دانلود تحقیق مقاله تقسیم کار در سازمانها

دسته بندی : / / / / /


تاریخ انتشار

22 آگوست 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

14 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۱۴ صفحه تنظیم شده است و دارای  ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق تقسیم کار در سازمانها

 • چکیده
 • مقدمه
 • زمان سنجی در کارها
 • تعریف زمانسنجی
 • مسئوليتهاي فرد زمانسنج
 • اهداف زمانسنجي
 • زمانبندی كارها در محیط كارگاه
 • آماده سازی و استفاده از شرح وظایف شغلی
 • مزایا
 • معایب
 • مفهوم نقش در تقسیم کار
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات مقاله تقسیم کار در سازمانها

زمانسنجی یکی از اولین و اصولی ترین کارها در طراحی و راه اندازی کارخانه و به طور کلی پایه اساسی دیگر کارهاست.اگه مایل باشین این مبحث رو تا اونجایی که بتونیم جلو ببریم.تعيين هزينه نيروي انساني درگير در ساخت محصول.تعيين تعداد كارگران توليدي و غير توليدي مورد نياز.تعيين تعداد ماشينهاي توليدي مورد نياز.تعيين حجم و مقدار تحويلي مواد به ايستگاههاي كاري.تعيين و برنامه ريزي زماني كل توليدات كارخانهبررسي امكان ساخت يك محصول با توجه به امكانات موجود. تعيين اهداف توليدي.تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده. بررسي كارايي بخشها و يا نيروي انساني كارخانه.دانستن هزينه واقعي توليد. پرداختهاي مالي و حقوقي به افراد و تعيين سيستمهاي تشويقي و پرداخت حقوق بر اساس بهره وري.مقايسه آلترناتيوهاي مختلف انجام كار از نظر زماني و انتخاب بهترين آنها.الانس كردن خطوط مونتاژ، ساخت و فعاليتهاي اعضاي يك گروه.

استفاده از زمان در نمودارهاي آناليز روشها، روابط انسان و ماشين و ساير نمودارهاي مهندسي. طراحي خط توليد و ايستگاههاي كاري قبل از نصب فيزيكي آنها.طراحي ابزار و وسايل و تجهيزات .استفاده از كارشناسان در برنامه ريزي تعميرات و نگهداري، كنترل پروژه،برنامه ريزي و مديريت ظرفيت وديگر سيستم هاي مهندسي صنايع.كاربرد در بسياري از فعاليتهاي اداري پروژه هاي عمراني و خدماتي، بيمارستانها و غيره

هدف یافتن بهترین ترتیب انجام و تكمیل كارهاست. بهینگی توالی عملیات با در نظر گرفتن یك معیار كارایی مثلاً زمان تكمیل كل كارها، مـجموع دیـركـردها یـا مــجموع دیـركــردها و زودكردها مشخص میشود.

با زمانهای پردازش و موعد تحویل دلخواه بررسی و یك مدل با هدف كمینه كردن مجموع دیركردها و زودكردها ( ) با استفاده از تكنیك الگوریتمهای ژنتیك ارائه میشود. این مسئله از نوع مسایل ایستاست و بجز محدودیت ماشین آلات (به عنوان منابع) محدودیت دیگری برآن حاكم نیست.

هدف یافتن بهترین ترتیب انجام و تكمیل كارهاست. بهینگی توالی عملیات با در نظر گرفتن یك معیار كارایی مثلاً زمان تكمیل كل كارها، مـجموع دیـركـردها یـا مــجموع دیـركــردها و زودكردها مشخص میشود. تنها تفاوت كارگاه گردش كاری ترتیبی با كارگاه گردش كاری در حالت عمومی این است كه در حالت اول كارها در مراحل مختلف فرآیند (ماشینها)از یكدیگر سبقت نمیگـیرند. بـه عـبارت دیـگر تـرتیب كـارها روی ماشین اول ، تعیین كنندهٔ ترتیب كارها روی تمام ماشینهاست. در حالت عمومی ، كارها ممكن است در مراحل مختلف فرآیند از یكدیگر سبقت بگیرند. در عمل ، اكثر مسائل كارگاه گردش كاری از نوع ترتیبی است و سبقت كارها از یكدیگر به ندرت اتفاق میافتد.

هـركار بـاید به ترتیب به وسیلهٔ تمام ماشینها پردازش شود.در هر زمان هر ماشین تنها یك كار را پردازش میكند.در یك زمان هر كار تنها به وسیلهٔ یك ماشین پردازش میشود.كارها به طور پیوسته انجام میشوند و بریدگی مجاز نیست.زمانهای آماده سازی كارها مستقل از توالی آنهاست و به عنوان بخشی از زمان پردازش در نظر گرفته میشودتوالی عملیات كارها روی تمام ماشینها یكسان است و باید توالی عمومی تعیین شود. در اكثر صنایع تولیدی بزرگ، مانند خودروـ سازی و صنایع مونتاژ ، عملیات پردازش قطعات و تكمیل كارها به صورت خطی و مرحلهای صورت مـیگیرد. از ایـن رو مـسایل زمـانبندی كـارگاه گردشكاری، طیف گستردهای از مدلهای تولیدی و مونتاژ را در برمیگیرد. از طرف دیگر این مسئله بـا مـعیار حـداقل كـردن مـجموع دیــركردها و زودكـردها ( ) یـك مـعیار تـولیدكننده ـ مشتری پسند و در جهت اهداف سیستمهای تولید درست به موقع است .

شما می ‌توانید از طریق مصاحبه ‌های غیررسمی، به راحتی به این اطلاعات دست یابید. می‌ توانید از پرسش ‌نامه هم استفاده کنید،

اطلاعات پایه.. عنوان شغلی و واحد شغلی . عنوان شغلی باید مختصر، روشن و شفاف باشد. کارمندان، وضعیت و موقعیت افراد را از روی عنوان شغلی آنها حدس می ‌زنند.

مکان. مکان شغلی مورد نظر را تعیین کنید. اگر سفر مورد نیاز است، آن را با بیان جزییات دقیق روشن كنید.

ارتباطات مهم کاری. در صورت تناسب، از چارت سازمانی برای نشان دادن نحوه‌ ارتباط یک شغل با دیگر مشاغل و جایگاه آن در ساختار سازمان استفاده کنید.

هدف اصلی یا هدف شغلی. به طور مختصر توضیح دهید، چرا این شغل وجود دارد.

وظایف اصلی/ وظایف کلیدی/ نتایج کلیدی. وظایف یا مسئولیت‌ های کلیدی، همان وظایفی هستند که نقش بسزایی در تحقق اهداف شغلی و سازمانی دارند.

ایده‌ آل آن است که برای هر شغل بیش از پنج یا شش وظیفه را تعیین نکنیم.

توصیف هر یک از وظایف باید دارای سه عنصر زیر باشد:

تعیین فعالیت اصلی

ابزار آن فعالیت

ابزار آن فعالیت

تقسیم کار در نظریه آدام اسمیت

دانش اقتصاد با تقسیم کار شروع شده . اسمیت با تقسیم کار بین ۱۸ نفر نتیجه گرفت کاملاً با کیفیت بهتری انجام می شود

تقسیم کار در نظریه تیلور :

تیلور تقسیم منطقی کار را چنین شرح می دهد که مدیر باید برنامه ریزی کند و کارگر باید به اجرای آن بپردازد .

تقسیم کار در نظریه فایول :‌

تقسیم کار از لایه های مختلفی شکل می گیرد که حالت کل و جزء دارد . هر چه از وسعت کارها  کم می شود گروه های کاری کوچکتر شده و به جایی می رسد که تک تک وظایف بین افراد تقسیم بندی می گردد .

اشکال تقسیم کار :

تقسیم کار منطقه ای – تقسیم کار از نظر کلیت و جزئی بودن – تقسیم کار از نظر سطح تخصص تقسیم کار از نظر محدودیت های – تقسیم کار از نظر فکری یا یدی و …

مفهوم نقش  در نظریه های سازمانی

نقش یک مفهوم روانشناختی است که بد رفتار برخاسته از تعامل با دیگر افراد شکل می دهد . نقش فرد انتظاری است که افراد دیگر سازمان به لحاظ رفتاری و روانی از فرد شاغل دارند .

مفهوم نقش در تقسیم کار :

متخصصین رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی برای هر شغلی شرایط روحی و روانی خاصی را مناسب می دانند . به همین منظور به طراحی و تولید آزمون های شخصیتی اقدام نموده اند .

سازمان ها بر چه اساسی تقسیم کار می کنند ؟

مدیر منابع انسانی برای انجام درست تقسیم کار بر دو دسته اطلاعات دسترسی دارد .

شناسایی افراد

شناسایی مشاغل سازمان

تقسیم کار از دیدگاه سیستمی :

طبق نظریه سیستم ها ، هر سیستمی تشکیل شده از زیر سیستم ها و هر زیر سیستم به نوبه خود از زیر سیستم های دیگر . اگر هر یک از زیر سیستم ها ( اصلی یا فرعی ) در جهت هدف سیستم حرکت نکند ، دستیابی سیستم به اهدافش با مشکل مواجه خواهد شد .

ضعف عملکرد زیر سیستم ها :

یکی از این عوامل تقسیم نشدن درست کارها بین اجزای سیستم است که مدیریت تا اندازه ای پاسخ گوی تقسیم منطقی کار هست .

رابطه تقسیم کار با میزان دموکراسی در سازمان :

در برخی سازمان ها می توان دموکراسی بیشتری اعمال کرد و در برخی دیگر این امکان وجود ندارد و به همین دلیل برخی از اجزای واحد کار در میان شاغلین از طرفداران بیشتر و یا کمتری برخوردارند .

رفتارهای متنوع و رفتارهای متغیر در سازمان :

هرزبرگ معتقد است اگر شغل فرد همواره یکسان اجرا شود . انگیزه شاغل به انجام آن کمتر می شود تا جایی که کار به یک اجرای ماشینی تبدیل می گردد . اگر در یک فضای فرضی بتوان ارتباط یک انسان را با تغییرات دنیای بیرون قطع کرد ، انسان خود در تلاش است که خود و محیط را تغییر دهد تا بتواند با خود و محیطش ارتباط مطلوب برقرار سازد .

نظریه های انگیزشی در تقسیم کار :

نظریه های انگیزشی بر دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند . دسته اول : نظریه های درونزاد . این نظریه به آن دسته از عوامل انگیزشی اشاره دارد که فرد را از درون خودش برانگیخته می کنند .

دسته دوم : نظریه های برونزاد : بر آن دسته از عوامل هایی نظر دارند که از بیرون فرد را بر می انگیزند .

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله تقسیم کار در سازمانها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا