دانلود تحقیق مقاله مدیریت و سرپرستی در سازمان زندان ها

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

18 آگوست 2022

تعداد صفحات

10 صفحه

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

مقاله مدیریت و سرپرستی در سازمان زندان ها یک مقاله کامل تنظیم شده در ۱۰ صفحه است که دارای عناوین مختلفی می باشد

برخی عناوین مقاله مدیریت و سرپرستی در سازمان زندان ها

 • مقدمه
 • ضرورت
 • هدف اصلی کمیته
 • ساير اهداف كميته:
 • مشاغل موردارزیابی
 • نحوه دعوت
 • اعضاء كميته (ارزيابي‌كنندگان):
 • روشها و فنون ارزشيابي:
 • آزمون كتبي
 • مصاحبه تخصصي:
 • نحوه اعلام نتايج ارزشيابي:
 • انواع نظريات كميته ارزيابي:
 • برنامه‌هاي آتي در دست اقدام كميته:

برخی توضیحات تحقیق مدیریت و سرپرستی در سازمان زندان ها

مقدمه:

مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها با توجه به  شرح وظايف قانوني از پيچيدگي‌ها و اهميت خاص خود برخوردار مي باشد. لذا مركز آموزشي و پژوهشي با وقوف كامل به اين مطلب برنامه‌هاي متعددي را براي افزايش و ارتقاء سطح دانش و آگاهي مديران و سرپرستان سازمان اجراء نموده است كه از‌آن جمله برگزاري دوره هاي آموزشي متعدد و متنوع مي باشد.

در كنار اين فعاليت‌هاي‌آموزشي در سال ۱۳۷۷ از سوي اين مركز طرحي به نام «طرح كميته ارزيابي علمي كاركنان» بر اساس مصوبات شوراي برنامه‌ريزي تهيه شد و پس از تصويب رياست محترم سازمان در سال ۱۳۷۸ براي اجراء به ادارات كل ابلاغ گرديد.

بر اساس اين طرح مي بايست قبل از واگذاري پست هاي مديريتي و سرپرستي به كاركنان نسبت به تعيين مراتب علمي آن از سوي كميته مذكور اظهار نظر شود. اجراي اين طرح به سازمان ياري مي رساند تا كاركناني كه واجد شرايط مديريتي و سرپرستي و رهبري اداره زندانها و انجام فعاليت هاي اصلاحي و تربيتي هستند را شناسايي و به كار گمارد.

ضرورت:

در يك قرن اخير به علت پيدايش سازمان‌هاي جديد، پيچيده و متراكم از تكنولوژي و برخوردار از انسانهاي پر نياز موضوع مديريت مورد توجه خاص قرار گرفته است. سرعت، قدرت عمل و انبوه بودن فرآورده‌هاي انساني و صنعتي نياز به نيروي هماهنگ‌كننده متفكر و فرزانه اي به نام مدير دارد تا بتواند با برنامه‌ريزي درست بين همه اجزاء، امكانات و نيروهاي سازمان هماهنگي و همسويي به وجود آورد و به تعبيري موفقيت نهادها و سازمانها تا حد زيادي به كارآيي و اثربخشي مديران بستگي دارد.

اكنون با گسترش فعاليت‌هاي علمي مركز و لزوم بهره‌گيري از تمام امكانات نيروي انساني از پايين‌ترين طبقه شغلي تا بالاترين آن ضرورت دارد كميته ارزيابي علمي كاركنان با استفاده از منابع و ماخذ علمي ضمن ارزيابي به اطلاعات علمي كاركنان نيز غناي بيشتري بخشد و از اين رهگذر هيچ فردي نبايد بدون اخذ نظريه كميته ارزيابي پست مديريتي و سرپرستي را تصدي نمايد و فقط افراد واجد شرايط در پستهاي مورد نظر منصوب و مشغول گردند بر اين اساس طرح كميته ارزيابي علمي كاركنان تهيه گرديده است.

هدف اصلي كميته

ـ بررسي و تعيين مراتب علمي كاركنان براي تصدي مشاغل حساس و مهم مديريتي و سرپرستي

 

ساير اهداف كميته:

ـ شناسايي مديران و سرپرستان لايق و توانمند

ـ شناسايي كاركنان واجد شرايط براي تصدي پستهاي حساس ومهم

ـ شناخت ضعف‌هاي‌آموزشي و علمي متصديان مشاغل حساس سازمان

ـ نهادينه كردن شايسته سالاري

ـ علمي كردن اقدامات زندانباني

ـ توجه و برنامه‌ريزي مديران و سرپرستان به مطالعه و بهره‌مندي از علوم روز براي اداره زندانها و حوزه تحت سرپرستي

ـ شناسايي نيازهاي آموزشي كاركنان و رده هاي مديريتي

ـ توجه مديران و سرپرستان به آموزش كاركنان تحت سرپرستي

ـ ايجاد انگيزه براي ادامه تحصيل

 

مشاغل مورد ارزيابي

منظور مشاغلي هستند كه جهت احراز پست، نياز به ارزيابي و تاييد علمي دارند كه عبارتند از : معاونين ادارات كل، روساء، معاونين و سرپرستان زندانها، روساء، سرپرستان و معاونين كانونهاي  اصلاح و تربيت، روساء اندرزگاهها، روساء اردوگاهها و روساء تمام ادارات و گروههاي ستادي و استاني

 

نحوه دعوت

دبيرخانه كميته پس از معرفي كاركناني كه براي پستهاي مديريتي و سرپرستي پيشنهاد مي‌شوند طبق برنامه‌ريزي منسجم و تعيين دقيق موضوعات مطالعاتي مرتبط با پست پيشنهادي حداقل يك ماه قبل از تشكيل جلسه از ارزيابي شوندگان دعوت به عمل مي‌آورد.

 

اعضاء كميته (ارزيابي‌كنندگان):

اعضاء كميته جمعي از اساتيد صاحب نظر و برجسته دانشگاه و مديران ارشد سازمان مي باشند كه در زمينه رشته تخصصي و كاري خود و براساس پست ارزيابي‌شوندگان در كميته به عنوان ارزشياب و مصاحبه گر فعاليت مي‌كنند.

 

روشها و فنون ارزشيابي:

كميته ارزيابي براي رسيدن به اهداف مورد نظر خود از دو شيوه ارزشيابي در برنامه خود استفاده مي‌كند:

الف) آزمون كتبي

ب) مصاحبه تخصصي

 

ـ آزمون كتبي:

ـ آزمون كتبي: اين آزمون در قالب سئوالات انشايي بر اساس شرح وظايف ارزيابي‌شوندگان و موضوعات اعلام شده در دعوتنامه توسط اعضاء كميته طراحي مي‌شود.

ـ آزمون scl-90: اين آزمون يك آزمون روانشناختي مي باشد كه در قالب پرسشنامه به سنجش و ارزيابي علايم مرضي چون افسردگي، وسواس، پرخاشگري، اضطراب و … مي پردازد.

 

ـ آزمون سبك مديريتي: اين آزمون در بردارنده چند سئوال تستي مي باشد و به منظور تعيين سبك مديريتي و رهبري ( سبك رهبري خودكامه و مشاركتي) ارزيابي‌شونده مي‌باشد.

 

ـ مصاحبه تخصصي:

پس از برگزاري آزمون كتبي، ارزيابي شوندگان در جلسه رسمي كميته حضور مي‌يابند و پس از بيان اهداف كميته و سوابق خدمتي و تحصيلي ارزيابي‌شوندگان، اعضاء كميته به ترتيب بر اساس تخصص خود و شرح وظايف ارزيابي شوندگان به مصاحبه علمي مي پردازند.

 

 

نحوه اعلام نتايج ارزشيابي:

براي اعلام نظريه نهايي در خصوص صلاحيت افراد واجد شرايط مديريتي و سرپرستي ابتدا اعضاء كميته پس از به عمل آوردن مصاحبه و بررسي آزمون، نظريات خود را بر مبناي نظريات مصوب كميته در فرم‌هاي مخصوص مرقوم مي نمايند و در نهايت به دو نحو اعلام مي‌شود:

الف) در خصوص افرادي كه واگذاري پست ايشان منوط به اعلام نظريه كميته شده است، نظريه طي نامه اي به اداره كل محل خدمت و واحدهاي ذيربط در سازمان ارسال مي شود.

ب) در خصوص افراد شاغل كه پست مديريتي و سرپرستي را بدون نظريه كميته اخذ كرده‌اند، نظريه در فرم هاي مخصوص ثبت و نتايج حاصله در فواصل زماني يكساله به صورت محرمانه به رياست محترم سازمان اعلام مي‌گردد.

 

انواع نظريات كميته ارزيابي:

۱ـ نظريه مثبت: صلاحيت كامل علمي براي تصدي پست

۲ـ نظريه منفي: عدم صلاحيت علمي براي تصدي پست ( چنانچه تاكيد بر استفاده فرد در پست مديريتي باشد مي بايست مجدداً با آمادگي بيشتر در كميته حضور يابد.)

۳ـ نظريه انتصاب موقت: معرفي و دعوت مجدد به كميته ارزيابي پس از موعد مقرر

۴ـ نظريه مشروط:

۱ـ۴ـ نظريه مشروط نوع اول: واگذاري پست سازماني منوط به گذراندن دوره‌هاي آموزشي تخصصي و يا ارائه مقاله‌ايي[۱] مربوط به وظايف شغلي مي‌باشد.

۲ـ۴ـ نظريه مشروط نوع دوم: گذراندن دوره‌هاي آموزشي تخصصي مربوط به شغل و اقدام در خصوص ارتقاء سطح تحصيلي حداكثر تا دو سال ديگر (اين نظريه غالباً در خصوص افرداي كه پست سازماني را تصدي نموده‌اند مي‌باشد.)

۳ـ۴ـ نظريه مشروط نوع سوم: استمرار خدمت در پست فعلي صرفاً به عنوان سرپرست، لكن واگذاري پست منوط به طي دوره‌هاي آموزشي تخصصي مربوط به شغل و اقدام در خصوص ارتقاء سطح تحصيلي و شركت مجدد در كميته مي‌باشد.

۴ـ۴ـ نظريه مشروط نوع چهارم: استمرار خدمت در پست فعلي تا پيدا شدن فرد واجد شرايط

 

ـ مقاله‌هاي ارائه شده توسط مشروطين نوع اول به همراه فرم هاي مخصوص ارزيابي جهت اظهار نظر به اداره پژوهش ارسال مي شود و توسط كارشناسان آن قسمت بر اساس آيتم‌هاي مورد نظر در فرم بررسي مي‌شود.

 

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله مدیریت و سرپرستی در سازمان زندان ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا