دانلود تحقیق مقاله مأموريت ، فلسفه ، اهداف و طرح هاي مديريت

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

28 آگوست 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

78 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۷۸ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مأموريت ، فلسفه ، اهداف و طرح هاي مديريت

 • چکیده
 • مقدمه
 • فراگيري اهداف و فعاليتها
 • مأموريت يا هدف، ديدگاه و ارزشها
 • هدف يا مأموريت پرستاري
 • فسلفه (نظريه)
 • محتوا (مضمون)
 • اهداف
 • استانداردهايي براي ارزشيابي بيانيه هاي فلسفي
 • تعريف اهداف
 • طرح مؤثر
 • استراتژي
 • نمايش
 • تحقيق
 • خلاصه
 • فلسفه نمونه بخش خدمات پرستاري
 • اهداف و مقاصد
 • بودجه ها  Budsets
 • فوائد بودجه بندي
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات مقاله مأموريت ، فلسفه ، اهداف و طرح هاي مديريت

تعريف كردن بيانيه هدف و مأمريت مربوط به خدمات پرستاري

استفاده از يك دسته از استانداردها براي ارزيابي كردن اظهار هدف يا مأموريت براي علل پرستاري

نوشتن بيانيه هدف يا مأمريت براي عمل پرستاري، شناختن ديدگاه و ارزشها براي بيان كردن به مشتري ها

تعريف كردم فلسفه براي عمل پرستاري

شرح اهداف مربوط به خدمات پرستاري

تعريف طرحها مؤثر (طرح مديريت) مربوط به عمل پرستاري

توصيف استراتژي مربوط به برنامه ريزي شده و خدمات پرستاري

مفهومها: مأموريت، هدف، ديدگاه، ارزشها، فلسفه، اهداف، طرحهاي قابل اجرا، خط مشي (استراتژي)

رفتار مدير:مديرهاي ارشد صريحاً بيانيه مأمريت (هدف)، ديدگاه، ارزشها، فلسفه، اهداف و طرحهاي مؤثر را توسعه مي دهند و به مردم شعبه هاي منابع به كار گماشته شده براي پخش اطلاعات اين بيانيه ها را مي دهد.

رفتار سرپرست:نمايندگي همه بخشهاي سازمان را در توسعه دادن و اجرا كردن

بيانيه ها مأمريت (هدف)، ديدگاه، ارزشها فلسفه، اهداف و طرحهاي مؤثر را در بر مي گيرد. يك سيستم براي ارزيابي، بازخورد و مطابق روز پيش بردن اين بيانيه ها را شامل مي شود.

مقدمه:

بيانيه هاي مأموريت يا هدف، ديدگاه و ارزشها، فلسفه يا عقيده ها و اهداف و طرحهاي مؤثر در فصل قبل عنوان شده اين فصل در مورد روشهاي پايه مديريت به تفضيل بحث مي كند. دانسته هاي آنها در بخشي از اصول نظري مديريت پرستاري استفاده مي شود. روشها بخشي از برنامه ريزي عملكرد مديريت پرستاري هستند و مهارت در استفاده موفقيت آميز از آنها بخشي از استراتژي برنامه ريزي مديريت پرستاري است. بيانيه هاي مكتوب هدفها، ديدگاه، ارزشها، فلسفه و طرحهاي مؤثر، طرح اوليه براي مديريت مؤثر هر مؤسسه اي شامل سازمان مراقبت از سلامتي است. اين مؤلفه هاي برنامه ريزي در هر سطحي ار مديريت وجود دارند. بيانيه ها در سطح خدمات بالاي مديريت سازمانها يكي شده است. بيانيه ها در طبقه بندي سطح خدمت مدير و پرسنل عمده تقسيمات به عنوان مثال پرستاري، جراحي، سرمايه گذار است. اين بيانيه ها در نتيجه استنتاج مي شود و از آن مؤسسه ها حمايت مي كند. سرويسها اداره ها و واحدها هر كدام بيانيه هايي از اهداف، ديدگاه ها و ارزشها، فلسفه، اهداف و طرح هاي مؤثر نوشته شده دارند كه در حال توسعه هستند و مدارك در تقسيمات و سطحهاي يكي شده حفظ مي شوند.(در ۱-۶ نمايش داده شده)

مأموريت يك سازمان هدفي را كه هر سازماني به خاطر آن وجود دارد را شرح مي دهد. بيانيه هاي مأموريت اطلاعات را فراهم مي كند و طرحي را به صورت آشكار و صريح براي پيش بردن سازمان، به سمت جلو الهام مي كند. بيانيه هاي مأموريت، ديدگاه را فراهم مي كند هدف هر سازماني فراهم كردن افراد با روشهايي براي منجر شدن به زندگي پر بار و معني داراست.

بنابراين هدف هر سازمان و هر واحدي بايد تعريف بشود يك شيوه كار دسته جمعي بايد غالب شود، اجزاء تشكيل دهنده بايد به طور شايسته اي تعليم ببينند و همه افراد بايد با احترام رفتار كنند.

هدف سازماني حركت مي دهد، راهنمايي مي كند و انتقال مي دهد سازمان را براي درك كردن اهداف بسياري از نويسندگان اشاره مي كنند كه بيانيه مأموريت يا هدف بايد از بيانيه ديدگاهي كه چيزهايي را كه گروه به خاطر آن ايستاده است را شرح مي‌دهد، خلق بشود. بيانيه ديدگاهي با نيازهاي مشتري در ذهن خلق مي شود. براي تعيين كردن اين نيازها شخص بايد بپرسد و گوش كند به مشتري. مشتري هاي خارجي كه فرآورده ها يا خدمات را دريافت مي كند ممكن است يا مأموريتي را به سازمان بدهند. مدير پرستاري بيماران و خانواده هايشان، اعتبار گذاران، اعطا كنندگان جواز و سهام داران مشتري هاي خارجي مربوط به آينده هستند. مشتري هاي داخلي شامل كارمندان اداري و غير اداري هستند. بيانيه مأموريت يا هدف، فرهنگ سازمان را متحد مي كند شامل مديريت، قانون و نظامنامه قوي، دستيابي اهداف تصور اندكي كه مردم نسبت به كار مهم تر هستند.

ديدگاه:كارمنداني كه در توسعه دادن بيانيه هاي ديدگاه شركت مي كند توانايي هاي خودشان را باور دارند و نسبت به كارمنداني كه در اين امر شركت نمي كنند بيشتر به سازمان ارجاع داده مي شوند. بيانيه ديدگاه سهم جمعيتي بزرگ كه كاركنان ممكن است ديدگاه را زندگي كند. آن بر امر گام برداشتن با تكنولوژي و سبكها به روز در آورده شده است. يك بيانيه ديدگاهي گاهي اوقات توجه بيشتري به استراتژي نسبت به بيانيه مأموريت مي كند. فعاليتهاي ذهني يك مشخص خلاق نسبت به مفهوم بيانيه‌هاي خودش معناي بيشتري دارد.

بيانيه هاي ديدگاه: ارزشها، مأموريت يا هدف فقط براي خلاق پر معناست. ترجمه كردن اين بيانيه ها براي جامعه راههاي مراقبت پرستاري را براي مردم ارزش مي‌بخشد. اين فهميده مي شود كه جمعيتهاي قومي در توسعه دادن بيانيه هاي ديدگاه و ارزشها براي وجود پرستاري قابل توجه هستند. تحصيلات پرستاري معناي ارزشهايي مانند تحمل و سازش را مي آموزد.

مدير پرستاري بايد ديدگاه و جرأت حركت دادن پرستاري را به سمت جلو از طريق اطلاعات مفرط حرفه اي پيدا كنند.

ارزشها:غير رسمي بودن، خلاقيت، صداقت، كيفيت، توضاع، احتياط مثالهايي از ارزشها هستند.

ارزشها اخلاق منطقي براي كسب و كار هستند. بيانيه هاي ارزشها به كاركنان احساس سر بلندي و به مديران احساس تعهد مي بخشد. آنها به راه درست براي انجام كارها معنا مي بخشند، آنها به كاركنان اشتياق و انرژي مي بخشند. ارزشها مردم را به هم ربط مي دهند و رفتارهاي استاندارد كاركنان را جهت مي دهند.

توافق روي ارزشها مديريت را دفع مي كند و بنا كردن كيفيت را فراهم مي كند. الصاق به ارزشها سازمانها را موفق مي سازد. هر مؤسسه و سازماني براي هدفها و مأموريتهاي ويژه و تكميل كرد عملكردهاي اجتماعي مخصوص وجود دارد. اين راهها خدمات مراقبت از سلامتي را براي حفظ كردن سلامتي، درمان بيماريها و آران كردن درد و رنج را براي سازانهاي مراقبت از سلامتي فراهم مي كند. شغلهاي مهم و نمايندگان دولت بيشترين منابع اقتصادي براي پرداخت اين خدمات را فراهم مي كنند.

اگر به مراقبتهاي پرستاري به صورت قابل توجهي تعهد سودمندي ايجاد نمي كند اما اين وضعيت يك تغييري است كه باعث ادا شدن نيازهاي گروه سومي از افرادي مي شود كه اين پروسيجر برايشان صورت گرفته است.

تعريف كردن مأمورين يا هدف اجازه مي دهد پرستاري اجرا اداره شود. اين توضيح مي دهد كه پرستاري چرا بايد باشد و خواهد بود. مأموريت و هدف توضيح ي دهد كه هيئت مؤسسان جبران كننده خواهند بود. اين تعهد مدير پرستاري حرفه اي براي تعريف خاص هدف يا مأموريت است. يك هدف از نهاد پرستاري فراهم كردن مراقبت پرستاري براي مدد جو است كه مي تواند شامل ارتقاء مفهوم مراقبت از خود باشد. بنابراين بيانيه بايد شامل تعريفي از پرستاري و مراقبت از خود به عنوان تعريفي بر طبق پرستاري حرفه اي باشد.

virginia Henderson تعريفي از پرستاري دارد كه به اين صورت دنبال مي شود؟ عملكرد منحصر به فرد پرستار براي كمك كردن به افراد بيمار يا سالم است كه در اجراي اين فعاليتها براي سلامتي و بهبودي خودش (يا مرگ آرام) شركت مي كند اگر استقامت و اراده و دانش كافي داشته باشد بدون كمك مي تواند اين كارها را انجام دهد و انجام چنين كارهايي كمك مي كند كه او هرچه سريعتر استقلالش را بدست آورد.

Walsh و Yora روند پرستاري را اينگونه شرح مي دهند، يك روش اصولي و منظم تشخيص وضع شلامت مددجو، تعيين مشكلات تعريف شده به عنوان عامل دگرگون كننده تكامل نيازهاي انسان، نقشه كشيدن براي حل مشكلات آنها، شروع كردن و انجام دادن طرح ها و ارزيابي اينكه طرح ها چه مقدار در پيشرفت حس مطلوب سلامتي و حل كردن تشخيص مشكلات مؤثر بوده است.

King پرستاري را تعريف مي كند به عنوان: م روندي از عمل، عكس العمل، فعل و انفعال و تبادل كه بوسيله آن پرستار به افراد كمك مي كند. پرستار اين فعاليتها را داخل پايه اساسي در كنار آمدن با وضعيت سلامتي شان در بعضي نقاط مخصوص از دوره زندگيشان كمك مي كند. پرستار اين فعاليتها را داخل نهادهاي اجتماعي انجام مي دهد و آنها با افراد و گروهها عمل متقابل دارند.

مأموريت ثانوي پرستاري فراهم كردن سلامت عمومي است. اين هدف بايد در بيانيه مأموريت كه توضيح مي دهد چرا نهاد پرستاري وجود دارد اشاره شود در نتيجه اين دليلي براي بكارگيري آن مي دهد بيانيه يا مأموريت نوشته شده چنانچه كه همه مردم آماده به روز نگه داشتن آنها چنانچه آنها خوب بدانند، بفهمند و حمايت شوند.

مأموريت بايد توسط كاركنان ديگر مراقبت از سلامتي، مددجويان و خانواده شان و جامعه شناحته و فهميده شود.

بيانيه اهداف بايد فعال شود و براي استنباط بيانيه ها فسلفه، اهداف و طرحهاي مديريت حركت داده شود و استحكام بخشيده شود. بيانيه اهداف بايد بوسيله اشاره به روابط بين واحد پرستاري و بيماران و پرسنل و جامعه، سلامتي و بيماري و مراقبت از خود فعال مي شود. ضميمه ۶-۲، ۶-۳، ۶-۴ به ترتيب مثالهايي از بيانيه مأموريت يك سازمان، بخش و واحد هستند.

ضميمه ۶-۵ ليستهايي از استانداردها براي ارزيابي بيانيه مأموريت يك سازمان هستند. بيانيه مأموريت در حرفه هاي موفق و سازمانهاي صنعتي براي فراهم كردن تعريف واضحي جهت وجود آن استفاده مي شود. اين بيانيه ساده سازمانها را به جلو حركت مي دهد و اجراء و توليد و خدمات را تنظيم مي كند. اين بيانيه ها شامل ائين، اصول علمي و اخلاقي و استانداردهايي كه توسط كاركنان فهميده مي شود هستند. كاركناني كه آشكارا درك مي كنند كه دنباله روي هدفهاي معنادار و ارزنده از طريق تلاشهاي افراد با تعهد بيشتر هستند و نسبت به كساني كه ان را انجام نداده اند تخصصي ترند.

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله مأموريت ، فلسفه ، اهداف و طرح هاي مديريت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا