دانلود تحقیق مقاله سازمان ۲

دسته بندی : / / / / /


تاریخ انتشار

18 مارس 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

66 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و .. می باشد و در ۶۶ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق سازمان ۲

 • مقدمه
 • هدف پروژه
 • فصل اول کلیات
 • تعريف سيستم
 • اجزاي سيستم
 • درون داده ها ، برون داده ها ، پردازش
 • كنترل وباز خور
 • محيط ومحدوده سيستم
 • انواع سيستم ها
 • رويكرد سيستمي
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات مقاله سازمان ۲

سازمانها سیستمهای پیچیده ای هستند که دارای زیر سیستمهای به هم وابسته و متعاملند.از آنجاییکه تغییرات در یک بخش از آنها باعث ایجاد تغییرات قابل پیش بینی وغیر قابل پیش بینی در سایر بخشهای آن می شود لذا تجزیه و تحلیل سیستم آنها می تواند عامل مهمی در پیشرفت و ارتقاء آنها بیانجامد.

تجزیه و تحلیل سیستمها کاربرد رویکرد سیستمی در طراحی سیستمهای اطلاعاتی است.سایر علوم ممکن است برای تشریح پدیده هایی که با آن روبرو هستند از مفاهیم سیستمها استفاده نمایند اما طرز تفکر سیستمی زیر بنای فعالیتهای تجزیه و تحلیل سیستمهاست.

اطلاعات و تکنولوژی در یک چرخه رو به رشد یکدیگر را با اثر متقابل ارتقاء میدهند و هر یک به رشد دیگری کمک میکند.ولی در این میان سیستمهایی که حجم عظیم اطلاعات را سامان داده آنها را در قالبهای تکنولوژی جای دهد و امکان استفاده موثر از آنها را پدید آورد نقش مهمی دارد.این وظیفه مهم را سیستمهای اطلاعاتی بر عهده دارد.

هر چند در قیاس با رشد سرسام آور تکنولوژی و اطلاعات در ابتدا سیستمهای اطلاعاتی و علوم مرتبط با آن از چنین رشدی برخوردار نبوده است ولی در سالهای اخیر این علوم با شیبی فزاینده به چرخه سه گانه “اطلاعات” و ” تکنولوژی” و “سیستمهای اطلاعاتی” پیوسته است.

حال اگر ابريشم وادويه كالاي اعصار گذشته ونفت كالاي قرن بيستم نام گذاري شوند قطعا مي توان اطلاعات را كالاي قرن آينده ناميد . كالايي كه انتخاب تكنولوژي ، جاده هاي بس سهل الوصول را برايش آماده ساخته است .

علم توسعه سيستمها ، در روند پيشرفت خود ودر جهت حركت به سمت پايه هاي استوار و مبتني بر علوم پايه و متناسب با تكنولوژي نوين ، به ارائه متد ولوژهاي توسعه سيستم پرداخته است .

روند رشد متدلوژيهاي توسعه سيستم به صورت روز افزوي ادامه دارد ، وامروزه با توجه به پيچيدگي و بزرگي سيستمها ، نمي توان بدون كمك متدولوژي مناسب به آناليز ، طراحي واجراي سيستمهاي بزرگ ، پيچيده و كارآمد اميدوار بود.

ازآنجاییکه مدیریت این شرکت در برخی موارد از نحوه برنامه ریزی و کنترل پروژه وچگونگی گزارش دهی رضایت خاطر ندارد لذا تجزیه و تحلیل سیستم این واحد می تواند در تعیین نارسائیها و کاستیها و عدم کارائیهای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه این واحد موثر باشد.

به عنوان مثال تاخیر بیش از حد مجاز پروژها یک مسئله مهم محسوب میشودبنابر این یکی از اهداف را کاهش مدت تاخیر پروژها و افزایش سرعت دستیابی به اطلاعات و صحت اطلاعات در رابطه با پیشرفت  پروژها برای تصمیم گیری و بهبود روشهای ارائه شده واعمال کنترلهای داخلی برای افزایش کارایی مدیران در نظر گرفته شده است.

درمطالعه مقدماتی یک بررسی اولیه واجمالی از سیستم و مسئله انجام داده و سپس در مطالعه تفصیلی به جمع آوری گسترده اطلاعات وتجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده پرداخته و سپس به مدل سازی سیستم می پردازیم.

يك سيستم مجموعه منظمي از عناصر بهم وابسته است كه براي رسيدن به اهداف مشترك با هم در تعادملند . كه شامل مفاهيمي مانند كل گرايي ، نظم ، بهم وابستگي ، اهداف وتعامل مي باشد كه رفتار يك سيستم راتشكيل مي دهد هر يك از اين مفاهيم نيز به هم وابسته است به طوري كه مستقل از ديگري نيست .

اجزاي سيستم عواملي است كه موجوديت آن را تشكيل مي دهد و دررسيدن به اهداف سيستم ، آن را ياري مي كند . اين اجزا عبارتند از :

درون داده ها ، برون داده ها ، پردازش .

كنترل و باز خور .

محدوده و محيط سيستم .

درون داده هاي سيستم ،شامل عواملي است كه به صورت هاي مختلف مانند : مواد خام ، انرژي ،داده ها ي خام ، ونيروي انساني وارد سيستم مي شود .

– برون داده ها: حاصل ونتايج فرايند تبديل است ، كه بايد به مقصد نهايي آن منتقل شود .

پردازش ، فرايند تبديل درون داده ه است .

يك سيستم اطلاعاتي سيستمي است كه داده هاي خام را به عنوان درون داده مي پذيرد و پس از پردازش ، برون داده هايي بصورت اطلاعاتي عملياتي وگزارشهاي مديريتي توليد مي كند .

باز خور ، اطلاعاتي در مورد عملكرد واقعي و برون داده سيستم است . و كنترل ، فرايند سنجش ومقايسه عملكرد واقعي سيستم با عملكرد از پيش تعيين شده است .

به طوري كه استنباط مي شود كنترل مستلزم تبين و تعيين استانداردهايي ( از قبل ) براي سنجش عملكرد واقعي است .

يك سيستم در محيطي كه ساير سيستم ها وجود دارند ، فعاليت مي كند . محيط سيستم عامل خارج از آن است كه بر رفتــار سيستم اثر مي گذارد . و در واقع غالبا تعيين مي كند كه سيستم چگونه بايد انجام وظيفه كند . كليه سيستم ها داراي محدوده ومرزي هستند كه آنها را از محيط شان جدا مي كند . در واقع سيستم ها از طريق درون داده ها وبرون داده ها يشان با محيط وبا ساير سيستم ها ارتباط برقرار مي كنند .

سيستم اطلاعاتي در يك سازمان را مي توان از ديدگاههاي مختلفي مورد بررسي قرار داد كه ديدگاههاي بكار رفته در اين سيستم به شرح زير است :

ديدگاه براساس مراحل

ديدگاه براساس كارها ووظايف عمده

ديدگاه بر اساس محصول نهايي

يادآورمي شود كه در پايان هر مرحله مستنداتي جهت ورود به مرحله بعد تهيه مي شود .

رويكرد سيستمي به مسئله يا سيستم بصورت كل مي نگرد وبه اجزاي آن با توجه به نقشي كه در كل دارد ،يا با توجه به هدف كل سيستم نگاه مي كند . به عبارتي ديگر اگر چه اجزاي سيستم يا مسئله مورد تجه قرار مي گيرد ، اما تاكيد اصلي بر يكپارچگي اجزاي آن براي رسيدن به هدف نهايي سيستم است ، و اين خود از ويكرد سيستمي ، روشي موثر مي سازد .

رويكرد سيستمي براي برخورد با مسئله ، ابتدا آن را سازماندهي مي كند سپس براي درك بهتر و يافتن راه حل ، از دو سياست تجزيه وتركيب به شرح زير استفاده مي كند

با استفاده از رويكرد سيستمي ، تحليل مسئله ( سيستم ) پس از سازماندهي آن ، و بر اي درك بهتر ويافتن را ه حل ، آ را به اجزاء تشكيل دهنده آن يعني قطعاتي كوچكتر تجزيه مي كند .

هدف از اين كار آ ن است كه ابتدا كل مسئله مرور شود ، سپس به گروهي از زير مجموعه ها كه داراي قابليت درك بيشتري است ، بررسي آن عملي تر وساده تر و ارتباطات بين آنها به سادگي قابل شناخته شدن است ، تجزيه شود .

پس از عمل تجزيه ، بررسي اجزاي تجزيه شده ويافتن راه حل مناسب براي هر يك از اجزاء ، گام بعدي ، جمع كردن ، تركيب ويكپارچه كردن اين راه حل ها در يك را  حل كلي مسئله است .

براي اين كار ساختار سلسله مراتبي كه در مرحله تجزيه ، بنا گذاشه شده است ، نقطه اي است ، براي ساختار دادن به اين راه حل ها ، بصورت يك كل يا مجموعه يكپارچه ، كه ساختار آن مطابق با ساختار مسئله اوليه است . روش كلي حل مسئله شامل فعاليت هاي زير است :

تعيين شناخت مسئله

جمع آوري اطلاعات مربوط به مسئله

تعيين راه حلهاي مختلف

ارزيابي راه حلهاي مختلف

انتخاب بهترين راه حل

اجراي راه حل انتخاب شده

ارزيابي موفقيت راه حل اجراء شده

به طور كلي ، مي توانيم گروه بندي كلي تري از فعاليت هاي فوق داشته باشيم ، به طــور كلي كه هر گروه تشكيل مرحله اي را بدهد كه شامل چند فعاليت از آنها باشد . اين گروه بندي به شرح زيرا ست :

شناخت مسئله

تعيين وتهيه راه حل

اجراي راه حل انتخاب شده

مسئله تا شناخته نشود براي آن راه حل نمي توان پيدا كرد . در اين صورت به عنوان اولين گام در حل مسئله ، بايد آن را شناخت واز نشانه هايش آن را تميز داد . براي شناخت مسئله لازم است اطلاعات مورد نياز به روشهاي مختلف جمع آوري شود . در اين مرحله پس از تشخيص مسئله ، اهداف و محدوديتهاي سيستم مورد مطالعه تعيين مي شود . به اين منظور با استفاده از مفاهيم ازسازمان به عنوان يك سيستم ، سيستم مــورد مطالعه در بطن سيستم بزرگتري يعني سازمان ومحيط بررسي مي شود وزير سيستم هاي مختلف و ارتباط بين آنها ، بخوبي مطالعه مي شود .

راه حل هاي مختلف ارائه شده . با توجه به معيارهايي كه مزاياومعايب آنها را آشكار مي سازد سنجيده مي شود وبهترين آنها انتخاب مي شود

و…

 

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله سازمان ۲”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا