دانلود فایل نمونه تکمیل شده کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بیمه

دسته بندی : / / /

گزارش

تاریخ انتشار

22 ژوئن 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

51 صفحه

این فایل نمونه تکمیل شده کارورزی دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۵۱ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین فایل نمونه تکمیل شده کارورزی رشته حسابداری در شرکت بیمه

 • مقدمه
 • فصل اول آشنايي با مكان كارآموزي
 • آشنايي اجمالي با سازمان اجتماعي
 • اداره كل تامين اجتماعي استان
 • تعهدات وحمايتهاي شعبه
 • تعهدات كوتاه مدت
 • تعهدات بلند مدت
 • چارت سازماني شعبه و اهم وظايف هر واحد
 • فصل دوم:ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته كارآموزی
 • بانك تعهدات قانوني
 • بانك درآمد
 • بانك كارگشايي
 • حقوق ودستمزد
 • محاسبه حقوق ومزاياي كاركنان
 • محاسبه و واكاوي در مزاياي كاركنان
 • كمك هزينه مسكن كاركنان
 • بهره وري
 • فصل سوم:آزمون آموخته ها،پيشنهادات ونتايج
 • چگونگي پرداختها توسط واحد حسابداري
 • نرخ حق بيمه
 • ملاك محاسبه حق بيمه
 • محاسبه حق بيمه بيمه شدگان
 • تكاليف،حقوق وارتباط اداري كارفرمايان باسازمان تامين اجتماعي
 • مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پيمانكاران
 • ارتباط اداري فيمابين كارفرمايان وسازمان تامين اجتماعي

برخی از توضیحات فایل نمونه تکمیل شده کارورزی رشته حسابداری در شرکت بیمه

به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي جهت تمركز وجوه درآمدهاي حاصله از وصول حق بيمه ،سرمايه گذاري و بهره برداري از آن به منظور اجراي تعهدات قانون تامين اجتماعي ،سازمان تامين اجتماعي تشكيل گرديده است.

ا ين سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب ۱۹/۴/۷۳ جزء نهادهاي عمومي غير دولتي  قرار گرفته و داراي استقلال مالي و اداري است و بمنظور تحقق رسالت و اهداف خود نيازمند :سازماندهي فعاليت هاي مختلف بيمه اي و درماني و ايجاد ارتباطات سازماني و فرا سازماني است و جهت هدايت هماهنگي ونظارت  كنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ،اين سازمان داراي شوراي عالي بوده كه به مثابه مجع عمومي وسسات حمايتي اقتصادي عمل مي نمايد.

اعضاي اين  شورا داراي نمايندگاني از طرف دولت ،كارفرمايان و كارگران به شرح ذيل ميباشند:

الف:هفت نفر نمايندگان دولت شامل :

۱-وزير بهداشت،درمان وآموزش پزشكي كه رياست شورا را به عهده دارد.

۲-وزير كاروامور اجتماعي يا معاون وي.

۳-وزير امور اقتصادي ودارايي ويا معاون او يا نماينده تام الاختيار وزير.

۴-وزير مشاور در سازمان برنامه و بودجه يا معاون او يا نماينده تام الاختيار وزير.

۵-وزير معادن وفلزات يا معاون او ويا نماينده تام الاختيار وزير.

۶-وزير صنايع يا معاون او ويا نماينده تام الاختيار وزير.

۷-وزير تعاون يا نماينده وي.

ب:پنج نفر نمايندگي كارفرمايان.

ج:سه نفر نمايندگان بيمه شدگان .

سازمان داراي هيات مديره مي باشد كه از نظر ساختار تشكيلاتي زير نظر شوراي عالي تامين اجتماعي قرار دارد.

اين هيات مركب از سه نفر به شرح ذيل ميباشد:

-رئيس هيات مديره كه به پيشنهاد وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات مديره دولت منصوب ميگردند.

-دو نفر عضو اصلي هيات ديره كه به پيشنهاد وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردند.

-يك نفر عضو علي البدل هيات مديره كه به ترتيب مذكور در ورد اعضاي اصلي تعيين ميگردد.

اهم وضايف هيات ديره به شرح ذيل مي باشد :

۱-پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرايي سازمان به شورايعالي تامين اجتماعي.

۲-تاييد آيين نامه هاي اجرايي موضوع قانون تامين اجتماعي واساسنامه تامين اجتماعي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط.

۳-تاييد برنامه و بودجه وگزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت تصويب شورايعالي تامين اجتماعي .

۴-پيشنهاد و تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصويب شورايعالي.

۵-بررسي در مورد بهره برداري وسرمايه گذاري از محل وجوه وذخاير سازمان وارائه پيشنهاد شورايعالي.

سازمان بر اساس ماده۲ اساسنامه تامين اجتماعي براي اجراي وظايف خود داراي تشكيلات مركزي و واحدها وشعب نمايندگيهايي در تهران و شهرستانها مي باشد.(تامين اجتماعي)موضوع قانون تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴حسب ماده ۳ شامل موارد ذيل مي باشد:

الف:حوادث وبيماريها

ب:بارداري

ج:غرامت دستمزد

د:از كارافتادگي

ذ:بازنشستگي

و:مرگ

ومشمولين قانون از كمكهاي ازدواج وعائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار ميشوند.

مشمولين قانون تامين اجتماعي حسب ماده ۴ عبارتند از:

افرادي كه بهر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند.

صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي،از كارافتادگي و فوت.

انجام تعهدات ناشي از ماده ۳ قانون الزام سازمان در بند الف وب بعهده بخش درمان سازمان وتعهدات بندهاي ج،د،ذ،و بعهده سازمان مي باشد.

ستاد مركزي سازمان :به عنوان يك تشكيلات هدايت كننده زير مجموعه ها و شركتهاي تحت پوشش خود برنامه ريزي كلان،ايجاد هماهنگي،كنترل عمليات و در نهايت اعمال مديريت بر مبناي هدف ، جهت رسيدن به اهداف سازمان فعاليت مي نمايد.

ستاد مركزي سازمان داراي ۷ معاونت تخصصي بشرح زير ي باشد :

۱-معاونت اقتصادي و برنامه ريزي

۲-معاونت فرهنگي واجتماعي

۳-معاونت حقوقي وامور مجلس

۴-معاونت امور استانها

۵-مهاونت فني ودرآمد

۶-معاونت امور درمان

۷-معاونت اداري ومالي

اداره كل تامين اجتماعي استان :

فرآيندي پويا از مجموعه منابع مالي،اداري و تخصصي تامين اجتماعي مي باشد كه از يكسو به منظور معرفي سطح استان نظارت  بر حسن اجراي عمليات از طريق راهبري مجموع واحدهاي تامين اجتماعي با استفاده بهينه از منابع مالي و انساني موجود وجلب همكاري بيمه شدگان وكارفرمايان در نيل به اهداف تعيين شده در قانون تامين اجتماعي كه سياستها وبرنامه هاي كلي سازمان را با توجه به اختيارات تفويصي از سوي مديريت عامل سازمان نسبت به بازخور عمليات به ستاد مركزي سازمان و از سوي ديگر با برقراري صحيح روابط در سطح مقامات رسمي استان اقدام موثر مي نمايد.در حال حاضر۲۹ اداره كل تامين اجتماعي تحت نظارت رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان ويا مقام مجاز از سوي ايشان واحدهاي اجرايي تابعه را راهبري مينمايد.

وظيفه اين ستاد نظارت كارشناسي در سطح استان مي باشد و به عنوان حلقه واسط بين ستاد مركزي و واحدهاي اجرايي محسوب برنامه هاي اجرايي را اجرا مي نمايد.

يكي از واحدهاي اجرايي در استان تهران سازمان تامين اجتماعي شعبه ۳ كرج است كه درسال ۱۳۸۰ افتتاح شد .اين سازمان ابتدا در ميدان مادر مستقر بود ولي در حال حاضر روبروي ميدان عطار نقل مكان نموده است وداراي ۵۲ نفر پرسنل است.

رياست شعبه:هماهنگي وسازماندهي ومديريت احدهاي شعبه بر عهده رئيس شعبه ميباشد.ايشان رابط اصلي بين شعبه با سازمان مركزي مي باشد به طور كلي هدايت كننده شعبه به سوي هدف عاليه خود است.

معاونت :در صورتي كه رئيس به ماموريت ياجلسات اعزام شده باشددر غيابشان معاون كارهاي اداره را عهده دار ميشودو در صورت حضور ريئس نيز در كارها با او همكاري مي نمايد.

مشاوره :برطرف كننده مشكلات همكاران سازمان و همچنين بيمه شدگان مي باشدو همچنين نقطه نظرات بيمه شدگان رانسبت به عملكرد كاركنان شعبه جويا مي شوند و به رئيس شعبه ارجاء مي دهد.

واحد درآمد :اهم وظايف اين قسمت شامل :تشكيل پرونده مطالباتي حق بيمه هر يك از كارگاهها ،دريافت اظهارنامه ،ليست بيمه شدگان ومستندات واريز حق بيمه به حساب سازمان ورسيدگي به حسابهاي كارفرمايان مي باشد.به اين صورت كه متصديان شاغل در اين قسمت جهت هر يك از كارفرمايان پرونده هاي مطالباتي جداگانه تحت عنوان پرونده درآمد داشته وكليه اطلاعات مربوط اعم از تعداد بيمه شدگان ،نرخ حق بيمه،حق بيمه وصولي وبدهي اين كارگاهها در اين پرونده ضبط ونگهداري مي شود وضنا اين قسمت داراي يك زير بخش به عنوان باجه درمافت بوده و اظهار نامه هاي بيمه اي را از كارفرمايان دريافت وضمن رسيدگي وبررسي ليست،فيش،چك،يا حواله مربوطه به پرداخت حق بيمه اطلاعات مذكور را به ساير واحدهاي ذيربط از جمله مطالبات ،حساتهاي انفرادي ونامنويسي،مالي،امور بيمه شدگان منتقل مي نمايد.

واحد امور بيمه شدگان:انجام كليه تعهدات كوتاه مدت و بلند مدت از اهم وظايف اين قسمت مي باشد.متصديان شاغل در اين قسمت با توجه به پرونده اختصاصي بيمه شده تحت عنوان پرونده بيمه اي نسبت به مشمول نمودن افراد جهت انواع كمكها اقدام مي نمايد.

واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي:وظيفه مربوط به ضبط وحفظ ونگهداري سابقه بيمه شدگان وهمچنين جمع بندي ومرتب كردن وارائه گزارش هاي مختلف به عهده اين واحد مي باشد.لذا،صدور و تمديد وتجديد وتامين اعتبار دفتر چه هاي درماني باتوجه به سوابق بيمه شدگان نيز از وظايف اين واحد است.

واحد بازرسي:انجام امور مربوط به بازرسي از كارگاههاي تحت پوشش سازمان وشناسايي بيمه شدگان وكارگاههاي تحت پوشش و همچنين توجيه كارفرمايان و بيمه شدگان نسبت به قانون تامين اجتماعي را بعهده دارد.

واحد اجرائيات:وظيفه اصلي اين قسمت همانگونه كه از نامش معلوم است صدوراجرائيه هاي مختلف در صورت عدم پرداخت حق بيمه به آنان در مهلت مقرر حق بينه راپرداخت مي نمايد ويااعتراض داشته و در صورت عدم پرداخت،اخطاريه عليه آنها صادر مي گردد .پيگيري وصول حق بيمه بعد از مراحل اخطاريه (در صورت عدم وصول حق بيمه)به واحد اجرائيات محول شده است.

واحد حسابداري:وظيفه اين قسمت رسيدگي به حسايهاي هزينه اداري،پرسنلي،تعهدات قانوني،درآمدو ارسال گزارشهاي لازمه مي باشد.در خصوص حسابهاي مربوط به درآمد وحدها ملزم مي باشند هر ده روز،مانده اين حساب را به مركز ارسال نمايند.ضمنا اين حساب غير قابل برداشت مي باشد.در مورد حسابهاي ديگر نيز واحد حسابداري ملزم است ضمن تهيه گزارش پرداخت نسبت به تقاضاي وجه اقدام نمايد.

و….

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فایل نمونه تکمیل شده کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بیمه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا