دانلود تحقیق مقاله سیستم مدیریت یکپارچه LMS

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

28 آگوست 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

45 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۴۵ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق سیستم مدیریت یکپارچه LMS

 • چکیده
 • مقدمه
 • دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS Scope )
 • کلیات
 • کاربرد
 • استثنائات
 • سازمان HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • الزامات مستندسازی
 • نظامنامه IMS
 • کنترل مستندات
 • کنترل سوابق  Ims
 • مسئولیت مدیریت (Management Commitment)
 • تعهد مدیریت
 • تمرکز به روی مشتری / مشتری محوری
 • خط مشی IMS
 • طرح ریزی
 • اهداف IMS  (اهداف کلان و خرد)
 • طرح ریزی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )
 • مسئولیت، اختیار و ارتباطات
 • مسئولیت و اختیار
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات مقاله سیستم مدیریت یکپارچه LMS

سازمان HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس سیستم مدیریت یکپارچه خود را مبتنی بر الگوهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 : 2000 )، سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 : 2004 ) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( OHSAS 18001 : 1999 ) مستقر نموده است :

این سیستم مدیریت یکپارچه در راستای تحقق موارد ذیل استقرار یافته است :

الف) حصول اطمینان از انطباق با خط مشی و اهداف خرد و کلان IMS

ب)حصول اطمینان انطباق با قوانین دولتی و سایر الزامات HSE

ج)اثبات توانایی سازمان در فراهم آوردن خدماتی که به شکل ثابت الزامات مشتری، قانونی و سایر الزامات را برآورده نماید.

د)حصول اطمینان از خشنودی مشتریان از طریق بکارگیری مؤثر سیستم IMS

سیستم استقرار یافته برای کلیه فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط سازمان HSE شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد کاربرد دارد.

الف) فرایندهای مورد نیاز برای سیستم یکپارچه و کاربرد آنها در درون سازمان را شناسایی کرده است و به غیر از استثناهایی که در بخش ۱ ( رجوع شود به بند ۲-۱) مطرح گردیده است در صورت وجود فرآیندهایی با منشاء خارجی که اثر روی انطباق محصول با الزامات دارد نیز شناسایی خواهد شد. صرف نظر از شناسایی فرآیندها، سازمان کنترل های مورد نیاز روی فرآیند را جهت اطمینان از انطباق محصول، شناسایی کرده است. لیستی از فرایندهای سازمانی در انتهای این فصل آورده شده است.

ب)توالی وتعامل این فرآیندها در مدرکی بنام Process Map نشان داده شده است و این مدرک در بخش آخر این نظامنامه پیوست شده است.

ج)معیار و روش های کنترل موردنیاز جهت اطمینان از اثر بخش بودن کنترل و عملیات این فرایندها را تعیین کرده است. این مورد در حین طرح ریزی فرایندها انجام شده است. (رجوع شود به بند ۱-۷)

د)از در دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نیاز جهت پشتیبانی عملیات و پایش این فرایندها اطمینان پیدا کرده است (رجوع شود به بند ۶ و ۱-۷) این موارد در زمان طرح ریزی  فرایندها تعیین و صحه گذاری شده اند.

هـ)در خصوص پایش، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل فرایندهای شناسایی شده فوق، تصمیمات لازم را اخذ نموده است. (رجوع شود به بند ۸ )

ز)اقدامات لازم را جهت دستیابی به نتایج و تصمیمات طرح ریزی شده و بهبود مستمر این فرایندها را اجرا نموده است. این فرایندها توسط سازمان در انطباق با الزامات استانداردهای OHSAS 18001 : 1999, ISO 1400 : 2004, ISO 9001 : 2000 طراحی و تدوین   شده اند.

مستندات تهیه شده در داخل سازمان ( رجوع شود به ساختار و مستندسازی ۱-۲-۴ ) تحت کنترل قرار گرفته اند و یک روش اجرایی مدون در این خصوص تدوین شده است که    کنترل های مورد نیاز جهت مستندات سیستم یکپارچه را به شکل موثر تعریف می کند.

کنترل های تعریف شده در روش اجرایی مشتمل بر موارد ذیل است :

الف) تائید کفایت مستندات قبل از صدور توسط افراد مجاز برای تائید مستندات

ب) در صورت لزوم بازنگری و به روز کردن، بهبود روش ها و تأئید مجدد مستندات پس از اصلاح به وسیله افراد مجاز

ج) اطمینان از اینکه ویرایشهای مرتبط مستندات در محلهای استفاده در دسترس هستند .

۵- اطمینان از اینکه مستندات در حین توزیع واستفاده خوانا بوده و توسط کد مدارک وضعیت ویرایش و عنوان قابل شناسایی است.

و) اطمینان از اینکه مستنداتی که منشا خارجی دارند مثل نقشه های مشتری استانداردهای ملی یا بین المللی و مستندات ارائه شده توسط صنایع ملی پتروشیمی و وزارت نفت شناسایی شده اند و به صورت دوره ای به روز شده و همچنین در توزیع آنها تحت کنترل است.

ز) پیشگیری از استفاده غیر عمدی مستندات منسوخ شده به وسیله کنار گذاشتن آنها و جانشین کردن آنها با ویرایش جدید و در صورتی که نگهداری آنها به دلیل وجود الزامات قانونی لازم است سیستم شناسایی مناسبی برای آنها به کار گرفته شده است.

سازمانHSE  در حین تدوین فرآیندها سوابق مورد نیاز را که به عنوان گواهی به اثبات انطباق الزاماتIMS  ، قوانین دولتی و سایر الزامات می باشد و همچنین دال بر اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه است، شناسایی مستقر و نگهداری کرده است. این سوابق قسمتی از سیستم مدیریت یکپارچه است و به عنوان شواهد عینی به کار گرفته می شوند سوابق به گونه ای نگهداری شوند که قابل شناسایی و قابل بازیابی باشند.

یک روش اجرایی مدون توسط نماینده مدیریت تدوین شده است که در آن کنترل های مورد نیاز برای شناسایی، بایگانی و نگهداری، بازیابی، زمان نگهداری و روش امحاء سوابق به شکل شفاف تخریب شده است.

الف)متناسب با مقاصد، مقیاس و پیامدهای مدیریت زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی     فعالیت ها و خدمات می باشد.

ب)شامل تعهد به برآورده کردن الزامات قانونی و سایر الزامات، پیشگیری از آلودگی و بهبود مداوم اثر بخش سیستم مدیریت یکپارچه است.

ج)چهارچوبی را برای تعیین و بازنگری اهداف کلان و خرد فراهم می آورد.

د) به کلیه کارکنان سازمان ابلاغ شده است و در تمام سطوح سازمان HSE درک شده است.

هـ)از نظر تداوم مناسب بودن بصورت سالانه در جلسات بازنگری مدیریت خط مشی سازمان مورد بازنگری و در خدمت لزوم تجدیدنظر قرار می گیرد. در تمامی محلهای استراتژیک به نمایش گذاشته شده است و همچنین به تمامی کارکنان ابلاغ شده است.    برنامه های آموزشی منظم برای ابلاغ و آموزش خط مشی کیفیت به تمامی کارکنان سازمان برگزار می گردد.

خط مشی شرکت دراختیار پیمانکاران و در معرض دید باردید کنندگان نیز قرار گرفته است تا بدین ترتیب فعالیت های پیمانکاران نیز در راستای خط مشی سازمان HSE  منطقه پارس جنوبی باشد.

سازمان منابعی از قبیل پرسنل با صلاحیت، شرایط محیط کار مناسب و زیر ساختهای کافی که جهت اجرا و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه، بهبود مداوم اثر بخشی آن و تحقق اهداف کلان و خرد مورد نیاز است را تعیین و فراهم نموده است. تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز برای کار و تصدیق شناسایی و فراهم شده اند.هرگاه که نیاز باشد این منابع جهت افزایش رضایت مشتری بازنگری و تأمین می گردد.

سازمان سطح صلاحیت مورد نیاز برای پرسنلی را که فعالیتهایی را در نواحی مختلف انجام می دهند شناسایی نموده است. فرم صلاحیت ها برای تمامی بخشها بر اساس الزامات مرتبط با تحصیلات، آموزش، مهارت و تجربه برای شغلهای خاص تعریف شده است. پرسنلی که کارشان اثر روی کیفیت محصول و جنبه های بارز زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی دارد بر اساس صلاحیتهای تعریف شده به کار گرفته شده اند. فرم صلاحیت ها همچنین برای شناسایی نیازهای آموزشی پرسنل به منظور دارای صلاحیت کردن آنها جهت انجام فعالیتهایشان مورد استفاده قرار می گیرد.

واحد بهداشت سازمان، محیط کار مورد نیاز جهت دستیابی انطباق با الزامات محصول را تعیین و مدیریت می کنند این همچنین شامل الزامات بهداشتی و ایمنی برای پرسنل نیز می شود. شرایط محیط کار بر اساس تعاریف و استانداردها درداخل سازمان در نواحی مختلف نگهداری می شود و هرگاه که نیاز باشد بازنگری و ارتقاء داده می شود. مواردی از قبیل میزان صدا، نور، شرایط ارگونومی توسط واحد بهداشت تعریف شده و در دوره های شش ماهه مورد ارزیابی قرار می گیرد. علاوه بر موارد فوق دستورالعمل شخصی برای نظافت محیط کار تدوین شده و بکار گرفته می شود :

در صورت کاربرد سازمان از یک روش چند تخصصی/ فراقسمتی جهت طرح ریزی پدید آوری محصول استفاده می نماید. در چنین طرح ریزی پدید آوری محصول اطمینان حاصل می شود که الزامات دیگر فرآیندهای سیستم مدیریت یکپارچه (رجوع شود به بند ۱-۴) با الزامات پیش بینی شده سازگاری دارد.

مطالعه امکان سنجی با کمک تیمی متشکل از نماینده مدیریت و رؤسای ایمنی، بهداشت و محیط زیست و بر همین اساس مدارک مورد نیاز همچون دستورالعملهای بازرسی، دستورالعملهای کاری، تهیه/ اصلاح می گردد و سوابق مورد نیاز ایجاد می گردد. الزامات مقرراتی محصول/ خدمت نیز در طول تهیه مستندات در نظر گرفته می شود. منابع، زیر ساختها، شرایط محیطی کار و صلاحیت مورد نیاز برای افراد شناسایی شده است در صورت کاربرد موارد ذیل در زمان توسعه، به روز کردن/ و بهسازی فرآیندهای موجود در نظر گرفته می شود :

الف)اهداف IMS و الزامات مربوط به محصول یا خدمت شناسایی شده

ب)نیاز به ایجاد فرآیندها، مستندات و فراهم کردن منابع مشخص جهت برآورده کردن الزامات محصول

ج)فعالیتهای تصدیق، صحه گذاری، پایش، بازرسی و آزمون ( در صورت کاربرد) برای محصول در  مراحل مرتبط مشخص شده و معیار پذیرش محصول نیز تعیین می گردد.

د)سوابق مورد نیاز جهت فراهم آوردن شواهد عینی دال بر اینکه فرآیندهای تحقق محصول و محصول حاصل از آن الزامات را برآورده می نماید.

خروجی این طرح ریزی به شکل چک لیست ها، دستورالعمل ها و غیره می باشد و در مراحل مرتبط فرآیند برای اجرا فراهم می شود.

و….

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله سیستم مدیریت یکپارچه LMS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا