دانلود فایل نمونه تکمیل شده گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ریسندگی و بافندگی حریر نخ اصفهان

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

01 جولای 2022

تعداد صفحات

17 صفحه

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

برخی عناوین گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ریسندگی و بافندگی حریر نخ اصفهان

 • فصل اول
 • آشنائی با کارخانه
 • ارزیابی بخش مرتبط با رشته حسابداری
 •  منوی حسابها
 • انواع سند ها در سیستم حسابداری
 • مرور حسابها در حسابداری
 • گزارشات جامع مالی
 • نرم افزار انبار
 • آموخته ها
 • نتیجه گیری کلی      

برخی توضیحات گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ریسندگی و بافندگی حریر نخ اصفهان

فصل اول

معرفي شركت:

شرکت حریر نخ  اصفهان شرکت ریسندگی بافندگی  

تاريخچه فعالیت شركت :

فعاليت اصلي شركت :

فصل دوم  : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کار آموز

فعاليتهاي كامپيوتري شركت ::

شركت ریسندگی حریر نخ اصفهان يك شركت كاملا سيستمي بوده كه كليه امور مالي وخرید وفروش شركت تحت نرم افزارهاي خاص انجام ميپذيرد

كليه امور مربوطه را كنترل و عملياتهاي مربوط به فروش را بصورت آنلاين و با اطلاعات موجودي روزانه به روز انجام دهد .

نرم افزارها و سخت افزارهاي مورد استفاده

انواع نرم افزارها ي مورد استفاده :

 • نرم افزار حسابداري نو آوران
 • نرم افزار خزانه نو آوران
 • نرم افزار حقوق و دستمزد نو آوران
 • نرم افزار انبار و حسابداري انبار نو آوران
 • نرم افزار كارت ساعت شركت پاليز افزار تحت ويندوز و شبكه
 • نرم افزار فروش تحت وب و شبكه
 • نرم افزار فروش تحت ويندوز نو آوران

توضيح مختصر در رابطه با ضرورت استفاده و امكانات وويژگي هاي نرم افزارهاي كارشده :

سيستم حسابداري تحت ويندوز شركت نو آوران با برنامه نويسي دلفي

منوي صفحه اصلي حسابداري

   منوي حسابها :

در اين آيكون گروه هاي حسابها را تعريف مي كنيم.

نوع حساب در سرفصل سطح گروه به سه دسته ترازنامه اي) دائم(، سود و زياني) موقت( ، و انتظامي آماري – احتمالي تقسيم مي شود.

حسابهاي انتظامي حسابهايي هستند كه طبق استانداردهاي حسابداري ايران نبايد در صورتهاي مالي منظور شوند، و مي توان آنها را د ر پيوست صورتهاي مالي افشاء كرد . اين حسابها نيز همانند حسابهاي ترازنامه اي دائمي هستند و مانده آنها به سالبعد منتقل مي شود.

علت اينكه اين دسته بندي در سطح گروه قرار دارد اين است كه به دليل تعداد كم گروهها مانع از

اشتباه و سردرگمي كاربر شده و موجب سهولت كار مي گردد.

در اين آيكون حسابهاي كل را تعريف مي كنيم.

در سطح كل ماهيت حساب به سه دسته مهم نيست، بدهكار، و بستانكار تقسيم مي گردد.

ماهيت مهم نيست در مورد حسابهايي مانند حسابهاي انتظامي وسود و زيان سال جاري كه بدهكار وبستانكار شدن آنها مهم نيست كاربرد دارد.

معين :

در اين آيكون اقدام به تعريف حسابهاي معين مي نماييم.

در سطح معين ماهيت حساب به پنج دسته مهم نيست، بدهكار طي دوره، بستانكار طي دوره، بدهكارپايان دوره، و بستانكارپايان دوره تقسيم مي شود.

حسابها:

در اين سطح ارتباط معين با انواع تفصيلي ها مشخ ص مي گردد تا در هنگام صدور سند حسابداري،فقط تفصيلي هايي براي معين مربوطه نشان داده شود كه آن معين با نوع آن تفصيلي ها مرتبط شده باشد .اين امر در جلوگيري از اشتباه و سهولت كاربري مؤثر است.

اگر وضعيت حساب فعال /غيرفعال براي يك معين غير فعال باشد، هنگام صد ور سند حسابداري آن معين قابل مشاهده واستفاده نخواهد بود.

همچنين در اين پنجره مي توان حساب طرف مقابل خلاف ماهيت را براي يك معين تعيين نمود تا كارصدور سند تعديل ماهيت تسهيل گردد .حسابي كه به عنوان طرف مقابل براي يك معين معرفي ميگردد بايد دو ويژگي داشته با شد

ماهيت مخالف آن حساب معين داشته باشد

ارتباط آن با سطوح تفصيلي همانند آن معين باشد.

از گزينه سيستمها براي مرتبط نمودن معين با سيستمهاي مورد نظر است تا آن معين در آن سيستمهامشاهده و قابل استفاده گردد.

در قسمت ويژگيها مي توان با انتخاب ويژگيهاي پيگيري و تعدادي، اطلاعات بيشترو امكان گزارشگيري جامعتري را بدست آورد . با انتخاب گزينه پيگيري براي يك معين در هنگام صدور سند دو ستون شماره وتاريخ پيگيري به سند اضافه مي شود و مي توان مقادير مورد نظر را در آنها وارد كرد .با انتخاب گزينه تعدادي براي يك معين در هنگام صدور سند يك ستون با عنوان تعداد به سند حسابداري اضافه مي گردد.

نكته :نوع و ماهيت حساب در سطح گروه، كل، و معين حتي پس از گردش نيز قابل تغيير است.

تفصيلي:

در اين آيكون مي توان تفصيلي ها را تعريف نموده و به آنها كد اختصاص داد.

در هنگام تعريف تفصيلي تشخيص نوع تفصيلي مناسب حائز اهميت است . اگر نوع تفصيل مورد نظر در ميان انواع تفصيلي ها وجود نداشت، با استفاده از كليد انواع تفصيل مي توان آن را ايجاد نمود.

نكته : ۱ حداكثر انواع تفصيلي قابل تعريف در سيستم ۱۵ مورد است كه همانند طبقه ساير ميباشند.

نكته : ۲ حساب تفصيلي كه در طبقه ساير تعريف مي شود فقط در سيستم حسابداري، خزانه داري، انبار، و دارايي ثابت قابل رؤيت است.

نكته : ۳ هنگام معرفي شخص جديد اگر بخواهيم آن شخص كابر سيستم باشد بايد براي او نام اختصارتعيين كنيم.

نكته : ۴ امكان تغيير عنوان تفصيلي حتي پس از گردش نيز وجود دارد .براي تغيير دادن عنوان تفصيلي اشخاص به قسمت معرفي اشخاص، تفصيلي شركتها به معرفي شركتها، تفصيلي پروژه به تعريف پروژه، و تفصيلي مركز هزينه به تعريف مراكز هزينه مي رويم.

برخي از انواع تفصيلي پركاربرد در سيستم عبارتند از : ساير، اشخاص، شركتها، مراكز هزينه، پروژه، حسابهاي جاري و…

هنگام تعريف مراكز هزينه بايد نوع مركز را مشخص نمود كه شامل توليدي، خدماتي، اداري، وپيمانكار خارجي پروژه مي باشد.

نكته :حداكثر طول كد حسابها در مجموع – گروه + كل + معين – ده رقم و براي تفصيلي ها نيز ده رقم است.

 طبقه بندي تفصيلي:

طبقه بندي تفصيلي جهت ايجاد طبقه بندي هايي غير از طبقه بندي موجود در سيستم طراحي شده است و صرفا ” در زمان گزارشگيري قابل استفاده مي باشد . در اين بخش هر تفصيلي مي تواند همزمان عضو چندين طبقه باشد و حتي با داشتن گردش در اسناد مي توان آن را به طبقات مختلف اضافه و يا ازطبقات قبلي حذف نمود.

گزارش مجموعه حسابها:

در اين آيكون مي توان از حسابهاي تعريف شده در سيستم به سه شكل متفاوت گزارش تهيه كرد:

بر اساس ارتباط حسابها : اين گزارش حسابهاي كل و معين و انواع طبقات تفصيلي مرتبط بامعين ها را نشان مي دهد.

بر اساس گردش حسابها : اين گزارش حسابهاي كل و معين و ريز تفصيلي هاي گردش دار را نشان مي دهد.

 • بر اساس ريز ارتباط حسابها : در اين گزارش مي توان از حسابهاي كل و معين و تمام ريزتفصيلي هاي سيستم در سطوح مختلف به تفكيك گزارش گرفت.

انواع سند:

در اين آيكون مي توان انواع سند ديگري علاوه بر انواع سند پيش فرض سيستم را تعريف نموده و درقسمت صدور سندحسابداري از آنها استفاده كرد.

نكته :تعريف انواع سند محدوديتي ندارد.

 

انواع سند اصلي پيشفرض سيستم حسابداري عبارتند از :

سند افتتاحيه – سند عمومي – سند اختتاميه -سند بستن حسابها- – سند تعديل ماهيت پايان دوره – سند تعديل ماهيت اول دوره

منوي اسناد

صدور سند حسابداري:

در اين آيكون مي توان سندهاي حسابداري را صادر نمود و يا سندهاي صادره قبلي را مشاهده كرد.

قبل از توضيح قسمتهاي مختلف اين آيكون به بيان مطالبي كه دانستن آنها در اين قسمت لازم مي باشد مي پردازيم.

شامل چهار حالت است :

در اين سيستم وضعيت سند اسناد در اين وضعيت الزاما ” داراي استانداردهاي يك سند يادداشت حسابدار بالانس بودن سند،

داشتن شرح، ارتباط صحيح حسابها نيستند، در گزارشات منظورنمي شوند و قابل ويرايش مي باشند.

موقت

اسناد در اين وضعيت داراي استانداردهاي يك سند حسابداري هستند در گزارشات منظور ميشوند و قابل ويرايش مي باشند.

اسناد در اين وضعيت توسط مسئول بررس ي و كنترل اسناد بررسي شده اند، در گزارشات منظور مي شوند و تا زماني كه در اين وضعيت هستند قابل ويرايش نمي باشند.

قطعي يا دائم

اسناد در اين وضعيت ديگر قابل ويرايش نبوده و آماده تحرير دردفاتر قانوني هستند.

اسناد ثبتي:

ثبت موقت

ثبت يادداشت

بررسي شده قطعي – دائم

**** انواع شماره سند در اسناد حسابداري عبارت است از:

شماره عطف :(TempNum) •

اين شماره به ترتيب ورود اسناد صادر مي گردد و هيچ گاه تغييرنمي كند و در صورت حذف سند به اسناد ديگر اختصاص نمي يابد مگر سند آخر باشد.

ش سند :(Num) •

اين شماره به ترتيب تاريخ مرتب شده و نشان دهنده تعداد اسناد موجو د درسيستم مي باشد.

ش روزانه . :(DailyId) •

اين شماره به ترتيب ورود اسناد در يك روز صادر مي شود وارد كردن اين شمار ه در اختيار كاربر بوده و مي تواندتكرارپذيرباشد .

شماره فرعي :(LocalNum) •

يكي از كاربردهاي ش فرعي در شركتهاي دو دفتره است كه ش فرعي در يك دفتر نشان دهنده ش عطف در دفتر ديگراست.

روشهاي كپي كردن اسناد:

را مي زنيم تا اقلام كپي Ctrl+V را مي زنيم و بعد در سند در داخل سند رديفهاي مورد نظر را انتخاب كرده و Ctrl+C •شوند.

مقصدانتخاب يك يا چند سند و كپي كردن آنها با استفاده از كليد كپي اسناد به صورت تك تك يا تركيبياز اسناد مورد نظر و تبديل اطلاعات

ساخت . Text •

نكته :دكمه لغو تغييرات مي تواند تا ۳۲ تغيير آخر قبل از ذخيره سازي را به صورت مرحله اي برگرداند.

اگر بخواهيم سندي را مشاهده كنيم و پيغام موجوديت سند توسط … در حال بررسي است داده شود، به اين صورت عمل مي كنيم : ابتدا بررسي مي كنيم كه آيا كابري از سند مورد نظر استفاده مي كند يا نه، اگر كاربري از آن سند استفاده نمي كرد مشاهده تراكنش هاي ثبت شده را از قسمت ابزار انتخاب ميكنيم . سپس نوع موجوديت را سند حسابداري و وضعيت را فعال انتخاب مي كنيم و كليد اعمال فيلتر را مي زنيم و در آخر سند را از قفل آزاد مي كنيم.

كليد گزارش وضعيت اسناد در ليست اسناد موارد زير را گزارش مي كند : تعداد اسناد در وضعيت هاي مختلف، مشخصات آخرين سند، تعداد اسناد صادر شده توسط هر كاربر، تعداد اسناد تأييد شده توسط هر كاربر.

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فایل نمونه تکمیل شده گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ریسندگی و بافندگی حریر نخ اصفهان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا