دانلود تحقیق مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

دسته بندی : / / / /

هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند.


تاریخ انتشار

21 اکتبر 2018

تعداد صفحات

40 صفحه

فرمت

word ورد – قابل ویرایش

دانلود مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرهای بزرگ جز بهترین و کاملترین پروژه حسابداری و تجزیه و تحلیل مالی می باشد.

برخی عناوین تحقیق حسابداری ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

 • خلاصه
 • مقدمه
 • ساختار دولت در شهرداری ها
 • تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۶
 • بررسی مقالات ( مطبوعات )
 • توسعه مدل
 • فرضیه ساختار دولتی
 • فرضیه دورة زمانی
 • نمونه
 • مقایسه تغییر ساختاری ۱۹۸۳ در مقابل ۱۹۹۶
 • مقایسه تغییر ساختاری ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۶ ـ شهردار ـ شورا و مدیر شهر
 • و….

مختصری از مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

 

مقایسه تغییر ساختاری ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۶ ـ شهردار ـ شورا و مدیر شهر

مقایسه M-C و C-M با مقایسة تغییر ساختاری فوق مطابقت دارد . تجزیه و تحلیل توصیفی برای مقایسة M-C  از ۱۹۸۳ تا ۱۹۶۶ در جدول ۴ به طور خلاصه آمده است. نمونه ها شامل ۴۳ شهر M-C می شوند ، فهرست A با استفاده از آزمون چی ـ دو برای اندازه گیری تفاوت های آماری ، متغیرهای ظاهری را مورد بررسی قرار می دهد : فهرست B متغیرهای پیوسته و تفاوت های میان شهرهای ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ را که از نظر آماری بر مبنای آزمون تی مقایسه شده اند را تجزیه و تحلیل می کند.

مقاله حسابداری در شهرداری های بزرگ

شهرهای دارای Cas از ۱۸ (۹/۴۱% ) تا ۳۴ ( ۱/۷۹ % ) با سطح تأثیر ۰۱/۰ افزایش یافتند .  اظهار نظرات مقبول حسابرسی از ۷ ( ۳/۱۶% ) تا ۳۷ ( ۱/۸۶ ) با افزایش معنا دار ۰۱/۰ افزایش یافت . قابلیت سوددهی مالی به طور چشمگیری ( قابل توجه ) از ۰/۱۸ % تا ۷/۱۶% با شاخص معنا دار equity بالا ( افزایش یافته ) افزایش داشت. متوسط جمعیت از ۴۲۰۰۰ نفر تا ۴۲۷۰۰۰ به مقدار نا چیزی افزایش یافت . PCI افزایش قابل توجهی داشت که از ۶۳۰۰ دلار تا بیش از ۱۳۰۰۰ دلار بود . بدهی کل از ۱۲۰% تا ۹۲% با تغییر ناچیز کاهش یافت.

فرضیه ساختار دولتی

فرضیة رسمی در مقایسة ساختارهای دولتی به دو بخش تقسیم شده :

H1a : شهرهای C-M در مقایسه با شهرهای M-C میزان افشاء حسابداری فوق العاده ای دارند .
H2b : شهرهای C-M در مقایسه با شهرهای M-C شرایط مالی فوق العاده ای در دارند . نقش دولت ( GOV ) با دو مدل اندازه گیری خواهد شد. اولین مدل میزان افشاء
حسابداری و دومین مدل وضعیت مالی است . میزان افشاء حسابداری درجه ای ( میزان ) که اطلاعات مالی کامل و مطابق با GAAP ( اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری )
را نشان می دهد.

دو ارزش باز خرید تجربی ، میزان افشاء را اندازه گیری می کنند . نخستین جایگزین ( نماینده ) افشاء CA است . در آغاز مقالة ایوانز و پاتن ( ۱۹۸۳- ۱۹۸۷ ) ، CA معیار عادی افشاء در
حسابداری محسوب می شود . CA شناختی را برای گزارشات مالی ارائه می نماید . که با الزامات ( نیازهای ) GFOA را مطابقت دارد . به نظر می رسد که انگیزه های CM برای
جستجوی CA در نشان دادن صلاحیت حرفه ای بیشتر از یک شهردار است ( ایوانز و پاتن ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۷ ) CA می تواند شورای شهر و سایر رهبران جامعه و همکاران حرفه ای در
دیگر شهرها را نشان دهد.

پروژه حسابداری ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

مدل دوم یک فهرست موارد افشاء ( DI) بر مبنای سه عامل می باشد : ۱) CA 2 ) شش مؤسسة بزرگ حسابرسی (B1G6) و ۳) اظهار نظر مقبول حسابرسی ( OPIN ) بنابراین ،
شهرداری امتیازی از صفر تا سه دریافت می کند . شش مؤسسة بزرگ حسابرسی ( در اوایل دهة ۱۹۸۰ هشت مؤسسه بزرگ حسابرسی ) بایدکیفیت حسابرسی بالاتری نسبت
به شش مؤسسه کوچک حسابرسی داشته باشند . به عقیدة گروکس و شیلدز ( ۱۹۹۳ ) ، شهردار به عنوان CEO انگیزه های سیاسی برای پنهان کردن شرایط مالی دارد و باید شش
مؤسسة کوچک حسابرسی ( با کیفیت پایین ) را برگزیند ، چون به احتمال زیاد مشکلات مالی و حسابداری را پنهان خواهد نمود . یک اظهار نظر مقبول حسابرسی پیش بینی شده است ،
از سوی دیگر ، یک اظهار نظر مشروط حسابرسی « نامناسب » که مطابقت صورت های مالی با GAAP را نشان می دهد ( هماهنگ هستند ) ( مکلاند و گروکس ، ۲۰۰۰ )

 

فرضیه دورة زمانی

برای در بر گرفتن تغییرات نسبی در عوامل مالی و قانونی در دوره های تطبیقی ، فرضیه های رسمی عبارتند از :
H2a : ساختار دولت نسبت به میزان افشاء حسابداری در سال ۱۹۹۶ در مقایسه با سال ۱۹۸۳ تأثیر کمتری دارد.
H2b : ساختار دولت نسبت به وضعیت مالی در سال ۱۹۹۶ در مقایسه با سال ۱۹۸۳ تأثیر کمتری دارد.

عوامل حسابداری و مالی در دورة موجود در تحقیق به دو علت بهبود یافته ( اصلاح شده ) اند ، ابتدا ، الزامات ( نیازهای ) قانونی دقیق تر و سخت تر شده اند.
قانون حسابرسی سادة ۱۹۸۴ ، حسابرسی های مالی دولت های مرکزی و محلی را رسمیت بخشیده و الزامات ( نیازهای ) حسابرسی را ورای استانداردهای
مالی و گزارشگری منتشر شدند . دوم ، شرایط اقتصادی به طور اصولی بهبود یافته و شهرداری ها کلاً از تنش مالی به توانایی مالی رسیدند.

اینگونه به نظر می رسد که ( تصور می شود که ) تغییرات قانونی و شرایط مالی اصلاح یافته ( اصلاحی ) برای میزان افشاء حسابداری و وضعیت مالی نسبت به
ساختار دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است.

نمونه

برای بررسی تأثیر نسبی ساختار دولت در محیط استاتیک تطبیقی ، نمونه های ملی از شهرهای دارای ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت برای پایان سال های مالی ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ استفاده شد.
دورة ۱۹۸۳ حائز اهمیت می باشد چون این دوره قبل از تغییرات قانونی مهم و رونق چشمگیر اقتصادی اواسط دهة ۱۹۸۰ تا اواخر دهه ۱۹۹۰ واقع شده است دورة ۱۹۹۶ یک دهه بعد
از تغییرات قانونی و دقیقاً در زمان رونق اقتصادی بود.

بسیاری از تحقیقات مطرح شده از شهرهای بزرگ استفاده کردند . انتظار می رود که ساختار دولتی اهمیت ویژه ای برای این گروه داشته باشد موقعیت ( مقام ) شهردار یک
شهر بزرگ یک موقعیت سیاسی مهم به نظر می رسد که نیاز به یک سیاستمدار تمام وقت دارد . موقعیت CM در یک شهر مهم یک پیشرفت ( دستاورد ) مهم و یک موقعیت
کاملاً مشهود برای یک مقام رسمی دولتی محسوب می شود . این گونه شهرها آن قدر وسیع و بزرگ هستند که کارمندان دولتی حرفه ای ( متخصص ) و ساختارهای سیاسی
توسعه یافته داشته باشند.

تجزیه و تحلیل چند متغیری ـ وضعیت مالی

اگرسیون DLS برای ارزیابی شرایط نسبی مالی بر مبنای نسبت FV استفاده می شود . نتایج در جدول ۹ به طور خلاصه عنوان شده اند . هنگام آزمایش مدل ۱۹۸۳ ( ۸۳ FV ) ، دو ارزش کرانی ( انتهایی ) کشف و حذف شدند . نتایج ارائه شده نیز بر مبنای اندازة نمونه کاهش یافتة ۹۰ می باشد . سه متغیر مهم وجود داشت از جمله GOV . POP با علامت منفی یک متغیر مهم محسوب می شود و نشان می دهد که شهرداری های کوچکتر FVs بالاتری دارند . سطح تأثیر ( اهمیت ) مدل ۰۱/۰ با یک R2 7/23% بود .

« مدل کامل » برای ۹۶ FV فقط دو متغیر مهم داشت POP , FV با یک مدل مهم ۱/۰ و R2 9/14% . بنابراین ، تشخیص رگرسیون ارزش های کرانی ، نابهنجاری واریانس های اضافی و ناهمگنی پراکنشی را نشان می دهد . برای حل مسئله ارزش کرانی ، ( که نابهنجاری واریانس های اضافی را حذف نمود . ) شش مشاهده حذف شد . اما ناهمگنی پراکنشی حذف نگردید . برای حل این مسئله ، دو متغیر IG , POP حذف شدند . اما با مدل « ناکامل » « ناقص » مدل مهم نبود و GOV نیز ناچیز بود . نمونة کامل و ناکامل ( کاهش یافته ) در جدول ۹ نشان داده شده اند.

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق  به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود تحقیق مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا