دانلود تحقیق مقاله عوامل افزاينده ي استقلال حسابرس مستقل

دسته بندی : / / / / /


تاریخ انتشار

19 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

22 صفحه

این تحقیقمقالهدارای موضوعاتی همچونمقدمهتحلیلنتیجهگیری و …. می باشد ودر ۲۲ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله عوامل افزاينده ي استقلال حسابرس مستقل

 • چکيده
 • مقدمه
 • پيشينه ي تحقيق
 • فرضيه هاي تحقيق
 • جامعه آماري، نمونه و حجم نمونه
 • روايي پرسش نامه
 • پايايي پرسش نامه
 • نحوه ي آزمون فرضيه ها
 • نتايج آزمون فرضيه ها
 • نتايج آزمون فرضيه ها بر اساس نظرات گروه هاي چهارگانه ي نمونه ي آماري
 • بررسي اهميت عوامل افزاينده ي استقلال
 • نتايج بررسي متغيرهاي تعديل کننده
 • پيشنهادها
 • منابع

برخی از توضیحات تحقیق مقاله عوامل افزاينده ي استقلال حسابرس مستقل

چکيده

در ايـن تحقـيق عوامـل افزايـنده ي اسـتقلال حسابرس مستقل از ديدگاه حسابرسان عضو جامعه ي حسـابداران رسـمي ايـران مـورد بررسـي قـرار گرفـته است. روش تحقيق از نوع پيمايشي بوده و با اسـتفاده از پرسـش نامـه داده هـاي لازم گـردآوري شـده و از طـريق فرض هاي آماري و روش هاي ناپارامتري مورد آزمون قرار گرفتند.

نـتايج تحقـيق نشان مي دهد از نظر حسابرسان مستقل، کميته ي حسابرسي صاحب کار، اندازه و سـابقه ي مؤسسـه حسابرسـي و انـدازه ي شـرکت صـاحب کار به عنوان عوامل افزاينده ي استقلال و رقابت در حرفه ي حسابرسي به عنوان عامل کاهنده ي استقلال حسابرسي هستند.

واژه هـاي کلـيدي: استقلال حسابرس، کميته ي حسابرسي صاحب کار، اندازه ي شرکت صاحب کار، رقابت در حسابرسي، اندازه ي مؤسسه ي حسابرسي

مقدمه

اسـتقلال جوهـره و روح حسابرسـي اسـت و حسابرسـي بـدون اسـتقلال فاقد ارزش و معني اسـت. اسـتقلال در فرهـنگ وبسـتر (١٩٨٦) رهايـي از تأثـير، کنـترل يـا اراده ي ديگـري يا ديگران تعريف شده است.

دي آنجلـو (١٩٨١) مـي گويـد حسابرسي مستقل است که بتواند گزارش هاي حسابرسي خود را متناسب با عقيده و نظر واقعي اش منتشر کند.

نپ (١٩٨٥) استقلال را توانايي مقاوت در برابر فشار صاحب کار مي داند. کـري (١٩٧٦) معتقد است استقلال در ساده ترين معنا اين است که حسابرس حقيقت را همـان گونـه که ديده است بگويد و اجازه ندهد هيچ محرکي اعم از مادي يا احساسي او را از اين مسير خارج سازد

ماگـي وتسـنگ (١٩٩٠) معـتقدند اگر استقلال وجود نداشته باشد قضاوت حسابرس با اعتقاداتش در مورد سياست گزارش گري صاحب کار سازگار نخواهد بود.

لــي وگــو (١٩٩٨) اســتقلال را عــدم وجــود تبانــي بيــن حســابرس و مديريــت شــرکت صاحب کار مي دانند. از نظر فدراسيون بين المللي حسابداران (٢٠٠١) استقلال داراي دو بعد اسـت. اسـتقلال ظاهـري (حسـابرس مسـتقل به نظر برسد) واستقلال باطني (حسابرس به طور واقعي مستقل باشد)

تعـريف انجمن حسابداران رسمي آمريکـا (١٩٨٥)، انجمن حسابرســان خبره انگلسـتان و ولز (١٩٩٥)، انجمن حسابرسـان خبره کانادا (٢٠٠٠)، انجمن حسابرســان مستقل اسـتراليا (٢٠٠١) و انجمـن حســابداران مديريــت انگلســتان (٢٠٠١) از اسـتقلال نــيز مشــابه تعــريف فدارسـيون بيـن المللـي حسـابداران اسـت امـا کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار نـيويورک اسـتقلال را حالتـي ذهني از بي طرفي و عدم تعصب در دو جنبه ي استقلال ظاهري و باطني مي داند.

بلـورد و نـيدلس (١٩٨٥) بـه مقايسـه ي اسـتقلال در يـازده کشور فرانسه، هلند، سويس، انگلسـتان، آلمـان، اردن، کويـت، کانـادا، مکزيک، آمريکا و ژاپن پرداختند و به اين نتيجه رسـيدند کـه بـه اسـتثناي کشـور سـوئيس بقـيه ي کشـورها هـم بـه استقلال ظاهري و هم به استقلال باطني حسابرس توجه جدي دارند

هـال و رنـر (١٩٩١) معـتقدند اگـر چـه جنـبه ي باطنـي اسـتقلال قـابل مشاهده نيست اما هنگامـي کـه قصوروسهل انگاري حسابرس نمايان مي شود، مدارکي از نبود استقلال باطني به دست مي آيد

واتز و زيمرمن (١٩٨٦) معتقدند نظرات و قضاوت حسابرس زماني براي سرمايه گذاران ارزشمند خواهد بود که حسابرس مستقل باشد

آرتورلويـــت (١٩٧٨) رئـــيس ســـابق کميســـيون بـــورس و اوراق بهـــادار نـــيويورک مـي گويـد در شش دهه ي اخير، اعتبار قضاوت و استقلال حسابرسان کشورمان باعث شده است تا قوي ترين و بزرگ ترين بازارهاي سرمايه جهان را توسعه و حفظ کنيم

شـووتز (١٩٩٤) حسـابدار ارشد کميسيون بورس و اوراق بهادار نيويورک معتقد است، کميسيون به دفعات تأکيد کرده است استقلال حسابرسان در هر دو جنبه ي ظاهري و باطني بـراي قابليـت اتکـاي گزارش گري و در نتيجه براي فرآيند شکل گيري سرمايه حياتي است

بارتلــت (١٩٩١)، ادواردز (١٩٧٨)، ســائول (١٩٩٦)، کينــي (١٩٩٩) و والکــر (١٩٩٩) استقلال حسابرس را از جنبه ي ظاهري و دانشمندان ديگري نظير اليوت و ژاکوبسن (١٩٩٨)، ريـتر و ويلـيامز (١٩٩٢) و بارتلـت (١٩٩٣) مفهـوم اسـتقلال را از جنـبه ي باطنـي آن مـورد بررسـي قرار داده اند و يک تغيير فلسفي از زمينه هاي اخلاقي و ذهني استقلال به سمت يک مفهوم اقتصادي در تحقيقات آن ها مشاهده مي شود

به بيان ديگر، ديدگاه هاي جديد، ديگر استقلال را حالتي ذهني و هم معني با بي طرفي و درسـتکاري نمـي دانـند بلکـه آن را بـه معني از بين بردن منافع مادي و شرايطي مي دانند که حسـابرس تحـت تأثـير ايـن عوامـل مـادي نـتواند نظـر واقعـي خـود را بـيان کـند. يعني در ديدگـاه هـاي اخـير حرکتي از «شخصيت ذهني و قضاوتي» حسابرس به «شخصيت تجاري» حسابرس شروع شده است.

ابـوت (١٩٨٨) مـي گويـد حـرفه هـا بـه دلـيل تغيـير در عناصـر تشـکيل دهـنده ي واقعي وظيفه شان، آسيب پذير و مورد انتقاد هستند

ريـتر و ويلـيامز معـتقدند بـه دليل اين که عنصر تشکيل دهنده ي حرفه ي حسابرسي يعني اسـتقلال، نـيز از شخصـيت قضـاوتي بـه شخصـيت اقتصـادي در حـال تغيـير است، حرفه ي حسابرسـي نـياز دارد که به احتمال تحت تأثير قرار گرفتن توجه کند و حساسيت نشان دهد

کار مايکل (١٩٩٩) نيز مي گويد جدا سازي استقلال از مفاهيم اخلاقي نظير بي طرفي و درستکاري نتايج بسيار مفيدي براي حرفه ي حسابرسي خواهد داشت

پيشينه ي تحقيق

گـول (١٩٨٩) طـي تحقيقـي در کشـور مالـزي تأثـير چـند عـامل از جملـه رقابت، کميـته ي حسابرسـي صاحب کار و اندازه ي مؤسسه ي حسابرسي را بر استقلال حسابرس مورد بررسي قـرار داد و بـه ايـن نتـيجه رسـيد که رقابت ميان مؤسسات حسابرسي تأثير مثبتي بر استقلال حســابرس داشــته امــا انــدازه ي مؤسســه ي حسابرســي داراي تأثــير منفــي بــوده و کميــته ي حسابرسي نيز از ديدگاه آزمودني ها مهم نبود

آگاسـر و دوپنـيک (١٩٩١) تأثـيرخدمات غيرحسابرسي، حق الزحمه ي معوق، اندازه ي شـرکت مـورد حسابرسـي و شـاغل بـودن همسر حسابرس در شرکت مورد حسابرسي را بر اسـتقلال حسـابرس در سـه کشور آمريکا، آلمان و فيليپين مورد بررسي قرار دادند و به اين نتـيجه رسـيدند کـه به جز حق الزحمه ي معوق ساير عوامل تأثير تعيين کننده يي بر استقلال حسابرس ندارند

ليندسـي (١٩٩٠) در تحقيقـي کـه در کشـور کانـادا انجـام داد بـه اين نتيجه رسيد که از ديدگـاه مديـران مؤسسـات اعتـباري و بـانک هـا رقابـت در حـرفه ي حسابرسـي و اندازه ي مؤسسه ي حسابرسي تأثير مثبت بر استقلال حسابرس دارند

بارتلـت (١٩٩٣) در تحقيقـي کـه در کشـور آمـريکا انجام داد به اين نتيجه رسيد که از ديدگـاه حسابرسـان مســتقل و مديـران مؤسســات اعتـباري و بـانک هــا، انـدازه ي شــرکت صـاحب کـار تأثـير کاهـنده بـر اسـتقلال حسابرس دارد با اين تفاوت که حسابرسان مستقل نسبت به مديران بانک ها و مؤسسات اعتباري نگراني کم تري داشتند.

تــئوه و لــيم (١٩٩٤) طــي تحقيقــي درکشــور مالــزي تأثيرچــندعامل ازجملــه کميــته ي حسابرسـي صـاحب کـار بر استقلال حسابرس را مورد بررسي قرار دادند. نتايج تحقيق نشان داد کـه از ديدگـاه حسابرسـان مسـتقل و حسـابداران شـاغل در شرکت هاي توليدي وجود کميته ي حسابرسي صاحب کار بر استقلال حسابرس تأثير افزاينده دارد

بيتي و همکارانش (١٩٩٩) طي تحقيقي در کشور انگلستان ٢٥ عامل افزاينده ي استقلال حسـابرس از جملـه رقابـت در حـرفه ي حسابرسـي، اندازه ي شرکت صاحب کار و کميته ي حسابرسـي صاحب کار را مورد بررسي قرار دادند. نتايج تحقيق نشان داد از ديدگاه مديران مالـي شـرکت ها، شرکاي مؤسسات حسابرسي و تحليل گران مالي ٢٥ عامل ياد شده به ويژه رقابـت، انـدازه ي شـرکت صـاحب کـار و کميـته ي حسابرسـي مهـم تريـن عـامل افزاينده ي استقلال حسابرس در ميان ٢٥ عامل افزاينده ي استقلال حسابرس هستند

پارک (١٩٩٠) اثر رقابت بر استقلال و کيفيت کار حسابرسي را در کره ي جنوبي مورد بررسـي قرار داد و به اين نتيجه رسيد مديراني که گزارش هاي مشروط دريافت کرده بودند بيش از مديراني که گزارش هاي مقبول دريافت کرده بودند، حسابرسانشان را تغيير داده اند.

عـلاوه بـر ايـن، اين مديران احتمال دريافت گزارش هاي مقبول بيش تري در حسابرسي هاي بعـدي داشـتند. پـارک نتـيجه گـيري مـي کـند کـه رقابـت، فرصـت جديـدي بـه مديريـت صـاحب کـار مـي دهد تا حسابرس مورد نظر خود را انتخاب کند. وي در ادامه مي گويد: از نظـر دولـت ها و مجامع حرفه يي هدف اصلي رقابت افزايش کيفيت حسابرسي است اّما اين هـدف زمانـي تحقـق مـي يـابد کـه مديريـت صـاحب کـار از شـهرت کافي برخوردار باشد وحسابرسـان لايـق و حـرفه يـي را انـتخاب کـند. بـه نظر مي رسد دو عامل ساختار مؤسسه ي حسابرسـي (بـه کارگـيري کنترل کيفيت و…) و مديريت صاحب کار (انتخاب حسابرس با اسـتقلال و کيفيـت برتر) مي توانند از رقابت براي افزايش استقلال حسابرس بهره جويند. بر عکـس، دو عـامل يادشده مي توانند از اين رقابت سوء استفاده کرده و استقلال را کم رنگ کنند

فدراسـيون بيـن الملـي حسـابداران (٢٠٠١) در پاراگـراف ٣٩، ٨ آييـن رفـتار حـرفه يـي مـي گويـد: اگر کميته ي حسابرسي مستقل از مديريت باشد و بتواند مديريت را در ارتباط با مستقل بودن حسابرس متقاعد کند مي تواند نقش نظارتي مهمي داشته باشد

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله عوامل افزاينده ي استقلال حسابرس مستقل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا