دانلود خلاصه ای از کتاب اصول مديريت

دسته بندی : / / /

این کتاب اصول مدیریتpdf،خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر رضاییان،دانلود خلاصه کتاب اصول مدیریت و دانلود کتاب اصول مدیریت گزیده ای مفید است.

این کتاب برای دانشجویان و محققان رشته های  مهندسی صنایع ، رشته علوم ارتباطات ، رشته علوم اجتماعی ، رشته مدیریت … بسیار مناسب است. و در 36 صفحه تنظیم شده است


تاریخ انتشار

01 می 2020

تعداد صفحات

36 صفحه

فرمت فایل

PDF

برخی از عناوین خلاصه کتاب اصول مديريت

 

این کتاب برای دانشجویان و محققان رشته های  مهندسی صنایع ، رشته علوم ارتباطات ، رشته علوم اجتماعی ، رشته مدیریت … بسیار مناسب است. و در ۳۶ صفحه تنظیم شده است

برخی از عناوین خلاصه کتاب اصول مديريت

0000000000000000000000000 - دانلود خلاصه ای از کتاب اصول مديريت

 

فصل اول – نظريه های مديريت

 

تعريف مديريت

مديريت ، فرآيند به کار گيری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ريزی، سازماندهی، بسيج منابع و امکانات، هدايت و کنترل است

فراگيری مديريت

دو روش برای يادگيری دانش مديريت وجود دارد: اول، ازطريق آموزش و دوم، ضمن انجام کار.

البته می توان ترکيبی از دو روش فوق را نيز به کار برد. يادگيری ضمن کار به کندی صورت می پذيرد و کافی نيست، زيرا تأکيد عمده در واحدها بر انجام کار است نه القای چگونگی انجام و آموزش آن

اهميت مديريت

اهميت مديريت را می توان اين چنين بيان کرد که رمز موفقيت و شکست سازمان ها در مديريت آن خلاصه می شود

سير تحول مديريت

با نظری بر سير تحمل مديريت پی می بريم که بخش عمده دانش کنونی مديريت از تجربيات مديران و آثار دانشمندانی نشأت گرفته است که به مطالعه مديريت پرداخته اند

  1. نظريه های مکتب کلاسيک
  2. مکتب روابط انسانی)نئو کلاسيک
  3. نظريه نقش های مديری

طبقه بندی مديران

مديران را بسته به اينکه چه فعاليتی در سازمان انجام می دهند می توان به سه سطح تقسيم کرد:

١-مديريت عملياتی                                    ٢-مديريت ميانی                                            ٣-مديريت عالی

فصل دوم – نوآوری

خلاقيت

دانشمندان، خلاقيت را به صورت ها ی متعدد و متنوعی تعريف کرده اند که هر کدام به نوعی، روشنگر بعدی از فرآيند مهم خلاقيت است. در مجموع می توان گفت:
خلاقيت، عبارت است از به کار گيری توانايی های ذهنی برای ايجاد يک فکر يا مفهوم جديد

فرآيند خلاقيت

يکی از بنيادی ترين پرسشهايی که در تحليل فعاليت های بشری مطرح می باشد اين است که:

انسانها چگونه خلاقيت از خود بروز می دهند؟ يا به عبارتی، انسان خلاق تا ظهور خلاقيت در زمينه ای خاص چه مراحلی را طی می کند؟

فصل سوم – تصميم گيری 

مسأله يابی

فرآيند شناسايی مسأله و تعيين اهداف و اولويت آنها را مسأله يابی می نامند.برای آگاهی از وجود مسأله می توان از روشهای رسمی و غيررسمی استفاده کرد که در روش رسمی مسأله يابی يک رويه مستقيم و سه رويه غيرمستقيم دارد

انواع تصميم

مديران درشرايط مختلف، تصميم های گوناگونی می گيرند به همين ترتيب ميزان اطلاعاتی که به هنگام اخذ تصميم در دسترس مدير قرار دارد، متفاوت است. بر اين اساس می توان تصميم گيری را به دو دسته طبقه بندی کرد

موقعيت های تصميم گيری

مديران در تعيين چگونگی برخورد با مشکلات با سه موقعيت رودررو هستند

فرآيند منطقی حل مسأله

تصميم گيری عقلايی هر انتخاب که بر اساس يک مجموعه مراحل منطقی صورت گيرد، را تصميم گيری عقلايی گويند

محدوديت های فرآيند منطقی تصميم گيری

محدوديت های چندی در فرآيند منطقی تصميم گيری وجود دارد که اساساً از عدم دانش کامل آدمی نسبت به تمام جنبه های قبل و بعد يک واقعه ناشی می شود

فصل چهارم: برنامه ريزی

تعريف برنامه ريزی

انواع برنامه ريزی

سلسله مراتب برنامه ها

برنامه ها خود به دو دسته ی عمده تقسيم می شوند

  1. برنامه های استراتژيک
  2. برنامه های عملياتی

انواع برنامه ها

نبايد فراموش کنيم که برنامه هر عملی آتی را در بر می گيرد؛ بنابراين برنامه انواع گوناگونی دارد

فنون برنامه ريزی

برنامه ريزی تصميم گيری نسبت به آينده است. برای اينکه برنامه ريزان بتوانند تمام متغيرهای مربوط به تصميم گيری را پيگيری کنند، روشهای متعددی ابداع شده است که بعضی از آنها عوامل مؤثر را به طور گويا برای برنامه ريزی مجسم می کند که به فنون برنامه ريزی معروف است

فصل پنجم: سازماندهی

تعريف سازماندهی

سازماندهی، فرآيندی است که طی آن تقسيم کار ميان افراد و گروههای کاری و هماهنگی ميان آنان، به منظور کسب اهداف صورت می گيرد

هدف های سازماندهی

ساخت سازمانی

رسميت يافتن سازمان

معايب نمودار سازمانی:

     ١-درجه مسئوليت و اختيارات پست های همسطح

    ٢-در سازمانهای مختلف، تمايز ميان صف و ستاد دشوار و مشکل ساز است

و…

انواع مختلف ساخت سازمانی

روشهای بسيار متفاوتی برای دسته بندی سازمانها هست

انواع سازماندهی

١-سازماندهی بر مبنای وظيفه                                                         ٢-سازماندهی بر مبنای محصول

و…

انواع نيروی انسانی در سازمان

١-ستادی                                                                                        ٢-صنفی

اهميت هماهنگی

معمولاً سازمانها يک يا چند روش را برای کسب هماهنگی به کار می برند

١-هماهنگی برنامه ريزی نشده                                                            ٢-هماهنگی برنامه ريزی شده

 

فصل ششم: بسيج منابع و امکانات

بسيج منابع و امکانات

يکی از وظايف اساسی مدير، بسيج منابع و امکانات است. اين وظيفه مدير را می توان شامل موارد زير دانست

١مديريت بازاريابی                                                                          ٢ تأمين منابع مالی و سرمايه ای

٣ تأمين موارد و وسايل                                                                      ۴ ارزيابی، انتخاب و پرورش مديران

۵ تأمين و استفاده از منابع حقوقی و مقرراتی

 

فصل هفتم: هدايت

هدايت

چهارمين وظيفه ی اساسی مدير، هدايت و سرپرستی نيروی انسانی سازمان است.

رهبری

متفکران علوم انسانی، مفهوم رهبری را از ابعاد مختلفی مورد بحث قرار می دهند

الگوهای رهبری

در شيوه های رهبری، مطالعات زيادی در طول سالهای گذشته شده اشت

سبکهای عمده رهبری

انگيزش

فرآيند احساس نياز و حرکت به سوی رفع نياز به وجود آمده

 

فصل هشتم: ارتباطات

اهميت ارتباطات

فرآيند ارتباطات و عناصر اساسی آن

ارتباط سازمانی فرآيندی است که مديران به کمک آن سيستمی برای گرفتن اطلاعات و تبادل معانی به افراد و ارگانهای فراوان داخل و خارج سازمان برقرار می سازند. اين فرآيند در برگيرنده ی عناصری است که عبارتند از

انواع ارتباطات

ارتباطات افقی، عمودی و مورب

چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان

به منظور حذف موانع ارتباطی سازمان، ابتدا بايد فرآيند پيچيده ی ارتباطی و صحت تشريح علائم را شناخت

 

فصل نهم: کنترل

مفهوم و اهميت کنترل

از طريق کنترل می توان از منابع و فعاليتهای اعضای سازمان، حداکثر کارايی و اثر بخشی را در راستای اهداف سازمان به دست آورد. فقط با کنترل است که

فرآيند کنترل

کنترل را می توان طی چهار مرحله انجام داد

تدابير کنترل و نظارت

برای کنترل و به منظور اقدام اصلاحی، سرپرست از برخی تدابير کنترل استفاده می کند

انواع کنترل

با توجه به اينکه انجام دهنده ی کنترل چه کسی می تواند باشد

 

ويژگيهای کنترل مؤثر

سيستم های کنترل مؤثر و قابل اطمينان، دارای ويژگيهای مشترک ذيلند
١-دقيق بودن اطلاعات
٢-گزارشات عملکرد به موقع آماده باشد.
٣-کنترل بايد مبتنی بر هدف و برنامه ی مشخصی باشد

عوامل مؤثر در کنترل

عوامل مؤثر در کنترل سازمانهای امروزی عبارتند از

  1. تغييرات محيطی
  2. پيچيدگی
  3. اشتباهات
  4. تفويض اختيار
مشکلات کنترل

مديران، جهت اجرای کنترل در سازمان با مشکلاتی مواجه اند

 

این ها فقط بخشی از متون این کتاب به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود  کتاب  به صورت کامل ، لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود خلاصه ای از کتاب اصول مديريت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا