دانلود تحقیق مقاله رويارويی كشورهای در حال توسعه با چالش ها تكنولوژی

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

17 مارس 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

22 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و…. می باشد و در ۲۲ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق رويارويی كشورهای در حال توسعه با چالش ها تكنولوژی

 • مقدمه
 • ليبراسيون
 • لازولي
 • امپرياليسم فرهنگي
 • فرضية دوم
 • ICT
 • دستيابي مشترك در شيوه هاي عبور از موانع
 • تفاوت در تعداد عناصر
 • نيروهاي بيگانه يا مهاجم
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات مقاله رويارويی كشورهای در حال توسعه با چالش ها تكنولوژی

تكنولوژي هاي جديد اطلاعاتي ارتباطي شامل تمامي فن آوري هايي است كه گونه هاي مختلف ارتباطات را ميان انسان ها با يكديگر ، انسان ها با سيستم هاي الكترونيكي و سيستم هاي الكترونيكي با هم ميسر مي سازد به نظر مي رسد كه نگاه جهانيان به اين پديده بر طيفي از شيفتگي تا انزجار قرار مي گيرد كه در يك سوي آن ، جهت گيري كاملاً مثبت ، همراه با شيفتگي و انتظار دستيابي به دموكراسي جهاني و مدينة فاضله ديده مي شود كه تجسم همپوشي فرهنگي بخشي از انواع نگاه هاي كاملاً مثبت به آن است و در آن سوي (Cultural Overlar) و (Push Information) طيف جهت گيري منفي قرار دارد كه با اصطلاح فشار اطلاعات منفعل شدن مخاطب و شكل گيري بزرگراه‌هاي مصرف شروه و به حوزة تلاش به منظور نجات جامعه بومي وارد و با توصيف وضعيت به صورت امپرياليسم فرهنگي و تهاجم فرهنگي از سرانجام بي‌مليتي و‌آمريكايي شدن سخن مي گويد .

شايد بتوان مقدمة ورود كشورهاي در حال توسعه به عصر ICT را آغاز دهه ۱۹۹۰ دانست كه با پوشش گستردة آسيايي شروع به كار كرد . تحقيقات نشان مي دهد كه STAR شبكة ماهواره‌اي برخي از حكومت ها درآسيا بدون شناخت دقيق وضعيت و آينده نگري ، هر كدام در جايي از آن طيف شيفتگي تا انزجار قرار گرفتند ، به گونه‌اي كه عكس العمل آنها در شش دسته جاي گرفت . دستة اول ، كشورهايي بودند كه نه تنها استفاده از تلويزيون ماهواره‌اي را مجاز دانستند ، بلكه تسهيلاتي نيز براي دريافت برنامه ها به وسيلة مردم فراهم كردند . مانند سنگاپور و كويت ، گروه دوم كشورهايي كه مانعي ايجاد نكردند ، اما با تعيين ماليات براي نصب آنتن ، به طور غيرمستقيم با عمومي شدن آن مقابله كردند . مانند پاكستان . گروه سوم كشورهايي كه مجاز دانستند ولي اقدامات رقابتي را نيز آغاز كردند . مانند هند ، اندونزي ، كرة جنوبي و سريلانكا . گروه چهارم كشورهايي كه با پشتوانة امكانات قوي خود پيش از ممنوعيت ، در رقابت موفق شدند . مانند ژاپن و گروه پنجم كشورهايي كه همراه با ممنوعيت قانوني ، اقدامات رقابتي را نيز دنبال كردند . مانند عربستان سعودي ، بحرين، قطر ، شارجه ، دبي و مالزي . گروه ششم كشورهايي كه سردرگم ، تصميم قانوني نگرفته و هيچگونه اقدام رقابتي را نيز آغاز نكردند . مانند ايران و برخي از كشورهاي تازه استقلال يافتة آسياي ميانه (محسنيان راد ، ۱۳۷۳ ، صص۴۷۰۲۹).

البته ، در سال هاي بعد ، برخي از اين كشورها جاي خود را بر طيف فرضي ما تغيير دادند . در نگاهي كوتاه به بخش مثبت طيف ، مي توان به عنوان نمونه به نظرات كليفورد گيرتز اشاره كرد كه بسيار خوشبينانه ، سرانجام اين عصر را همپوشي فرهنگي مي داند . او در (C.Geerts) تعريف فرهنگ مي گويد ، فرهنگ در جوهرة خود اطلاعاتي است كه گروهي در آن شريك اند . خصلت اطلاعات به عكس اشياء آن است كه دهنده ، آنچه را كه داده مي تواند براي خود نيز حفظ كند . به اين ترتيب فرهنگ ها با يكديگر همپوشي يافته با هم تعامل پيدا مي كنند و وابستگي متقابل مي‌سازند . آنچه اتفاق خواهد افتاد همان است كه در فرهنگ مشترك ميان يك زوج روي مي دهد (۱۹۹۴McCreery , ) . زيرا آنها مي آموزند كه چه انتظاري از يكديگر داشته باشند برخي از كشورهاي خوش بيني خود را در عمل اينگونه نشان داده كه عليرغم اختلافات ديرينه با جامعه ديگر ، فضاي حاصل از ICT را وسيله اي براي نزديكي بيشتر با خصم ديرينه تلقي كرده اند . نمونة اقدامات كرة جنوبي در مقابل ژاپن از مصاديق بارز چنين مواردي است . (۲۰۰۰Ryall, )

در كنار چنين خوش‌بيني هايي ، افرادي مثال پيرلازولي – نويسندة ليبراسيون – معتقد است كه در ICT فقط منابع نظام سرمايه داري ، سودپرستي ، توسعة تبليغات بازرگاني و افزايش مصرف نهفته است . او مي گويد عصر چند رسانه اي مي خواهد كتاب را كنار گذارد . او كتاب را از منظر چشم سوداگران با اينترنت مقايسه كرده و مي نويسد: آنها از ديد تجاري ، به هيچ وجه كتاب را ابزار رسانه اي مناسبي نمي دانند ، چون خودكفاست ، هزينة جانبي ندارد . قابل مبادله و استفادة عدة زيادي است . خواننده كتاب مي تواند خارج از دسترس تبليغات و چرخة كسب و كار ، ساعت ها را با كتاب سپري كند . كتاب استدلال خواهي و افزايش حس گرايش به نقد را در مخاطب تقويت مي كند . در حالي كه اينترنت سال به سال با از رده خارج كردن كامپيوتر قبلي، مصرف كننده را نيازمند دستگاهي جديدتر مي كند . روز به روز بر تعداد سي دي هاي انبار شدة او افزوده مي شود . ضمن آنكه صنعت تلفن به خاطر كاركرد اينترنت ، هزينة بيشتري از او دريافت مي كند .

البته لازولي تصديق مي كند كه اينترنت عليرغم تمام اين مخاطرات ، ابزاري فوق العاده براي ايجاد ارتباط است و در جاي خود پيشرفتي قابل ملاحظه محسوب مي شود و امكان گفت و گوي آزادانه را با تمام جهان فراهم مي سازد . او در مورد پست الكترونيكي مي گويد ، در جامعة اطلاعاتي نيز مثل ساير جوامع انساني ، دلنشين ترين ديدارها و برخوردها در بزرگراه ها صورت نمي گيرد ، بلكه به طور غيرمترقبه و در جاده هاي فرعي روي مي دهد . (۲۱ ، ۵ ، ۱۹۹۸ ، Lazuly)

عده اي نگران نابرابري در سواد اطلاعاتي (Information Literacy) و سواد رقومي (Digital Literacy) در ميان اعضاي يك جامعه هستند (۲۰۰۰ ، Inoue). برخي نيز موضوع را وسيع تر يده از نابرابري ميان كشورها سخن گفته و مي گويند همانگونه كه ميان امكانات محله هاي فقيرنشين با ثروت‌مند نشين تفاوت مشهود است ، چنين تفاوتي در مورد جامعة اطلاعاتي نيز در حال شكل گيري است . (برلو ، ۱۹۹۷)

در جامعة ICT ، تمامي اطلاعات خصوصي افراد ، به صورتي نظم يافته و ضمناً دور از دسترس صاحب اطلاعات نگهداري خواهد شد . اگر اكنون تمامي سوابق امكانات تلفني افراد حفظ مي شود . به تدريج زماني خواهد رسيد كه دولت ها قادر خواهند بود اطلاعات عظيمي را دربارة تك تك اعضاي تشكيل دهندة ملت در اختيار داشته باشند . ضمن آنكه هم اكنون نيز بخشي از اين اطلاعات مانند آدرس آبونمان شدگان براي فروش ضبط و به صورت پكيج هاي آماده عرضه مي شود . (۱۹۹۳ ، Seshagiri)

هر چه به درجات بالا تر جهت گيري منفي به ICT نزديك مي شويم ، جوامعي را مي‌بينيم كه در سابقة دستيابي به شرايط مذكور عقب تر هستند . به عنوان مثال آن دسته از كارشناسان ارتباطات كه از اصطلاح امپرياليسم فرهنگي استفاده مي كنند ، كساني هستند كه به مقايسة توان ICT ميان كشورهاي اروپاي مركزي با آمريكا ، اروپاي شرقي سابق با اروپاي مركزي و حتي كره با ژاپن مي پردازند .

اين اصطلاح نيز پيشينه اي ديرينه دارد و مي توان آن را در گزارش مك برايد و بسياري گزارش هاي ديگر مانند جريان بين المللي برنامه هاي تلويزيوني – يك خيابان يك طرفه (۱۹۸۵، Varis) ديد . اكنون نيز همانگونه كه آلن ولز مي گويد ، هرگاه بحث امپرياليسم فرهنگي مطرح مي شود ، موضوع رسانه ها ، جريان اطلاعات و برنامه‌هاي تلويزيوني بيگانه به ميان كشيده مي شود . (۱۴P‌ ، ۱۹۹۶Wells , )

به عنوان مثال در تحقيقي كه در سال ۱۹۹۸ در مورد برنامه تلويزيوني كشورهاي روماني ، ليتواني ، اسانيا و پرو انجام شد ، ديده شد كه مدل بومي تلويزيون هاي ليتواني و روماني كه مربوط به قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و حاوي اهداف آموزشي بود تبديل به مدلي مشابه توليدات تلويزيون هاي تجاري پرآگهي اروپاي مركزي شد . محققات تحقيق مذكور مي نويسند كه تلويزيون كشورهاي اروپاي شرقي اكنون تبديل به كارگزاران سبك هاي تلويزيون اروپايي شده و در نتيجه به توسعة ارزش و فرهنگ غربي در اين كشورها پرداخته اند . آنها گزارش مي دهند كه در هر چهار كشور ، توليدات تلويزيون داخلي بر اساس الگوها و سبك توليدات تلويزيون آمريكا شكل مي گيرد و تأكيد مي كنند كه بسياري از توليدات تلويزيون اسپانيا نه بازتاب ارزش هاي اسپانيايي و نه مربوط به پندارهاي هويت ملي آن كشور ، بلكه نمونه اي از محصولات آمريكايي شده است . آنها نتيجه گرفته اند كه امپرياليسم فرهنگي و در رأس آن ايالات متحده آمريكا سبب شده كه فرهنگ آمريكايي به صورت نفوذ فرهنگي (Cultural Influence) از طريق توليدات تلويزيوني در جهان گسترش يابد و با گسترش اينترنت و تلويزيون هاي ماهواره اي ، فاصله ها از گذشته تنگ تر شده و شرايطي مهيا شده كه بهتر است به جاي جهاني شدن ، آن را آمريكايي شدن (Americanization) و يا حتي بي مليت شدن (Denationalized) بناميم .

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله رويارويی كشورهای در حال توسعه با چالش ها تكنولوژی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا