دانلود تحقیق مقاله CPFR

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

27 ژوئن 2022

تعداد صفحات

21 صفحه

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تحقیق CPFR  یک تحقیق کامل است که در ۲۱ صفحه تنظیم شده و دارای عناوین مختلفی می باشد .

برخی عناوین تحقیق CPFR

  • خلاصه
  • مقدمه
  • لغات كليدي
  • موانع اصلي براي تحقق CPFR  و نتايج عملي آن
  •  راه حل هاي CPFR  .
  • جدول ۱ ، ارزيابي اينترنت در تحقق تجارت مشاركتي
  • شاخص هاي عملكرد هاي كليدي
  • تعريف CPFR

برخی توضیحات مقاله CPFR

مردم با اين نظر موافق هستند كه اينترنت براي ادغام و كنترل زنجيره عرضه امروزه بسيار مهم است ، بسياري از شركتها خودشان سايت دارند، هر چند ، هنوز هم بسياري از آنها واقعا نمي دانند كه اينترنت چه مزايايي براي فرآيندها و عملكردهاي آنها دارد . در راستاي طرح هاي مشاركتي ، پيش بيني ها و تكميل اين قبيل طرح ها (CPFR ) شركتها مي توانند قابليت و توانايي خود را از طريق تقاضاي مشاركت و مطلع بودن از زنجيره تقاضاي دوستان و همكاران خود ارتقا دهند . با توجه به CPFR، اعضا زنجيره عرضه مي تواند براي تحقق كل زنجيره قابل توليد با توجه به زمانهاي مقرر مشاركت دانسته باشند. در اين حالت به گروههاي ديگر كمك مي كنند كه بهتر بتواند تقاضاها را پيش بيني كنند ، و برنامه هاي مربوط به توليد را  به راحتي طراحي كنند، و در نتيجه در بخش توزيع و دريافت مواد به راحتي مشاركت دارند. تحقق CPFR هر چند كاري ساده و پيش پا افتاده نيست. اين مقاله ، مهمترين مفاهيم، و استراتژي ۹ مرحله اي تحقق فرآيندها و توصيف مشكلاتي كه در تحقق CPFR و در نتيجه نتايج عملي و راه حلهاي موجود در سطح بازار را مورد ارزيابي و بررسي قرار مي دهد.

لغات كليدي، طرحهاي مشاركتي ، پيش بيني و تكميل عملكردها CPFR ، مديريت زنجيره عرضه.

  1. مقدمه:

شركتها مي توانند سطح انعطاف پذيري را افزايش دهند و سطح مربوط به صورت موجودي را كاهش دهند، و از طريق برقراري ارتباط نزديك با همكاران خود در بخش زنجيره عرضه فروش و خدمات كامپيوتري را افزايش دهند . اين قبيل عملكردها بر پايه طرحهاي مشاركتي، پيش بيني فرايند تكميل عملكردها مطرح مي شود و استراتژي اخير تجاري توسط شركتها به منظور يافتن بهترين راه براي به حداقل رساندن هزينه ها و ارتقا قابليت شركتها استفاده مي شود.

اخيراًَ ، اطلاعات بسيار كمي در بين شركتها در بين يك زنجيره رد و بدل مي شود. اين مسئله اساساً ممكن است به خاطر عدم صحت در تقسيم و ارائه دادهاي الكترونيكي صورت مي گيرد، و يا ممكن است از طريق ايميل و فاكس نيز انجام بگيرد. اين روزها، هر چند، با استفاده بسيار زياد از اينترنت ، ادغام شركتها راحتتر، ارزانتر و موثقتر( مطمئن تر) انجام مي شود.

با توجه به بعد رقابتي ، شركتها در حال حاضر از شبكه هاي جهاني براي انجام تجارت خود و ارتقا قابليت كلي شركتها و كارهاي تجاري استفاده مي كنند . آنها همچنين به اين مسئله پي برده اند كه رقابت يك شركت در مقابل يك شركت مدت زمان  زيادي طول نمي كشد، اما زنجيره عرضه در مقابل زنجيره عرضه مقاومت بيشتري دارد و بيشتر طول مي كشد. به همين علت ، اين قبيل شركتها در حال حاضر بيشتر دادهاي موثق را با هم گروهان خود مورد ارزيابي قرار مي دهند . در حال حاضر پايگاههاي حمايت كننده اي براي فلسفه جديدي كه با نام طرح هاي مشاركتي، پيش بيني و تحقق فرايند هاي مطرح شده ، تاسيس شده است.

هدف اين مقاله بررسي شاخص هاي اصليCPFR است ، بعضي از اين قبيل مفاهيم شامل بخش هايي از قبيل تحقق فرايند ها و مشكلات موجود، نتايج عملي و مزايايي است كه با توجه به استفاده از CPFR مطرح شده است . اين مقاله بايد بعضي از ابهامات مربوط به اين استراتژي جديد را روشن كند، اين استراتژي تجاري جديد را به آن دسته از افرادي كه با آن هنوز آشنا نشده اند معرفي كند.

اين تحقيق به صورت زير طبقه بندي شده است:

بخش بعد CPFR را تعريف كرده است. بخش۳ روش ۹ مرحله اي را براي تحققCPFR  معرفي كرده است. مهمترين موانع براي تحققCPFR  و نتايج عملي آن در بخش ۴ نشان داده شده است. بخش ۵ راه حل هاي CPFR  را در سطح بازار مطرح كرده است. بخش آخر اين تحقيق را دسته بندي كرده است، و موضوعات جديد را براي مطالعات بعدي در اين حوزه ارائه داده است.

۲٫تعريف CPFR

پيش بيني طرح هاي مشاركتي و تكميل اين قبيل طرحها مي تواند به عنوان مجموعه اي از قوانين و روش هايي مطرح شود كه توسط استانداردهاي اقتصادي شركت هاي اختياري حمايت مي شوند((VICS  اتحاديه اي در سال ۱۹۸۶ تاسيس شد و شركت هاي بسيار زيادي در اين اتحاديه با هم شروع به كار كردند، و هدف اين اتحاديه ارتقا كارآيي زنجيرهاي تقاضا به خصوص در بخش هاي مربوط به خرده فروشي بود كه اين قبيل عملكرد با توجه به پيشرفت استانداردها به منظور آسان كردن دسترسي به موارد اطلاعات مورد ارزيابي قرار گرفت.

VICS براي اولين بار با توجه راه كارهاي CPFR در سال۱۹۹۸ منتشرشد. از آن زمان به بعد،CPFR  به عنوان بهترين عملكرد تجارت با تجارت مطرح شد. در ماه نوامبر سال ۲۰۰۰ با توجه به GCI گروهي از طراحان و ناظران CPFR  راه كارهايي را به منظور تحقق CPFR  ارائه داده اند. اخيراً اين قبيل اسناد براي چاپ دوم آماده شده اند ، كه در ماه  ژوئن ۲۰۰۲ مطرح شدند.

عملكرد اصلي CPFR اين است كه اطلاعات از نقطه و بخش فروش بايد در بخش پيش بيني تقاضاها بررسي شود و همچنين در طرح هاي مشاركتي و در بخش توزيع و تحويل كالاها مورد ارزيابي قرار بگيرند. اينترنت بايد شبكه اي براي توزيع اطلاعات در مورد پارامترهاي مربوط به پيش بيني ها ، توسعه و ذخيره كالا و ديگر پارامترهاي مربوطه باشد . اين قبيل اطلاعات در زمان مناسبي بين شركا، در بخش زنجيره عرضه تقسيم مي شود و كار آيي و استفاده از جريان هاي نقدي را در شركت هاي موجود ارتقا ميدهد. هر چند اين قبيل شركتها در خلال زنجيره توليدي خود با يكديگر مشاركت مي كنند.

در طرح مشاركتي ، شركتها فقط به دنبال تحقق كارآيي تجاري خود نيستند، بلكه كارهاي رايجي را در مورد كاهش خسارتها و مناسب بودن هزينه ها و افزايش قيمت براي مصرف كننده نهايي انجام مي دهند. بدين معناست كه تمام زنجيره عرضه_ عرضه كنندگان_ شركتها، كلي فروشان، توزيع كنندگان، خرده فروشان ، در اين ادغام و تلفيق ضرورت ارائه محصول خوب و مناسب را به خوبي تشخيص مي دهند، و همچنين از ضرورت ارائه محصول در زمان مناسب ، در راحتترين مكان به منظور دسترسي مشتري با توجه به كاهش هزينه ها و مشكلات و نوسانات اطلاع كافي دارند. ‘‘كار هاي جداگانه ۱يا۲ نفر از اعضاي زنجيره به تنهايي به موفقيت ختم نمي شود، مگر در شرايطي كه تمام زنجيره با هم در ارتباط باشند و در انجام فرآيندي با هم مشاركت داشته باشند.‘‘ اين سخنان را ماركوايساك مدير بخش صنعت جديد كالاهاي مصرف كنندگان((CAMPOS  گفته است.

موانع اصلي براي تحقق CPFR  و نتايج عملي آن.

موانع اصلي براي تحقق CPFR  نه تكنولوژي هستند و نه مربوط به هزينه هاست. ( در حقيقت معمولاً سرمايه گذاري هاي بسيار زيادي در تحقق ERP  و CRM  و ديگر تكنو لوژيها با توجه به هزينه هاي بيشتر صورت مي گيرد.). موانع اصلي براي تحقق CPFR  ضرورتاً مربوط به عدم تمايل ((A به تغيير از استراتژي توليد فشار (زياد) به كم است. ((B مشكلات مربوط به اينترنت و ديوارهاي خارجي، و ((C اين حقيقت كه ماهيت تمام سازمانها به تغييراتي احتياج دارد كه با مشاركت بسيار قوي با ديگر سازمانها و نهادها صورت بگيرد، براي مثال ، در اين حالت تقاضا براي دريافت  اطلاعات مناسب و قابل اطمينان مطرح خواهد شد.

 

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله CPFR”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا