دانلود تحقیق مقاله مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

17 آگوست 2022

تعداد صفحات

26 صفحه

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

مقاله مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت یک مقاله کامل تنظیم شده در ۲۶ صفحه است که دارای عناوین مختلفی می باشد .

برخی عناوین مقاله مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت

 • تهیه برنامه
 • صدور سفارش ساخت
 • برنامه ریزی و صدور دستور کار
 • مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی مواد
 • مسئولیت و شرح فعالیت واحد کنترل تولید ساخت
 • مسئولیت و شرح فعالیت واحد مهندسی
 • تهیه و ارائه نقشه و BOM  (لیست قطعات)
 • مسئولیت و شرح فعالیت واحد مهندسی تولید
 • مسئولیت و شرح فعالیت واحد ساخت
 • مسئولیت و شرح فعالیت سفارشات
 • مسئولیت و شرح فعالیت واحد تدارک کننده
 • مسئولیت و شرح فعالیت برنامه ریزی و کنترل تولید مونتاز
 • مسئولیت و شرح فعالیت واحد کنترل تولید مونتاژ
 • دپارتمان برنامه ریزی ساخت

برخی توضیحات تحقیق مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت

مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت:

الف) تهیه برنامه

– دریافت دستور ساخت بر اساس برنامه سالیانه تولید از مدیر برنامه ریزی .

– اخذBOM از مهندسی (در مورد پروزه های غیر روتین از پروزه های صنعتی ) و JPM از مهندسی تولید

– کنترل فایل  B.O.M با لیست تحویلی  از امور مهندسی/ پروزه های صنعتی

–  استخراج قطعات ساختی از فایلBOM

– استخراج داده های مورد نیاز جهت تکمیل فایل برنامه (OPEN ORDER) از از فایلهای B.O.M و J.P.M   و اضافه نمودن (APPEND) و وارد نمودن آنها در فایلهای برنامه ریزی ساخت

 (OPEN ORDER)

– تعیین اندازه دسته تولیدی (LOTSIZE) مناسب و اقتصادی با استفاده از روشهای مربوطه سریال

   گذاری هر یک از قطعات و مجموعه های محصولات روتین

– محاسبه DAYS,PROC هر قطعه (دورههای زمانی آماده سازی ساخت و مونتاز)

– تعیین زمان شروع(START) و زمان خاتمه ساخت (END) هر یک از قطعات و شماره سفارش

  دسته تولیدی

– بررسی توزیع مناسب کار و رعایت بالانس ظرفیتی خطوط ساخت

– درج اطلاعات قطعات ساختی  در فایل OPEN ORDER و تهیه برنامه و جدول زمانی و مشروح

  ساخت قطعات به نحوی که روند تولید قطعه و زمان شروع و پایان و مراحل کاری و محلها و زمانهای انجام

  کارها مشخص شده باشد .

ب) صدور سفارش ساخت :

 –  دریافت نقشه از مهندسی (بر اساس لیست هر مرحله)

 • تهیه اسناد ساختی شامل کارت دستور کار(ORDER CARD) ، کارت گردش مواد (MATERIAL CARD) و کارت هزینه (WAGE CARD) اولین مرحله کاری .
 • تفکیک اسناد ساختی به دو دسته زیر توسط برنامه ریزی ساخت .

      A= قطعات ساختی منفرد

      B= مجموعه های ساختی که خود از چندین قطعه منفرد ساختی تشکیل می شود .

برنامه ریزی و صدور دستور کار :

–  تعیین پریود زمانی تولید (LEAD TIME) و تنظیم برنامه تولید پس از ظرفیت سنجی با استفاده از زمانهای مندرج در پروسه ارائه شده و درج در فایل برنامه تولید (OPEN ORDER) با استفاده از برنامه مصوب تولید سالیانه

 • محاسبه و برنامه مواد خام
 • بررسی آمادگی مواد و قطعات و تخصیص مواد و قطعات مورد نیاز
 • اطمینان از آماده بودن ماشین آلات بر اساس گزارش خدمات فنی
 • ارائه اسناد قطعات ساختی (گروه A) به بخش برنامه ریزی مواد جهت محاسبه مواد
 • دریافت اسناد قطعات ساختی که مواد آن توسط برنامه ریزی مواد محاسبه شده
 • کنترل وجود و آمادگی قطعات مورد نیاز جهت تولید مجموعه ساختی بر اساس فایل موجودی .
 • چاپ لیست قطعاتی که اسناد آن به طور کامل صادر شده است .
 • ممهور کردن نقشه ها به مهر تحت کنترل برنامه ریزی (کلیه نقشه های ارسالی بایستی به مهر برنامه ریزی ممهور شوند و بر روی آنها شماره سریال / دوره تولید درج گردد.)
 • کنترل اعتبار نقشه ها و مطابقت آنها با اسناد کاری و ارائه کلیه اسناد تکمیل شده فوق به کنترل تولید ساخت به همراه فایل و بر اساس لیست مربوطه .
 • پیگیری ساخت قطعات برنامه شده از لحاظ زمان و مقدار تعیین شده از طریق فایلهای مشترک بین برنامه ریزی ساخت و کنترل تولید ساخت

مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی مواد:

 • دریافت اسناد تولیدی قطعات ساختی از برنامه ریزی ساخت شامل کارت دستور کار(ORDER CARD) کارت مواد (MARTERIAL CARD) کارت هزینه (WAGE CARD) و نقشه ها دریافت طرح های برش از مهندسی تولید در صورت نیاز
 • تفکیک و مرتب سازی پروسه ها بر اساس نوع مواد (ا بعاد و جنس مواد )

–  محاسبه مواد خام بر حسب LOT SIZE تعیین شده از طرف برنامه ریزی ساخت و تعیین مواد خام   اضافی پس از عملیات برش و انجام رزرو  و  ممهور نمودن کارت مواد به مهر رزرو  و برنامه ریزی ساخت

 • نگهداری پروسه های بدون مواد تا زمان خرید و پیگیری وضعیت خرید از سفارشات

مسئولیت و شرح فعالیت واحد کنترل تولید ساخت :

 • دریافت اسناد و مدارک تولیدی از برنامه ریزی ساخت
 • بررسی مدارک ضمیمه پروسه ها از نظر کامل بودن
 • ارجاع پروسه کاری به برنامه ریزی ساخت در صورت وجود نواقص و کمبود ها
 • دریافت پروسه کاری تکمیل شده
 • بررسی پروسه دریافتی از جهت ثبت در فایل open order
 • اعلام برنامه ریزی ساخت جهت ثبت پروسه در فایل در صورت عدم ثبت آنها
 • ثبت پروسه ها در فیلد مربوط به کنترل تولید در فایل open order
 • اولویت بندی پروسه های دریافتی بر حسب نیاز تولید و ظرفیت ایستگاههای کاری
 • ارسال برگ مواد به انبار جهت دریافت مواد یا قطعات خریداری شده مورد نیاز
 • دریافت مواد از انبار طبق کارت گردش مواد و ثبت مشخصات روی مواد دریافتی از طریق نوشتن و با استفاده ازرنگ و یا چسباندن کارت مواد روی آن
 • شارز مواد همراه با پروسه ها ی کاری به ایستگاه کاری مورد نیاز
 • نظارت بر جریان تولید و اعلام اشکال احتمالی ایجادشده به واحد های ذیربط در صورت عدم تایید قطعات توسط کنترل کیفی
 • دریافت کارت هزینه مربوطه و تحویل کارت هزینه بعدی به فورمن ساخت و ثبت وضعیت در فایلopen order
 • ارسال کارت هزینه نهایی تایید شده همراه قطعات به انبار / خطوط مونتاز
 • دریافت پروسه مونتازی از برنامه ریزی ساخت
 • اعلام به برنامه ریزی ساخت جهت شارز مجدد قطعات در صورت عدم تایید مجموعه مونتازی توسط کنترل کیفی با توجه به غیر قابل استفاده بودن قطعه
 • نگهداری سوابق عملیات و شماره پرسنلی کارکنانی که هر مرحله تولید را انجام می دهند به منظور شناسایی و ردیابی در فایل کنترل تولید و نگهداری کات های هزینه تولید (به مدت سه سال) بمنظور ایجاد امکان ردیابی و انتقال قطعات تولید شده به انبار

مسئولیت و شرح فعالیت واحد مهندسی :

تهیه و ارائه نقشه و BOM  (لیست قطعات) :

 • تهیه نقشه ها و کنترل آنها به لحاظ به روز کامل بودن اطلاعات و درج نکات مربوط به فرایندهای ویزه
 • یادآوری(۱) : در مورد فرایندهایی از قبیل : جوشکاری ، رنگ ، عملیات حرارتی و مونتاز بایستی نکات مربوط به کلاس جوش ، شرایط ویژه ، استاندارد مربوطه ، نوع و ضخامت رنگ ، میزان و عمق سختی در نقشه های مربوطه ارائه گردند .
 • ارسال نقشه ها و لیست مواد و قطعات(BOM) به مهندسی تولید جهت تدوین روش تولید (پروسه(JPM
 • یادآوری (۲) : در مورد پروژه های صنعتی ، نقشه ها و لیست مواد و قطعات (BOM) توسط واحد پروژه های صنعتی تهیه و به مهندسی تولید ارسال میشود .

مسئولیت و شرح فعالیت واحد مهندسی تولید:

تهیه و تدوین پروسه (JMP) تولید قطعات و محصول و بازنگری روشهای تولید :

 • بررسی نقشه ها و لیست / فایل مواد و قطعات (BOM) با مشخصات ارائه شده توسط واحد مهندسی و تهیه / اصلاح روش انجام کار (پروسه) مطابق دستورا لعمل اجرائی تدوین متد (پروسه) و تهیه طرح های برشی و دستورا لعمل جزئی در مورد فرایند های ویژه
 • یادآوری (۳) : در جریان بررسی اطلاعات دریافتی و تهیه پروسه نکات مربوط به نوع و میزان مواد ، ابعاد فیزیکی قطعه ، روش تولید ، مشخصات فنی ماشین آلات و تجهیزات ذیربط قید و بست ، برنامه CNC ، نوع ابزار و ابزار کمکی مورد نیاز و اعلام به ابزار و تجهیزات ، طرح برشی ، برآوردزمان تولید با واحدهای مرتبط هماهنگ میگردد و دستور ا لعمل اعمال تغیرات مورد توجه قرار می گیرد .
 • بازنگری و تایید دستور ا لعمل تدوین شده پروسه
 • کامپیوتری کردن روش و تهیه و تکمیل فایل (JPM) با توجه به دستورالعمل اجرائی تدوین پروسه (برگه فرآیند JMP)
 • اعلام آمادگی پروسه و فایل JPM به برنامه ریزی و کنترل تولید ساخت با توجه به آخرین تغییرات اعمال شده

مسئولیت و شرح فعالیت واحد ساخت :

مسئولیت اجرای فرایندها و کنترل فرآیند ها بر اساس نقشه و روشهای ارائه شده در زمان پیش بینی شده واحدهای ساخت و مونتاژی باشد ..

انجام فرآیند ساخت :

 • دریافت مواد و قطعات بهمراه اسناد از کنترل تولید ساخت
 • کنترل و انطباق بین اسناد و مدارک دریافتی با مواد تحویلی
 • تایید و تحویل کارت هزینه مرحله انجام شده به کنترل تولید ساخت

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق  به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا