دانلود فایل نمونه تکمیل شده گزارش کارآموزی دراداره آموزش پرورش _ رشته علوم تربیتی

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

29 ژوئن 2022

تعداد صفحات

50صفحه

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

برخی عناوین گزارش کار آموزی دراداره آموزش پرورش _ رشته علوم تربیتی

 • مقدمه
 • موضوع كارآموزي
 • مكان كارآموزي
 • مطالعات و تحقيقات در مكان كارآموزي
 • سياستهاي آموزشي.
 • ساختارنظام آموزشي.
 • سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش ناحيه
 • کارگر
 • کارفرما
 • کارگاه
 • قرارداد کار
 • تعليق قرارداد
 • جبران خسارت و پرداخت مزايا پايان کار
 • خاتمه قرار داد کار
 • جرائم و مجازاتها
 • مستمري بازنشستگاه و تعيين سن بازنشستگي.
 • شرايط بازنشستگي بيمه شدگان تامين اجتماعي.
 • غرامت دستمزد ايام بيماري.
 • شرايط دريافت غرامت دستمزد در ايام بيماري.
 • نحوه محاسبه ميزان غرامت دستمزد ايام بيماري.
 • کمک هزينه باردار و مرخصي زايمان.
 • مقرري بيکاري.
 • مدت پرداخت مقرري بيمه بيکاري.
 • کمک هزينه ازدواج.
 • شرايط پرداخت کمک هزينه ازدواج.
 • حسابداري حقوق و دستمزد
 • تعريف حقوق و دستمزد
 • حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر
 • مزد يا حقوق چيست ؟
 • مدت کار و مدت اضافه کاري چيست ؟
 • نوبت کاري.
 • حق اولاد
 • حق خواربار و مسکن.
 • ماموريت..
 • اياب و ذهاب و کمکهاي غيرنقدي.
 • تعطيلات و مرخصي ها
 • عيدي و پاداش پايان سال.
 • کسور قانوني چيست ؟
 • ماليات..
 • حق بيمه هاي اجتماعي.
 • دفترچه بيمه
 • مستمري بازنشستگان.
 • انواع بيمه
 • اجرائيات..
 • صورت دستمزد ( حقوق و مزايا ) چيست ؟
 • جريمه دير کرد کسور قانوني.
 • کسور توافقي چيست ؟
 • نحوه پرداخت حقوق و دستمزد
 • قسمتهاي مختلف يک کارگاه
 • قسمت کارگزيني.
 • قسمت زمان سنجي.
 • قسمت ثبت اوقات کار
 • قسمت برنامه ريزي.
 • ليست حقوق چگونه تنظيم مي شود ؟
 • روش ثبت ليست حقوق در دفاتر روزنامه و کل
 • مرخصي استعلاجي چيست ؟
 • نحوه پرداخت پاداش
 • اوقات تلف شده
 • نحوه پرداخت سنوات خدمت
 • طريقه ثبت ليست حقوق و دستمزد
 • سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش
 • سنوات
 • مرخصي استحقاقي
 • اضافه کاري
 • نوبت کاری
 • عيدي و پاداش
 • نحوه جمع آوري اطلاعات کارکرد ماهانه توسط چه کساني است
 • شيوه هاي مختلف پرداخت حقوق و معايب و مزيتهاي هر کدام
 • نتيجه گيري و پيشنهادات

برخی توضیحات گزارش کارورزی دراداره آموزش پرورش _ رشته علوم تربیتی

مقدمه :

مديريت آموزشي با اهميت ترين ، مؤثرترين و ظريف ترين نوع مديريت است كه موضوع انسان در آن مورد بحث قرار مي‌گيرد. در اين زمينه و همچنين آموزش و پرورش موضوعي تحت عنوان سازمان و قوانين آموزش و پرورش ايران به اين گروه واگذار شد تا تحقيقي جامع در مورد آن به عمل آورده و ارائه كند . دراين تحقيق سعي برآن شده است كه خود سازمان آموزش و پرورش و اجزاي آن وعملكردهاي متفاوت آن مورد بحث قرار گيرد و سپس قوانين حاكم براين سيستم آموزشي و چگونگي وضع اين قوانين مورد توجه قرار گيرد.

دراين گزارش ابتدا به سير تاريخي و تحولات نظام آموزش و پرورش پرداخته شده است و سپس به سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش ناحيه ….. پرداخته شده است.

دراين تحقيق سعي شده است تمام جوانب موضوع مورد بحث قرار گيرد ، البته شايد به دليل بعضي از موانع اين امكان ميسر نشده باشد، از جمله اين موانع مي‌توان به مهمترين آنها اشاره كرد و آن هم كمبود منابع ومطالب در دسترس بود ، چون بسياري از اين منابع و مآخذ در مخزنهاي بسته نگهداري مي شد وعملاً امكان دسترسي به آنها به آساني نبود.

همچنين مي‌توان از كمبود زمان لازم هم نام برد ، شايد اگر زمان بيشتري هم براي تحقيق و هم براي ارائه كنفرانس آن در اختيار بود بسيار بهتر از آنچه كه اكنون آماده شده است، فراهم مي شد.

موضوع كارآموزي:

سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش ناحيه  …………………..

مكان كارآموزي :

آموزش و پرورش ناحيه …………..واقع در قاسم ………………………

مطالعات و تحقيقات در مكان كارآموزي :

جمهوري اسلامي ايران با مساحت ۱۹۵ / ۶۴۸ /۱ كيلومتر مربع در نيمكره شمال شرقي و در جنوب آسيا و منطقه خاورميانه واقع شده است. اين كشوراز شمال با تركمنستان ، آذربايجان ، ارمنستان و درياي خزر ، از جنوب با خليج فارس ، درياي عمان ، از غرب با عراق و تركيه و از شرق با پاكستان و افغانستان همسايه است.كشور ايران به ۲۸ استان تقسيم گرديده و اين در حاليست كه تعداد كل استانها در سال ۱۹۹۰ بر۲۴ استان بالغ مي گرديد.طي سال ۱۹۹۳ استان اردبيل،طي سال ۱۹۹۵ استان قم ، طي سال ۱۹۹۶ استان قزوين و طي سال ۱۹۹۷ استان گلستان به ترتيب از استانهاي آذربايجان شرقي تهران ، زنجان و مازندران تفكيك شده و مستقل گرديدند.

طبق سرشماري ۱۹۹۶، جمعيت ايران بر۶۰ ميليون بالغ مي گردد كه از اين ميزان
۲۴ /۵۰ درصد جمعيت متعلق به زنان و ۷۶ / ۴۹ درصد متعلق به مردان مي باشد. گفتني است كه۳۱ / ۶۱ جمعيت در محيط هاي شهري و۶۹ /۳۸ در محيطهاي روستايي ساكن مي باشند. نرخ رشد جمعيت طي دو دهه گذشته تا حد زيادي متفاوت بوده است. طي دهه ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۶ اين نرخ بر ۲ / ۳ درصد بالغ گرديد. اين در حاليست كه با رشد جمعيت نرخ مذكور به عنوان مانعي جهت پيشرفتهاي اجتماعي و توسعه پايدار مورد توجه قرار گرفته و تلاشهايي در جهت كاهش آن اعمال گرديد.

به نحوي كه بنا بر داد ه هاي موجود نرخ فوق به ۵ / ۱ درصد در مناطق شهري و ۲ درصد در مناطق روستايي كاهش يافت و از اين روي متوسط نرخ رشد جمعيت طي سال ۱۹۹۸ بر ۴۷ / ۱ درصد بالغ گرديد. بيش از نيمي از جمعيت كشور بين رده هاي سني ۶۴- ۱۵ و ۵ / ۳۹ درصدكل جمعيت زير رده سني ۱۴ قرار دارند.از اين روي كشور ايران از لحاظ تركيب سني در زمره جوانترين كشورهاي جهان قرار دارد.

سياستهاي آموزشي

از آنجاييكه سياست اصلي دولت ايران درحوزه آموزش همواره برسياست تمركززدايي استوار بوده است، كليه استانهاي كشورمجاز به اعمال روشهاي گسترشي ، تسهيل اصلاحات ويا اداره برنامه هاي مختلف آموزشي مي باشند. از جمله سياستهاي آتي دولت ايران در جهت نيل به هدف مذكور مي توان به اعطاي قدرت اجرائي بيشتر به استانها و استقرار سازمانهاي آموزش و پرورش نسبتاً مستقل در استانها و تفويض بسياري از مسئوليت هاي وزارت مركزي به سازمانهاي مذكور اشاره نمود.

علاوه بر اين، از سال ۱۹۹۹ سياست مدرسه سالاري در جهت بهبود كيفيت آموزش و سياست تمركز زدايي آموزشي در ادرات انساني آموزش و پرورش به مورد اجرا گذارده مي شود.

گفتني است كه طي طرح مذكور، علاوه بر اعطاي اختيارات بيشتر به مدارس، شوراي معلمان، شوراي دانش آموزان و انجمن هاي اوليا- مربيان تشكيل يافت. اين طرح در برنامه ريزي و ادارة آموزش، شامل والدين و دانش آموزان نيز مي شود. از جمله نقاط قوت طرح مذكور مي توان به افزايش كميت ثبت نام و حضور تعداد بيشتري ازدانش آموزان در مدارس اشاره نمود.

از جمله مهمترين سياستهاي آموزشي كشور ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

۱- بازنگري و اصلاح ساختار برنامه ريزي و برنامه هاي آموزشي و روزآمدنمودن آنها در جهت پاسخگويي به نيازهاي بومي و رهيافتهاي جديد علمي

۲-تقويت و توسعه دوره هاي تحصيلات تكميلي و ارتقاء كيفيت علمي آن درجهت تأمين اعضاي هيأت علمي مراكز آموزشي و پژوهشي، رفع نيازهاي تخصصي بخشهاي مختلف و كاهش اعزام دانشجو به خارج از كشور

۳- راه اندازي و تقويت دوره ها و مراكز جديد آموزشي در علوم پايه و پيشرفته از قبيل زمينه هاي خاص در علوم پايه، تكنولوژي اطلاعاتي و بيوتكنولوژي

۴- ساماندهي و نهادينه نمودن سياست آموزش استعدادهاي خلاق درمراكز آموزش عالي و وضع مقررات و ضوابط ويژه آموزشي و پژوهشي

۵- فراهم آوردن فرصت و افزايش دسترسي افراد با استعداد به مراكز دانشگاهي در سراسركشور و حمايت از اقشار محروم جهت دستيابي به امكانات دانشگاهي و تكميل تحصيلات عالي

۶ – تقويت ارتباط، همبستگي وتطابق ميان نظام آموزش عالي، توسعه فناوري و بازاركار

۷- تأمين اعضاي جديد هيأت علمي

۸-گسترش و تقويت آموزشهاي علمي – كاربردي و فني- حرفه اي با هماهنگي دستگاههاي توليدي و خدماتي

۹- ارتقاي كيفيت آموزشي

ساختارنظام آموزشي

آموزش پيش دبستاني :كه مشتمل بر دوره آموزش اختياري ۱ساله ويژه كودكان رده سني ۵ سال با هدف آمادگي كودكان جهت ورود به مراكز آموزش ابتدايي مي باشد.

آموزش ابتدايي : مشتمل بردوره آموزشي ۵ ساله ويژه كودكان رده هاي سني ۶ تا ۱۱ سال مي باشد.

آموزش راهنمايي : مشتمل بردوره آموزشي۳ ساله ويژه دانش آموزان رده هاي سني۱۴-۱۱سال مي باشد.

آموزش متوسطه: مشتمل بردوره آموزشي ۳ ساله بوده و به ۳ شاخه نظري ، فني حرفه‌اي و مهارتي (كاردانش ) تقسيم مي گردد.

شاخه نظري : آندسته ازدانش آموزاني كه به انتخاب شاخه فوق مبادرت مي نمايند ملزم به گذراندن ۹۶ واحد آموزشي تا زمان اخذ گواهينامه آموزش متوسطه در يكي از ۳ رشته ادبيات و علوم انساني، رياضي و فيزيك و علوم تجربي مي باشند.

شاخه فني و حرفه اي : آندسته از دانش آموزاني كه به انتخاب شاخه فوق مبادرت مي نمايند در يكي از گرو ه هاي آموزشي صنايع،كشاورزي ،خدمات برق ، مواد ،صنايع كشتيراني، كشاورزي، هنر ، مديريت ، اقتصاد داخلي ، مالي و اداري آموزش ديده و در پايان دوره آموزشي ۳ ساله و پس از گذراندن ۹۶ واحد آموزشي به كسب مهارتهاي لازم جهت احراز شغل مناسب و گواهينامه آموزش فني و حرفه اي نائل مي آيند.

شاخه مهارتي ( كاردانش ) : آندسته از دانش آموزاني كه به انتخاب شاخه فوق مبادرت مي نمايند ملزم به گذراندن ۴۹ واحد عمومي جهت اتخاذ مدرك كلاس اول مي باشند. پس از گذراندن ۹۶ واحد درسي گواهينامه مهارتهاي تحصيلي به فارغ التحصيلان اعطاء ميگردد. هدف دوره آموزشي مذكور آموزش وتربيت نيروي كاري ماهر و نيمه ماهر در حوزه هاي خدمات و كشاورزي است.

دوره پيش دانشگاهي : دوره آموزش پيش دانشگاهي دوره آموزشي ۱ ساله ويژه آندسته از دانش آموزاني است كه به اتمام مقطع آموزش متوسطه نائل آمده و قصد ورود به دانشگاه ها يا ساير موسسات آموزش عالي را دارند.

 

سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش ناحيه

معمولا بررسي تحولات اقتصادي و اجتماعي و شناخت جامعه و روابط در هر دوره تاريخي و قوانين و مقررات جاري آن زمان از اهميت به سزايي برخوردار است . همه مي دانيم که قانون کار در هر کشوري از مهمترين قانون قانون بعد از قانون اساسي مي باشد و بي ترديد آگاهي و شناخت دست اندرکاران از قوانين کار و تامين اجتماعي صرف نظر از قانون اساسي که همه مرد بايستي از آن آگاه باشند هم به لحاظ اجرايي و هم به لحاظ نظري مفيد و موثر خواهد بود ، زيرا بسياري از اختلافات در محيطهاي کار که سبب تضييع وقت و منابع مي شود از عدم آگاهي از قوانين ومقررات است . پس لازم است افرادي که مسئوليتي را مي پذيرند به قوانين و مقررات حوزه فعاليت خود شناخت کافي پيدا کنند .

کارگر

کارگر از نظر قانون کار کسي است که در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ، حقوق , سود ، کمک عائله مندي ، هزينه مسکن ، خواروبار ، اياب و ذهاب يا ساير مزايا به درخواست کارفرما کار مي کند  .

 

کارفرما

کارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي که کارگ به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي کار مي کند . کليه کساني که عهده دار اداره کارگاه هستند نماينده کارفرما محسوب مي شوند و کافرما مسئول کليه تعهداتي است که نمايندگان مذکور در قبال کارگر به عهده مي‌گيرند .

کارگاه

کارگاه محلي است که کارگر به درخواست کارفرما يا نماينده او در آنجا کار مي کند از قبيل موسسات صنعتي ، کشاورزي ، معدني ، ساختماني ، خدماتي ، تجاري ، توليدي و …. .

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فایل نمونه تکمیل شده گزارش کارآموزی دراداره آموزش پرورش _ رشته علوم تربیتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا