دانلود تحقیق مقاله سود و زیان شرکت ها

دسته بندی : / / / /

مقاله حسابداری سود و زیان شرکت هامعمولا سود سهام هنگامي توسط واحد سرمايه گذار به عنوان در آمد شناسائي و در حسابها ثبت مي‌شود كه توسط  واحد سرمايه پذير اعلام و پرداخت مي‌گردد . در صورتي كه ميزان سود سهام پرداختي توسط سهام سرمايه پذير بيش از منابعي باشد كه واحد مزبور براي اعلام سود سهام در اختيار دارد ، مبلغ اضافي بايد به عنوان سود سهام مازاد بر سود قابل تقسيم محسوب شود.


تاریخ انتشار

21 اکتبر 2018

تعداد صفحات

59 صفحه

فرمت

word ورد – قابل ویرایش

مقاله حسابداری سود و زیان شرکت ها به بیان سود و زیان سرمایه گذارهای سهام و محاسبه آن بهمراه مثال ها آورده شده است.

برخی عناوین تحقیق مقاله سود و زیان شرکت ها

 

 • سرمايه گذاري در اوراق بهادار قابل تبديل به سهام
 • تشريح روش ارزش ويژه
 • مواردي در رابطه با سرمايه گذاري در سهام
 • ثبت صدور سهمي
 • سود غير نقدي سهام
 • سود نقدي سهام
 • حسابداري سود سهام
 • روش ارزش بازار
 • ضرورتهاي افشاء هنگام استفاده از روش ويژه
 • مقايسه روش بهاي تمام شده و روش ارزش ويژه
 • و…

مختصری از مقاله حسابداری سود و زیان شرکت ها

 

تشريح روش ارزش ويژهمقاله حسابداری سود و زیان شرکت ها

نحوه بكارگيري روش ارزش ويژه در مورد پروژه حسابداري سرمايه گذاري هاي بلند مدت از طريق مثالهاي زير تشريح مي‌شود :

مثال (۱) : شركت خراسان ۴۰ درصد سهام عادي شركت تهران را به مبلغ ۰۰۰ر۳۰۰ ريال خريداري كرده  است .

اين مبلغ معادل ارزش دفتري خالص دارائيهاي تحصيل شده شركت تهران است . سود خالص شركت تهران طي دوره حسابداري بعد مبلغ ۰۰۰ر۷۰ ريال ( شامل ۰۰۰ر۱۰ ريال سود غير مترقبه )

گزارش شده است . سود سهام پرداخت شده توسط شركت تهران بالغ بر ۰۰۰ر۳۰ ريال است ثبتهاي لازم در مورد سرمايه گذاري شركت خراسان در شركت تهران با استفاده از روش ارزش ويژه به شرح زير خواهد بود :

سرمايه گذاري در سهام عادي شركت تهران            ۰۰۰ر۳۰۰

بانك                                                           ۰۰۰ر۳۰۰

ثبت سرمايه گذاري در ۴۰ درصد سهام عادي شركت تهران

سرمايه گذاري در سهام عادي شركت تهران            ۰۰۰ر۲۸

سود سرمايه گذاري – عادي                               ۰۰۰ر۲۴

ثبت ۴۰ درصد سود خالص شركت تهران

بانك                                                           ۰۰۰ر۱۲

سرمايه گذاري در سهام عادي شركت تهران            ۰۰۰ر۱۲

ثبت سود سهام دريافتي از شركت تهران

ملاحظه مي‌شود كه نتيجه ثبتهاي فوق در مورد سود خالص و سود سهام پرداختي شركت تهران ، افزايش ارزش سرمايه گذاري به ميزان ۰۰۰ر۱۶ ريا ل است كه افزايش ناشي از ۴۰ درصد افزايش در خالص دارائيهاي شركت تهران است .

مثال (۲)  : شركت خراسان در تاريخ ۱/۱/۱  تعداد ۸۰۰ر۱ سهم از سهام عاداي شركت الف ( معادل ۲۰ درصد سهام عادي آن ) را به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۳ ريال خريداري كرد . سرمايه گذار با توجه به اين ميزان سرمايه گذاري مي‌تواند بر خط مشي هاي مالي و عملياتي واحد سرمايه پذير نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد . اطلاعات مربوط به شركت سرمايه پذير در تاريخ  به شرح زير است :…

 

مقايسه روش بهاي تمام شده و روش ارزش ويژه در مقاله سود و زیان

براي تشريح تفاوت بين روش بهاي تمام شده و روش ارزش ويژه فرض كنيد كه شركت خراسان در دوم فروردين  ، ۰۰۰ر۴ سهم عادي ( ۲۰ درصد ) شركت ب را به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ريال خريداري كرده است . ارزش دفتري خالص دارائيهاي شركت ب در تاريخ سرمايه گذاري بالغ بر ۰۰۰ر۵۵۰ر۴ ريال بوده است شركت خراسان مايل به پرداخت مبلغي بيش از روش دفتري خالص دارائيها است زيرا ، برآورد كرده است . كه قيمت بازار زمينهاي شركت ب ۰۰۰ر۱۰۰ ريال و ارزش جاري ماشين آلات وتاسيسات ( دارائيهاي استهلاك پذير ) شركت ب ۰۰۰ر۱۵۰ ريال از ارزش دفتري آنها بيشتر است.
سرقفلي شركت ب به ميزاني است كه ۲۰ درصد ارزش دفتري خالص دارائيها و مبلغ سرقفلي بالغ بر ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ريال مي‌گردد .

مازاد بهاي تمام شده سرمايه گذاري نسبت به ارزش دفتري خالص دارائيهاي تحصيل شده با استفاده از روش ارزش ويژه به شرح زير تجزيه و تحليل مي‌شود :                 ريال

بهاي تمام شده سرمايه گذاري                                      ۰۰۰ر۰۰۰ر۱

ارزش دفتري خالص دارائيهاي تحصيل شده                   ۰۰۰ر۹۱۰

مازاد بهاي تمام شده نسبت به ارزش دفتري خالص دارائيهاي تحصيل شده     ۰۰۰ر۹۰

مازاد بهاي تمام شده سرمايه گذاري از اقلام زير تشكيل شده است :

۲۰ درصد از مبلغ زمين كه كمتر ارزيابي شده است           ۰۰۰ر۳۰

سرقفلي (۰۰۰ر۳۰ – ۰۰۰ر۲۰ – ۰۰۰ر۹۰ )                                    ۰۰۰ر۴۰

مازاد بهاي تمام شده سرمايه گذاري نسبت به ارزش دفتري خالص دارائيهاي

تحصيل شده                                                                               ۰۰۰ر۹۰

ميانگين سنوات باقيمانده عمر مفيد دارائيهاي استهلاك پذير كه ارزش آنها كمتر از ميزان واقع نشان داده شده ده سال مي‌باشد و روش شركت خراسان در ارتباط با سرقفلي آن است
كه دارائي مزبور طي مدت ۴۰ سال مستهلك گردد .

شركت ب سود خالص سال     را پس از كسر ۰۰۰ر۵۰ ريال زيان غير مترقبه به مبلغ ۰۰۰ر۴۳۰

ريال گزارش كرده و سود سهام در پايان سال  به مبلغ ۰۰۰ر۲۰۰ ريال اعلام و پرداخت نموده است .

ضرورتهاي افشاء هنگام استفاده از روش ويژه

در ارزيابي اطلاعاتي كه بايد افشاء شود توجه به اهميت سرمايه گذاري از لحاظ تاثير بر وضعيت مالي و نتايج عمليات واحد سرمايه گذار و واحد سرمايه پذير ضروري است ، طبق استانداردهاي حسابداري (۱) موارد زير بايد در صورتهاي مالي واحد سرمايه گذ ار كه باي حسابداري رمايه گذاريهاي خود از روش ويژه استفاده مي‌كند افشاء شود :

۱_ نام هر يك از واحدهاي سرمايه پذير وميزان سرمايه گذاري در هر يك

۲_ روش حسابداري واحد سرمايه گذار در مورد سرمايه در سهام عادي ( روش ارزش ويژه )

۳_ هر گونه تفاوت بين ارزش دفتري سرمايه گذاري طبق دفاتر و سهم سرمايه گذار از ارزش دفتري خالص دارائيهاي واحد سرمايه پذير و نحوه عمل حسابداري تفاوت مزبور .

۴_ ارزش جاري هر يك از سرمايه گذاريها ( درصورت امكان ) ، مگر آنكه سرمايه پذير واحد فرعي باشد .

۵_ هنگامي كه ميزان سرمايه گذاري ۲۰ درصد يا بيشتر است و اين سرمايه گذاري از لحاظ تاثير بر وضعيت مالي و نتايج براي واحد سرمايه گذار با اهميت محسوب مي‌شود . ارائه اطلاعات مختصري در مورد دارائيها ، بدهيها و نتايج عمليات واحد سرمايه پذير ممكن است ضروري باشد .

۶_ تاثير با اهميت هر گونه اوراق بهادار قابل تبديل به سهام واحد سرمايه پذير بر ميزان سرمايه گذاري واحد سرمايه گذار .

به علاوه ، دلايل عدم استفاده از روش ارزش بويژه هنگامي كه ميزان سرمايه گذاري ۲۰ درصد يا بيشتر است و يا استفاده از روي ارزش ويژه در مواردي كه ميزان سرمايه گذاري كمتر از ۲۰ درصد است نيز بايد افشاء شود .

 

روش ارزش بازار در پروژه حسابداری

اصولا روش ارزش بازار در مورد پروژه حسابداري سرمايه گذاريهاي بلند مدت از ساير روشها متفاوت است . روش ارزش بازار بر مفهوم حسابداري ارزشهاي جاري مبتني است به عبارت ديگر ، هر يك از سرمايه گذاريها در تاريخ ترازنامه ( در پايان هر دوره مالي ) با توجه به قيمت بازار اوراق بهادار در آن زمن ارزيابي مي‌گردد . و در آمد سرمايه گذاري براي هر دوره شامل سود سهام دريافتي به اضافه يا منهاي تغييرات در قيمت بازاراوراق بهادار مورد سرمايه گذاري مي‌باشد .

بسياري از حسابداران عقيده دارند كه روش ارزش جاري در مورد تمامي اوراق بهادار ، اعم از كوتاه مدت يا بلند مدت ، بايد اعمال گردد .

زيرا اطلاعات ارزش بازار ( الف ) پيامدهاي اقتصادي ناشي از نگاهداري سرمايه گذاري را ارائه مي‌دهد ، ( ب ) براي تصميم گيرندگان نسبت به اطلاعات بهاي تمام شده و ارزش ويژه در ترسيم جريانهاي آتي وجوه نقد سودمند تر است و ( ج ) در مورد غلب سهام و اوراق بهادار به طور عيني قابل تعيين است .

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق  به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله سود و زیان شرکت ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا