دانلود تحقیق مقاله نظريه استراتژیک و تجزيه محيطی

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

08 جولای 2022

تعداد صفحات

25 صفحه

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

مقاله نظريه استراتژیک و تجزيه محيطی یک مقاله کامل تنظیم شده در ۲۵ صفحه است که دارای عغناوین مختلفی می باشد .

برخی عناوین مقاله نظريه استراتژیک و تجزيه محيطی

 • تجزيه وتحلیل محيط شغلي
 • Eugene   Anderson
 • درك محيط
 • ابهام، پيچيدگي و پويايي
 • محيط پويا
 • تأثيرات محيطي
 • نمودار ۱-۷: تأثيرات محيطي
 • نيروهاي خارجي ، تجزيه PEST
 • استراتژي در عمل – تجزيه PEST از صنعت كارت اعتباري
 • مدل Ansoff
 • رقابت و ساختار قوانين صنعت
 • قدرت انحصاري
 • تمركز
 • قوانين قدرت انحصاري

برخی توضیحات تحقیق نظريه استراتژیک و تجزيه محيطی

– تجزيه محيط شغلي .                             ۲- رقابت وساختار ومقررات صنعت.

۳-موقعیت استراتژیک  وارزش افزوده.      ۴-تحلیل SWOT (قدرت- ضعف – فرصت و تهديد).

۵- پيش بيني وضع  محيط.                                ۶- طراحی سناريو

اطلاعات موقعیت استراتژیک  به ماكمك مي كند كه هماهنگی  بين سازمان ومحيط بيروني آن رادرک کنیم .

وضعیت اولیه  صنعت داروسازي اروپايي نشان مي دهد كه چطور ساختارهاي شركت به وسيله نيروهاي محيطي خارجي تحت تأثيرقرارمي گيرند. موقعیت ها وتوانايي سازمان را براي ايجاد واضافه كردن ارزش گزارش مي كنند درنتيجه ارزش افزوده درارتباط با تجزيه وتحلیل های  SWOT(قدرت –ضعف-فرصت –تهدید) شرح داده مي شود. این فصل با ارزيابي ماهیت  ازمحيط شغلي شروع  مي شود ودر ادامه به تأثیر مقررات براستراتژی های شرکت وصنعت توجه دارد . علاوه براين همانطور كه دربحث تطابق E-V-R ديده شد موقعیت ها بايد تغيير كند. گاهي تغيير پيوسته وافزايشي است وگاهي اوقات برجسته تر يا منقطع  تر است. برای فهمیدن ودرک تغییر دوم ذکرشده فصل بعدی بابحثی پیرامون ساخت سناریو وبرنامه ریزی  شروع مي شود.

تجزيه وتحلیل محيط شغلي

مديريت دريك دنيای بسیار آشفته : موضوع سهامداران به عنوان چندین نیرو ازنيروهاي محيطي درنظر گرفته می شود که سازمانی راتحت تأثیرقرارمی دهد که آشکارا درشرکت دارای نفع وسودی باشند . بطور ساده سهامداران بايد ازلحاظ قدرت  وسودشان طبقه بندي شوند همانطور كه درشكل ۱-۷ نشان داده شد به راحتي می توان ازيك شبكه چهارضلعی  براي این موضوع استفاده کرد. اينها بايد با آنهایی که قدرت دارند باید رضایتشان جلب شود مخصوصاً اگر که مایل به انجام فعالیت های سازمان باشند . آنهایی که قدرت نسبتاً کمی دارند اماسودبیشتری دارند نیز باید موردتوجه قراربگیرند. رقباتأثیر  زيادي براستراتژی های عملکردی ورقابتی شرکت دارند وموضوع موردبحث فصل ۸ می باشند .

اگر یک شرکتی درصدکنترل رشد، تغییر وتوسعه می باشد باید درجستجوی نیروهایی باشد  كه فرصت هايي را براي رشد وتغيير ايجاد مي كنند ونیزتهدید ها رابرای پاسخگویی رابه تقاضا ها بوجود بیاورند . مديران بايد ازنيروها وتغييرات محيطي مطلع باشند ومنابع سازمان را براي سود بردن ازفرصتهامقابله وبرخورد باتهدیدات  اداره كنند. درعوض  رهبراستراتژیک قطعیت انجام این مسأله رانشان دهد ونیزباید تناسب ارزشها وفرهنگ های سازمانی رابرای رسیدن به عوامل کلیدی موفقیت نشان دهد. بطور كاملاً ساده محيط شوك  به سازمان مي دهد وروشي ازطریق آن منابع بکارگرفته می شوندکه توانایی کنترل این شوک هامشخصص می کنند.

این مسأله به تطابق  E-V-R (محيط – ارزش – منبع) مربوط می باشد.

چندین مرتبه نمودارهای مربوط به عواملی کارآمد که موفقیت رادرمحیط تجاری یاشغلی بوجود می آورند ساخته ونگاهداری شده اند . همانطور كه نيروهاي محيطي ورقابتي تغيير مي كنند واقعيت اخير مورد نياز براي موفقيت رقابتي ازنمودار سازمان دور مي شود. درنتيجه يك نمودار جديد ضروري است . ناپيوستگي نمودارها نياز به تغييرات بيشتر وبرجسته تري دارد. تسريع این تغييرات يك كار كليدي مديريتي است.دريك محيط آشفته برای ایجادتطابق E-V-R سازمان بايد استراتژیها عقايدش را تغييردهد. Mini case 2- 7 تغييرمهم نمودارUK كشاورزي را نشان             مي دهد.

شكلي نيست كه دنيا يك بازار بزرگ است . بازارهاي سرمايه، توليدات وخدمات،              تكنيك هاي ساخت ومديريت همگی ازلحاظ ماهیت  جهاني مي شوند. در نتيجه شركت ها              مي فهمند كه آنها بايد درتمام دنيا ( دريك بازارهای  جهاني) رقابت كنند.

 Maurice  saatchi: درتجربه من درشرکت های صنعتی بزرگ مشکلات تهدیدهای زندگی صنفی دربیش ازیک دوره طولانی پیشرفت می کند نباید به این مشکلات اجازه رشد دارداماحل این مشکلات رابه عهده مدیرکل گذاشت اوفردی بی حال وازخودراضی است که به خودفریبی وتبریک  خودشان بابیان عالی علاقمندند. به عبارت کوتاه خودمدیریت مشکل ساز است .

Eugene   Anderson: چگونه می توانم زمانی که کریکت بازی می کنم انتظارموفقیت داشته باشم درحالیکه سایر مردم به تمرین کاراته مشغولند .

شكل ۲-۷ تأكيد مي كند همانطور كه روزبه روز صنعت ها وبازارها جهاني مي شوند كيفيت هم مهمتر ازمنبع ومحل ساخت  مي شود. مردم بريتانيا مثل مردم بقيه جهان ادعا مي كنند كه بريتانيا بهترين كشوراست اما این درصورتي درست است كه محصولات این كشوردرسطح جهاني باشند. براي دستیابی به  كيفيت وشهرت جهانی، شركت هابايد ازدانش وعقايد جديد استفاده كنند دربهترين سطح جهاني عمل كنند وشبكه هاي بين المللي وشركايي داشته باشند تا به بهترين منابع درسراسر جهان دسترسي داشته باشند.

دراين محيط پويا آمريكا مهمترين رقيب كشورهاست. چون صنايعش را بطور تكنيكي توسعه  مي دهد وخودش را به نوكر اقتصاد تبديل كرده است. این كشور راه هاي توليد، بخش هاي خصوصي مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري دربخش هاي خيلي خطرناك وجديد را پيدا كرده است و قوانيني بوجود آورده كه مانع انعطاف پذيري نيروي كار نمي شود. اروپا معمولاً محدودتر ازآمريكا ست گرچه عمليات بين كشورها حتي دراتحاديه اروپايي متنوع است .

اگرچه مثال هاي دنبال شده بريتانيايي هستند ويك موضوع مهم را بيان مي كنند ولي داستانهاي ساده اي ازبخش هاي ديگر مي توانيم بگوييم . زماني كه نخست وزير كشاورز  بريتانيا thatcher   Margaret درسال ۱۹۷۹به قدرت رسيد اوبه سرعت  تشخيص داد كه فاصله  توليدي عميقی بين بسياري ازشركت هاي بريتانيا وجود داردوعقیده داشت که بهترین فرددرجهان است .

اومبادرت به كاهش این فاصله بين شركت هاي بزرگ وكوچك كرد گرچه دربسياري صنعت ها این فاصله باقي ماند ولي او موفق بود. دربعضي صنعت ها بريتانيا بهترين شركت ها را دارد اما چند مركز صنعتي وسيع عالي وجود دارد. دربخش موتور ماشين فقط دوشركت كاملاً بريتانيايي باقي مانده است . TVR , Morgan نقش مناسب بسیاركوچكي دارند. Rover يك سازنده صنعتي است كه اخيراً محدودبه ساخت Bmw شده است ازلحاظ مالی ضعیف است وازلحاظ تجهیزات وابسته به تکنولوژی رقباست . درحال حاضر Ford مالك Jaguar  و Land Rover است. Vauxhall يك شركت تابعه ازموتورهاي اصلي است .

پژو، هوندا،  نيسان و تويوتا  قطعاً همگی آنهادرکارخانه های  UKمونتاژ می شود . كارخانه ساندرلند نيسان مهمترين طرح توليدي آنهاست باوجوداین  شركت هاي بريتانيايي ازلحاظ کیفیت بالا،تكنولوژي پيشرفته، در بخش ساخت  فرمول يك مقتدرهستند. Williamsو Mclaren  تنها یک رقیب جدی دارد وآن Ferrari است . دراصل مونتاژ  تلويزيون با طرح هاي بريتانيايي مشابه است كه توسط سازندگان  ژاپني وفرانسوي اجرا می شوند.

جايي كه در يك صنعت، شركت هاي جهاني منحصر به فردي وجود دارد اغلب دنباله بزرگي از عاملان كوچك وجود دارد. مهمتراینکه ميانگين توليد در بريتانيا كمتر از ميانگين بسياري از رقباي عمده آن است. به طور ساده همانطور كه كشورهاي بريتانيايي پيشرفت كردندو بهبود يافته اند بقيه كشورها نيز همين پيشرفت را داشته اند. ممكن است بريتانيا فاصله توليدي اش را كاهش داده باشد و آنقدر قدرت داشته باشد كه این فاصله زیادتر نشود اما این فاصله از بين نرفته و مطمئناً رقبا           مي توانند آنرا مغلوب كنند.

× در هر كشورصنايع مختلفي در نواحي مختلف وجود دارد. موقعيتي كه دراین جا روي خط اريب نشان داده شده به طور خاص با كشور ارتباط پيل مي كند.

× UK با ارائه محرك ها و هزينه هاي كاري پايين به اجزا و اعضا توجه نموده است تا بتواند سرمايه گذاري داخلي را جذب نمايد.  براي مثال براي شركت هوايي و داروسازي UK به وضوح در بخش جديد قرار دارد.

× UK بايد تمركز بيشتري روي قسمتهاي جديد داشته باشد تا روش را بر عكس كند. به عبارت ديگر به طور افزايشي براي سران و محركين نقش تهيه كننده را ايفا نمايد. گرچه خلاقيت نياز به قدرت و اصول نيروي كار مديريتي دارد كه UK ممكن است آنها را نداشته باشد.

× نوآوري به توليدات و خدمات (بهبود اصلي در ارزش- دريافت نوع و عملكرد) و مرز هاي بازار در مرتبط مي باشد. (جذب مصرف كننده هاي جديد- فراهم كردن ارزش هاي جديد با توجيه نيازهاي فردي مؤثرتر)

با وجود اين آينده رقابت براي UK در كاهش حقوق قرار نمي گيرد تا با اروپاي غربي و اروپاي دور رقابت كند و بنابراين حركت مارپيچ و نزولي را از انتظارات بوجود مي آورد. به جاي اينكه بيشتر به پيدا كردن راه هاي جديد نوآوري،ارزش افزوده، متمايز ساختن و مشتريان اساسي توجه كنيد. بعضي برگشت هاي ناپايدار براي توليد و حفظ نظافت مؤثر سازمانها ضروري هستند. این موضوعات در نمودار ۱-۷ جستجو مي شوند.

چند چهارچوب براي مطالعه محيط سازمان وجود دارد. علاوه بر توجه به سهامداران  شركت به موضاعات قدرت نسبي، تأثير، نيازها، انتظارات، تجزيه و تحليل pest نيز ثابت شده كه امري مفيد مي باشد. این يك توجه مستقيم وواقع بينانه به تأثيرات تكنيكي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي است. این بررسي به ما كمك مي كند كه تغيير فرصت ها و تهديدها را آشكار نماييم.

ماهيت سهامداران  و نيروهاي محيطي يك شاخص مفيد از مناسبترين روش هاي استراتژيك سازمان مي باشد. ساختاري خيلي تخصصي براي سازمان هستند. درجايي كه محيط پيچيده ، آشفته و نامشخص است براي سازمان ضروري است كه هوشيار و با شتاب عمل كنند. روش طراحي شده دقيق درمحيط هاي پايدار و قابل پيش بيني ايده آل است و در جاييه محيط تغيير مي كند يا تحت تأثير قرار مي گيرد بايد يك روش مثبت و فعال را توسعه داد.

درك محيط

گرچه نيروهاي تشكيل دهنده محيط مي توانند براي فرصت ها و تهديدات بيان و بررسي شوند. پيش بيني تغييرات كه صورت مي گيرند براي مديران بسيار مهم مي باشد كه شامل ديدگاهها و هوشياري و آگاهي آنها مي شود. موارد مهمي به عنوان بخشي از تحليل SWOT (قدرتها- ضعفها- فرصت ها و تهديدها) به خوبي فهرست بندي شده اند . آنها بخش اصلي مراحل طراحي را تشكيل مي دهند و براي پيشرفت و ارزيابي تغييرات استراتژيك ممكن مورد استفاده قرار               مي گيرند. با وجود اين مديران هميشه بايد مراقب باشند كه تغييرات، تصميمات و اعمالشان مناسب، واكنش و فعال باشد.

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله نظريه استراتژیک و تجزيه محيطی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا