دانلود تحقیق مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

21 آگوست 2022

تعداد صفحات

28 صفحه

فرمت فایل

ورد ـ WORD ـ قابل ویرایش

مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی یک مقاله کامل تنظیم شده در ۲۸ صفحه است که دارای عناوین مختلفی می باشد .

برخی عناوین مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی

 • مديريت و اقتصاد انرژي
 • برنامه ريزي انرژي
 • توسعه پايدار و انرژي
 • ارتقاء بهره وري در بخش انرژي
 • مدلسازي انرژي
 • فناوري هاي سخت افزاري انرژي
 • مديريت ريسك
 • HSE
 • مديريت و كنترل پروژه ها
 • نقش انسان و سازمان
 • استانداردهاي انرژي و محيط زيست
 • كاربرد فناوري نانو و ICT
 • استانداردهاي آلايندگي خودروها
 • انرژي و حمل و نقل
 • مباحث زيست محيطي

برخی توضیحات مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی

ارتقاء بهره وري در بخش انرژي

بحث ارتقاء بهره وري و انتقاد مؤثر و كار از منابع انرژي را مي توان از دو محور مورد توجه قرار داد، محور اول: ارتقاء بهره وري در استفاده از منابع توليد و انتقال و توزيع انرژي مطرح است و در محور دوم ارتقاء بهره وري در مصرف انرژي مورد مطالعه محققين قرار ميگيرد.

در محور اول يعني ارتقاء بهره وري در استفاده از منابع مي توان به نقش كاهش تلفات شناخت وبكارگيري تكنولوژي هاي جديد توليد انرژي با حداقل كار كردن مصرف مواد اوليه و منابع طبيعي و نيز حداقل كردن خسارت وارده به محيط زيست اشاره نمود.

در محور دوم نيز لازم است كه مراكزعمده مصرف شناسايي و شيوه هاي كاهش تلفات در مصرف و استفاده از انرژي مورد بررسي قرار گيرد.

در هر دو محور بحث شاخصهاي بهره وري و نحوه اندازه گيري آنها بعنوان سؤالهاي كليدي تحقيقي مد نظرند. مثلاً در سالهاي اخير گرايش PCA ، آناليز فاكتور و روشهاي تحقيق در عمليات، نظير DEA براي مطالعه شاخصهاي بهره وري كاربرد گسترده اي يافته و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد. انتظار مي رود كه برخي از محققين نتايج مطالعات خود را در اين خصوص در تحقيق ارائه نمايند.

مدلسازي انرژي

 • مدلسازي كلان انرژي
 • بررسي مدلهاي عرضه و تقاضاي انرژي
 • بررسي مدلهاي خانواده Markal و Times
 • كاربرد مدلهاي پويا در بخش انرژي
 • كاربرد مدلهاي گسسته در بخش انرژي
 • مدلسازي سيستم بهينه عرضه و تقاضاي بخش انرژي
 • بانك اطلاعات انرژي مورد نياز مدلهاي انرژي
 • فناوري هاي نوين اطلاعاتي و نقش آن در مصرف بهينه انرژي
 • ارائه راهكارهاي بومي سازي مدلهاي مختلف در كشور

فناوريهاي سخت افزاري انرژي

ظهور تكنولوژيهاي نو و ويژگيهاي منحصر به فرد آنها در تسهيل كارها، كاهش هزينه ها و افزايش سرعت موجب شده است كه تمامي بخشهاي اقتصادي از جمله بخش انرژي به يافتن راههاي بكارگيري اين فناوريها گرايش يابند.

كاربردهاي فناوريهاي نظير IT، ICT تكنولوژي و بيوتكنولوژي در صنايع مربوط به انرژي مورد توجه بسياري از محققين و كشورها قرار گرفته و مطالعات فراواني در اين زمينه در حال انجام است.

شناخت تكنولوژيهاي نوين، مطالعه امكان پذيري اقتصادي و فني و بكارگيري آنها در كشور، تحليل و يك منابع اين تكنولوژيها از مباحث مورد انتظار براي طرح اين تحقيق خواهد بود.

مديريت ريسك

در دنياي امروزه بدليل افزايش آگاهيهاي عمومي، قوانين و مقررات تدوين شده ملي و بين المللي، ورود قوانين و تأثير آنها در تجارت هاي جهاني و موارد مشابه رعايت اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست و رعايت آنها در مراحل مختلف اجراي پروژه ها اهميت بسيار زيادي يافته است. امروزه مشخص شده است که سه جزء اخير از هم جدا نيست که نتيجه امر ايجاد سيستم هاي يکپارچه در سازمانهاي مختلف است که در يک قالب به ارزيابي مسائل فوق مي پردازد. از اين نظر سيستم مديريت HSE، سيستم يکپارچه اي محسوب مي شود که از طريق تعريف و پياده سازي آن در يک سازمان، موارد ايمني، بهداشت و محيط زيست بصورت همزمان مورد توجه قرار مي گيرد.

در حيطه ايمني سيستم يکپارچه HSE، کل فرايند از ديدگاه ايمني بررسي شده و خطرات موجود در آن مورد آناليز قرار گرفته و با تعيين ريسک هاي معادل آنها به ارائه راهکارهاي کنترلي پرداخته مي شود. در بخش بهداشت عوامل زيان آور شامل عوامل شيميايي، فيزيکي، بيولوژيکي و روانشناسي مورد آناليز قرار گرفته و راههاي تماس افراد با آنها، مکانيسم هاي عمل، زمان هاي مواجهه مجاز و موارد مشابه مورد آناليز قرار مي گيرد. در حيطه محيط زيست نيز کليه اثرات زيست محيطي حاصل از اجراي پروژه ها در مراحل مختلف آنها بر روي عناصر زيست محيطي بررسي مي گردد. منظور از عناصر زيست محيطي شامل شامل عناصر فيزيکي، شيميايي، بيولوژيکي، اجتماعي، اقتصادي، زيبا شناسي و موارد مشابه است.

مهمترين موضوعات مورد بحث در اين محور عبارتند از:

 • HSE و توسعه پايدار
 • HSE و نقش آن در صنعت انرژي
 • HSE و موانع پياده سازي آن
 • کاربرد HSE در حفظ منابع ملي

HSE

در دنياي امروزي ارتقاء بهره وري براي امکان حضور و ادامه آن در صحنه رقابت امري الزامي است. در همين راستا وجود محيط هاي کاري ايمن يکي از مهمترين مؤلفه هاي لازم براي رسيدن به بهبود مستمر بهره وري بشمار مي رود. از طرف ديگر با افزايش سرعت توسعه علوم و معرفي مواد و فن آوري هاي جديد، در هر لحظه معضلات جديدتري در محيط هاي کاري پديدار مي شود که مطمئناً مقابله با آنها و کنترل ريسک هاي غير قابل قبول شان، نيازمند آگاهي از رويکردها، شيوه ها و تکنيک هاي جديد در حيطه علم ايمني است.

در يك سازمان با خط مشي ايمني سيستم، الزامات ياد شده در قالب مديريت ريسک از مرحله قبل از تولد سيستم يعني فاز ايده و تفكر شروع شده و تا پايان فاز كنار گذاشتن سيستم (فاز انهدام يا دفع) ادامه مي يابد. در پايان هر مرحله لازم است در راستاي اصلاح سيستم و بهبود مداوم آن برپايه يافته هاي حاصل از ارزيابيهاي انجام شده، فرآيند تصميم گيري مبتني بر چرخه دمينگ(طرح ريزي، انجام، كنترل و اجراء) به مرحله اجراء گذاشته شود.

از مهمترين عناويني که در محور مديريت ريسک در اين کنفرانس مورد بحث قرار مي گيرد مي توان به موارد زير اشاره کرد:

 • ايمني سيستم و ارزيابي ريسک
 • نقش رويکرد ايمني سيستمي در بخش انرژي
 • فرايند مديريت ريسك در بخش انرژي
 • مدلسازي در مديريت ريسک
 • متدولوژي ارزيابي ريسک

مديريت و كنترل پروژه در بخش انرژي

هدف بررسي چالشها، معرفي تجارب و ارائه ، راهكارهاي مديريت پروژه ها در بخش انرژي كشور و استفاده از مستغلات و استانداردهاي جهاني در زمينه مديريت پروژه در بخش انرژي و آشنايي با تكنيكها و ابزارهاي ارائه شده در اين بخش

از جمله اهداف در اين بخش عبارتند از:

 • بررسي محدوده پروژه و مديريت پروژه در بخش انرژي
 • مديريت و برنامه ريزي استراتژيك پروژه ها در بخش انرژي
 • مطالعات امكان سنجي پروژه ها در بخش انرژي
 • بررسي قوانين و الزامات، قوت و ضعف مديريت در پروژه هاي بين المللي
 • بررسي اثرات و قوانين و مقررات مديريت پروژه در بخش انژي كشور
 • تكنيكهاي نوين مديريت پروژه هاي بخش انرژي
 • بررسي اثرات ساختار سازماني در پروژه هاي بخش انرژي
 • مطالعات موردي در روشهاي اجرايي تجارب و راهكارهاي پروژه هاي بخش انرژي
 • بكار گيري IT ، ITC در مديريت پروژه هاي بخش انرژي
 • ارزيابي عملكرد و شاخصهاي پروژه و مديريت پروژه در بخش انرژي
 • مديريت ريسك پروژه هاي بخش انرژي
 • مديريت زمان و بخش انرژي
 • مديريت و مهندسي ارزش در پروژه هاي بخش انرژي
 • مديريت كيفيت پروژه هاي بخش انرژي
 • مديريت تداركات در بخش انرژي
 • بررسي عوامل رضايتمندي در بخش انرژي
 • مديريت منابع انساني و رهبري پروژه در بخش انرژي
 • چرخه پروژه هاي بخش انرژی

نقش انسان و سازمان

بحثهاي مرتبط با رشته مهندسي فاكتورهاي انساني و نيز Ergonomics و MQNO- ERGONOMICS در بخش توليد انرژي بسيار حائز اهميت بوده و مورد توجه بسياري از محققين داخلي و خارجي بوده و هست. مطالعات ارگونومي در محيطهاي توليد و اشتغال انرژي بمنظور كاهش خطاهاي تصادفي، افزايش ضريب ايمني محيط ،بالا بردن قابليت پاياني و اطمينان  (RELIABILITY)واحدهاي توليد و توزيع انرژي و در نهايت كاهش هزينه هاي اين واحد ها مورد نتيجه قرار گرفته است.

مباحث ماكروارگونوهي نيز نقش ويژگيهاي رفتار انسان و سازمان و تعامل ساختار و فرهنگ سازمان با كاركنان واحد نظر قرار داده و به طراحي ساختارهاي سازماني و شرح وظايف سازمان متناسب با ماموريت سازمان و نيز متناسب با ويژگيهاي كاركنان كمك مي كند.

اين مباحث به كاهش استرس كه يكي از فاكتورهاي اصلي كاهش ايمني و پاياني سيستم كمك كرده و در نهايت موجب كاهش هزينه ها و افزايش رضايت شغلي و بهبود زندگي شغلي كاركنان خواهد انجاميد. كاربردهاي مهندسي فاكتورهاي انساني وارگوني و مكروارگوني و معرفي منابع آن و راهكارهاي اجرائي بهره گيري از اين مفاهيم در بخش انرژي از طريق برخي از مقالات كه احتمالاً در تحقيق ارائه خواهدشد شناخته مي شود.

استانداردهاي انرژي و محيط زيست

انرژي از مهمترين محورها و مؤلفه‌هاي توسعه جوامع است بگونه اي که آن را واجد جايگاهي استراتژيک در اقتصاد توسعه و حتي تعاملات سياسي بين‌الملل دانسته اند. لذا مديريت بخشهاي گوناگون اين حوزه از منابع ، تأسيسات انتقال، توزيع و مصرف داراي اهميتي بسيار خواهد بود. با توجه به اين جايگاه در اقتصاد ملي و همچنين آثار و تبعات زيست محيطي آن، در اين همايش موضوع ياد شده با عنوان استانداردهاي انرژي و محيط زيست مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 • استانداردهاي انرژي و حفاظت محيط زيست
 • استفاده از سوختهاي نو و حفاظت از محيط زيست
 • توسعه حمل و نقل عمومي و نقش آن در کاهش آلودگيهاي زيست محيطي
 • عايقکاري حرارتي ساختمانها و محيط زيست
 • ساماندهي سيستمهاي توزيع و مصرف انرژي

كاربرد فناوري نانو و ICT

دنياي امروز دنياي ارتباطات، انتقال اطلاعات و تكنولوژيهاي نو مي‌باشد. جريان سريع رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) در سراسر جهان، بازار رقابتي گسترده اي را براي كليه كشورها ايجاد نموده است كه هر كشور، به منظور باقي ماندن در اين رقابت، ناگزير به سرمايه گذاري در اين بخش مي باشد. از سوي ديگر، تكنولوژيهاي نوظهوري همچون نانوتكنولوژي، رويكرد جديدي را در كليه رشته ها ايجاد نموده است. ساخت نانوماشين‌ها و ابزارآلات نانو، بسياري از مشكلاتي را كه بشر امروز با آن مواجه است را برطرف مي‌سازد. بنابراين مي‌توان گفت كه اين تكنولوژي بيانگر تحولي جديد در قابليت‌ها و توانايي‌ها مي‌باشد. با توجه به موارد ذكر شده، همگام با ساير بخشهاي صنعتي و غيرصنعتي، امروزه شاهد گسترش نفوذ سريع هر دو بخش ICT و نانوتكنولوژي در عرصه انرژي مي‌باشيم.

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا