دانلود راهنمای آزمون اندر يافت كودكان C. A. T

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

05 جولای 2021

فرمت فایل

قابل ویرایش – ورد – word

تعداد صفحات

13 صفحه

برخی توضیحات راهنمای ازمون اندر يافت كودكان C. A. T

راهنمای آزمون اندر يافت كودكان C. A. T

در زير موضوع هاي شاخصي را كه به عنوان پاشخ هايي به تصاوير مختلف داده شده است،
ارائه مي شود.

تصوير۱ :

جوجه ها به دور ميزي كه بر روي ظرف بزرگي ازغذا هست، نشسته اند. در قسمت خارجي، مرغ بزرگي به صورت مبهم وجود دارد.

پاسخ هاي ارائه شده در حول وحوش خوردن، تغذيه شدن يا نشدن بوسيله يكي از والدين است. موضوع هاي رقابت خواهر- برادري در مورد شخصي است كه غذاي بيشتري دريافت مي كند، كسي كه رفتار خوبي دارد يا ندارد وغيره مي باشند. غذا مي تواند به عنوان پاداش بوده يا برعكس منع آن به عنوان تنبيه باشد، به طور كلي مشكلات دهاني در ارتباط با خشنودي، ناكامي ومشكلات تغذيه است.

تصوير۲ :

يك خرس كه در حال كشيدن طنابي از يك طرف است، در حالي كه يك خرس ديگر ويك بچه خرس همان طناب را از طرف ديگر مي كشند.

در اينجا جالب آن است كه بچه شخصي را كه با او به عنوان پدر يا مادر همكاري مي كند، مشخص مي كند. ممكن است بصورت يك جنگ جدي همراه با ترس از پرخاشگري، عمل پرخاشگري يا خود مختاري كودك، بطور ملايم تري، اين تصوير ممكن است به صورت يك بازي ( مانند مسابقه طناب كشي ) ديده شود. گاهي اوقات طناب به منزله منبع با اهميت است، به عنوان مثال، شكستن طناب به عنوان يك اسباب بازي وترس از تنبيه شده متعاقب آن، ويا به عنوان سمبلي درباره استمناءبا پاره شده طناب كه نشان دهنده ترس از اختگي است.

تصوير۳ :

يك شير با پيپ وعصا كه بر روي صندلي نشسته ودر قسمت پائين سمت راست موش كوچكي در يك سوراخ ديده مي شود.

اين تصوير معمولا به عنوان چهره پدري كه مجهز است به چيزهايي از قبيل عصا وپيپ ديده مي شود. عصا ممكن است به عنوان وسيله اي از پرخاشگري باشد ويا ممكن است براي تغيير نقش پدر به صورت شخص پيرو درمانده مورد استفاده باشد، كه در اين صورت لزومي براي ترس از آن نيست.اين معمولا يك روند دفاعي است. اگر شير به صورت چهره پدري قوي باشد، ملاحظه اينكه او ( پدر ) قدرت خطرناك يا ملايم ومهرباني است، بسيار مهم خواهد بود.

موش توسط اكثر كودكان ديده مي شود. واغلب چهره اي براي همانند سازي قرار مي گيرد. در اين موارد موش شايد به صورت موش قوي باشد. از طرف ديگر، ممكن است كاملا به اندازه شير قوي باشد. بعضي از كودكان خودشان را به جاي شير معرفي مي كنند ودر اين صورت افرادي ( كودكاني ) خواهند بود كه يك يا چند تعويض در همانند سازي شان ديده مي شود، كه اين مدرك ونشانه اي از پريشاني وگيجي درباره نقش، وتعارض بين پذيرش واستقلال است.

 

تصوير۴ :

يك كانگورو با كلاهي بر سرش كه در حال حمل بر سبدي محتواي شيشه شير است. دركسيه شكمش يك بچه كانگورو با  بادبادكي در دستش ديده مي شود. بر روي دوچرخه اي نيز بچه كانگوروي بزرگتري وجود دارد.

اين تصوير معمولا موضوع هايي از رقابت خواهر- برادري، ويا موضوع هايي كه سرچشمه آن در ارتباط بانوزادان باشد، ايجاد مي كند، در هردو حالت، ارتباط با مادر خصيصه بسيار مهمي است. گاهي اوقات بچه اي كه در خانه بزرگتر است، خودش را با بچه دورن كيسه همانند مي كندكه مشخص كننده آرزويش براي بازگشت به دوران كودكي، براي نزديك تر بودن به مادر است. از طرف ديگر، بچه اي كه در وا قع كو چكتر است، با بچه بزرگتر درون تصوير همانند سازي مي كندكه حاكي از آرزويش براي استقلال وتسلط است. سبد ممكن است موضوعاتي در رابطه با تغذيه حاصل كند. ممكن است گاهگاهي موضوع گريز از خطر نيز ارائه شود. تجارب ما براين اشاره دارد كه مي تواند با ترس ناخودآگاه از رابطه پدرو مادر، روابط جنسي وحاملگي وغيره در ارتباط باشد.

تصوير۵ :

يك اتاق تاريك با تختي بزرگ در قسمت عقب تصوير. يك گهواره درقسمت جلوي تصوير كه دو بچه خرس در داخل آن هستند.

در اينجا كودك به آنچه كه بين پدرو مادر در تختخواب  مي گذرد، اهميت مي دهد. اين داستان ها مقدار زيادي از حدس وگمان، مشاهدات وگيجي ودرگيري عاطفي كودك را منعكس مي سازد. بچه هاي درون گهواره نيز موضوعاتي در رابطه با دست كاريهاي دوطرفه بچه ها وكشف چيزهايي بين آنها، ايجاد مي كند.

تصوير۶ :

يك غار تاريك وطرح مبهمي از دو خرس در يك طرف در قسمت عقب تصوير، ويك بچه خرس در حالت دراز كشيده در قسمت جلوي تصوير است.

اين تصوير داستان هاي ابتدايي را درباره دوران اوليه زندگي كودك ايجاد مي كند. علاوه بر تصوير شماره ۵ ، اين تصوير نيز به كودك نشان داده مي شود، زيرا تجربه عملي نشان داده است كه تصوير شماره۶، پاسخ هاي قبلي مربوط به تصوير شماره ۵ را بسط وگسترش مي دهد. حسادت واضح وآشكار دراين تصوير منعكس مي شود. مشكلات استمناء درحين خواب در پاسخ به هر دو تصاوير شماره هاي ۵ و۶ ممكن است آشكار شود.

تصوير۷ :

يك پلنگ با دندان هاي نمايان وچنگ هايش به طرف ميموني كه به هوا پريده خيز برداشته است. ترس از پرخاشگري ورفتارهاي مربوط به آن در اينجا نمايان مي شوند. غالبا ميزان اضطراب كودك آشكار مي شود. ممكن است اضطراب به حدي زياد باشد كه باعث طرد تصوير شود، يا مكانيسم هاي دفاعي به ميزان كافي باشند ( كافي غير واقعي ) بطوري كه داستان ها را به صورت بي ضرري درآورند. ممكن است ميمون زرنگ تر از پلنگ باشد. دم هاي حيوانات نشانگر فرافكني ترس ويا آرزوهاي اختگي است.

تصوير۸ :

دو ميمون بزرگسال بر روي نيمكتي نشسته ودر حال خوردن چاي هستند. يك ميمون بزرگسال در قسمت جلو تصوير بر روي نيمكت كوچكي نشسته وبا بچه ميموني در حال صحبت است.

دراينجا شخص اغلب نقشي را مي بيند كه در آن بچه خود را در مجموع خانواده قرار مي دهد. تفسير او از ميمون مقتدر ( در قسمت جلوي تصوير ) به عنوان چهره يك پدر يا مادر حاكي از درك او ازآن به عنوان يك ميمون مهربان ويا ميموني نصيحت كننده يا منع كننده است. فنجان چاي در فرصت مناسب، موضوع هايي در رابطه با دهان ايجاد مي كنند.

تصوير۹ :

يك اتاق تاريك كه ازميان آن در بازي ازيك اتاق روشن ديگري ديده مي شود. در اتاق تاريك تخت بچه اي هست كه در داخل آن بچه اي نشسته واز ميان در به بيرون نگاه مي كند.

موضوع ترس از تاريكي، تنها ماندن، ترك شدن توسط والدين، كنجكاوي از اين كه در اتاق كناري چه مي گذره ازجواب هاي متداول به اين تصوير هستند.

تصوير۱۰ :

توله سگي بر روي زانوهاي سگ بزرگي دراز كشيده، هردو سگ با حداقل حالت در چهره هستند. آنها درقسمت جلوي حمامي قرار دارند.

اين تصوير داستان هايي ازگناه وتنبيه ايجاد كرده وچيزي را ازمفاهيم اخلاقي كودك آشكار مي سازد. غالبا داستان ها درباره آموزش توالت واستمناء هستند. تمايلات بازگشت دراين تصوير بيش از تصاوير ديگر نمايان مي شوند.

تعبير وتفسير آزمون C. A.T

زماني كه فرد به تفسير يك روش وابسته به درك واحساس مانند آزمون C.A.T نزديك مي شود، بهتر است كه اصول اساسي را درذهن خود نگاه دارد. ازآزمودني درخواست مي شودكه موقعيتي را درك كند. تفسير آزمودني ازمحرك بدنبال دستورالعمل ارائه شده، گفتن داستاني بالغ بر كمترين ارزش محرك عيني است. او اين كار را انجام مي دهد، كه درواقع عملكردي از نيروهاي رواني  پيوسته اش باشد، كه درآن لحظه او را در رابطه با محرك داده شده، آشكار مي سازد.

اگر پيوستگي انگيزشي از ساخت شخصيت مورد قبول واقع شود، شخص ممكن است اين روش را در روند آزمون كردن به صورت تداعي آزاد در روان  درماني مورد استفاده قرار دهد. اگر يك رودخانه در زمان هاي نزديك به هم مورد نمونه برداري قرار گيرد، تجزيه تحليل شيميايي كل محتوا خواهد بود. اين روند بطور عادي درآزمايش سلامت عمومي نيز بكار گرفته مي شود.

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود راهنمای آزمون اندر يافت كودكان C. A. T”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا