دانلود تحقیق مقاله نقش نظام مشاركت (۵S) در توسعة بهره وری و خلاقيت منابع انسانی

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

06 جولای 2022

تعداد صفحات

12 صفحه

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

مقاله نقش نظام مشاركت (۵S) در توسعة بهره وری و خلاقيت منابع انسانی یک مقاله کامل تنظیم شده در ۱۲ صفحه است که دارای عناوین مختلفی می باشد .

برخی عناوین مقاله نقش نظام مشاركت (۵S) در توسعة بهره وری و خلاقيت منابع انسانی

 • طرح هدف
 • حدود كاربرد
 • نظام پيشنهادها
 • ۱-كميتة عالي راهبري بهره وري
 • ۲-كميتة راهبري نظام پيشنهادها
 • ۳-كميته هاي اجرائي نظام پيشنهادها
 • ۴-تيم هاي مشاركت
 • ۵-ليست شناسنامه مسائل واحدها
 • ۱-كميته عالي راهبري بهره‌وري
 • ۲-كميتة راهبري نظام پيشنهادها (۵s)
 • تقسيم بندي مسئوليت ها در كميته هاي اجرايي دانشجويي
 • وظايف گروهي كميتة اجرايي
 • تقسيم بندي مسئوليت در كميتة اداري
 • تقسيم بندي مسئوليت در كميتة اساتيد
 • نحوة انتخاب اعضاء كميته هاي اجرايي دانشجويي 

برخی توضیحات تحقیق نقش نظام مشاركت (۵S) در توسعة بهره وری و خلاقيت منابع انسانی

بومي سازي آئين نامه نظام پيشنهادات در گروه مكانيك

طرح هدف :

اين آئين نامه تلاش دارد با استفاده از اين ابزار و ترويج آن مشاركت دانشجويان و اعضاي گروه مكانيك را در راستاي

۱-توسعة فرهنگ مشاركت و استفاده از تجارب و افكار اعضاي گروه مكانيك

۲-توسعة فرهنگ كار گروهي

۳-افزايش كيفيت آموزشي

۴-ارتقاء سطح علمي گروه مكانيك

۵-بهبود رفاه دانشجويي

۶-توسعة امكانات گروه مكانيك

۷-ايجاد محيط شاداب آموزشي

۸-اهتمام به امور فرهنگي

فراهم آورد .

حدود كاربرد :

پيشنهاد : عبارت است از يك راهكار ، ايده ، يا طرح اجرايي در راستاي اهداف تعريف شده كه توسط يكي از دانشجويان يا اعضاء گروه مكانيك ارائه گردد .

نظام پيشنهادها :

سيستمي به منظور جمع آوري و بررسي پيشنهادهاي اعضاء گروه مكانيك ، تعيين پاداش ، پيگيري اجراي آنها در راستاي طرح هدف .

۱-كميتة عالي راهبري بهره وري

رياست : مدير گروه مكانيك

اعضاء : نماينده اي از اساتيد ، نماينده اي از روساي كميته هاي اجرائي دانشجويي .

۲-كميتة راهبري نظام پيشنهادها :

رياست : معاون گروه مكانيك با نمايندة تام الاختيار مدير گروه

اعضاء : نمايندة اساتيد ، روساي كميته هاي اجرايي دانشجويي ، كارمندان اداري گروه

۳-كميته هاي اجرائي نظام پيشنهادها :

۱-كميتة اداري (اعضاء آن معاون گروه مكانيك ، كارمندان گروه)

۲-كميتة اساتيد .

۳-كميتة دانشجويي سالهاي متفاوت مشتمل بر

كميته دانشجويان سال اول

كميتة دانشجويان سال دوم

كميتة دانشجويان سال سوم

كميتة دانشجويان سال چهارم

كميتة دانشجويان سال چهارم به بالا

۴-تيم هاي مشاركت :

افرادي كه به فراخور فعاليت ها و ماهيت كار جهت پياده سازي نظام پيشنهادات و اجراي پيشنهادها از طرف كميته هاي اجرايي از ميان داوطلبين انتخاب و به فعاليت خواهند پرداخت .

۵-ليست شناسنامه مسائل واحدها :

مسائل ، مشكلات و موضوعات داراي اولويت كميته ها كه به منظور تقويت اثربخشي پيشنهادها توسط خود آنها در طول ترم به دبير نظام پيشنهادات ارائه مي شود .

مسئوليت ها

۱-كميته عالي راهبري بهره‌وري :

 • سياستگذاري و ارائة خط مشي ها
 • اولويت بندي استقرار مكانيزمهاي بهره‌وري
 • تحليل و ارزيابي عملكرد اجرائي مكانيزمهاي بهره‌وري
 • تعيين نظام انگيزشي در راستاي حفظ ، نگهداري و قوام نظام

۲-كميتة راهبري نظام پيشنهادها (۵s)

 • طراحي و تدوين برنامة عملياتي هر ترم (برنامه هدف) و ارائة آن به كميته عالي
 • تعيين بودجة هر ترم نظام پيشنهادها
 • پشتيباني و نظارت بر عملكرد نظام پيشنهادات
 • تاييد نيازهاي آموزشي اعلام شده كميته هاي اجرائي و پي گيري برگزاري دوره هاي آموزشي
 • تائيد و تصويب پرداخت پاداشتهاي نظام پيشنهادات و برآورد ميزان پاداش
 • تعيين تكليف نهائي پيشنهادها و نظارت و پي گيري اجراء آنها و تصميم‌گيري در خصوص چگونگي اجراء و اولويت بندي و زمان بندي اجراء پيشنهادهاي تصويب شده .
 • ارزيابي عملكرد كميته هاي اجرايي . دريافت گزارش ماهيانه از ميزان تحقق برنامه‌ها و پيشنهادات
 • ارائه گزارش هر ترم از فعاليت كميتة راهبري نظام پيشنهادات به كميتة عالي بهره‌وري .

تقسيم بندي مسئوليت ها در كميته هاي اجرايي دانشجويي :

۱-رئيس كميته

 • مسئول اجرايي پيشنهادات در حوزه كميته خويش ، پيگيري و پشتيباني برنامه ها .
 • كنترل و هماهنگي فعاليت اعضاء و تعيين نحوة مشاركت تيم ها و دانشجويان داوطلب .
 • شناسائي موانع ارتقاء سطح علمي و مشكلات كيفيت‌ آموزشي ، نارساييها و تهية شناسنامه و اولويت بندي مسائل در حوزة خويش

۲-مسئول فرهنگي

 • مسئول اجراي طرح هاي آموزش تبليغاتي در محدودة كميته
 • هماهنگي جهت اجراي طرح آموزشي تبليغاتي
 • طراحي و تهية برشورها و پوسترهاي آموزشي
 • تبليغ در جهت توسعة فرهنگ مشاركت

دبير كميته

 • دريافت و ثبت پيشنهادات و دادن رسيد به دانشجويان
 • ارسال نامة مكتوب به پيشنهاد دهنده در صورت رد پيشنهاد وي (طي فرم اعلام رد پيشنهاد) و نگهداري يك نسخه از آن در كميته
 • ارسال پيشنهادهاي پذيرفته شده به همراه مدارك و مستندات به كميتة راهبري نظام پيشنهادات جهت تعيين تكليف نهايي ، تعيين پاداش مالي ، تعيين برنامة زمان بندي اجراي پيشنهاد و نگهداري يك نسخه از آن در كميتة اجرايي .
 • تهيه صورت جلسه و تنظيم و ارائه گزارش ماهيانه از فعاليت هاي كميته و ارائه به كميتة راهبري نظام پيشنهادات
 • ارائه درخواست جهت تكميل مدارك و مستندات

وظايف گروهي كميتة اجرايي :

وظايف گروهي بر عهده (رئيس ، مسئول فرهنگي ، دبير) كه مجموعاً بر روي آن كار خواهند كرد كه در اين راستا مي توانند از كمك و مشاركت دانشجويان حوزة مربوطه با تائيد رئيس كميته استفاده كنند .

 • كارشناسي و ارزيابي پيشنهادات ، تعيين تكليف اوليه .
 • برگزاري نشست ماهيانه در حوزة كميتة اجرايي .
 • نياز سنجي به طرح هاي آموزشي و تبليغاتي و ارائه آن به كميتة راهبري نظام پيشنهادات .
 • معرفي پيشنهاد دهندة برتر هر ترم به كميتة راهبري نظام پيشنهادات و معرفي او به جرايد دانشجويي جهت مصاحبه .

تقسيم بندي مسئوليت در كميتة اداري :

در اين كميته رئيس معاون گروه مكانيك خواهد بود و دبير نيز يكي از كارمندان گروه خواهد بود و يكي ديگر از كارمندان مسئول فرهنگي خواهد بود .

تقسيم بندي مسئوليت در كميتة اساتيد :

در اين كميته همة مسئوليت ها بر عهدة يك نفر مي باشد كه نماينده اساتيد بوده و با راي آنها به كميتة راهبري نظام پيشنهادات معرفي مي شود .

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله نقش نظام مشاركت (۵S) در توسعة بهره وری و خلاقيت منابع انسانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا