دانلود تحقیق مقاله خط مشی كيفیت و اصلاحات

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

16 مارس 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

72 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۷۲ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق خط مشی كيفیت و اصلاحات

 • مقدمه
 • خط مشي كيفيت
 • سيستم مديريت كيفيت
 • نيازمنديهاي عمومي
 • بهبود مداوم سيستم مديريت كيفيت
 • تعامل ميان فرايندهاي اصلي سيستم مديريت كيفيت
 • نيازمنديهاي مستندسازي
 • نظامنامه كيفيت
 • كنترل مستندات
 • مشخصات مهندسي
 • كنترل سوابق
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات مقاله خط مشی كيفیت و اصلاحات

توليد کننده انواع قطعات خودرو ، چرخ دنده و …. درراستای ارتقاء کيفيت محصولات خود و با هدف کسب سفارشات بيشتر ، استانداردهای مديريت کيفيت ISO / TS 16949 : 2002   و  ISO 9001:2000 را الگوی مديريت کيفيت خويش قرار داده وخطمشی کيفيت خود را بدين شرح  اعلام می دارد:

۱-     تلاش در جهت کسب رضايت مشتريان از طريق شناسايی ، درک و برآورده سازی صحيح نيازها و انتظارات آنها

۲-   ارج نهادن به مقام انسانی کارکنان بعنوان با ارزشترين سرمايه های شرکت از طريق رعايت اصل احترام متقابل ، فراهم آوردن روابط صميمی ، توجه به مسائل روحی و رفاهی آنها ، ايجاد فضای مناسب کاری برای آنها

۳-      ارتقاء آگاهی ها ، دانش و توانايی کارکنان از طريق اجرای آموزشهای تخصصی

۴-     جلب مشارکت فکری کارکنان از طريق دريافت و تشويق ايده های عملی آنها و گسترش فرهنگ کارگروهی

۵-     تعهد به بهبود مستمر فعاليتها  از طريق تدوين ،  اجرا و اندازه گيری اهداف کيفيت

۶-   حرکت به سمت ضايعات صفر از طريق انجام کليه فعاليتها بطور صحيح و منظم و در موعد مقرر ، جلوگيری از تکرار اشتباهات  ، کاهش انحراف از برنامه ها و تاکيد بر ﭘيشگيری از خطاها

شركت صنعتي دنده سازان، يك نظام مديريت كيفيت را ايجاد و مستند نموده، آن را به اجرا گذارده و از برقرار بودن آن به طور مداوم اطمينان حاصل مي نمايد و در جهت بهبود اثربخشي آن بر اساس نيازمنديهاي اين استاندارد بين‌المللي اقدام مي كند .

در شركت صنعتي دنده‌سازان، فرآيندهاي مورد نياز سيستم مديريت كيفيت و كاربردهاي آنها در سرتاسر سازمان شناسايي گرديده و توالي و تعامل اين فرآيندها نيز مشخص شده است. اين فرآيندها و تعاملات آنها در جداول پيوست و همچنين در روشهاي اجرايي مربوطه مدون شده‌اند. علاوه بر اين، شاخص هاي مورد نياز براي كنترل اثربخشي اجراي اين فرآيندها تدوين شده است .

در اين سازمان از دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نياز بر اساس جلسات هفتگي ، ماهيانه و بازنگري مديريت اطمينان حاصل مي شود.

همچنين فرآيندهاي شناسايي شده طبق روش اجرايي اندازه‌گيري ميزان تحقق اهداف كيفيت به شماره QA-P-05 و همچنين روش اجرايي ارزيابي رضايت مشتريان به شماره QA-P-11 مورد پايش، اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و اقدامات لازم براي بهبود مستمر طبق روش اجرايي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه به شماره EN-P-05   صورت مي‌گيرد.

تصوير زير وضعيت سيستم مديريت كيفيت شركت صنعتي دنده سازان را نشان مي‌دهد.

حاوي خط مشي كيفيت و شرح كلي سيستم كيفيت در شركت صنعتي دنده سازان مي باشد . در نظامنامه كيفيت دامنة كاربرد سيستم مديريت كيفيت بيان شده و ضمن ارائة توصيفي از تعامل ميان فرايندهاي سيستم مديريت كيفيت ، تشريح فرايندهاي به كار گرفته شده به روشهاي اجرايي مدون ذيربط ارجاع داده شده است .

در سطح شركت صنعتي دنده سازان ، براي كنترل تمامي مستندات مربوط به سيستم مديريت كيفيت ISO/TS 16949:2002 روش اجرايي مدوني تهيه و تدوين شده است. كنترل كليه مستندات مربوط به عملكرد و كيفيت كار واحدها از قبيل روش‌هاي اجرايي، فرآيندها و دستورالعمل‌هاي كاري، مسئوليت كليه كاركنان است و همگي بايد اطمينان حاصل نمايند كه مستندات در دست اجرا معتبر هستند. تهيه، انتشار و تغيير مستندات براي اطمينان از اينكه مستندات صحيح مورد استفاده قرار مي‌گيرند تحت نظارت مسئول تضمين كيفيت انجام مي‌شود. كليه مدارك با استفاده از روش اجرايي كنترل مستندات به شماره  QA-P-08 مورد كنترل قرار مي‌گيرند كه نحوه تهيه، بازنگري، اصلاح، توزيع و نحوه از رده خارج كردن مدارك در اين سند مشخص شده است. همچنين نحوه كد گذاري مستندات در آن روش اجرايي تشريح شده است.

بعلاوه براي نشان دادن وضعيت بازنگري و تجديد نظر مستندات از يك فهرست اصلي  (Master List) استفاده مي‌گردد تا از اين طريق ، از بكارگيري مدارك نامعتبر و يا منسوخ در سطح سازمان جلوگيري گردد. در ضمن مدارك منسوخ طبق آنچه كه در اين روش اجرايي آمده است ممهور به مهر قرمز « سند منسوخ » مي‌شود و فوراً از محل‌هاي استفاده جمع آوري مي‌گردند. ضمناً براي نشان دادن وضعيت مستندات از مهرهاي رنگي كه در روش اجرايي كنترل مدارك آمده است استفاده مي‌شود.

يادآوري۱: كليه مستندات قبل از صدور (يا تغيير بازنگري) از نظر كفايت به وسيله مسئولين واحدهاي مربوط مورد بازنگري و تصويب قرار مي‌گيرند.

يادآوري۲: نسخ لازم از مدارك و مستندات در تمام مكان‌هاي مورد نياز در دسترس كاركنان است.

شركت صنعتي دنده سازان فرآيندي را جهت اطمينان از بازنگري به موقع، توزيع و اجراي تمامي استانداردهاي ، مشخصات و تغييرات مهندسي بر طبق برنامه زمان بندي مورد درخواست مشتري ايجاد نموده است . اين بازنگري به موقع در اسرع وقت ممكن انجام مي گيرد و به هر صورت نبايد بيش از دو هفته كاري به طول بيانجامد.

شركت صنعتي دنده سازان، سابقه‌اي از تاريخ اعمال هر تغيير در توليد را در واحد مهندسي نگهداري مي كند. اعمال اينگونه تغييرات شامل به روز نمودن مدارك نيز مي شود.

در شركت صنعتي دنده سازان، سوابق فعاليت هاي مرتبط با كيفيت به منظور ارائه شواهد عيني نشان دهنده عملكرد مؤثر سيستم كيفيت به صورت سيستماتيك،تهيه و نگهداري مي شوند تا شواهدي براي تصديق برآورده شدن نيازمنديهاي كيفيت دراختيار باشد. سوابق كيفيت اعم از سوابق الكترونيكي ويا مكتوب به صورت خوانا تهيه و به گونه اي ذخيره و نگهداري مي شوند كه به سهولت قابل بازيافت باشند .

چگونگي كنترل سوابق كيفيت اعم از شناسايي ، نگهداري ، محافظت ، بازيابي ، محل و مدت زمان نگهداري هريك از سوابق كيفيت در روش اجرايي كنترل سوابق كيفي به شماره   QA-P-09   تشريح شده است .

مديرعامل شركت دنده سازان، تعهد خود به توسعه و اجراي سيستم مديريت كيفيت و افزايش مستمر اثربخشي اين سيستم را از طريق موارد زير فراهم نموده است :

الف – تفهيم اهميت برآورده ساختن نيازهاي مشتريان و تحصيل رضايت آنان به كاركنان سازمان در كنار رعايت قوانين و مقررات

ب – تعيين خط مشي كيفيت

ج – حصول اطمينان از تعيين اهداف كيفي براي كليه واحدها

د- انجام بازنگري‌هاي مديريت

ه- حصول اطمينان نسبت به در اختيار بودن  منابع كافي ،

مديرعامل شركت دنده سازان، فرآيند‌هاي پديد آوري محصول و فرآيندهاي پشتيبان را از طريق يكسري شاخص ها، در جلسات مختلف مورد پايش قرار مي دهد تا از اثر بخشي و كارايي آنها اطمينان حاصل نمايد.

مديرعامل شركت دنده سازان، با عنايت به شناسايي و برآورده ساختن خواسته هاي مشتريان در چارچوب قوانين و مقررات جاري شركت ، جلب رضايت مشتريان را مهمترين وظيفه خود دانسته و برآن تأكيد دارد. در اين راستا نيازمنديهاي مشتريان داخلي و خارجي درچارچوب قوانين و مقررات در سازمان تعيين شده است و منابع لازم براي برآورده ساختن اين خواسته ها فراهم و تحت مديريت قرار مي گيرند .

همچنين رضايت اين مشتريان طبق روش هاي اجرايي زير سنجيده مي‌شوند :

روش اجرايي پايش و اندازه گيري ميزان رضايت مشتريان داخلي به شماره QA-P-07

روش اجرايي ارزيابي رضايت مشتريان خارجي به شماره QA-P-11

خط مشي كيفيت سازمان طبق آنچه در فصل دوم اين نظامنامه آمده است، توسط مديرعامل تعريف شده است . مديريت ارشد خود را ملزم مي داند اطمينان حاصل نمايد كه :

الف ) خط مشي كيفيت با اهداف سازمان و انتظارات و نيازهاي مشتريان متناسب و هم راستا است .

ب  ) خط مشي كيفيت پايبندي صريح مديريت را به رعايت قوانين و مقررات و در نظر داشتن خواسته هاي مشتريان و نيز بهبود مداوم اثربخشي سيستم مديريت كيفيت مورد تأكيد قرار دهد .

پ   ) خط مشي كيفيت چارچوب مناسبي را براي اعلام و بازنگري اهداف كيفيت فراهم مي آورد .

ت   ) خط مشي كيفيت در تمامي سطوح سازمان تفهيم شده ، به اجرا در آمده و حفظ مي شود .

ث  ) خط مشي كيفيت در هريك از بازنگريهاي مديريت به منظور حصول اطمينان نسبت به تداوم مناسب بودن مورد بازنگري قرار مي گيرد بديهي است اين تغييرات باتجديد نظرها به صورت هدفمند در ويرايش‌هاي بعدي خط مشي مطرح مي گردد .

در شركت دنده سازان، جهت دستيابي به رضايت مشتريان داخلي و خارجي و انطباق با خط مشي كيفيت، اقدام به تعريف اهداف كيفيت شده است. اين اهداف كيفي، قابل اندازه‌گيري بوده و توسط مسئولين واحدها جهت دستيابي در يك پريود زماني تدوين مي گردد. همچنين ميزان دستيابي به آنها توسط مدير عامل در جلسات بررسي تحقق اهداف و بازنگري مديريت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

در شركت دنده سازان، جهت دستيابي به رضايت مشتريان ، مدير عامل با كمك مسئولين واحدها ، اهداف كيفيت و روش‌ها و معيارهاي اندازه‌گيري آن را تعيين كرده و آنها را در برنامه كسب و كار ( تجاري ) وارد نموده و از آنها براي دستيابي به خط مشي كيفيت، بهره مي گيرد،

مديرعامل از طرح‌ريزي سيستم مديريت كيفيت در جهت تأمين نيازمندي‌هاي اين استاندارد و تهيه اهداف كيفي اطمينان پيدا نموده است و علاوه بر اين در مواقعي كه تغييراتي در اين سيستم اجرا گردد، يكپارچگي آن حفظ خواهد شد.

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله خط مشی كيفیت و اصلاحات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا