دانلود تحقیق مقاله ضوابط صدور پروانه تفكيك اراضي

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

05 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

18 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتیهمچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و .. می باشد و در ۱۸ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله ضوابط صدور پروانه تفكيك اراضي

  • مقدمه
  • بررسي حقوق مكتسبه
  • املاك فاقد كاربري در طرح تفصيلي
  • نحوه صدور پروانه تعويض سقف
  • صدور مجدد شناسنامه ساختمان
  • چگونگي صدور پروانه اماكن نظامي
  • مواد ۱۴۷ و ۱۴۸
  • ماده ۱۴۸
  • نتیجه گیری
  • منبع

برخی از توضیحات  تحقیق مقاله ضوابط صدور پروانه تفكيك اراضي

–  ضوابط صدور پروانه تفكيك اراضي

۱-۳  تفكيك املاك ساخته شده خدماتي كمتر از ۱۰۰۰ مترمربع  مساحت با ضابطه تراكم كم مسكوني مجاز
مي باشد .

۲-۳-  تفكيك اراضي مشاعي بزرگ مطابق تفكيك اراضي فاقد سند عمل مي گردد ( بخشنامه )

۳-۳- مراحل تغيير كاربري اراضي در كميسيون ماده پنج به شرح زير مي باشد :

۱-۳-۳- پيشنهاد تغيير كاربري اراضي و مدارك از طريق شهرداريهاي مناطق و يا ساير سازمانهاي شهرداري به دبيرخانه كميسيون ماده پنج ارجاع مي گردد پس از بررسي در كميته فني قابل طرح در كميسيون ماده پنج شورايعالي شهرسازي و معماري خواهد بود . چنانچه اجراي مصوبات كميسيون بلحاظ داشتن معارض و اعتراض مالكين يا مشكلاتي برخورد نمايد ممكنست بعضاً  باعث لغو طرح و اتلاف وقت اداري و سرگرداني ارباب رجوع شود ، لذا با توجه به اتمام مهلت قانوني قانون نحوه تملك اراضي واقع در طرحهاي شهري ، در مورد پيشنهادات تغيير كاربري بشرح زير عمل مي گردد .

۲-۳-۳- بررسي طرح تفصيلي –  ابتدا با بررسي همه جانبه طرح تفصيلي منطقه ، كاربريهاي خدماتي پيش بيني شده مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورتي كه كاربريهاي مصوب پاسخگوي نياز باشد ، به نحو مقتضي نسبت به تملك وتصرف املاك واجراي طرح مربوطه اقدام گردد .

۳-۳-۲- چنانچه عليرغم طرحهاي پيش بيني شده و مصوب ، نياز منطقه مرتفع نگردد و پيشنهادي نسبت به ملك خاصي مطرح باشد ، رعايت نكات ذيل الزامي است .

الف – تناسب مساحت و موقعيت و دسترسي هاي ملك و بافت موجود منطقه با كاربري پيشنهادي

ب –  پيش بيني نحوه تملك ملك و يا حداقل جلب رضايت مالك (  با ارائه مدارك معتبر قانوني ) و يا متصور بودن امكان آن

پ –  بررسي حقوق مكتسبه – بديهي است چنانچه مالك زميني شناخته نشود و دسترسي به مدارك و پرونده شهرسازي مقدور نگردد ، پيش بيني بودجه لازم جهت اجراي طرح ضروري بوده و اين موارد       ( بندهاي الف ، ب و پ ) بايد با دلايل توجيهي به دبيرخانه كميسيون گزارش شود.

۴-۳-۳- موارد ضروري و خاصي كه اهميت فوق العاده اي دارد و عدم تغيير كاربري مشكلاتي را براي شهر و شهرداري ايجاد خواهد نمود ، بصورت مورد خاص به شهرداري گزارش گردد تا دستور لازم صادر شود .

۵-۳-۳- ۵- اعلام هرگونه طرح به متقاضي صرفاً پس از تصويب قانوني طرج عملي بوده و هيچ فردي نبايد بدون دليل و مدرك ملكي را در داخل راههاي شهري قلمداد و به مالكين اعلام وجود طرح نمايد ،  همچنين قبل از ارائه طرح يا پيشنهاد تغيير كاربري ، بايد پيش بيني هاي لازم معمول گردد تا اربابان رجوع بخاطر طرحهاي غيرمصوب سرگردان نشوند .

۶-۳-۳- تفكيك اراضي كه پس از تصويب طرحهاي تفصيلي و بر مبناي مصوبات طرح جامع انجام مي گردد بمنزله تكميل طرحهاي تفصيلي بوده و بايد در نقشه هاي تفصيلي مربوطه منعكس و ملاك عمل قرار گيرد .

۷-۳-۳- املاك فاقد كاربري در طرح تفصيلي :

در موارديكه قطعات پيش بيني شده در طرحهاي تفصيلي مصوب نوع استفاده از اراضي تعيين نشده باشد كاربري زمين مزبور مسكوني و با رعايت تراكم مجاور آن ضمن استعلام از معاونت شهرسازي و معماري عمل گردد .

۸-۳-۳- نحوه صدور پروانه مسكوني در بافت روستاهای خارج از محدوده خدماتی :

براي محاسبه زيربنا وميزان احداث بنا حتي الامكان سعي شود عرف متداول بافت روستا رعايت شود و برای بررسي ويا اتخاذ تصميم در اين خصوص موضوع از طريق هيات سه نفره كارشناس فني هر منطقه بررسي ومساحت وحدود زير بنا براي هر پلاك معين گردد .

در این حوزه ها تا زمانیکه مقررات ویژه ای جهت ساختمانهای روستائی تدوین نشده است . احداث و نوسازی ساختمانهای روستائی بر مبنای عرف هر یک از روستاها مجاز است ولی بایستی مقررات زیر رعایت شود :

الف : حداقل مساحت فضای باز بایستی ۴۰% سطح کل زمین باشد .

ب : حداكثر ارتفاع ساختمان دو طبقه يا هفت متر مي باشد . ( طرح تفصيلي خازني ص ۱۱۸ و ۱۱۹ )

تبصره : چنانچه روستاها در داخل محدوده خدماتي باشد صدور پروانه ساختمان منوط به تهيه و تصويب طرح اجرايي خواهد بود .

۹-۳-۳ ـ نحوه صدور پروانه تجديد بنا براي برخي كارگاهها

در مورد تجديد بنا از كارگاهها ي موزائيك سازي و انبار آهن و موارد مشابه كه دارای دفتر فروش مي باشد و قبل از سال ۵۲ احداث و استفاده مي گرديده و در موقع تجديد بنا با ضابطه طرح تفصيلي مغايرت بوجود مي آيد فقط جهت ‌دفتر فروش موجود حداكثر از ۳۰ مترمربع تجاوز ننمايد صدور پروانه تجارتي مغازه بلامانع است ضمنأ بقيه زير بنا تا حد تراكم ملك با كاربري طرح تفصيلي احداث گردد .

۱۰-۳-۳ – نحوه صدور پروانه تعويض سقف :

واحد هاي تجارتي و مغازه هاي قديمي احداثي قبل از ۵۲ كه مبادرت به تعويض سقف نموده يا مينمايند و در برخي موارد بسبب كوتاه بودن سقف مغازه موجود مقداري به ارتفاع آن افزوده            مي شود لذا در صورتي كه ارتفاع افزايش يافته از ۵۰ سانتي متر تجاوز نكند مشروط بر اينكه حداكثر ارتفاع جديد از۵/۳ متر تجاوز نكند جزء تجديدسقف محسوب شده و مشمول جريمه بدون پروانه نخواهد بود بديهي است اگر  ارتفاع افزايش يافته بيش از مقدار فوق بوده يا اينكه ارتفاع مغازه بيش از۵/۳ متر باشد جزء تجديد بنا محسوب نخواهد شد ( اگر ارتفاع قديمي بيش از ۵/۳ متر باشد و افزايش ارتفاع نداشته باشد تجديد سقف بحساب خواهدآمد )

ـ ساختمان هاي احداثي تجارتي غير مجاز كه داراي پايانكار باشند و جرائم مربوطه را پرداخت نموده يا پرداخت نمايند و در مسير تعريض نيز قرار نداشته باشند تعريض سقف آنها ( بدون افزايش             ارتفاع ) بلامانع بوده و بعنوان تجديد بنا تلقي نمي گردد .

تبصره : در ارتباط با ساختمانهای مسکونی در صورتیکه ساختمان احداثی دارای مجوز گواهی پایانکار باشد مشروط به عدم تغیير و یا تقویت استخوان بندی ساختمان صدور پروانه برای تعويض آخرین سقف از ساختمان اقدام می گردد

۱۱-۳-۳- صدور مجدد شناسنامه ساختمان :

۱-كليه شهرداريهاي تابعه استان موظفندمهري را با مضمون ذيل تهيه نموده وذيل پشت اولين صفحه داخل دفترچه شناسنامه ساختمان رابه آن ممهورنمايند:

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله ضوابط صدور پروانه تفكيك اراضي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا