دانلود تحقیق مقاله مديريت و رهبري در رسانه

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

30 آگوست 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

15 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۱۵ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مديريت و رهبري در رسانه

 • چکیده
 • مقدمه
 • مديريت و رهبري
 • مهارتهاي مديريت و رهبري
 • مهارت انساني
 • مهارت ادراكي
 • كاركنان اجرايي: تاكيد بر مهارتهاي فني
 • مديران عملياتي: تاكيد بر مهارت فني و انساني
 • مديران مياني: تاكيد بر مهارتهاي روابط انساني
 • مديريت عالي : تاكيد بر مهارتهاي ادراكي
 • مهارتهاي مديريت و رهبري
 • سبكهاي رهبري ومديريت
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات مقاله مديريت و رهبري در رسانه

اداره  كل آموزش سازمان با همكاري موسسه AIBD1 كارگاه آموزشي مديريت و رهبري۲ را براي جمعي از مديران و تهيه كنندگان سازمان برگزار نمود. استاد دوره خانم باربارا اسكراس از شبكه دويچه وله آلمان بودند. نظر به اهميت و ضرورت مباحث مديريت و رهبري در دنياي امروز سازمانها، بر آن شديم تا مباحث كارگاه را بصورت منسجم جهت استفاده ديگر همكاران كه امكان حضور و استفاده از كارگاه را نداشتند ارائه كنيم. به همين منظور گزارش – مقاله ذيل تدوين شده است.

مقدمه:

امروز هم از نظر درك مديريت و رهبري و هم از نظر عمل كردن به آن روزگاري هيجان انگيز است. آنچنان كه در گذشته بي سابقه بوده است، اينك شاهد اين آگاهي فزاينده هستيم كه توفيق سازمانهايمان مستقيماً به استفاده موثر از منابع انساني متكي به علوم رفتاري كاربردي، بستگي دارد.(هرسي و بلنچارد : كبيري ۱۳۷۱) و صاحبنظران علم مديريت رمز موفقيت مدير را در توان هدايت نيروي انساني تحت سرپرستي وي مي‌دانند (رضائيان ۱۳۸۲)

مباحث مورد بحث در اين كارگاه عبارت بود است، تعريف و تفاوت مديريت و رهبري، مهارتهاي رهبري ومديريت، سبكهاي رهبري و ايجاد انگيزه در كاركنان براي تحقق اهداف سازماني. كه در ادامه به اين موارد پرداخته مي‌شود.

اصطلاح رهبري ابتدا بوسيله هنري فايول تحت عنوان ”جهت دهي يا دستور دهي“۳ بعنوان يكي از وظايف‌پنجگانه‌مديريت‌مطرح شد سپس واژه هدايت‌بعنوان معادل‌فارسي اين عبارت(Direction) وارد متون مديريتي شد و بالاخره با تطور معنايي، عبارت فوق، ارتباطات۴، انگيزش۵ و رهبري۶ معني شد (سيدجوادين ۱۳۷۴، رضاييان ۱۳۸۲) وامروز از واژه رهبري بجاي هدايت و جهت دهي استفاده مي‌كنند.

رهبري عبارت است از ”توانايي ترغيب ديگران به كوشش مشتاقانه جهت كسب اهداف معين“ يا فعاليتهايي كه مردم را براي تلاش مشتقاقانه در جهت كسب اهداف گروهي تحت تاثير قرار مي‌دهد. در تعريفي وسيعتر رهبري يعني ”نفوذ در ديگران جهت كسب هدف مي‌باشد.“

تفاوت آن با مديريت در اين است كه مديريت نفوذ در ديگران جهت كسب اهداف سازماني است. اما در رهبري اهداف ميتواند گوناگون با شد ولي در مديريت اهداف سازماني اولويت دارد . براي مثال اگر فردي در رده عملياتي بر تصميم مديرعالي سازمان اثر بگذارد در آن صورت آن فرد در اين مورد رهبر است و مدير عالي پيرو. رهبر ممكن است عضو سازمان نباشد و در رهبري سلسه مراتب    مطرح نيست و مضاف بر اينكه هدف رهبر ممكن است با هدف سازمان همگام، يا برخلاف آن باشد. (هرسي و بلنجارد، مورهدگريفين، استيفن رابينز، كبيري ۱۳۷۱، الواني ۱۳۷۳، رضاييان ۱۳۸۲)

هرچه فرد از سطوح پايين مديريتي به سطوح بالا ارتقاء مي‌يابد. به مهارت فني كمتري نياز دارد. همچنين در سطوح پايين مديريت كه سرپرستان قرار دارند. مهارت فني زيادي نياز است. زيرا از آنها انتظار مي‌رود تكنسين ها و كاركنان تحت سرپرستي خود را آموزش دهند.

با وجود اينكه مقدار مهارتهاي فني و ادراكي در سطوح مختلف مديريت تفاوت مي‌كند ولي مهارتهاي انساني شاخص مشتركي است كه از اهميت ويژه‌اي در تمام سطوح مديريت برخوردار است . بعبارت ديگر مهمترين توانايي يك مدير، توانايي او در رفتار با مردم است.(شكل شماره ۱)

مديران عملياتي يك مرحله فراتر از انجام وظايف اجرايي هستند. مستقيماً درگير طرح ريزي ، واگذار كار به ديگران، فراهم نمودن محيط كاري مناسب‌(سازماندهي) و انتقال انتظارات به ديگران هستند. مديران عملياتي بايد از نظر فني، تخصص لازم را داشته باشند ولي اين ميزان كمتر از خود كاركنان است. در عوض نياز بيشتري به مهارتهاي نساني دارند. زيرا مديران عملياتي به برقراري ارتباط مناسب و ايجاد انگيزه در ديگران براي انجام كار توجه دارند.

مديران مياني مدير مديران عملياتي هستند. آنها مسئول كار مديراني هستند كه بر كاركنان نظارت مي‌كنند. مديريت مياني دومرحله فراتر از آنهايي است كه در واقع كارهاي اجرايي را انجام ميدهند. مديران مياني نياز كمتري به مهارتهاي فني دارند. زيرا نظارت بر مسائل فني وظيفه مديران عملياتي است. نياز آنها به مهارتهاي روابط انساني تقريباً برابر با نيازمديران عملياتي است . هرچند مديران مياني به طور فزاينده اي براي ايده دادن و پيش بيني آينده سازمان استفاده ميشوند.

مديران عالي مستقيماً مسئول درك، هدايت و موفقيت سازماني هستند. اين بدان معناست كه سطح بسيار بالايي از مهارتهاي ادراكي براي مديران عالي، نياز است. مديران عالي اكثر اوقات خود را به بررسي‌هاي ادراكي صرف مي‌كنند. از اين رو زمان كمي براي تعامل با ديگران دارند. به همين دليل نياز به مهارتهاي روابط انساني نيز به همان اندازه كاهش مي‌يابد. در عين حال مديران سطح بالا بسيار دورتر از وظايف روازنه هستند لذا مهارت فني كمتري نياز دارند.

در نگاهي ديگر مهارتهاي مديريتي به چهار قسمت تقسيم شده است شامل: مهارتهاي فني(دانش، تجربه عملي و فعاليت فيزيكي)، مهارتهاي انساني(انگيزش، ارتباطات و همكاري) مهارتهاي ادراكي (طرح‌ريزي، تجزيه و تحليل و تفكر) و مهارتهاي فرايندي (فرايندها، ابزار و تكنيك‌ها و سازماندهي كار) اين مهارتها در شكل شماره ۲ نشان داده شده مي‌شود.

با توجه به تفاوت معنايي و جوهري كه در بين رهبري و مديريت وجود دارد اعمال مهارتهاي فوق براساس سبك رهبري و سبك مديريت متفاوت خواهد بود. مديري كه از ويژگي رهبري برخوردار است چهار مهارت را طي فرايند نفوذ اجتماعي اعمال ميكند ولي مديري كه صرفاً مدير است و ويژگي رهبري را ندارد صرفاً با تكيه بر قدرت مقام به اعمال مديريت اقدام مي‌كند. با توجه به اين تفاوت، رهبري صرف و مديريت صرف، نسبت به زماني كه مدير هم مدير بوده و هم ويژگي رهبري را دارد اثربخشي كمتري خواهد داشت. با ادغام مهارتهاي رهبري و مهارتهاي مديريتي چهار ويژگي بدست مي‌آيد كه در نمودار شماره ۲ نشان داده مي‌شود. با توجه به نمودار زير اثربخشي زماني حاصل مي‌شود كه مدير در عين حال كه قدرت پست و مقام و قدرت قانوني را دارد ويژگي رهبر را نيز داشته باشد واز طريق فرايند نفود اجتماعي به هدايت كاركنان براي تحقق اهداف سازماني بپردازد. (Corner& Hermann & Flin and Geeters.2002,Edwards 2002 )

روشي كه رهبر از نفوذ خود براي كسب اهداف استفاده ميكند، سبك رهبري ناميده مي‌شود واطريق اعمال نفود به كاركنان داشتن ”قدرت“ است اعم از قدرت پست و مقام ، قدرت تشويق و تنبيه، قدرت تخصص وقدرت مرجعيت.

مدير يا رهبر از منابع قدرت براي اعمال نفوذ و هدايت كاركنان به سمت اهداف سازماني استفاده ميكند نحوه و طريق اعمال قدرت سبكهاي رهبري و مديريت را نمايان مي‌كند.

مطالعات زيادي در خصوص سبكهاي رهبري و مديريت انجام شده است. مورهد و گريفين در كتاب ”رفتار سازماني” شيوهاي رهبري و مديريت را با دو مولفه تقسيم بندي كرده است، نظريه‌هاي رهبري و مديريت كه به مطالعه صفات و خصوصيات رهبري ميپردازند و نظريه هايي كه رفتار رهبري را مورد مطالعه قرار مي‌دهند. براساس اين دو مولفه و براساس نگرش نظريه پردازان (يعني نگرش جهانشمول و اقتضايي) به تئوريهاي رهبري نظم داده است.

نظريه پردازاني كه خصوصيات رهبري را بررسي كرده‌اند بر اين باورند كه رهبران داراي ويژگيهايي چون هوش، استعداد،بيان شيوا، رشد اجتماعي، وسعت نظر، انگيزه هاي دروني، توانايي برقراري ارتباط              و غيره مي باشند و نظريه پردازاني كه رفتار رهبري را مطالعه كرده اند عموماً شيوه رفتاري رهبران را مورد توجه قرارا مي‌دهند. استاد دوره مباحث خود را با توجه به رفتار رهبري ارائه نمود و به تشريح الگوي شبكه مديريت و بليك و موتون و تئوري چرخه زندگي بلنچارد پرداخت.

۱- بليك وموتون با ارائه شبكه مديريت، ۸۱ نوع سبك رهبري را ارائه نمودند كه عمده ترين آنها در نمودار  شماره ۳ مي‌آيد:

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله مديريت و رهبري در رسانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا