دانلود تحقیق مقاله قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان رشته حقوق و علوم انسانی

دسته بندی : / / / /

مقاله و تحقیق درباره قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان – مقاله دادگاه اطفال و نوجوانان که مناسب رشته حقوق و رشته علوم انسانی و در 24 صفحه تنظیم و نوشته شده است که محتوی عناوین : تشکيلات و صلاحيت ، آيين دادرسي ، آراء و تصميمات و… می باشد.


تاریخ انتشار

28 اکتبر 2018

تعداد صفحات

24 صفحه

فرمت

word (ورد) – قابل ویرایش

دانلود مقاله و تحقیق درباره قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان – مقاله دادگاه اطفال و نوجوانان که مناسب رشته حقوق و رشته علوم انسانی و در ۲۴ صفحه تنظیم و نوشته شده است که محتوی عناوین : تشکيلات و صلاحيت ، آيين دادرسي ، آراء و تصميمات و… می باشد.

برخی از عناوین مقاله و تحقیق قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

  • تشکيلات و صلاحيت
  • آيين دادرسي
  • آراء و تصميمات
  • تخفيف و تعليق اجراي مجازات
  • کانون اصلاح و تربيت
  • ساير مقررات

مختصر توضیحاتی درمورد عناوین مقاله قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کليه اقدامات اعم از تعقيب، تحقيق و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۵ سال تمام خورشيدي

به شرط آنکه مجازات قانوني جرم ارتکابي فقط حبس کمتر از ۳ سال و يا جرم منافي عفت باشد

توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد

  فصل نخست :  تشکیلات صلاحيت

ماده ۱ – دادگاه اطفال و نوجوانان از يک قاضي و دو مشاور تشکيل مي شود.

ماده ۲ – قاضي دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رئيس قوه قضائيه از بين قضاتي که

شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و وجهات ديگر (از قبيل تأهل و ترجيحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره

آموزشي و …) محرز بداند با داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت قضايي انتخاب مي کند.

مشاوران از بين شخصيت هاي علمي،‌ فرهنگي، دانشگاهي، اداري اعم از شاغل يا بازنشسته يا

معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهي و تجربه کافي داشته باشند. انتخاب مي شوند.

تبصره ۱ – براي انتخاب مشاوران دادگاههاي اطفال و نوجوانان، رئيس حوزه قضايي هر محل عده اي را

که واجد شرايط بداند و براي هر شعبه حداقل ۱۰ نفر مرد و زن را به رئيس دادگستري استان پيشنهادمي کند.

رئيس دادگستري استان از بين آنان حداقل ۴ نفر را براي مدت ۲ سال به اين سمت تعيين مي نمايد.

انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأي مشاوران مشورتي است.

تبصره ۲ – حق الزحمه مشاوران براي هر جلسه حضور به ميزاني که در آيين نامه اي که توسط

وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد تعيين و توسط رئيس کل دادگستري استان پرداخت مي شود.

ماده ۳ – هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه بازبماند

حسب مورد با موافقت رييس قوه قضاييه، رئيس دادگستري يا دادستان مي توانند شخصاً به جاي او انجام

وظيفه کنند يا يکي از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسيدگي نمايند.

ماده ۴ – در معيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه اي از دادسراي عمومي و انقلاب

به سرپرستي يکي از معاونان دادستان و درصورت لزوم يک يا چند داديار و بازپرس داير مي گردد.

ماده ۵ – در هر حوزه قضايي شهرستان يک يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشکيل مي شود.

تا زماني که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشکيل نشده است به کليه جرايم اطفال در شعبه دادگاه عمومي

جزايي يا دادگاهي که وظايف آن را انجام مي دهد مطابق اين قانون رسيدگي مي شود.

ماده ۶ – رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص عضو و يا قصاص نفس يا اعدام يا صلب و يا حبس ابد باشد در دادگاه کيفري استان به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱ – در هر استان شعبه يا شعبي جهت رسيدگي به جرايم موضوع اين ماده از بين قضاتي که صلاحيت

رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رييس قوه قضاييه تعيين مي گردد.

تبصره ۲ – دادگاه کيفري استان براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در مرکز يا شهرستان هاي تابع آن استان

که جرم در آن محل ارتکاب يافته و يا متهم دستگير و يا اقامت دارد حسب مورد تشکيل

مي شود.

تبصره ۳ – حضور مشاوران براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه کيفري استان الزامي است.

ماده ۷ – رئيس دادگستري يا رئيس کل دادگاههاي شهرستان حسب مورد رياست دادگاههاي اطفال و نوجوانان را نيز بر عهده دارد.

ماده ۸ – مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر آراء و تصميمات دادگاههاي اطفال و نوجوانان

شعبه اي از دادگاه تجديدنظر استان است که با ابلاغ رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد.

ماده ۹- به کليه جرايم اطفال و نوجواناني که سن آنان بيش از ۹ سال و کمتر از

۱۸ سال تمام خورشيدي است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود.

ماده ۱۰ – اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسؤوليت کيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتي است.

تبصره ۱ – منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.

تبصره ۲ – ملاک صلاحيت دادگاه و تعيين نوع و ميزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.

ماده ۱۱ – هر گاه يک يا چند طفل يا نوجوانان با مشارکت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب

جرم شوند فقط به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود.

ماده ۱۲ – درصورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد.

تبصره – درصورت اختلاف در صلاحيت دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان، نظر دادگاه متبع است.

فصل دوم : آيين دادرسي

ماده ۱۳ – کليه اقدامات اعم از تعقيب، تحقيق و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان کمتر از

۱۵ سال تمام خورشيدي، به شرط آنکه مجازات قانوني جرم ارتکابي فقط حبس کمتر از ۳ سال و يا جرم منافي

عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد و دادگاه مذکور کليه وظايفي را که

بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستري است انجام مي دهد.

در غير از موارد مذکور تعقيب و تحقيقات مقدماتي توسط دادسرا بر طبق اين قانون انجام مي شود.

تبصره – در جرايم مشهود،‌ هرگاه مرتکب طفل يا نوجوانان باشد ضابطان دادگستري مکلف اند

پس از دستگيري، متهم را بي درنگ، حسب مورد، به دادسرا يا به دادگاه اطفال و نوجوانان معرفي نمايند.

انقضاء وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست.

ماده ۱۴ – در جرايمي که مجازات قانوني آن کمتر از ۳ سال حبس يا مجازات تعزيري ديگري غير از

حبس خواه به تنهايي يا توأم با مجازاتهاي ديگر باشد، دادسرا يا دادگاه مي تواند با ملاحظه شخصيت، منش،

وضع اجتماعي و تحصيلي متهم و اوضاع و احوال وقوع جرم، تعقيب کيفري را به شرطي که

متهم شاکي يا مدعي خصوصي نداشته باشد، حسب مورد موقوف يا از يک تا سه سال معلق نمايد.

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان رشته حقوق و علوم انسانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا