دانلود تحقیق مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

دسته بندی : / / / /

هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند.


تاریخ انتشار

21 اکتبر 2018

تعداد صفحات

40 صفحه

فرمت

word ورد – قابل ویرایش

دانلود مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرهای بزرگ جز بهترین و کاملترین پروژه حسابداری و تجزیه و تحلیل مالی می باشد.

برخی عناوین تحقیق حسابداری ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

 • خلاصه
 • مقدمه
 • ساختار دولت در شهرداری ها
 • تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۶
 • بررسی مقالات ( مطبوعات )
 • توسعه مدل
 • فرضیه ساختار دولتی
 • فرضیه دورة زمانی
 • نمونه
 • مقایسه تغییر ساختاری ۱۹۸۳ در مقابل ۱۹۹۶
 • مقایسه تغییر ساختاری ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۶ ـ شهردار ـ شورا و مدیر شهر
 • و….

مختصری از مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

 

مقایسه تغییر ساختاری ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۶ ـ شهردار ـ شورا و مدیر شهر

مقایسه M-C و C-M با مقایسة تغییر ساختاری فوق مطابقت دارد . تجزیه و تحلیل توصیفی برای مقایسة M-C  از ۱۹۸۳ تا ۱۹۶۶ در جدول ۴ به طور خلاصه آمده است. نمونه ها شامل ۴۳ شهر M-C می شوند ، فهرست A با استفاده از آزمون چی ـ دو برای اندازه گیری تفاوت های آماری ، متغیرهای ظاهری را مورد بررسی قرار می دهد : فهرست B متغیرهای پیوسته و تفاوت های میان شهرهای ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ را که از نظر آماری بر مبنای آزمون تی مقایسه شده اند را تجزیه و تحلیل می کند.

مقاله حسابداری در شهرداری های بزرگ

شهرهای دارای Cas از ۱۸ (۹/۴۱% ) تا ۳۴ ( ۱/۷۹ % ) با سطح تأثیر ۰۱/۰ افزایش یافتند .  اظهار نظرات مقبول حسابرسی از ۷ ( ۳/۱۶% ) تا ۳۷ ( ۱/۸۶ ) با افزایش معنا دار ۰۱/۰ افزایش یافت . قابلیت سوددهی مالی به طور چشمگیری ( قابل توجه ) از ۰/۱۸ % تا ۷/۱۶% با شاخص معنا دار equity بالا ( افزایش یافته ) افزایش داشت. متوسط جمعیت از ۴۲۰۰۰ نفر تا ۴۲۷۰۰۰ به مقدار نا چیزی افزایش یافت . PCI افزایش قابل توجهی داشت که از ۶۳۰۰ دلار تا بیش از ۱۳۰۰۰ دلار بود . بدهی کل از ۱۲۰% تا ۹۲% با تغییر ناچیز کاهش یافت.

فرضیه ساختار دولتی

فرضیة رسمی در مقایسة ساختارهای دولتی به دو بخش تقسیم شده :

H1a : شهرهای C-M در مقایسه با شهرهای M-C میزان افشاء حسابداری فوق العاده ای دارند .
H2b : شهرهای C-M در مقایسه با شهرهای M-C شرایط مالی فوق العاده ای در دارند . نقش دولت ( GOV ) با دو مدل اندازه گیری خواهد شد. اولین مدل میزان افشاء
حسابداری و دومین مدل وضعیت مالی است . میزان افشاء حسابداری درجه ای ( میزان ) که اطلاعات مالی کامل و مطابق با GAAP ( اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری )
را نشان می دهد.

دو ارزش باز خرید تجربی ، میزان افشاء را اندازه گیری می کنند . نخستین جایگزین ( نماینده ) افشاء CA است . در آغاز مقالة ایوانز و پاتن ( ۱۹۸۳- ۱۹۸۷ ) ، CA معیار عادی افشاء در
حسابداری محسوب می شود . CA شناختی را برای گزارشات مالی ارائه می نماید . که با الزامات ( نیازهای ) GFOA را مطابقت دارد . به نظر می رسد که انگیزه های CM برای
جستجوی CA در نشان دادن صلاحیت حرفه ای بیشتر از یک شهردار است ( ایوانز و پاتن ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۷ ) CA می تواند شورای شهر و سایر رهبران جامعه و همکاران حرفه ای در
دیگر شهرها را نشان دهد.

پروژه حسابداری ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

مدل دوم یک فهرست موارد افشاء ( DI) بر مبنای سه عامل می باشد : ۱) CA 2 ) شش مؤسسة بزرگ حسابرسی (B1G6) و ۳) اظهار نظر مقبول حسابرسی ( OPIN ) بنابراین ،
شهرداری امتیازی از صفر تا سه دریافت می کند . شش مؤسسة بزرگ حسابرسی ( در اوایل دهة ۱۹۸۰ هشت مؤسسه بزرگ حسابرسی ) بایدکیفیت حسابرسی بالاتری نسبت
به شش مؤسسه کوچک حسابرسی داشته باشند . به عقیدة گروکس و شیلدز ( ۱۹۹۳ ) ، شهردار به عنوان CEO انگیزه های سیاسی برای پنهان کردن شرایط مالی دارد و باید شش
مؤسسة کوچک حسابرسی ( با کیفیت پایین ) را برگزیند ، چون به احتمال زیاد مشکلات مالی و حسابداری را پنهان خواهد نمود . یک اظهار نظر مقبول حسابرسی پیش بینی شده است ،
از سوی دیگر ، یک اظهار نظر مشروط حسابرسی « نامناسب » که مطابقت صورت های مالی با GAAP را نشان می دهد ( هماهنگ هستند ) ( مکلاند و گروکس ، ۲۰۰۰ )

 

فرضیه دورة زمانی

برای در بر گرفتن تغییرات نسبی در عوامل مالی و قانونی در دوره های تطبیقی ، فرضیه های رسمی عبارتند از :
H2a : ساختار دولت نسبت به میزان افشاء حسابداری در سال ۱۹۹۶ در مقایسه با سال ۱۹۸۳ تأثیر کمتری دارد.
H2b : ساختار دولت نسبت به وضعیت مالی در سال ۱۹۹۶ در مقایسه با سال ۱۹۸۳ تأثیر کمتری دارد.

عوامل حسابداری و مالی در دورة موجود در تحقیق به دو علت بهبود یافته ( اصلاح شده ) اند ، ابتدا ، الزامات ( نیازهای ) قانونی دقیق تر و سخت تر شده اند.
قانون حسابرسی سادة ۱۹۸۴ ، حسابرسی های مالی دولت های مرکزی و محلی را رسمیت بخشیده و الزامات ( نیازهای ) حسابرسی را ورای استانداردهای
مالی و گزارشگری منتشر شدند . دوم ، شرایط اقتصادی به طور اصولی بهبود یافته و شهرداری ها کلاً از تنش مالی به توانایی مالی رسیدند.

اینگونه به نظر می رسد که ( تصور می شود که ) تغییرات قانونی و شرایط مالی اصلاح یافته ( اصلاحی ) برای میزان افشاء حسابداری و وضعیت مالی نسبت به
ساختار دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است.

نمونه

برای بررسی تأثیر نسبی ساختار دولت در محیط استاتیک تطبیقی ، نمونه های ملی از شهرهای دارای ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت برای پایان سال های مالی ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ استفاده شد.
دورة ۱۹۸۳ حائز اهمیت می باشد چون این دوره قبل از تغییرات قانونی مهم و رونق چشمگیر اقتصادی اواسط دهة ۱۹۸۰ تا اواخر دهه ۱۹۹۰ واقع شده است دورة ۱۹۹۶ یک دهه بعد
از تغییرات قانونی و دقیقاً در زمان رونق اقتصادی بود.

بسیاری از تحقیقات مطرح شده از شهرهای بزرگ استفاده کردند . انتظار می رود که ساختار دولتی اهمیت ویژه ای برای این گروه داشته باشد موقعیت ( مقام ) شهردار یک
شهر بزرگ یک موقعیت سیاسی مهم به نظر می رسد که نیاز به یک سیاستمدار تمام وقت دارد . موقعیت CM در یک شهر مهم یک پیشرفت ( دستاورد ) مهم و یک موقعیت
کاملاً مشهود برای یک مقام رسمی دولتی محسوب می شود . این گونه شهرها آن قدر وسیع و بزرگ هستند که کارمندان دولتی حرفه ای ( متخصص ) و ساختارهای سیاسی
توسعه یافته داشته باشند.

تجزیه و تحلیل چند متغیری ـ وضعیت مالی

اگرسیون DLS برای ارزیابی شرایط نسبی مالی بر مبنای نسبت FV استفاده می شود . نتایج در جدول ۹ به طور خلاصه عنوان شده اند . هنگام آزمایش مدل ۱۹۸۳ ( ۸۳ FV ) ، دو ارزش کرانی ( انتهایی ) کشف و حذف شدند . نتایج ارائه شده نیز بر مبنای اندازة نمونه کاهش یافتة ۹۰ می باشد . سه متغیر مهم وجود داشت از جمله GOV . POP با علامت منفی یک متغیر مهم محسوب می شود و نشان می دهد که شهرداری های کوچکتر FVs بالاتری دارند . سطح تأثیر ( اهمیت ) مدل ۰۱/۰ با یک R2 7/23% بود .

« مدل کامل » برای ۹۶ FV فقط دو متغیر مهم داشت POP , FV با یک مدل مهم ۱/۰ و R2 9/14% . بنابراین ، تشخیص رگرسیون ارزش های کرانی ، نابهنجاری واریانس های اضافی و ناهمگنی پراکنشی را نشان می دهد . برای حل مسئله ارزش کرانی ، ( که نابهنجاری واریانس های اضافی را حذف نمود . ) شش مشاهده حذف شد . اما ناهمگنی پراکنشی حذف نگردید . برای حل این مسئله ، دو متغیر IG , POP حذف شدند . اما با مدل « ناکامل » « ناقص » مدل مهم نبود و GOV نیز ناچیز بود . نمونة کامل و ناکامل ( کاهش یافته ) در جدول ۹ نشان داده شده اند.

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق  به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا