دانلود تحقیق مقاله نقش راهبر در اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

07 جولای 2022

تعداد صفحات

36 صفحه

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

مقاله نقش راهبر در اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش یک مقاله کامل تنظیم شده در ۳۶ صفحه است که دارای عناوین مختلفی می باشد .

برخی عناوین مقاله نقش راهبر در اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش

 • چكيده
 • مقدمه
 • ويژگيها و توانمنديهاي راهبران مهندسي ارزش
 • ويژگيهاي عمومي و تخصصي
 • عمومي
 • تخصصي
 • ساير
 • وظايف و مسئوليت‌هاي اساسي راهبران تيم مهندسي ارزش
 • وظايف و مسئوليت‌هاي عمومي
 • وظايف و مسئوليت‌هاي تنش زدايي در تيمها
 • ساختار و قوانين
 • سرعت انجام كارها
 • درجه اهميت انجام كارها
 • كنترل
 • تمركز
 • تأثير متقابل
 •  يك مدل روش كاري براي تسهيلگري مؤثر
 • گام اول: شناسايي اولويت ها
 • گام دوم: اولويت هاي اعضا را شناسايي نماييد

برخی توضیحات تحقیق نقش راهبر در اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش

چكيده

كمك گرفتن از مشاوران مهندسي ارزش براي آموزش و اجراي مطالعات مهندسي ارزش مي تواند براي جاري شدن اين فرهنگ و گسترش اين رويكرد در تمام شركت ها مفيد باشد. اما بايد اذعان كرد كه استفاده از مشاوران و متخصصان درون سازماني براي استمرار مطالعات ارزش در شركتها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. همچنين يكي از نكات مهم براي موفقيت تيم مهندسي ارزش، تجربه و مهارت كساني است كه بايد مطالعات ارزش را راهبري نمايند. راهبر تيم كه نقش كليدي در موفقيت تيم دارد، بايد داراي قدرت رهبري، مهارت ارتباطي و تجربه كاري مفيد باشد. قدرت و تاثير رهبري مانند موارد مشابه در ساير كارها، بركسي پوشيده نيست. در اين مقاله ابتدا به خصائص و ويژگيهاي راهبر تيم مهندسي ارزش پرداخته و سپس از طريق مقايسه فرآيند تربيت مربي توسط انجمنهاي مهندسي ارزش، فرآيند تربيت راهبر براي شركت ايران خودرو جهت استمرار و توسعه مطالعات مهندسي ارزش پيشنهاد شده است.

كليدواژه : مهندسي ارزش؛ راهبر ؛ تربيت راهبران؛ تسهيل‌گر؛ ايران خودرو

۱- مقدمه

براي هدايت مطالعات مهندسي ارزش تيم نياز به يك راهبر۱ دارد، راهبر تيم مطالعات مهندسي ارزش بعنوان يكي از اركان اصلي اين تيم هميشه بايد براي ايفاي نقش معلمي و تسهيل‌گري خود جهت بهبود بخشيدن به آموزشها و استفاده از تجربيات اعضاي تيم آماده باشد. هر فاز از برنامه كار مهندسي ارزش فرصتهايي را براي آموزش و هدايت اعضاي تيم براي حصول حداكثر مشاركت اعضا و افزايش كارايي تيم فراهم مي‌آورد (امامي و عابدي ۱۳۸۴). بنابراين موفقيت مطالعات ارزش بستگي به ايفاي نقش معلمي و تسهيل‌گري بطور همزمان توسط راهبر تيم دارد. لازمه اين امر آشنايي كامل با متدولوژي ارزش و رهبري و هدايت تيم براي رسيدن به نتايج مورد نظر است. بهترين روش و سبك رهبري در تيم مهندسي ارزش حركت از سمت و سوي گفتار‌گرايي به سمت كردارگرايي است. همانطور كه در شكل شماره (۱) مشاهده مي‌شود اساسا پنج نوع رهبري براي فعاليتهاي تيمي وجود دارد كه در اختصاص زمان و مؤثر بودن متفاوت هستند (قلي‌پور و بيرقي ۱۳۸۲).

 

همانطور كه در شكل مشاهده مي‌كنيد در مهندسي ارزش رهبري تيم از نوع «همراهي» يا ملحق شدن است. اين نوع رهبري زمان بيشتري به خود اختصاص مي‌دهد ولي مؤثر بودن راه حل، حالت بهينه به خود مي‌گيرد۲.

حضور افراد از رشته‌ها و تخصصهاي گوناگون و تقابل و تحريك انديشه‌ها از زواياي مختلف زمينه ساز جامع‌نگري و ديد سيستمي خواهد شد. همچنين موجب همكوشي برتر و خلاقيتي بهتر و كارآمدتر مي‌گردد و ارتباطات بين رشته‌هاي مختلف كه با يك پروژه سرو كاردارند تقويت مي‌شود كه خود عامل مهمي در بهبود ارزش است. تجربه نشان داده است كه همكاري تنگاتنگ اعضاي تيم قدرتي خارق العاده به دست مي‌دهد. افراد مجرب در رشته هاي تخصصي نكات ريزي را مي‌دانند كه هماهنگي و تطبيق آن با جنبه هاي متعدد طرح در حالت معمولي ضعيف است ولي در تيم مهندسي ارزش بسيار پررنگ است.

در اين مقاله ضمن بررسي ويژگيهاي راهبران تيم مهندسي ارزش به استانداردهاي ملي و بين‌المللي موجود در خصوص تربيت راهبران پرداخته شده سپس با توجه به حوزه كاري مطالعات مهندسي ارزش، آموزشهاي مورد نياز براي پرورش رهبران پروژه‌هاي مهندسي ارزش پيشنهاد گرديده است.

۲- ويژگيها و توانمنديهاي راهبران مهندسي ارزش

۲-۱- ويژگيهاي عمومي و تخصصي

در منابع مختلف عمده‌ترين ويژگي راهبران تيم مهندسي ارزش بصورت زير ذكر شده است (قلي‌پور و بيرقي ۱۳۸۲؛ رابينز ۱۳۸۴؛ هلر ۱۳۸۱؛ جبل عاملي و صادقي ۱۳۸۰):

۲-۱-۱- عمومي

 • توانايي برقراري مهارتهاي ارتباطي با اعضاي تيم
 • برخورداري از مهارت رهبري تيم
 • اتكا به نفس در مديريت
 • برخورداري از ويژگي فره‌مندي۳ (از نظر ظاهري، مقبوليت عمومي و …)
 • برخورداري از هوش عاطفي (خودآگاهي، خودكنترلي، انگيزش، احساس همدلي و مهارت اجتماعي)

۲-۱-۲- تخصصي

 • برخورداري از دانش فني
 • آشنايي به فرآيند توليد
 • متخصص مهندسي ارزش
 • جديت و توانايي برنامه‌ريزي و هدايت فعاليتها

۲-۱-۳- ساير

 • شايستگي در فعاليت آموزشي
 • خلاق، انگيزه دهنده و مشوق و ظريف بين
 • شناخته شده به عنوان رهبر در فرآيند مهندسي ارزش
 • توانايي جاري كردن فرآيند تيمي
 • جديت در كارها

۳- وظايف و مسئوليت‌هاي اساسي راهبران تيم مهندسي ارزش

۳-۱- وظايف و مسئوليت‌هاي عمومي

رهبر تيم اساسي‌ترين نقش را براي موفقيت تيم دارد كه بايد از نظام مهندسي ارزش آگاه بوده و به لحاظ فني بر فرآيند آن اشراف داشته باشد عمده‌ترين وظايف و مسئوليت‌هاي راهبران فرآيند مطالعه مهندسي ارزش به قرار زير است (قلي‌پور و بيرقي ۱۳۸۲):

 1. هماهنگ كردن تمام جنبه‌هاي مطالعه با سازمان متبوع و ساير طرفهاي مطالعه مذكور
 2. انتخاب نهايي اعضاي تيم براي مطالعه
 3. مديريت انجام مطالعه
 4. جمع‌آوري و سازماندهي موضوعات قبل از هرمطالعه
 5. آماده سازي گزارشهاي مورد نياز و ارائه نتايج
 6. كمك براي ارزيابي پيشنهادهاي مهندسي ارزش و بكارگيري نتايج حاصل از آن

در تمامي حالات رهبر تيم بايد مثبت‌گرايي و اعتماد به نفس را در تيم تقويت كند و مسئول انجام فعاليتهاي ياد شده باشد.

-۲- وظايف و مسئوليت‌هاي تنش زدايي در تيمها

عمده‌ترين مسئوليت راهبر تيم زماني اغاز مي‌گردد كه مهارتهاي مورد نياز را بموقع و همزمان۴  به تيم آموزش داده و آنها را در استفاده از عناصر مناسب متدولوژي مهندسي ارزش هدايت نمايد، لكن عملكرد وي در قبال تيم هنگامي مورد ارزيابي و قضاوت قرار مي‌گيرد كه بتواند بر تنشها و تضادهاي بعضا غيرخلاقانه بين اعضاي مختلف تيم فائق آمده و نگرشها را به سمت و سوي بروز خلاقيت سوق دهد. بديهي است در غير اينصورت بدون يك تسهيل‌گر تلاش براي جلسات تيمي مي‌تواند منجر به مسئوليت‌گريزي و انتقال هزينه‌ها به ساير بخشها گردد و باعث مي‌شود اعضاء از همكاري و همياري و خلاقيت مشترك باز بمانند. اما يك تسهيل‌گر مهندسي ارزش مي تواند اين امر را ميسر سازد (بارلو ۱۹۹۹).

بي گمان تنش در محيط كار اجتناب ناپذير است. اكثر اختلاف ها از ابتدا شديد و بزرگ نبوده ولي اگر بسرعت رفع نشود به مرور زمان مانند بهمن بزرگ مي شوند (صابر ۱۳۸۴).

رهبران مجبور هستند قبل از اينكه موقعيت را درك كنند، راه درست را انتخاب كنند و در اين راه بايد آماده موارد و شرايط باشند كه هنوز تصور نشده است (صابر ۱۳۸۴). رهبران بايستي خود را براي رويارويي با وضعيت هاي ناخوشايند آماده نمايند.

بمنظور درك انعطاف‌پذيري تسهيل‌گران كارآمد، تنش‌هاي شش‌گانه در فعاليتهاي تيمي كه هر يك در يك مقياس چند سطحي در نوسان بوده و رفتار تسهيل‌گر سبب خواهد شد تا با تقويت و يا كاهش تاثيراتشان بر روي توانمندي و هدف تيم تاثير سوء نداشته و تحت كنترل باشد، ارائه گرديده است. جهت سهولت و درك بيشتر در شكل (۲) انواع تنشها و نقش راهبر بيان شده است.

حال با توجه به انواع تنشها در ادامه به نمونه‌هايي از شيوه‌هاي برخورد با انواع تنشها و نقش راهبر در اين خصوص پرداخته شده است:

 • ساختار و قوانين

با تشريح جزئيات قوانين فعاليت آغاز كنيد. بر ميزان اهميت انجام اين قوانين تاكيد نماييد. يك كپي از قوانين به هريك از اعضا بدهيد. و به كرات به اين قوانين رجوع كنيد. تصديق كنيد كه در ابتدا اعضا گيج خواهند شد. به انها اطمينان دهيد كه لازم نيست صددرصد مطيع قانون باشند. تمام قوانين را در ابتدا نگوئيد. فقط قوانين را زماني بگوئيد كه مورد نياز باشند.

 • سرعت انجام كارها

فعاليت را بيدرنگ آغاز كنيد و با سرعت انجام دهيد. محدوديتهاي زماني حد واسط را اعلان نماييد و آنها را در نظر بگيريد. حداقل زمان انجام فعاليت را اعلام كنيد. اگر يكي از اعضا ي تيم يا يك تيم قبل از اتمام زمان مورد نظر كارش را به اتمام برساند، براي مرور و تجديد نظر روي آن تاكيد و پافشاري نماييد. يك قانون كنترل كيفيت را كه تيم يا اعضاي تيم را بخاطر محصولات يا افكار بدردنخور بازخواست مي نمايد ، معرفي نماييد.

 • درجه اهميت انجام كارها

از يك سيستم امتياز دهي بمنظور پاداش دهي به عملكرد مؤثر استفاده كنيد. بطور مقطعي امتيازات فردي و تيمي را مقايسه و اعلام كنيد. به تيم برنده يك هديه گرانبها پاداش دهيد.

 • كنترل

ناسازگاري و تضاد بين اعضاي تيم را كاهش داده و ناسازگاري بين اعضاي تيم و محدوديت هاي خارجي (مثل زمان، محدوديتها) را افزايش دهيد. از معيارهاي چندگانه براي تعيين برنده‌ها استفاده كنيد. براي افراد و تيم ها در موارد سرعت، كيفيت، اثربخشي، جريان پذيري، خلاقيت، نوگرايي و ديگر فاكتورهاي اين چنيني پاداشي در نظر بگيريد. براي پيشبرد فعاليتها مطابق رويه كاري به افراد جايزه دهيد. گاهي اوقات رويه را متوقف كنيد و فرآيند را چك نمائيد. به اعضا اجازه دهيد تا با ارائه پيشنهاداتي كه براي تغيير

 • تمركز

از يك سيستم امتيازدهي براي پاداش دادن به عملكرد مؤثر فردي و تيمي استفاده كنيد. فعاليت را متوقف نموده و در مورد نتايج مطلوب بحث كنيد. كميته اي مسئول از اعضا براي پيگيري و رسيدن به نتايج فعاليت داشته باشيد.

 • تأثير متقابل

چنانچه اعضا در سطوح مختلفي از مهارت  و دانش باشند، آنها را به تيم هايي با توانمندي تقريبا” يكساني تقسيم بندي كنيد. با دادن اطلاعات و مسئوليت هاي بيشتر به افراد كم رو و خجالتي آنها را تشويق نماييد.
اعضاي برجسته را شناسايي نماييد و به آنان مسئوليتهاي بيشتري دهيد (براي مثال براي حفظ امتيازات و ياداشت‌برداري) تا بتوانيد انرژيهاي اضافي آنان را كاناليزه نماييد. براي اطمينان از برآورده شدن نيازمنديهاي افراد، به تيم اجازه دهيد كه كنترلهاي فرايند دوره‌اي را هدايت نمايد.

رويه مي دهند موجب جالب تر شدن آن گردند.

– يك مدل روش كاري براي تسهيلگري مؤثر

 • گام اول: شناسايي اولويت ها

تسهيل‌گر انعطاف پذير بودن بمعني نداشتن (معيارهايي) براي اولويت بندي نمي باشد بلكه شما بايستي از اين اولويت ها آگاه باشيد و آنها را تحت كنترل نگه داريد. براي مثال من يك ساختار داراي انعطاف، حركت سريع، همكاري متقابل، نتيجه محور، ارتباط فردي و كنترل خارجي را ترجيح مي‌دهم. (در واقع) آگاهي از تعصب هاي خود و چگونگي اثر بخشي آنها در بر آورده شدن نيازهاي تيم مهم مي باشد.

بهترين شيوه براي شناسايي تعصباتي كه داريد، بياد آوري تجارب تيمهاي كوچكي مي‌باشد كه احساسات خيلي مثبت يا خيلي منفي درباره آنها داشته ايد و تجزيه و تحليل فاكتورهايي است كه در آن احساسات موثر بوده‌اند. شما همچنين ممكن است كه با همكاران و اعضاي تيم بخاطر نظراتشان در باره تعصباتي كه دارند به گفتگو بنشينيد. درصورت ضرورت پس از آگاهي، آنها را به ذهن خود بسپاريد.

 

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله نقش راهبر در اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا