دانلود تحقیق مقاله مديريت

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

30 آگوست 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

95 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعات همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و …می باشد و در ۹۵ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مديريت

 • چکیده
 • مقدمه
 •  مدير
 • علم مديريت
 • هنر مديريت
 • مدير لايق
 •  مدير مؤثر
 • اثربخشي
 •  کارآيي
 • سطح مديريت
 • سطح مديريت عالي
 • سطح مديريت مياني
 • مديران عملياتي يا سرپرست ها
 • مهارت( کلي) ادراکي
 • مهارت فني
 • مهارت انساني
 •  پديده اجتماعي
 • تقسيم کار
 • ترجيح اهداف سازماني و بر اهداف فردي
 • احساس وحدت و يگانگي
 •  نظريه بوروکراسي
 • ويژگي هاي برورکراسي
 • معايب و ايرادات سازمان برورکراسي
 • مکتب مديريت کمي
 • مديريت سيستمي
 • محيط دروني و بيروني سيستم
 •  فصل ۲
 • تلفيق زندگي کاري و زندگي شخصي
 • مدل همپوشي
 •  انتظارات و توقعات اساسي افراد
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات مقاله مديريت

فرآيند بکار گيري مؤثر و کارآمد منابع انساني و مادي از طريق برنامه ريزي، سازماندهي بسيج منابع و امکانات، هدايت، وکنترل که در چهارچوب يک نظام ازرشي پذيرفته شد براي رسيدن به اهداف تهيه شده است.

فردي است که مسئوليت عملکرد دو يا چند نفر از افراد سازمان را بعهده دارد.

همزمان با دانشمنداني که رهيافت روابط انساني را مطالعه مي کردند گروه ديگر ا زدانشمندان امکان استفاده از روش هاي رياضي و فنون کمي را براي بهبود تصميم گيري و مديريت مورد بررسي قرار دادند. نام اين مکتب با عناوين ديگري مثل: علم مديريت، تحقيق در عمليات شناخته مي شود.برخي از کاربردهاي اين رهيافت به شرح زير است:

۱) مدل هاي پيش بيني رياضي تصميم روند گذشته به آينده( تعميم: عموميت دادن)

۲) برنامه ريزي خطي: تخصيص منابع محدود به مصارف گوناگون

۳) نظريه صف: به حداقل رساندن زمان و هزينه در ايستگاههاي کاري و خدماتي

۴) شبيه سازي، براي تسهيل مدل سازي و آزمون راه حل هاي مختلف

۵) مدل هاي شبکه اي: تجزيه طرح هاي بزرگ بر اجزاء کوچکتر براي سهولت برنامه ريزي و کنترل بهتر.

تلفيق زندگي شخصي و زندگي شغلي بسيار مهم مي باشد و را بطه اين دو به خصوص از نظر روندهاي جمعيت شناسي هر روز مهمتر مي گردد اين رابطه بطور پيوسته در حال تغيير مي باشد و عواملي نظير افزايش جضور بانوان در مشاغل، افزايش تعداد دانش آموزان مسن تر شدن جمعيت و افزايش زوجين شاغل و …. فشار لازم را براي ايجاد تعادل ميان اين دو را افزايش
مي دهند. زمانيکه اين دو با هم سازگار باشند فرد شاداب تر و راحت تر خواهد بود البته رضايت شغلي به عوامل ديگري مثل سلامت جسماني، رواني نيز بستگي دارد.

دانشمندان براي تشريح رابطه ميان اين دو فرضيه هاي زير را مطرح کردند:

اثر جبران: طبق اين فرضيه اين دو با هم رابطه عکس دارند.

۶- منسوب اجتماعي: شرکتها علاوه بر ارائه خدمات و رسيدن به اهداف موردنظر يکسري فعاليت هاي عام المنفعه نيز انجام مي شود مثل تشکيل سيستم هاي فوتبال، تشکيل احزاب سياسي که به اين موارد مسئوليت اجتماعي سازمان گفته مي شود .

ويژگي و کيفيت اهداف بلندمدت:

۱- قابل قبول باشد

۲- انعطاف پذير باشد

۳- قابل اندازه گيري باشد.

۴- انگيزشي باشد.

۵- مناسب با رسالت سازمان باشد.

۶- دستي يا  صنعتي باشد.

۷- قابل فهم باشد.

دراين نوع سازمان و واحدها برا ساس محصولات و خدمات تقسيم مي شوند. در اين روش وظايف و اختيارات هر مدير مشخص بوده و هر واحد استقلال نسبي دارد. اين تنوع محصول وجود دارد. و ارزيابي عملکرد نيز به راحتي صورت مي پذيرد. معايب اينکه به تعداد زيادي موردنياز داريم واز طرفي هماهنگي ميان آنها مشکل است.

۳- محاسن اين روش:

۱- افزايش تعداد

۲- سرگرم شدن مديران به مسائل منطقه اي بطوريکه ازهدف اصلي سازمان منصرف مي شود.

۳- کنترل براي ميزان عالي مشکل مي شود.

انتخاب روش سازماندهي مي بايد  مبتني بر شرايط خاص محيطي فني و راه براي سازمان باشد. بطوريکه بتوان با استفاده از مناسبترين الگو به بهترين نحو براي دستيابي به اهداف سازمان تلاش کنيم.

بهره مندي از نگرش پويا درسازماندهي منجر به ايجاد ساختارهاي کار و فعاليت(       ). براي سازمانه کرده و روشهاي سازماندهي تکامل مهم بخشيده است.

– سازماندهي برمبناي پروژه: نامبرده در سازماندهي برمبناي محصول بجاي محصول پروژه ها و برنامه ها را قرار دهيم سازماني برمبناي پروژه شکل مي گيرد. در اين روش سازمان به واحدهاي مستقلي تقسيم مي شود که به تنهاي امکانات لازم را در اختيار دارند و به کمک خارجي( خارج از سازمان) نياز ندارنداز محاسن اين روش اينکه سلسله مراتب کمتر کنترل راحت تر بازدهي بيشتر و اينکه ضعف عملکرد يک واحد عملکرد مجموعه را متأثر نمي کند.

۲- سازماندهي ماتريسي: اگر سازماندهي برمبناي وظيفه را با سازماندهي برمبناي پروژه ترکيب نمائيم شيوه جديدي از سازماندهي بدست مي آيد. که آن را سا زمانهاي ماتريس يا خزانه اي مي نامد رد اين روش افراد متخصص در واحدها يا خزانه هاي تخصصي تحت مديريت يک فرد قرار دارند و به هنگام اجراي پروژه تحت سرپرستي مدير پروژه قرار دارند. اين روش براي سازماندهي مفيد است داراي برنامه هاي کوتاه مدت است و موقت است براي موفقيت دراين روش بايد برنامه ريزي دقيق صورت گيرد.

حسن اين روش:

۱- براي پاسخگويي به نيازهاي مختلف مشتريان در شرايط مختلف مناسب است.

۲- برقراري ارتباط گروهي بين واحدهاي تخصصي

۳- جلوگيري از حبس افراد در واحدهاي تخصصي و استفاده حداکثر از منافع سازماني

۱-  هر نفر تحت سرپرستي ۲-  مدير قرار مي گيرند احساس بي ثباتي به افراد مي دهد.

۲- اختلاف نظر ميان مديران پروژه ها و مديران واحدهاي تخصصي

۳- تصميم گيري دشوار زمان بر و همآهنگ کردن گروهها هم مشکل است.

۴- سازمانها با گروههاي متداخل در اين روش سازمان را به صورت
شبکه اي از گروههاي متداخل در نظر مي گيرند بطوريکه افراد داراي ۲ نقش متفاوت مي باشد. در يک گروه نقش رئيس دارند و در يک گروه ديگري نقش مرئوسي و يا زيردست را دارند اين روش فرصتي است براي ايفاي نقش ترکيبي مدير بطوريکه بتوانيم تلاشهاي فردي را به تلاش هاي گروهي تبديل نمائيم.

۴- سيستم هاي تعاملي اثربخشي: در اين روش مشارکت در تصميم گيري و توسعه مجاري ارتباطي در سراسر تسري مي يابد و امکان مبادله اطلاعات در سازمانها فراهم مي شود.

۱- تقويت انگيزش ايجاد ارتباطات گروهي

۲- با مشارکت افراد پائين تردر تصميم گيري اين افراد در اجراي برنامه ها تعهد و جديت تصميم گيري بيشتري خواهند داشت.

اهميت ارتباطات: جود ارتباطات صحيح و مؤثر يکي از مهمترين عوامل موقعيت مديران است به تجربه ثابت گرديده که بدون وجود ارتباطات مؤثر انجام ساير وظايف مديران براي آنان امکان پذير نيست، بنابراين لازم است، اطلاعات موردنياز مديران از طريق فرآيند ارتباطات مديران قرار بگبرد  تا با آگاهي به ايفاي نقش خود بپردازند هيچ سطح خاصي از سازمان مسئول ايجاد ارتباطات نيست بلکه تمام سطوح مديريت مسئول ايجاد ارتباطات هستند.

شبکه ارتباطي: مهارت افراد در برقرارري ارتباط با ديگران

عناصر و اجزاء فرآيند ارتباطات:

فرستنده:

فرستنده آغاز گر فرآيند ارتباطات بوده و مفهوم ذهني خود را بصورت پيام به گيرنده منتقل ميدهد نکته مهم آن است که گيرنده و فرستنده درک واحدي از اين پيام داشته باشند.

پيام:

منظور از پيام شکل عيني مفهوم ذهني است که به صورت کلامي و غيرکلامي ارائه مي شود.

اين دست از تئور يها بجاي توجه به خصوصيات افراد به دنبال بررسي رفتار رهبر بودند و روشهاي برخورد رهبران با زيردتاتن را مورد بررسي قرار مي دهند اين تئوري ها هم از آنجا که به رفتار يکسان را در تمامي شرايط درنظر مي گرفتند مورد ترديد و انتقاد قرار گرفتند.

۱-۲- شبکه مديريت: اين نظريه را بليک و هوتن مطرح کردند ۲ عال را در بررسي رفتار رهبر مدنظر گرفتند:

۱-توجه رهبر به کارکنان

۲– توجه رهبر به کار و توليد

از برخورد اين ۲ محور ۸۱ سبک رهبري بوجود مي آيد ۵ تا از مهمترين ها را مورد بررسي قرار مي دهيم:

ميزان توجه رهبر به کارکنان و همچنين کار در حداقل

حداکثر توجه به کارکنان و حداقل توجه به مديران

حداکثر توجه به کار و حداقل توجه به مديران

توجه به کار و توجه به کارکنان در حداکثر ا ست.

همانطور که قبلاً گفته شد يکي از عوامل مؤثر در رهبري شرايط محيطي مي باشد. به اين ترتيب که شرايط و وضعيت هاي مختلف محيطي شيوه هاي رهبري متفاوتي را اقتضا مي کند بنابراين تلاش اين تئوري اقتضايي بر بررسي رفتار رهبر در شرايط مختلف است.

تئوري رهبري : را آقاي فيدطر ايشان براي بررسي سبک رهبري رابطه همان سبک رهبري رابطه درمطلوبيت محيطي را بررسي نموده است.

ازنظر ايشان مطلوبيت محيطي به ۳ متغير قابل بيان است.

اگر قدرت و توان رهبر بالا باشد شرايط مساعد است و اگر پائين باشد شرايط نامساعد است.

۳- تئوري قدرت و توان با توجه به اينکه اين سه متغير يا هر کدام داراي سه حالت قوي، متوسط، ضعيف مي باشد آقاي فيدطر چنين نتيجه گيري کرده است که براي حالاتي که هر سه متغير قوي هستند يا هر سه متغير ضعيف هستند سبک رهبري وظيفه مدار مناسب بوده است و براي حالات مياني سبک رهبري ميانه رو مي باشد.

افرادي بنام هرسي و بلنچار مطرح کردند.

در اين تئوري ميزان آمادگي يا بلوغ کارکنان بعنوان متغير اساسي در تعيين سبک رهبري مورد توجه قرار گرفته منظور از آمادگي يکي بلوغ کاري است و ديگري بلوغ رواني که کار را توان و روان تمايل گويند.

براي افرادي است که توان دارند اما علاقمند به انجام کار نيستند. در اين سبک از ارتباطات دو نفره دوطرفه و همکاري مبتني بر اعتماد متقابل استفاده مي شود.

زماني که افراد هم توان دارند و هم تمايل دارند اين سبک به انجام کار افرادي واگذار مي شود که نياز ناچيزي به هدايت و حمايت دارند.

براي اين نظريه دو عامل در ايجاد انگيزش تأثير دارند که عوامل مادي و بهداشتي هستند که در صورت نبود آنها فرد احساس عدم رضايت مي کند و اين عوامل تحت عنوان عوامل نگهدارنده و بهداشتي شناخته مي شوند و افراد بدنبال برآورده کردن آنها هستند و پس از دستيابي به آنها نسبت به آنها بي تفاوت مي شوند اما دسته دوم عواملي انگيزشي هستند که در صورت ارضاء افراد برانگيخته مي شوند مثل کسب موفقيتف، قدرداني بوسيله مديران و مسئوليتهاي بيشتري به افراد واگذار کردند.

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله مديريت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا