دانلود فایل نمونه تکمیل شده گزارش کارآموزی مرتبط با دواير امور مالی و ذيحسابی

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

01 جولای 2022

تعداد صفحات

45 صفحه

فرمت فایل

PowerPoint_پاورپوینت

برخی عناوین گزارش کارآموزی مرتبط با دواير امور مالی و ذيحسابی

 • مقدمه
 • مكان كارآموزي و ساختار تشكيلاتي
 • مساحت و مكان جغرافيايي كارآموزي
 • تعداد پرسنل
 • وظايف و فعاليتها
 • چارت سازماني
 • وضعيت موجود منابع طبيعي
 • موقعيت جغرافيايي
 • نمودار مقايسه اي
 • اثرات منابع طبيعي
 • كليات
 • بودجه ريزي
 • ذيحساب
 •  وظايف ذيحساب
 • چارت دواير امور مالي
 • شرح خلاصه اي از وظايف دواير امور مالي
 •  دايره اعتبارات
 •  دايره حقوق و دستمزد
 • دايره اعتبارات
 • دايره حسابداري و صدور چك
 • ثبتها و آرتيكلهاي حسابداري
 • كارپردازي
 • واحد اموال
 • ضمائم

برخی توضیحات گزارش کارورزی مرتبط با دواير امور مالی و ذيحسابی

مقدمه:

 منابع طبيعي تجديد شونده شامل جنگلها و مراتع به عنوان اصلي ترين و محوري ترين مساله به استمرار حيات انسان و بقاي كره خاكي و پشتوانه محيط زيست بشر در برنامه ريزي ها مطرح است ، ضمن آنكه نقش منابع طبيعي در برقراري امنيت ملي نيز غير قابل انكار است .

لذا برنامه ريزي هاي امنيتي و اقتصادي بدون هماهنگي با منابع طبيعي تجديد شونده و يا در جهت تضعيف و نابودي آن مي تواند موجب نابودي و محو ملل و تمدنهاي اصيل جهاني شود .

امروزه جنگلها ، مراتع ، آبخيزها و بيابانها نه تنها به عنوان قطب امنيتي- اقتصادي بلكه به عنوان پشتوانه بقاي ساير بخشهاي اقتصادي نيز مورد توجه قرار گرفته است .

در ميان كليه منابع طبيعي جهان ، جنگلها و مراتع از همه برتر و با اهميت تر هستند.زيرا ذخاير منابع طبيعي هر اندازه هم كه وسيع باشند ، پس از مدتي بهره برداري از آنها به قدري كاسته مي شود كه ادامه بهره برداري هاي ديگر مقرون به صرفه نخواهد بود . در صورتي كه اگر از جنگل و مرتع به روش علمي و درست بهره برداري شود هميشه در اختيار انسان و نيازهاي او خواهند بود.

در چند دهه اخير روند رشد جمعيت ، محدود بودن منابع (آب و خاك) و بهره برداري بي رويه انسان ها از اين منابع باعث بر هم خوردن تعادل اكولوژيك حاكم بر محيط زيست شده است.

جاري شدن سيل هاي مخرب ، فرسايش شديد در اراضي بالا دست و دشت ها ، گسترش بيابانها ، تخليه روستاها و مهاجرت به حاشيه شهرها از عمده ترين مشكلاتي است كه حاصل برهم خوردن تعادل اكولوژيك حاكم بر محيط زيست است كه همگي ناشي از كم توجهي به مسائل منابع طبيعي است .

مساحت  و  مكان جغرافيايي كارآموزي :

اين اداره كل با ۱۰۰۰ متر مربع مساحت زمين و حدود ۱۴۰۰ متر زير بنا در استان خراسان شمالي – بجنورد – ميدان ۲۲ بهمن – بلوار جانباز – جنب آتشنشاني واقع شده است.

 تعداد پرسنل :

اين اداره كل داراي ۱۲۱ نفر پرسنل رسمي و پيماني و ۲۴ نفر پرسنل موقت طرحي و همچنين ۲۱نفر پرسنل قرارداد كار مشخص مي باشد.

وظايف و فعاليت هاي اداره كل منابع طبيعي :

 • حفاظت و حمايت
 • مميزي اراضی
 • مرتعداري و احياء و اصلاح مراتع
 • جنگلداري و جنگلكاري
 • مهندسی و مطالعات
 • بيابانزدايي
 • آموزش و ترويج
 • بهره برداری

بودجه ریزی:

هر بودجه ای چه خصوصی چه دولتی و يا چه ايرانی چه خارجی دارای منابع و مصارف است. بودجه دولتی به علت اينکه دولت منابع عظيم مردم را در اختيار دارد از اهميت بسيار زيادی برخوردار است فلسفه بودجه هم بدين خاطر است كه منابع محدود ولی مصارف نا محدود است پس بايد با توجه به منابع محدود مصارف نا محدودی که دارای اولويت هستند در قالب اين منابع محدود در آوريم به خاطر همين بودجه ريزی صورت می گيرد. مطالبق ماده ۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهريور ماه ۱۳۶۶ بودجه کل کشور به سه قسمت تقسيم می شود

الف ) بودجه عمومی دولت

ب ) بودجه بانک ها و شرکت های دولتی

ج ) بودجه ساير موسسات انتفاعی وابسته به دولت

اداره کل منابع طبيعی نيز در زمره موسسات دولتی به شمار می آيد و از بودجه عمومی دولت استفاده می کند .

شرح خلاصه اي از وظايف هر يک از دواير امورمالي

دايره ثبت و تنظيم سند هزينه

۱ ) ثبت کليه نامه های وارده و مراسلات در دفاتر مربوطه

۲ ) ثبت اسناد هزينه کارپردازی و اسناد هزينه عاملين ذيحساب شهرستانها

۳ ) تنظيم و ثبت اسناد هزينه مربوط به پرداختهای انجام شده و همچنين قرادادهای پيمانکاری بر اساس مدارك مثبته

مدارك لازم و ترتيب تنظيم اسناد هزينه هاي اداري ( خريد ) :

 • حواله پرداخت
 • سند هزينه
 • نماينده يا صورت ريز فاكتور يا اسناد هزينه
 • درخواست خريد كالايا انجام خدمات
 • فاكتور خريد كالا يا خدمات
 • فرم خدمات مالياتي
 • قبض انبار
 • حواله انبار( در مورد كالاهاي خارج شده از انبار )
 • صورتجلسه تحويل كالا
 • صورتجلسه نصب

مدارك لازم و ترتيب تنظيم اسناد هزينه ( خدمات و قراردادها )

 • حواله پرداخت
 • سند هزينه
 • نماينده يا صورت ريز فاكتور يا اسناد هزينه
 • درخواست خريد كالايا انجام خدمات
 • قرارداد
 • مفاصا حساب بيمه و فيش ماليات (براي مشمولين ماليات )
 • صورتجلسه تحويل كار يا تائيديه انجام خدمات
 • صورتجلسه مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه در صورت نياز
 • برگ رسيد وجه

مدارك لازم و ترتيب تنظيم اسناد پروژه هاي عمراني ( صورت وضعيت )

 • حواله پرداخت
 • فرمهاي تائيديه  و خلاصه وضعيت
 • نامه تائيديه كاركرد پيمانكار توسط  ناظر مقيم ويا مهندس مشاور
 • صورت ريالي
 • صورت متره
 • مفاصا هاي مربوطه
 • تائيديه صحت ارجاع كار به پيمانكار
 • تصوير صفحات مربوط به موافقتنلمه پيمان
 • تصوير صورتجلسه مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه

جهت تنظيم سند ماموريت رعايت موارد ذيل ضروری است :

حکم مأموريت بايستی دارای شماره حکم و تاريخ رفت و برگشت و مدت ماموريت تاييد شده باشد و ضمنا جهت پرداخت هزينه ماموريت توسط امور مالی نسخه اول حکم ماموريت الزامی می باشد .

دايره رسيدگی اسناد :

وظيفه اصلی اين دايره رسيدگی اسناد هزينه مربوط به حقوق و دستمزد و مزايای کارکنان ،خريد کالا و خدمات و نيز قرار دادهای منعقده و تطبيق پرداختها با قوانين و مقرات مالی و احتراز از هر گونه اعمال سليقه می باشد که اصول کلی زير در رسيدگی به اسناد هزينه بايستی رعايت شود .

۱ ) رعايت قانون و مقررات عمومی دولت و و قانون محاسبات عمومی

۲ ) ر عايت مصوبات هيئت وزيران که توسط مراجع ذيصلاح جهت اجرا ابلاغ می گردد .

۳ ) رعايت قانون بودجه و تبصره های آن و دستورالعمل های اجرائی بودجه هر سال

۴ ) رعايت مفاد موافقت نامه های منعقده و انطباق پرداختها با مواد مندرج در موافقت نامه

۵ ) رعايت قوانين و مقررات و دستور العمل های مربوط به قراردادها

فصول هفت گانه هزينه :

اين فصول نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتی از فعاليت يک وزارتخانه يا موسسه دولتی مشخص می کند .

بايد توجه داشت اعتبار مصوب به تنهايي نمی تواند مجوزی برای هزينه باشد و بايستی پس از ابلاغ تخصيص اقدام به ايجاد تعهد نمود و به عبارتی تخصيص اعتبار مبناء و مجوزی برای ايجاد تعهد می باشد .

تعريف تخصيص اعتبار:

بر اساس ماده ۱  آئين نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت به شماره ۷۵۱۲۸ مورخه ۱۵/۲/۱۳۵۳ تخصيص اعتبار عبارت است از :

« تعيين حجم اعتباری که برای يک سال يا دوره های معين در سال جهت هزينه اجرای برنامه ها و عمليات و ساير پرداخت ها مورد لزوم است. »

ذيحساب دستگاه اجرايي با توجه به تخصيص اعتبار ابلاغی جهت دريافت وجوه از خزانه اقدام به تنظيم و صدور برگ درخواست وجه می نمايد به استناد ماده ۲۲ قانون محاسبات عمومی درخواست وجه سندی است که ذيحساب برای پرداخت حواله های صادر شده در وجه حساب بانکی دستگاه اجرايي و به عهده خزانه صادر می نمايد.

بنابر توضيحات فوق پس از ابلاغ تخصيص و دريافت وجوه از خزانه به منظور پرداخت حواله های صادر شده در سقف اعتبار مصوب مجاز تخصيص به مراکز مصرف کننده اعتبار داده می شود که پس از ارسال وجوه آن به صورت تنخواه گردان پرداخت، عامل ذيحساب نسبت به پرداخت حواله های صادر شده اقدام و اسناد هزينه مثبته را جهت کسر و تسویه تنخواه به ذيحسابی ارسال می نمايد .

مهم ترين وظيفه اعتبارات، کنترل اعتبار در سطح اعتبارات مصوب می باشد از ديگر وظايف دايره اعتبارات علاوه بر نگهداری حساب اعتبارات واحدهای اجرايي ارائه گزارش مانده اعتبارات و تخصيص ابلاغی به ذيحسابی و ساير مدیریت دستگاه جهت بهره برداری و اخذ تصميمات لازم

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فایل نمونه تکمیل شده گزارش کارآموزی مرتبط با دواير امور مالی و ذيحسابی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا