دانلود تحقیق مقاله مفهوم بانكهاي مركزي

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

12 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ WORD ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

39 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۳۹ صفحه تنظیم شده است و دارای سوند ورد WORD قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله مفهوم بانكهاي مركزي

 • فصل اول: موضوع و موقعيت بانكهاي مركزي
 • بخش اول: موضوع و مفهوم بانك
 • بخش دوم: موقعيت بانكهاي مركزي
 • فصل دوم: بررسي عوامل موجد بانك مركزي ايران
 • بخش اول: در بيان منظور
 • بخش دوم: بانك مركزي ايران يك ضرورت اقتصادي
 • بخش سوم: مطالعه در سيستم بانكداري جهان و احساس لزوم ايجاد بانك مركزي مستقل در ايران
 • بخش چهارم: نظراتي چند در بارة لزوم تشكيل بانك مركزي ايران
 • فصل سوم: چگونگي تشكيل بانك مركزي ايران
 • بخش اول: اقدامات شورايعالي اقتصاد
 • بخش دوم: طرح جديد قانون بانكي و پولي كشور
 • فصل چهارم: ارزش اقتصادي بانك مركزي ايران
 • بخش اول: نقش بانك مركزي ايران در توسعه اقتصادي

برخی از توضیحات تحقیق مقاله مفهوم بانكهاي مركزي

بخش اول

موضوع و مفهوم بانكهاي مركزي

مفاهيم مختلفي از بانكداري مركزي به ذهن آمده كه در همه آنها اين نكته مشترك است: بانك مركزي بانك معتبري است كه قسمت اعظم عمليات خود را بجاي اينكه از طريق افراد  صورت دهد به وسيله بانكها انجام ميدهد. و در اين معاملات به بازار پول و سرمايه بيشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت ديگر هر وظيفه ايرا كه در هر لحظه اي از زمان ايفا كند به موازات منافع عمومي خواهد بود بي آنكه جلب منفعت خويش محرك او بوده باشد.

بانكهاي مركزي در اقتصاد كشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را ياري كرده اند كه ستايشگران آن چون در مقام ستايش برآمده اند از آن مفهومي معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. اين تشبيه هرچند تشبيهي بكمال تشبيهات ديگر نيست و نميتواند جاي خود را در ذهن آنچنانكه بايد باز كند. ولي بنابرآنچه بانكداران بزرگ اعتقاد كرده اند قدر متيقن اين است كه بانك مركزي مقتدرترين موسسه مالي است كه انسان امروز بخود ديده است, و براستي روساي بانك هاي مركزي در لحظاتيكه در باره پول تصميم اتخاذ ميكنند مقتدرترين مرد اقتصادي كشور خويشند.

هيس رئيس فدرال رزرو بانك نيويورك كه سابقه بانكداري را به ايران سه هزار سال پيش ميبرد و از نبوغ و دها مالي و پولي ايرانيان داد سخن ميدهد، ميگويد «بنابراين جاي شگفتي نيست كه بانكداران مركزي را گاه موبدان آئين مالي ميخوانند و آنانرا بجاي آرندگان فرائض مرموزي ميدانند كه براي عامه قابل درك نيست.»

عده اي نيز بانك مركزي را به قلب تشبيه نموده و گفته‌اند «گردش پول چون جريان خون ضامن حيات اقتصادي ملتهاست. شدت و فشار آن سبب پيدايش قدرت خريد زياد، تورم پولي وبالنتيجه تزلزل اركان اقتصادي و بالاخره توقف امور ميشود، و ضعف آن موجب تقليل قدرت خريد يعني بروز بحران و شيوع بيكاري و بالمآل تنزل درآمد ملي و سطح زندگي و بعبارت ديگر باعث ناتواني و سستي حيات اقتصادي ميگردد. لذا حفظ تناسب جريان پولي با وضع اقتصادي مهمترين وظيفه بانكهاي مركزي و مقامات مسئول هدايت سياست پولي كشورها گرديده است.»

امروزه بانكهاي مركزي را نه تنها عامل ثبات اقتصادي ميدانند بلكه آنانرا مظهر استقلال اقتصادي هركشور بشمار مي‌آورند كه يك واحد پولي ثابت ارائه ميكنند، و اين پديده را عامل مؤثري تلقي مي‌نمايند كه در جهت توسعه سيستم بانكداري سالم قدم برميدارد. بهمين دليل بود كه در كنفرانس سال ۱۹۲۱ بروكسل كه متخصصين و كارشناسان بين المللي ثبات ارز را بررسي ميكردند براي رفع مشكلات و پيشبرد هدفهاي اقتصادي بين‌المللي و اعاده نظم جهاني پول توصيه كرده‌اند كه در كشورهائيكه بانك مركزي وجود ندارد بايد حتماً تشكيل گردد.

تعريف جامع و دقيقي تابحال از بانكهاي مركزي نشده و اين تعريف تا حد قابل ملاحظه اي بستگي به وظايف او دارد، و اين وظايف از كشوري به كشور ديگر فرق ميكند. بسياري از بانكهاي بزرگ مخصوصاً آنها كه از ابتداي تاريخ بانكداري تشكيل شده‌اند بر وظايفشان بتدريج اضافه كرده اند، معهذا ميتوان گفت كه هر بانك مركزي كاملاً نضج گرفته اي بايد سه وظيفه اصلي را بعهده بگيرد، يكي اينكه بانك بانكها باشد، ديگر آنكه بعنوان بانكدار دولت عمل كند و سوم آنكه سيستم پولي را اداره نمايد.

بانك مركزي، بانك بانك ها – در اينجا بانك مركزي همان خدماتي را انجام ميدهد كه بانكهاي بازرگاني براي مشتريان خود، و بصورت بانك مادر سپرده ها و ذخائر بانك هاي تجاري را قبول ميكند، چك هاي آنها را وصول و وجوه لازم را در اختيارشان ميگذارد، و تحت شرايط خاص وامهاي كوتاه مدت به آنها ميپردازد و بالاخره بصورت وام دهنده نهائي از طريق عمل تنزيل مجدد به آنها كمك مينمايد. بعلاوه بانك مركزي ميتواند ساير بانك‌ها را نظارت مند و در عين حال آنها را در موقع لزوم پشتيباني نمايد بي‌آنكه با آنها به رقابت بپردازد.

در گذشته كه گاه بگاه در بين بانك‌هاي بازرگاني خارجي ورشكستگي رخ ميداد و وحشت عمومي ايجاد ميكرد بانك هاي مركزي خدمات شاياني انجام ميداد و سريعاً اينگونه بانكها را ياري ميكردند و از سرايت اثار شوم ورشكستگي بسيار بانك ها شديداً جلوگيري مينمودند.

بانك مركزي، بانكدار دولت – بانك مركزي بعنوان نماينده مالي دولت وجوه دولت ملي را دريافت، نگهداري، انتقال و پرداخت مينمايد. سهام و اوراق قرضه دولت را بجريان ميگذارد. همچنين در بازخريد آنها اقدام و در مقتضيات خاص پيش پرداختها و وامهاي كوتاه مدت بدولت اعطا ميكند و تقريباً در تمام كشورها بانك مركزي مشاور مالي دولت ميباشد و در واقع ديون عمومي را اداره ميكند. باين وظايف بايد تنظيم پول و اعتبارات كشور را برحسب احتياجات اقتصاد ملي نيز اضافه كرد.

بانك مركزي، اداره كننده سيستم پولي كشور – شايد بتوان گفت مهمترين وظيفه بانك مركزي نقش كنترل پول ملي و كنترل سيستم بانكي كشور باشد، هرچه صرفاً بانكدار بانكها و دولت  بودن حدمت فوق العاده درخشاني نيست. در هر سيستم پيشرفته‌اي يك بانك بازرگاني ميتواند اين خدمات را براي دولت و بانكها بخوبي انجام دهد، ولي اجراي سياست پولي حائز اهميت فراوان است و آنچه واقعاً بانك مركزي را از ساير بانكها متمايز ميسازد كفايتي است كه در اجراي اين وظيفه مهم، لازم دارد.

صاحبنظران اقتصادي چنين اظهار نظر ميكنند كه ذات بانكداري مركزي كنترل هشيارانه سيستم پولي است، و در اجراي اين وظيفه بانك مركزي يكي از حقوق و قدرتهاي مهمه دولت را اعمال مينمايد، و اين بدين معناست كه اين نيرو و قدرت بايد براي تحصيل هدفهاي اقتصاد ملي بكار برده شود، و نيز آنكه بانك مركزي يك سازمان خدمات عمومي است كه منافع ملي را فوق منافع خود مي‌شناسد.

در اجراي نقش بانكها و اداره كننده سيستم پولي مملكت، يك بانك مركزي پول ايجاد ميكند و اين نقش را يا با انتشار اسكناس، يا اعطاي وام و اعتبار ببانكها و يا خريد اوراق بهادار در بازار آزاد انجام ميدهد. و در ايجاد اين پول چندان بصيرت و احتياط لازم است كه پول كشور پولي محكم و قابل اعتماد گردد.

و….

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله مفهوم بانكهاي مركزي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا