دانلود تحقیق مقاله حسابرسی عملكرد و عملیاتی

دسته بندی : / / / /

حسابرسی عملكرد و عملیاتی

حسابرسـی عملكـرد و عملیاتی یك ابـزار مفیـد برای اصلاح سیستم ها و هدایت سازمان به سوی اهداف آن است. در كشور ما مدیریت بخش اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت است و كیفیت مدیریت آن در سرنوشت ملت آثار اساسی دارد. مدیران بخش دولتی باید در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشند و ابزار این پاسخگویی را بر اساس اطلاعات معتبر فراهم كنند.


تاریخ انتشار

21 اکتبر 2018

تعداد صفحات

17 صفحه

فرمت

word ورد – قابل ویرایش

دانلود مقاله حسابرسی عملکرد و عملیاتی ازجمله پروژه حسابداری می باشد و اصول حسابرسی عملکرد بصورت جامع ارائه شده است.

برخی فهرست مقاله حسابداری حسابرسی عملكرد و عملیاتی

  • چكیده
  • مقدمه
  • حسابرسی عملكرد
  • مفاهیم اساسی
  • استانداردها
  • اصول حسابرسی عملكرد
  • مقایسه با حسابرسی صورت‌های مالی
  • نتیجه گیری
  • منابع و ماخذ

مختصر توضیحات پروژه حسابداری حسابرسی عملكرد و عملیاتی

چكیده

سیستم اقتصادی یك كشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیری‌های مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد بدیهی است این تصمیم گیری‌ها نقش تعیین كننده ای در میزان،
درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیت‌های تعیین شده و استفاده بهینه از امكانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی كشور دارند.

مقدمه

مدیریـت را دانـش به كار گیـری مؤثـر و كارآمـد منابـع بـرای دستیابی بـه اهداف سازمان تعریف می كنند و این منابع معمولاً شامل سرمایه، نیروی كار و منابعی است كه در اختیار
سازمان قرار دارد. یك مدیر باید عملیات سازمان را در جهت رسیدن به حداكثر منافع برنامه ریزی، سازماندهی و كنترل كند. در دنیای امروز مدیران مسئول و پیشتاز همواره تلاش
می كنند از نظارت دقیق و ارزیابی عینی بر وظایف خود اطمینان لازم را به دست آورند تا در برابر موضوعهای پیش روی خود نیرومند و مسلط باقی بمانند و كارهای خود را درست
و به موقع انجام دهند.

حسابرسی عملكرد

اصطلاح حسابرسی عملكرد (PERFORMANCE AUDITING) یا حسابرسی عملیاتی معمولاً به منظور ایجاد تفاوت بین حسابرسی صورتهای مالی جهت اظهار نظر حرفه ای بر
روی آن و حسابرسی كه جوانب انتخاب شده یك سازمان را خارج از محدوده حسابها رسیدگی می كند به كار می رود .

هدف از این حسابرسی ابتدا تعیین فرصتهایی جهت كارایی و صرفه اقتصادی بیشتر و بهبود اثربخشی در عملیات بوده كه این اهداف به موارد مرتبط با اهداف سازمان نیز ارتقا یافت.
تفاوت عمده حسابرسیها در اهداف آنها است. حسابرسی صورتهای مالی درگیر مواردی است كه منتهی به اظهار نظر درباره صورتهای مالی می گردد و آنچه كه حسابرسی عملیاتی
نامیده می شود با هدف كارایی ، صرفه اقتصادی ، اثربخشی بیشتر و رسیدن به نتایج سودآور اجرا می شود.

تفاوت عمده ای در رویكردهای موجود در حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی مدیریت یا عملیاتی وجود ندارد چهار مرحله زیر در هر نوع حسابرسی اجرا می شود :

۱- بررسی اولیه فعالیتها جهت به دست آوردن پیشینه لازم و ضروری؛

۲- ارزیابی مسئولیتهای مرتبط با فعالیتها در جهت اطمینان و از اختیارات مجاز و محدودیتهای عملی مرتبط؛

۳- مطالعه و آشنایی با خط مشی های برقرار شده توسط مدیریت از طریق رسیدگی اثربخشی روشهای عملیاتی و اداری و مشخص ساختن مناطق مشكل آفرین و ضعیف؛

۴- گزارش نتایج حسابرسی و پیگیری جهت اعمال یافته ها و پیشنهادات.

حسابرسی عملكرد بر…

مفاهیم اساسی

حسابرسی عملكرد دارای سه مؤلفه كارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است كه از اهمیت زیادی برخوردار است امروزه ارزیابی كارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی باید
بخشی از فرایند عادی مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی و خصوصی باشد و مدیران بررسی عملكرد را به عنوان یكی از مسئولیتهای خود برای كنترل فعالیتها تلقی
كنند و ارزیابی مستقل عملكرد مدیران از طریق واحد حسابرسی داخلی یا حسابرسان مستقل صورت گیرد.

شكل شماره یك ارتباط بین داده، پردازش، ستانده و نیز كارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی را بیان می كند:…

استانداردها

استانداردهای حسابرسی عملكرد شامل سه بخش استانداردهای عمومی، استانداردهای اجرای عملیات، استانداردهای گزارشگری است.

الف ) استانداردهای عمومی: استانداردهای عمومی سوای استانداردهای اجرای عملیات و گزارشگری به طور مشترك برای حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی عملكرد
وضع گردیده است. این استانداردها عبارتند از:…

ب)استانداردهای اجرای عملیات:

۱- برنامه ریزی: عملیات حسابرسی باید به حد كافی برنامه ریزی شود. برنامه حسابرسی باید در كلیه مراحل حسابرسی اجرا گردد. اهداف حسابرسی، حوزه عمل حسابرسی و
متدولوژی حسابرسی هیچ كدام جدا از هم نیستند. لذا حسابرسان ناگزیرند این سه عنصر را همزمان برنامه ریزی و طراحی كنند.

۲- سرپرستی: كاركنان به طور صحیحی سرپرستی شوند. به منظور تعیین اینكه آیا اهداف حسابرسی در جریان اجرا است، سرپرستی مستقیم حسابرسان و سایر اشخاصی كه
( مشاوران، كارشناسان و امثالهم) به امر حسابرسی می‌پردازند، الزامی است. اصول سرپرستی ایجاب می كند برای كاركنان آموزش لازم…

 

اصول حسابرسی عملكرد

حسابرسی عملكرد شامل اصول زیر است:

۱- اصول حسابرسی عملكرد باید به عنوان جریانی كاملاً مستقل و بی طرفانه تلقی گردد؛

۲- اصول حسابرسی عملكرد ابزاری است در اختیار مدیریت برای شناخت مشكلات و رفع تنگناها و نگاهی عیب‌جویانه و انتقادی ندارد.

هدف اصول حسابرسی عملكرد انتقاد از عملیات جاری نیست بلكه هدف، بررسی عملیات از طریق همكاری با مدیریت و كاركنان، و تدوین برنامه ای برای پیشرفت عملیات است.
مؤثرترین راه دستیابی به این امر، همكاری با كاركنان صاحبكار در حوزه هایی است كه آنان شناخت لازم را از نقاط ضعف را دارند و در عین حال مایل به همكاری نیز هستند.
مفهوم حسابرسی عملكرد باید به عنوان یك برنامه داخلی بازنگری در جهت اقتصادی و كارا كردن عملیات سازمان در نظر گرفته شود تا نتایج فزاینده ای را در پی داشته باشد؛

۳- ارزشیابی عملكرد در ارتباط با مجموعه امكانات و عوامل محدود كننده فعالیتها مورد نظر قرار می دهد؛

۴- در اصول حسابرسی عملكرد باید با مسایل مسئولانه و متعهدانه برخورد كرد؛

۵- در انجام حسابرسی عملكرد طرز فكر مدیریت دخالت داده می شود؛

۶- اصول حسابرسی عملكرد…

مقایسه با حسابرسی صورت‌های مالی

علاوه بر اختلافات اشاره شده در بخشهای قبلی حسابرسی عملكرد برخلاف حسابرسی صورت های مالی دارای اهداف و رویكردهای كلی تری است.
حسابرسی عملكرد حرفه ای مستلزم انواع مهارتهاست و دارای یك ارتباط اثربخش با تمام سطوح سازمانی و ارزیابی تمام جوانب یك سازمان است.
بخشهای مالی و حسابداری، تولید مهندسی و كنترل موجودی، خدمات مشتریان، اعتبارات،خرید، پرسنلی و اداری، پردازش اطلاعـات و بازاریـابی و فروش
از قسـمت هایی هستند كه می توانند مشمول حسابرسی عملكرد قرار گیرند.

حسابرسی عملكرد حدود بیشتری از مسئولیتهای مدیریت را شامل می شود و هدف آن تعیین فرصتهایی برای كارایی و صرفه اقتصادی بیشتر و بهبود اثربخشی در اجرای روشها و عملیات است.
حسابرسی عملكرد به عنوان یك شكل مدرن حسابرسی در مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی رعایت، است.
تفاوت اصلی بین حسابرسی عملكرد و حسابرسی سنتی در نقش حسابرس است كه در حسابرسی عملكرد نقش حسابرس بیشتر ارزیابی فعالیتها است.
از تفاوتهای حسابرسی مالی و حسابرسی عملكرد می توان به نحوه مدیریت آن نیز اشاره كرد كه حسابرسی مالی طی یك چرخه سالانه تكراری انجام می شود در صورتی كه حسابرسی
عملكرد به صورت پروژه مجزا انجام می‌شود.

یكی دیگر از تفاوتهای موجود بین این دو نوع حسابرسی در سطح استاندارد بودن آنهاست كه در آن طرح ریزی حسابرسی عملكرد در قالب یك شكل استاندارد ثابت بسیار مشكل است.
حسابرسی عملكرد همواره دارای…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق  به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله حسابرسی عملكرد و عملیاتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا