدرت

و….

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله به صورت پراکنده و جزئی می باشد ، برای دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود مقاله انسان کامل از دیدگاه اسلام و مکاتب انسان شناسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا