دانلود تحقیق مقاله نشخوار فكری

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

13 ژوئن 2021

فرمت فایل

قابل ویرایش – ورد – WORD

تعداد صفحات

57صفحه

برخی از عناوین  مقاله نشخوار فكري

 • بيان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 •  تعیین نقش راهبردهای مقابله با تنیدگی در پیش­بینی نشخوار فکری
 •  تعیین نقش مهارت­های حل مسئله، در پیش­بینی نشخوار فکری
 •  فرضیه­های پژوهش
 • بین راهبردهای مقابله با تنیدگی با نشخوار فکری رابطه مستقیم وجود دارد.
 • بین مهارت­های حل مسئله با نشخوار فکری رابطه مستقیم وجود دارد.
 •  راهبردهای مقابله با تنیدگی و مهارت­های حل مسئله می­توانند نشخوار فکری را پیش­بینی کنند.
 • متغيرهاي پژوهش
 • متغیرهای پیش­بین: راهبردهای مقابله با تنیدگی، مهارت­های حل مسئله

برخی از توضیحات تحقیق مقاله نشخوار فكري

راهبردهای مقابله با تنیدگی تلاش­های شناختی و رفتاری برای پیشگیری، مدیریت و کاهش تنیدگی است و راهبردهای مقابله تحت تأثیر عوامل تنیدگی­زای موجود در زندگی قرار دارند و شیوۀ مواجهه افراد با عوامل تنیدگی زا را نشان می­دهند (لازاروس و فولکمن، ۱۹۸۴).

مهارت­های حل مسئله:

دزوريلا (۲۰۰۱) مهارت حل مسأله را يك فرآيند شناختي، رفتاري و عاطفي مي­داند كه در آن فرد يا گروه تلاش مي­كند راه حل يا شيوه­ي مقابله مؤثّري براي يك مسأله خاص شناسايي يا كشف نمايد. رويكردي منظم و متوالي كه به فرد كمك مي­كند تا به طور مؤثّري زندگي خود را حل كند (ضربی، ۱۳۹۰).

نشخوار فکری:

نشخوار فكري، مجموعه­اي از افكار منفعلانه­اي است كه جنبه­ي تكراري دارند، بر علل و نتايج علايم متمركز­اند و مانع حل مساله­ي سازگارانه شده و به افزايش افكار منفي مي­انجامند (نولن- هوكسماوديويس، ۱۹۹۹).

فرمی غیر انطباقی از افکار تکراری است که باعث ایجاد آشفتگی هیجانی و شدید شدن آن می شود و با اختلال در تعدیل رفتار ارتباط دارد (آپتون، ۲۰۱۱). به بیانی نشخوار فکری نوعی روش تفکر است که فرد روی هیجاناتش تمرکز می کند و قادر نیست روی فعالیت­های تمرکززدا که حواس را از آن افکار دور نگه می­دارند تمرکز کند و این امر خود باعث شدید شدن علائم می­شود (نولن- هوکسما، ۱۹۹۱، به نقل از موریسون و اُکانر، ۲۰۰۸).

 

تعاریف عملیاتی متغیرها

 

راهبردهای مقابله با تنیدگی:

راهبردهای مقابله با تنیدگی در اين پژوهش به وسيله سیاهه مقابله با موقعیت تنیدگی­زا اندلر و پاکر  (۱۹۹۰) سنجیده می­شود.

مهارت­های حل مسئله:

مهارت­های حل مسئله در اين پژوهش به وسيله پرسشنامه سبک­های حل مساله(۱۹۹۶)  سنجیده می­شود.

نشخوار فکری:

نشخوار فکری در اين پژوهش به وسيله مقياس پاسخ­هاي نشخواري  (ﻧﻮﻟﻦ- ﻫﻮﮐﺴﻤﺎ و ﻣﺎورو، ۱۹۹۱) سنجیده می­شود.

ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮي اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ­اي ﮐﺎﻣﻞ از اﻓﮑﺎر اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﻮل ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت  ﻏﯿﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﻮري و ﺿﺮوري اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ (ﻣﺎرﺗﯿﻦ و ﺗﺴﺮ، ۱۹۹۶). در واقع، ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮي واژه­اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﮑﺎر ﺳﻤﺞ، چرﺧﺎن و اﻓﺴﺮده ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد (رﯾﭙﺮي،۱۹۹۷). «ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮي ﺑﺮ ﺧﻮد» ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻔﯽ، ﺣﺎد و ﭘﺎﯾﺎي ﺧﻮدﺗﻤﺮﮐﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ­وﺳﯿﻠﻪي ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه، از دﺳﺖ دادن (ﻓﻘﺪان)، ﯾﺎ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ­ﻫﺎي ﺑﻪ ﻓﺮد، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽ­ﺷﻮد و ﺑﺎ آﺷﻔﺘﮕﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ راﺑﻄﻪ دارد (تاﮐﺎﻧﻮ و ﺗﺎﻧﻮ، ۲۰۰۹).

در تعریفی دیگر، نشخوار فکری به­عنوان اشتغال دائمی به اندیشه یا موضوعی و تفکر درباره­ی آن شناخته شده و طبقه­ای از افکار آگاهانه است که حول محوری مشخص می­شود. این افکار تکرارشونده به­طور غیرارادی وارد آگاهی می­شوند و توجه و افکار را منحرف می­سازند (لوتانس، یوسف و آولیو، ۲۰۰۷). در نشخوار فکری، فرد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ، رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﻓﮑﺎري را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺜﻼً ﻓﺮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺧﺪاد ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﮔﻮﺷﻪاي ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه­ام. ﻧﺘﯿﺠﻪي اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ اگر از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻧﯿﺎﯾﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ. اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺒﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن اوﺿﺎع رواﻧﯽ و ﺧﻠﻘﯽ ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮي ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺷﯿﻮع اﻓﺴﺮدﮔﯽ در زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ (ﺳﺎﻻريﻓﺮ و ﭘﻮراﻋﺘﻤﺎد،۱۳۹۰).

نشخوار فکري می­تواند موجب افزایش اثرات خُلق منفی روي حل مسئله و انگیزش شود. همچنین، این امر، تفکر افراد را به طور منفی جهت دار می­کند و توان حل مسئله آن­ها را ضعیف می­کند (پاپاجرجیوس و ولز،۲۰۰۴) .در این مرحله، فرد به برآوردهاي افراطی از احتمال حوادث منفی و مسئولیت خودش در قبال ایجاد یا پیشگیري از پیامدهاي فجایع مرتبط با افکار دست می زند و سعی در کنترل این افکار دارد (بلاچ، ماریلو، لوسیانو، گارسیا، کابدو و کری، ۲۰۱۰).

نشخوار ﻓﮑﺮي واژه­اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﺳﻤﺞ، ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه و اﻓﺴﺮده ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي زﯾﺎدي درﺑﺎره­ی  اﯾﻦ اﻟﮕﻮي ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ زﯾﺎدي ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﺑﻪ آن­ها اشاره می­شود عبارتند از:

اﻟﻒ-  ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮي، ﺗﻌﺎرﯾﻒ، ﻣﺎﻫﯿﺖ، ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آن

ب-  ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮي و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن

ج-  ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮي و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺶ ﺑﻪ آن،

د-  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮي و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آن،

ه – راﻫﮑﺎرﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮي و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط (ﭘﺎﭘﺎﺟﻮرﺟﯿﻮ و ولز، ۱۳۸۵).

در واﻗﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺨﻮار ذﻫﻨﯽ، ﺷﺨﺺ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﻣﺤﺮك تنش­زا ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻧﺸﺨﻮار ذﻫﻨﯽ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ تنیدگی ﻣﺰﻣﻦ در ﻓﺮد ﮔﺮدد. ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺨﻮار ذﻫﻨﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ زا ﺷﺎﻣﻞ

 • ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ
 • ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت
 • ﺗﻔﮑﺮ داراي ﺳﻮﮔﯿﺮي ﻣﻨﻔﯽ
 • ﮐﻤﺒﻮد اﻧﮕﯿﺰه
 • اﺧﺘﻼل در ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
 • اﻓﺰاﯾﺶ تنیدگی (ﺷﺎﻣﻠﻮ، ۱۳۸۸).

 

 نظرﯾﻪﻫﺎي ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮي

 نظریه سبک پاسخ

این نظریه اﻇﻬﺎر ﻣﯽ­دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮي در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد داراي ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﻘﺺ در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪي ﻣﺆﺛﺮ، ﻣﯽﺷﻮد. او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ­ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺗﻔﺎوت ﺷﯿﻮع اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺮآﻣﺪ و ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد. وي ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﺑﺎ ﺧﻠﻖ اﻓﺴﺮده روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ: ۱٫ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮي ۲٫ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ از ﺧﻠﻖ اﻓﺴﺮده ۳٫ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ.  از دﯾﺪﮔﺎه وي ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮي اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ و ﻣﮑﺮر درﺑﺎره­ي ﻧﺸﺎﻧﻪ­ﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﻋﻠﻞ ﻣﻤﮑﻦ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮي اﻓﺮاد ﻣﮑﺮر اﻓﮑﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ( ﭼﺮا ﻧﻤﯽ­ﺗﻮاﻧﻢ از ﻋﻬﺪه وﻇﺎﯾﻔﻢ ﺑﺮآﯾﻢ؟ ﭼﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﺮده­ام؟ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﻻﺗﻢ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻢ) را ﻣﺮور  ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ  افکار ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﭼﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ:  ۱-  ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮي اﺛﺮ ﺧﻠﻖ اﻓﺴﺮده روي ﻓﮑﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد اﻓﮑﺎر و ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﺧﻠﻖ اﻓﺴﺮده و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ۲-  ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮي از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﮔﺮدد

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله نشخوار فكری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا