دانلود فایل نمونه تکمیل شده کارآموزی جهاد کشاورزی

دسته بندی : / / / / /

گزارش

تاریخ انتشار

23 ژوئن 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

53 صفحه

این فایل نمونه تکمیل شده کارورزی دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۵۳ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین فایل نمونه تکمیل شده کارورزی جهاد کشاورزی

 • مقدمه
 • اشنایی با مکان کار آموزی
 • بررسي كودهاي مصرفي در مزارع استان
 • كودهاي آلي
 • تعريف خاك
 • لوبيا روغني
 • سازگاري
 • تناوب زراعي
 • كود شيميايي
 • تاريخ كاشت
 • آبياري
 • كنترل علفهاي هرز
 • آفات و امراض
 • گياه شناسي و فيزيولوژي كلزا
 • مزاياي زراعي كلزا
 • مزاياي روغن وكنجاله كلزا
 • كاشت بذر
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات فایل نمونه تکمیل شده کارورزی جهاد کشاورزی

افزايش روز افزون جمعيت ونياز فزاينده براي ايجاد اشتغال وتأمين مواد غذايي از يك سو و لزوم حفظ منابع پايه وملي وتوسعه پايدار كشاورزي از سوي ديگر الزامي براي كارگزاران نظام مهندسي جمهوري اسلامي و دست اندركاران بخش كشاورزي ايجاب مي كند كه بر اساس آن مي بايست روشها وشيوه هاي كارآمد و سياستهاي مطلوبي را اتخاذ كرده تا ضمن بهره برداري مطلوب از منابع موجود و استمرار توليد پاسخگوي نيازهاي منطقي ومعقول جامعه نيز باشد.

مديريت زراعت و باغباني به منظور بهره برداري بهينه از سرمايه عظيم آب وخاك كشور ايجاد وگسترش اشتغال ودراين بخشها كشاورزي وجلب سرمايه گذاري در بخش كشاورزي از ابتداي دهه هفتاد در حوزه ستادي سازمان تشكيل وعلاوه بر عهده داشتن برنامه ريزي و نظارت و اجراي طرحها و پروژه هاي ملي و استاني بشرح ذيل كليه مسائل مربوط به بخش كشاورزي را با همكاري ساير واحدهاي درون سازماني و برون سازماني پيگيري و نظارت مي نمايند.

سازمان جهاد كشاورزي واقع در خيابان هپكو اراك است كه داراي مديريت هاي متعدد از زير مجموعه خود مي باشد . كه اينجانب كارآموزي خود را در مديريت زراعت وباغباني استان به انجام رساندم.

در اين مديريت واحدهاي ستادي متعددي مربوط به رشته هاي مختلف توليدي از قبيل گندم ، جو وذرت و گياهان علوفه اي و دانه هاي روغني گل و گياهان ، قارچ ، گلخانه هاي سبزي و صيفي وگياهان صنعتي كه براي هركدام از اين گياهان كارشناس مسئول خاصي وجود دارد كه من در دفتر كارشناس مسئول   و دانه هاي روغني مشغول انجام وظيفه بودم كه در اين راستا درآن زمان در اين واحد پيگيري پرداخت هاي وجود طلب كشاورزان كارا شركت دانه هاي روغني مطرح بود وپيگيري مستمر ميزان پرداخت بدهي كشاورزان از اهميت خاصي برخوردار بود . رفته رفته فصل كاشت كلزا نزديك شد و با توزيع بذر وساير نهالهاي مورد نياز از قبيل كود وسموم علف كش وسموم قارچ كش، تهيه فرمهاي قرارداد و ارسال آن به شهرستانها تابع استان جهت انعقاد قرارداد كشت كلزا بازار ايمن هر منطقه برگزاري جلسات هفتگي با عوامل اجرايي شهرستاني در استان به منظور هماهنگي و بررسي راهكارها و تنگناها انجام گرفت .

امروز از كودهاي به عنوان ابزاري براي نيل به حداكثر توليد در واحد سطح استفاده مي شود . منتها مصرف اين كودها بايستي بتواند علاوه بر افزايش توليد ، كيفيت محصولات كشاورزي را ارتقاء دهد . وضمن آلوده نكردن محيط مخصوصاً‌آبهاي زيرزميني ، تجمع مواد آلاينده نظير نيترات را در اندام هاي مصرفي محصولات زراعي به حداقل مقدار ممكن تنزل داده و سلامتي انسان و دام را تأمين نمايد .

كودها به طور كلي به دو گروه كودهاي آلي وكودهاي شيميايي تقسيم مي شوند كه شرح هركدام به طور مختصر آورده مي شود :

به طوركلي به مداري كه از لاشه ، پس مانده و خصوصيات حيواني ، گياهي انساني و خاكروبه به وجود مي آيند مواد آلي گفته مي شود . كود آلي از حاصل لاشه گياهان و خاكروبه ، كمپوست و گياهان تازه دفن شده در خاك را نيز كود مي نامند . لاشه وخون حيوانات نيز مي تواند كودهايي مناسبي باشند . براي مثال آرد ماهي در پسته كارشگران از بازدهي خوبي برخوردار است . كود اصطبلي يادامي از فضولات دام و طيور به دست مي آيد . بنابراين كودهاي آلي به چهار گروه حيواني ، كودنبر، ضايعات كشاورزي در زباله تقسيم مي شوند .

مواد آلي عمدتاً مزيتش را در خاك ايفاء مي كند:

الف ) تعدادي از عناصر غذايي مورد نيا ز گياهان وموجودات زنده خاك را فراهم مي آورند .

ب) خواص فيزيكي و شيميايي و زيستي خاك را اصلاح مي كنند .

اثرات مواد آلي در اصطلاح خواص فيزيكي خاك هاي زراعتي :

ويژگيهاي فيزيكي خاك كه از عوامل مهم ومشخصات كننده ريشه گياهان مي باشد خود تابع عوامل ديگر ند كه اينها تنها به ذكر اثرات كودهاي آلي كه به آنها  مبادرت مي شود.وجود مواد آلي و خاك موجب اصلاح ساختمان آنها مي شود بدين معني كه موادآلي به صورت يك اصل عامل چسبنده ذرات خاك را به هم پيوست داد ه ، زمين را نرم و متخلخل مي كند .براي رشد گياهان آماده مي سازد ، در اين صورت ريشه گياهان پراكنشي بيشتر يافته ، قابليت نگهداري آب درزمين هاي شني فزوني گشته و حالت فيزيكي خاك هاي رسي اصلاح مي شود .

در نتيجه آب بيشتري براي جذب گياهان در دسترس قرار مي گيرد . وجود كود آلي در خاك باعث اصلاح نفوذپذيري خاك نسبت به آب وهوا وبا لاخره بهبود آن مي شود . چه اين مواد منافذي به اندازه هاي مناسب در خاك ايجاد مي كنند كه افزودن به تأثير به سزايي آنها در تسويه خاك وبا حفظ رطوبت كافي از خشكي بيش از اندازه جلوگيري مي نمايد . از ديگر ويژگيهاي مهم آلي تأثير آنها در اسيدي كردن خاك است. اين مواد موجب كاهش PH ودر نتيجه اسيدي شدن خاك مي شود . عمل مزبور در جذب پاره اي از عناصر كم مصرف نظير آهن و روي كه در حالت اسيدي بيشتر قابل جذب مي باشند مفيد است .

در دهه ۱۳۳۰ قبل از آنكه توليد ومصرف كودهاي شيميايي در كشور مطرح شود سازمان ترويج كشاورزي مصرف اين كودها را تشويق نمود . خيلي از زارعين اين كودها ي شيميايي را حرام دانسته و جرأت نزديكي به آنها را نداشتند ولي با گذشت زمان و انجام مسائل ترويجي كار به جايي رسيده كه بعضي از مزارع تا چهار تن در هكتار نيز كودهاي شيميايي مصرف مي كنند.

به عبارت ديگر مصرف كودهاي آلي فراموش شده و اكثر توليد كنندگان به كودهاي شيميايي روي اورده اند  و برتر اينكه از اين نظريه تبعيت مي كنند كه هرچه كود بيشتري مصرف كنند عملكرد بيشتري خواهند داشت ، غافل از اينكه كودهاي شيميايي تكهايي هستند مقوي و مخرب كه مصرف تنهاي انها در دراز مدت خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك را تخريب ، نفوذپذيري  خاك را كاهش وزن مخصوص ظاهري را افزايش داده ، نفوذ ريشه گياهان در خاك را دچار مشكل ساخته و در نهايت كاهش عملكرد را به ارمغان مي آورند ( مشكل كه كم و بيش در اكثر خاك هاي زراعي به خصوص آن گروه از خاك هايي كه بافت سنگين دارد چهره رشت ضرر را نشان مي دهد . )

بديهي است اين اثرات تخريبي كودهاي شيميايي يك طرف قضيه را تشكيل مي دهد و طرف ديگر قضيه مسائل ديگري مثل خصوصيات كيفي توليدات ، مسائل زيست محيطي و آلودگي ابهاي زيرزميني مي باشد .

متأسفانه مصرف كودهاي شيميايي در كشور نامتعادل است و مطابقتي با نياز واقعي گياهان ندارد . درحالي كه ارائه ۱۳۶ مصرف كودهاي ازته وفضاته در هرسال از روند رشد بيش از دو درصد برخوردار است ازمصرف كودهاي پتاسيمي به دليل نه چندان معقول خبري نبود . در حالي كه در كشورهاي پيشرفته نسبت به مصرف ازت ، فسفر (۵O2P) و پتاسيم ( O2K) به ترتيب در حدود ۱۰۰ ، ۵۰ و ۴۰ است ( مقدار متوسط جذب توسط محصولات زراعي به نسبت ۲۰ ، ۲، ۸ است ، اين نسبت مصرف در ايران تقريباً ۱۰۰ ، ۸۰ ، ۵ است . چنين به نظر مي رسد در اين سير عدم تعادل ، ازت و فسفر كفه سنگين ترازو به خود اختصاص داده و مواد آلي ، پتاسيم و عناصر دركفه سبك قرار گرفته اند . براي افزايش مواد آلي خاكها لازم است از همه منابع آلي ممكن است نظير ضايعات كشاورزي ، فاضلاب  و مواد زائد شهرها استفاده شود تا افزايش توليدات زراعي مطابق با كشاورزي پايدار گردد.

و….

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فایل نمونه تکمیل شده کارآموزی جهاد کشاورزی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا